Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes jurídics documentats. Altres supòsits de pagament en metàl·lic de lletres de canvi.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 211455
|
Codi GVA: 14946
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Liquidació i pagament de l'impost que grava l'excés de les lletres de canvi expedides a la Comunitat amb quotes superiors a 192.393,87 euros, i de lletres de canvi expedides a l'estranger amb primer tenidor resident a la Comunitat Valenciana mitjançant l'autoliquidació formalitzada pel subjecte passiu.

 

Es considera produït, per aquest concepte, el rendiment de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a la Comunitat Valenciana quan l'entrega o emissió de la lletra de canvi tinga lloc al territori d'aquesta Comunitat; o, si l'entrega o emissió té lloc a l'estranger, quan el primer tenidor o titular tinga la seua residència habitual o domicili fiscal al territori de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 33.2.C 8a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI

Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

- Fins als tres mesos següents al terme del termini voluntari: 5%.

- Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10%.

- Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15%.

- Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20% i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà de l'acabament dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.

 

 

* REDUCCIÓ DEL RECÀRREC

L'import del recàrrec es reduirà el 25% sempre que es complisquen les dos condicions establides en l'article 27 de la Llei General Tributària:

1a. Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat

 

2a. Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània durant la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'este deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haja sol·licitat al presentar l'autoliquidació extemporània.

Normativa
 • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes...
 • Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE...
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
 • Ordre de 4 de juliol de 2001, per la qual s'aproven els models 600,620 i 630, en pessetes i en euros, de declaració-liquidació de l'Impost sobre...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

El subjecte passiu de l'impost (article 34 del Reial decret legislatiu 1/1993) serà el lliurador, llevat que la lletra de canvi s'haja expedit a l'estranger; en aquest cas, ho serà el primer tenidor a Espanya.

 

Serà responsable solidari del pagament de l'impost (article 35 del Reial decret legislatiu 1/1993) la persona o entitat que intervinga en la negociació o cobrament dels efectes.

Els subjectes passius podran actuar mitjançant un representant, sempre que la seua representació quede suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Com es tramita

Procés de tramitació
1r. Ompliment del model 630. 2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora. 3r. Presentació de l'exemplar del model per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, en la seu de l'Agència Tributària Valenciana a València o en les...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document, o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o es contracte (article 14 ter.1 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram...

Saber més
Documentació
- Imprés model 630. A través del sistema Sar@ podeu: - Obtindre el model 630, sense cost ni desplaçaments. - Omplir-lo. - Efectuar el pagament de la quantia resultant de l'autoliquidació en les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs a...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Per al pagament:

 

. Entitats col·laboradores (Vegeu l' enllaç en l'apartat Informació Complementària)

 

- Presentació de l'exemplar per a l'Administració

 

L'exemplar per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, haurà de presentar-se en la seu de l'ATV a València o en les seues delegacions a Alacant i Castelló segons corresponga al lloc de lliurament o emissió de la lletra de canvi (o a la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de lletres de canvi emeses en l'estranger).

Saber més

On dirigir-se

Resolució