Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Reconeixement i inscripció en el Registre d'Entitats amb Serveis d'Assessorament a les Explotacions Agràries a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Les entitats que presten els serveis d'assessorament i les seues oficines d'assessorament que siguen reconegudes per la conselleria amb competència en matèria d'agricultura s'han de registrar d'acord amb les dades bàsiques establides en l'article 3 de l'Ordre de 6 de novembre de 2009.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats interessades a prestar serveis d'assessorament han de tindre personalitat jurídica, així com les unions o federacions d'aquestes o les cooperatives relacionades amb l'activitat agrària, i han d'incloure en els seus estatuts com a objecte social la prestació d'assistència i assessorament a agricultors i ramaders, i acreditar el compliment dels requisits establits en l'article 4 de l'Ordre de 6 de novembre de 2009, que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  a) Disposar d'oficines obertes al públic, com a mínim, durant 30 hores setmanals, en un horari compatible amb l'activitat agrària i amb un àmbit d'atenció adequat a la dimensió, el nombre i la tipologia de les explotacions a les quals es pretén oferir el servei d'assessorament.

  b) Disposar, com a mínim, del personal assessor següent:
  b.1) Un equip tècnic de suport amb, com a mínim, un universitari amb títol oficial en cada una de les àrees següents: agronomia, veterinària, ciències biològiques o mediambientals o forestals.
  b.2) Disposar en cada una de les seues oficines d'assessorament de, com a mínim, un universitari amb títol oficial o que siga titulat en Formació Professional de grau superior competent en algunes de les àrees indicades en la lletra anterior. El nombre de titulats i les seues especialitats han de ser conformes a les orientacions productives específiques, el nombre i la dimensió de les explotacions a les quals es pretén oferir el servei d'assessorament.

  c) L'equip tècnic de suport i l'assessor de les oficines també tenen l'obligació de disposar de la titulació exigida en b) acreditar haver rebut o comprometre's a rebre, en el termini màxim d'un any des de la seua inscripció en el registre, una formació mínima de 50 hores lectives en matèria d'assessorament a les explotacions, que siga conforme en contingut i durada a l'activitat que s'ha d'exercir, així com una formació contínua per a l'actualització de coneixements, la valoració dels quals farà la conselleria amb competència en matèria d'agricultura.

  d) Disposar de locals, de mitjans materials, inclosos els informàtics i telemàtics, adequats a la tasca d'assessorament, o comprometre's a adquirir-los. Així com tindre equips adequats d'anàlisis de sòls, aigües, residus i d'altres factors de l'activitat agrària, o tindre la possibilitat d'accedir a aquests, per a la qual cosa es poden completar els
  serveis d'assessorament mitjançant convenis amb entitats per a assessoraments específics.

  e) Acreditar experiència i fiabilitat en matèria d'assessorament tècnic a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'article 12 del Reglament (CE) núm. 817/2004, de la Comissió, de 29 d'abril.

  f) Disposar d'un sistema de registre d'usuaris compatible amb el sistema integrat de gestió i control previst en el capítol 4 del títol II del Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14956

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de reconeixement i inscripció en el registre s'ha de dirigir a la persona titular de la direcció general competent en ajudes estructurals de la conselleria amb competència en matèria d'agricultura, quan el seu àmbit d'actuació siga el de la Comunitat Valenciana, i s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

  - Documentació acreditativa i identificativa de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la representant legal. Per a persones físiques, no serà necessari presentar el DNI, sempre que en la sol·licitud s'autoritze l'Administració a consultar les dades.

  - Fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat, en els quals s'ha de recollir l'objecte social d'assistència i assessorament a agricultors i ramaders.

  - Acord de l'òrgan competent de sol·licitar el reconeixement i la inscripció registral.

  - Projecte d'actuació en el qual s'ha d'explicitar, com a mínim, els aspectes següents:
  a) Organigrama del servei, fins al nivell més descentralitzat.
  b) Pla o sistema d'assessorament i propostes de millora.
  c) Programa de formació d'agricultors en les matèries compreses en l'article 2 de l'Ordre de 6 de novembre de 2009.
  d) Programa de sensibilització o motivació activa.
  e) Sistema de seguiment d'orientacions.
  f) Mètodes d'avaluació tècnica de propostes.
  g) Pla financer, inclosa la tarifació.
  h) Experiència acreditada en assessorament a les explotacions.

  - Memòria descriptiva de l'entitat de l'organització territorial i funcional del personal assessor en relació amb el compliment, o compromís d'arribar a reunir els requisits de l'article 4 en les matèries de l'article 2 de l'Ordre de 6 de novembre de 2009.

  - Fotocòpia compulsada de contractes de treball, títol o diplomes d'estudis i cursos de formació rebuts en les matèries d'assessorament de l'article 2 de l'Ordre de 6 de novembre de 2009, del personal assessor que tinga relació laboral amb l'entitat en el moment de la sol·licitud.

  - Si escau, compromisos de l'entitat que determinats assessors disposen de la formació en les matèries d'assessorament a les explotacions en el termini màxim d'un any des de la seua inscripció en el registre, i de presentar en el seu moment la documentació acreditativa del seu compliment.

