Detall de Procediments

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària

  Objecte del tràmit

  El pagament en metàl·lic, en substitució dels efectes timbratges, de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària. En virtut de l'autorització prevista en l'article 37.3 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, totes aquelles entitats i persones que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 17.4 de la Llei 7/1996, de 15 de Gener, d'Ordenació del Comerç Detallista, que emeten documents a què es referix el mateix, podran optar per efectuar el pagament en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió d'este tipus de documents mercantils, en substitució de l'ocupació d'efectes timbratges, sempre que s'acullen a la dita autorització i comuniquen a l'ATV la data a partir de la qual començaran a fer-ne ús.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  És subjecte passiu la persona o entitat emissora dels documents mercantils, ja siguen rebuts, pagarés, xecs o altres, als quals siga d'aplicació el que establix l'article 17.4 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista.

  Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'Autorització de representació davant de l'Administració Tributària per a presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

  Inici
 • Taxes

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La declaració i l'ingrés hauran d'efectuar-se fins al dia 20 del mes següent a la liquidació. Els venciments que coincidisquen en dissabte o dia inhàbil es consideraran traslladats al primer dia hàbil següent.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Per al pagament:

  . Entitats col·laboradores (Vegeu l'enllaç en l'apartat Informació Complementària)

  - Presentació de l'exemplar per a l'Administració

  L'exemplar per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, haurà de presentar-se en la seu de l'ATV a València o en les seues delegacions a Alacant i Castelló segons corresponga al lloc del lliurament o emissió del document mercantil (o la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos en l'estranger).

  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  https://atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondeatenderme

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Imprés model 615.

  A través del sistema Sar@ vosté pot:

  -Obtindre el model 615, sense cost ni desplaçaments.
  - Omplir-lo.
  -Efectuar el pagament de la quantia resultant de l'autoliquidació en les entitats financeres col·laboradores de la
  Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs a través de qualsevol dels mitjans de pagament habilitats (Veja l'enllaç en l'apartat Informació Complementària).
  L'imprés generat té un número, el que apareix en la zona superior dreta del model, que l'identifica de forma única. Per tant el model té un sol ús. Este codi de barres li pot permetre també efectuar el pagament del tribut en els caixers automàtics de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs que tinguen disponible este mitjà de pagament i de les que vosté siga client.

  -En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, a falta d'això, original del NIF o NIE del subjecte passiu (Veja l'apartat d'Impresos associats).

  Impresos associats

  Enllaç als impresos número 600, 610, 615, 620 i 630 de l'Agència Tributària Valenciana

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r Ompliment del model 615.

  2n Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

  3r Presentació de l'exemplar del model per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, en la direcció territorial de la conselleria competent en matèria d'hisenda que corresponga al lloc de lliurament o emissió del document mercantil (o la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos en l'estranger).

  Inici
 • Informació complementària

  * RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI

  Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:
  - Fins als tres mesos següents al terme del termini voluntari: 5%
  - Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10%
  - Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15%
  - Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20% i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà al terme dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.


  * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC

  L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen les dos condicions establides en l'article 27 de la Llei General Tributària:
  1a Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.
  2a Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, al temps de la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'este deute que l'Administració tributària haguera concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haguera sol·licitat al temps de presentar l'autoliquidació extemporània.

  Enllaços

  Entitats col·laboradores

  Instruccions per a emplenar el model 615

  Autorització de representació davant l'Administració Tributària

  Web IVAT

  Cercador del centre gestor competent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93)
  - Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/6/95).
  - Llei 7/1996, de 15 de Gener, d'Ordenació del Comerç Detallista.
  - Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social.
  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302 de 18/12/03).
  - Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971 de 22/03/05).
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.