Detall de Procediments

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes jurídics documentats. Altres supòsits de pagament en metàl·lic de lletres de canvi.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents mercantils). Actes jurídics documentats. Altres supòsits de pagament en metàl·lic de lletres de canvi.

  Objecte del tràmit

  Liquidació i pagament de l'impost que grava l'excés de les lletres de canvi expedides a la Comunitat amb quotes superiors a 192.393,87 euros, i de lletres de canvi expedides a l'estranger amb primer tenidor resident a la Comunitat Valenciana mitjançant l'autoliquidació formalitzada pel subjecte passiu.

  Es considera produït, per aquest concepte, el rendiment de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a la Comunitat Valenciana quan l'entrega o emissió de la lletra de canvi tinga lloc al territori d'aquesta Comunitat; o, si l'entrega o emissió té lloc a l'estranger, quan el primer tenidor o titular tinga la seua residència habitual o domicili fiscal al territori de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 33.2.C 8a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El subjecte passiu de l'impost (article 34 del Reial decret legislatiu 1/1993) serà el lliurador, llevat que la lletra de canvi s'haja expedit a l'estranger; en aquest cas, ho serà el primer tenidor a Espanya.

  Serà responsable solidari del pagament de l'impost (article 35 del Reial decret legislatiu 1/1993) la persona o entitat que intervinga en la negociació o cobrament dels efectes.
  Els subjectes passius podran actuar mitjançant un representant, sempre que la seua representació quede suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document, o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o es contracte (article 14 ter.1 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta tributs cedits).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Per al pagament:

  . Entitats col·laboradores (Vegeu l' enllaç en l'apartat Informació Complementària)

  - Presentació de l'exemplar per a l'Administració

  L'exemplar per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, haurà de presentar-se en la seu de l'ATV a València o en les seues delegacions a Alacant i Castelló segons corresponga al lloc de lliurament o emissió de la lletra de canvi (o a la residència habitual o domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de lletres de canvi emeses en l'estranger).

  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  http://www.gva.es/c_economia/web/html/Tributos_InfoGeneral_DondeAtenderme_v.htm

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés model 630.

  A través del sistema Sar@ podeu:

  - Obtindre el model 630, sense cost ni desplaçaments.
  - Omplir-lo.
  - Efectuar el pagament de la quantia resultant de l'autoliquidació en les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs a través de qualsevol dels mitjans de pagament habilitats (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").


  L'imprés generat té un número, el que hi ha en la zona superior dreta del model, que l'identifica de forma única. Per tant, el model té un sol ús. Aquest codi de barres us pot permetre també efectuar el pagament del tribut en els caixers automàtics de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la recaptació dels tributs que tinguen disponible aquest mitjà de pagament i de les quals sigueu client.
  - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE del subjecte passiu (vegeu l'apartat d'impresos associats).

  Impresos associats

  Enllaç als impresos número 600, 610, 615, 620 i 630 de l'Agència Tributària Valenciana

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. Ompliment del model 630.

  2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

  3r. Presentació de l'exemplar del model per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, en la seu de l'Agència Tributària Valenciana a València o en les seues delegacions a Alacant i Castelló, segons corresponga al lloc d'entrega o emissió del document mercantil (o la residència habitual o el domicili fiscal del primer tenidor o titular a Espanya, en el cas de documents emesos a l'estranger).

  Inici
 • Informació complementària

  * RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI
  Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:
  - Fins als tres mesos següents al terme del termini voluntari: 5%.
  - Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10%.
  - Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15%.
  - Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20% i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà de l'acabament dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.


  * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC
  L'import del recàrrec es reduirà el 25% sempre que es complisquen les dos condicions establides en l'article 27 de la Llei General Tributària:
  1a. Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat

  2a. Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània durant la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'este deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haja sol·licitat al presentar l'autoliquidació extemporània.

  Enllaços

  Autorització de representació davant de l'Administració tributària

  Entitats col·laboradores

  Instruccions per a omplir l'imprés 630

  Web IVAT

  Cercador del centre gestor competent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
  - Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/6/95).
  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  - Ordre de 4 de juliol de 2001, per la qual s'aproven els models 600,620 i 630, en pessetes i en euros, de declaració-liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i es determinen el lloc i els terminis de presentació d'aquests. (BOE núm. 162, de 07/07/01)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

  Ordre de 4 de juliol de 2001, per la qual s'aproven els models 600,620 i 630, en pessetes i en euros, de declaració-liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i es determinen el lloc i els terminis de presentació d'aquests. (BOE núm.162, de 07/07/01)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.