  - Si és el cas, el compromís de l'entitat de disposar de determinats assessors, en un termini no superior als 30 dies des de la resolució de concessió d'ajudes, quan l'entitat opte a la següent convocatòria d'ajudes per a la implantació dels serveis d'assessorament.

  Impresos associats

  RECONEIXEMENT I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS AMB SERVICIS D'ASSESSORAMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - La resolució de reconeixement i inscripció correspon al titular de la direcció general competent en ajudes estructurals.

  - Es dictarà, una vegada vist l'informe, la proposta emesa pel titular del servei competent en ajudes estructurals, i el termini màxim per a resoldre serà de sis mesos, des de la data de la presentació de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent.

  - Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es consideraran estimades les seues sol·licituds, llevat que concórreguen algunes de les excepcions previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, es podrà interposar un recurs d'alçada, dirigit a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14956

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/proc14956.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * FASES
  Les entitats que presten serveis d'assessorament a l'efecte de la present normativa han de realitzar la seua activitat d'assessorament en les fases següents:
  - Diagnòstic de la situació.
  - Definició i proposta de les millores necessàries en les matèries que s'indiquen a continuació.
  - Execució de les millores proposades.


  * MATÈRIES OBJECTE D'ASSESSORAMENT
  a) Requisits legals de gestió relatius a salut pública, sanitat animal, sanitat vegetal, medi ambient i benestar dels animals, a què es refereix l'article 5 i l'annex II del Reglament (CE) núm. 73/2009, les disposicions del qual es recullen en l'annex I del Reial decret 486/2009, de 3 d'abril, sobre l'aplicació de la condicionalitat en relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrícola comuna, i en la normativa que el desplega, i en el Decret 91/2006, de 23 de juny, del Consell, sobre l'aplicació de la condicionalitat en relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrícola comuna en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  b) Bones condicions agràries i mediambientals atenent, entre altres circumstàncies, les característiques de les superfícies de què es tracte, especialment les terres agràries que ja no s'utilitzen per a la producció, incloses les condicions climàtiques i de sòl, els sistemes d'explotació existents, la utilització de les terres, la rotació dels cultius, les pràctiques d'explotació agrària i les estructures d'explotació. Els requisits mínims de bones condicions agràries i mediambientals són els esmentats en l'article 6 del Reglament (CE) 73/2009, sobre la base del marc establit en el seu annex III i regulats per l'esmentat Reial decret 486/2009, de 3 d'abril, en el seu annex II. Els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana es regulen en el Decret 91/2006, de 23 de juny, del Consell.
  c) En el cas d'agricultors joves, les relacionades amb l'inici de la seua activitat:
  Capacitació en tècniques agràries, manipulació de productes fitosanitaris, fiscalitat, tècniques agràries i medi ambient.
  d) Normes relatives a la seguretat i salut laboral.

  A més de les matèries d'obligat assessorament indicades en el punt anterior, a fi d'aconseguir un assessorament integral, es podrà incloure l'assessorament en les matèries següents:
  - Gestió d'explotacions.
  - L'assistència a les explotacions per al foment de l'agricultura i ramaderia ecològica, i de la producció integrada.
  - Assessorament per a la millora estructural, la modernització i l'associacionisme de les explotacions.
  - Adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic i la millora en la gestió de l'aigua.


  * VIGÈNCIA DEL REGISTRE
  La vigència d'inscripció en el registre és de cinc anys, transcorregut aquest període es notificarà de forma cautelar a l'entitat la seua extinció, i es produirà la baixa en el registre de manera automàtica, si no es tramita prèviament la sol·licitud de pròrroga de permanència de l'entitat corresponent acompanyada de la documentació actualitzada de compliment de requisits.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CE) núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre de 2003, pel qual s'estableixen disposicions
  comunes aplicables als règims d'ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i s'instauren determinats règims d'ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els reglaments (CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94, (CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm.1673/2000, (CEE) núm. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001 (DOUE núm. 270, de 21/10/03).
  - Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) (DOUE núm. 277, de 21/10/05).
  - Reial decret 520/2006, de 28 d'abril, pel qual es regulen les entitats que presten servei d'assessorament a les explotacions agràries i la concessió d'ajudes a la seua creació, adaptació i utilització (BOE núm. 102, de 29/4/06).
  - Pla estratègic nacional de desenvolupament rural - 2007-2013.
  - Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013.
  - Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s'estableixen les disposicions comunes
  aplicables als règims d'ajuda directa als agricultors en el marc de la política agrícola comuna i s'instauren determinats règims d'ajuda als agricultors, i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003 (DOUE núm. 30, de 31/1/09).
  - Reial decret 486/2009, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que han de complir els agricultors que reben pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els beneficiaris de determinades ajudes de desenvolupament rural, i els agricultors que reben ajudes en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió i a la prima per arrancada de la vinya (BOE núm. 94, de 17/4/09).
  - Ordre de 3 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula el reconeixement i registre d'entitats amb serveis d'assessorament a les explotacions agràries a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6164, de 14/12/09).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 520/2006, de 28 d'abril.

  Vegeu el Pla estratègic nacional de desenvolupament rural 2007-2013.

  Vegeu el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013.

  Vegeu el Reial decret 486/2009, de 3 d'abril.

  Vegeu l'Ordre de 3 de desembre de 2009

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.