Detall de Procediment

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes jurídics documentats. Altres supòsits de pagament en metàl·lic de lletres de canvi.

Codi SIA: 211455
Codi GUC: 14946
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Liquidació i pagament de l'impost que grava l'excés de les lletres de canvi expedides a la Comunitat amb quotes superiors a 192.393,87 euros, i de lletres de canvi expedides a l'estranger amb primer tenidor resident a la Comunitat Valenciana mitjançant l'autoliquidació formalitzada pel subjecte passiu. Es considera produït, per aquest concepte, el rendiment de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a la Comunitat Valenciana quan l'entrega o emissió de la lletra de canvi tinga lloc al territori d'aquesta Comunitat; o, si l'entrega o emissió té lloc a l'estranger, quan el primer tenidor o titular tinga la seua residència habitual o domicili fiscal al territori de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 33.2.C 8a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

Observacions

Observacions

* RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: - Fins als tres mesos següents al terme del termini voluntari: 5%. - Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10%. - Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15%. - Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20% i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà de l'acabament dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat. * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC L'import del recàrrec es reduirà el 25% sempre que es complisquen les dos condicions establides en l'article 27 de la Llei General Tributària: 1a. Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat 2a. Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània durant la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'este deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haja sol·licitat al presentar l'autoliquidació extemporània.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El subjecte passiu de l'impost (article 34 del Reial decret legislatiu 1/1993) serà el lliurador, llevat que la lletra de canvi s'haja expedit a l'estranger; en aquest cas, ho serà el primer tenidor a Espanya. Serà responsable solidari del pagament de l'impost (article 35 del Reial decret legislatiu 1/1993) la persona o entitat que intervinga en la negociació o cobrament dels efectes. Els subjectes passius podran actuar mitjançant un representant, sempre que la seua representació quede suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
  • Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/6/95).
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  • Ordre de 4 de juliol de 2001, per la qual s'aproven els models 600,620 i 630, en pessetes i en euros, de declaració-liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i es determinen el lloc i els terminis de presentació d'aquests. (BOE núm. 162, de 07/07/01)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document, o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o es contracte (article 14 ter.1 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta tributs cedits).

Formularis i documentació

- Imprés model 630. A través del sistema Sar@ podeu: - Obtindre el model 630, sense cost ni desplaçaments. - Omplir-lo. - Efectuar el pagament de la quantia resultant de l'autoliquidació en les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs a través de qualsevol dels mitjans de pagament habilitats (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària"). L'imprés generat té un número, el que hi ha en la zona superior dreta del model, que l'identifica de forma única. Per tant, el model té un sol ús. Aquest codi de barres us pot permetre també efectuar el pagament del tribut en els caixers automàtics de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs que tinguen disponible aquest mitjà de pagament i de les quals sigueu client. - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE del subjecte passiu (vegeu l'apartat d'impresos associats).

Presentació

Presentació

Presencial
- Per al pagament: . Entitats col·laboradores (Vegeu l' enllaç en l'apartat Informació Complementària) - Presentació de l'exemplar per a l'Administració L'exemplar per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, haurà de presentar-se en la seu de l'ATV a València o en les seues delegacions a Alacant i Castelló segons corresponga al lloc de lliurament o emissió de la lletra de canvi (o a la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de lletres de canvi emeses en l'estranger).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1r. Ompliment del model 630. 2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora. 3r. Presentació de l'exemplar del model per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, en la seu de l'Agència Tributària Valenciana a València o en les seues delegacions a Alacant i Castelló, segons corresponga al lloc d'entrega o emissió del document mercantil (o la residència habitual o el domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos a l'estranger).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

- La Secció de Transmissions de:

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa