• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions tenen per objecte el desenvolupament de programes i serveis per a persones amb diversitat funcional que s'enquadren en alguna de les tipologies següents (que figuren en l'annex II de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives):
  a) Programes de convivència, promoció d'oci i temps lliure.
  b) Programes de cooperació social (grups d'autoajuda, programes de transició entre recursos, d'acolliment, tornada a casa o evitació de recaigudes, i foment del voluntariat social).
  c) Programes i serveis d'intervenció per a la prevenció i inserció social (promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional; estimulació cognitiva i mental; habilitació i teràpia ocupacional).
  d) Programes i serveis de respir familiar (suport i intervenció domiciliària i serveis d'estada temporal).
  e) Programes de suport i atenció sociosanitària.
  f) Programes d'ocupació amb suport (serveis socials especialitzats dirigits a la integració en l'àmbit sociolaboral de persones amb diversitat funcional).
  g) Programes de foment de la vida independent.
  h) Programes de col·laboració i dinamització d'entitats tutelars, i serveis per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb capacitat limitada judicialment.
  i) Programes de teràpia assistida amb animals de companyia i altres programes d'innovació social.
  j) Programes d'activitats formatives, especialment de foment de l'alfabetització digital i l'ús de les noves tecnologies per les persones amb diversitat funcional.
  k) Plans d'actuació per a realitzar activitats d'investigació social en relació amb les persones amb diversitat funcional.
  l) Campanyes de sensibilització i difusió de la realitat que presenta el sector social de les persones amb diversitat funcional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les subvencions les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen programes i serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional.

  Requeriments

  Podran sol·licitar les subvencions les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen programes i serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional.

  1. Les entitats sense ànim de lucre que promoguen el desenvolupament de programes i serveis han de disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, estar inscrites en el Registre d'Entitats Titulars d'Activitats d'Acció Social, en el sector corresponent a persones amb discapacitat o diversitat funcional, i tindre entre les seues finalitats socials, recollides expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats a favor de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional i/o la promoció dels drets de les persones amb discapacitat.
  2. Cada entitat podrà sol·licitar una subvenció per a un màxim de tres programes o serveis.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia màxima que es podrà concedir a cada entitat serà el 75 % de la quantia que se sol·licita en la subvenció i pels següents imports màxims que es poden concedir per a cada programa, depenent de l'àmbit territorial d'aquest:
  - àmbit local: 10.000 €
  - àmbit comarcal: 40.000 €
  - àmbit provincial: 140.000 €
  - àmbit autonòmic: 160.000 €
  Igualment, la quantia màxima que es podrà concedir a una entitat per la totalitat de programes subvencionats serà de 220.000 €
  2. El percentatge de l'ajuda que es concedirà sobre el cost total del programa o servei es determinarà conformement a la puntuació obtinguda i d'acord amb els percentatges màxims que a continuació s'assenyalen, de manera que no es podrà concedir cap subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 60 punts.

  PUNTUACIÓ OBTINGUDA % SUBVENCIÓ
  De 95 a100 punts 100 % de l'import màxim subvencionable
  De 85 a 94 punts 90 % de l'import màxim subvencionable
  De 75 a 84 punts 75 % de l'import màxim subvencionable
  De 65 a 74 punts 60 % de l'import màxim subvencionable
  De 60 a 64 punts 45 % de l'import màxim subvencionable

  3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.
  4. El pagament de la subvenció per a programes i serveis per a persones amb diversitat funcional es realitzarà d'acord amb el règim previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, per al pagament dels serveis socials especialitzats o, en absència d'aquest, sobre la base del règim general previst en la Llei 1/2015 de, 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8449, de 21/12/2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud general de subvencions, d'acord amb el model de l'annex I d'aquesta convocatòria, i l'annex (documentació específica) degudament omplits i subscrits pel representant de l'entitat, s'ha d'acompanyar de:
  a) Memòria del programa, servei o pla d'actuació per a l'exercici sol·licitat. El contingut mínim de la memòria ha d'incloure:
  - Denominació del programa o servei, la tipologia que té, d'acord amb el que preveu l'annex II de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i usuaris a qui va dirigit.
  - Anàlisi de situació i justificació de la necessitat (àmbit geogràfic de la iniciativa, nombre d'usuaris previstos, descripció de les accions que es desenvoluparan, calendari d'actuacions i horari d'atenció als usuaris, complementarietat amb altres recursos i aplicació o proposta d'implantació d'un sistema de qualitat, que permeta l'adequada avaluació i seguiment del programa o servei i la valoració del grau de satisfacció dels usuaris).
  - Capacitat tècnica i de gestió de l'entitat (disponibilitat de locals, recursos materials i professionals, dels quals cal especificar la persona responsable i el currículum professional, i la cooperació amb altres institucions).
  - Capacitat financera de l'entitat (pressupost anual de l'entitat, previsió d'ingressos i despeses del programa o servei).
  En cas que una entitat sol·licite el finançament de diversos programes, ha de presentar la documentació anterior per a cada un.
  b) Si escau, visat de l'òrgan competent en matèria de plans d'igualtat.
  Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària omplida, segons el model oficial aprovat per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I SERVEIS DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I SERVEIS DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA)

  [ANNEX III] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua petició.
  - Les sol·licituds les valorarà una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada direcció territorial de benestar social. S'exceptua la instrucció del procediment de concessió de subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional d'àmbit autonòmic, que correspondrà a la Direcció General de Diversitat Funcional.
  - Correspon a la comissió d'avaluació constituïda en el si de la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a la vista de l'informe de valoració de les direccions territorials i del corresponent als programes autonòmics, elevar a l'òrgan competent per a la concessió la llista prioritzada de beneficiaris, amb el límit del crèdit existent. Així mateix, elaborarà una llista ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.
  - El titular de la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional, per delegació del titular de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la petició de subvenció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió esgota la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1500

  Tramitació

  Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, exclusivament per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà atenent els criteris següents, que hauran d'estar reflectits en la memòria del programa, servei o pla d'actuació:
  a) Interés i repercussió social del programa o servei. Es valorarà fins a un màxim de 50 punts de la manera següent:
  a.1) Necessitats socials que cobreix, que es valorarà fins a 20 punts, conformement als criteris següents:
  - programes i serveis que cobreixen necessitats socials bàsiques d'intervenció, respir familiar, ocupació amb suport, col·laboració i dinamització d'entitats tutelars i promoció de persones amb capacitat limitada judicialment i programes de foment de la vida independent: fins a 15 punts.
  - programes de cooperació social, de suport i atenció sociosanitària: fins a 12 punts.
  - programes de convivència, oci i temps lliure, campanyes de sensibilització i programes de teràpia assistida amb animals: fins a 10 punts.
  - programes d'activitats formatives i plans d'actuació per a activitats d'investigació social: fins a 5 punts.
  - inexistència d'altres recursos finançats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de l'òrgan competent en matèria de Diversitat Funcional en el mateix àmbit territorial (comarca): 5 punts.
  a.2) Nombre d'usuaris o persones beneficiàries, que es valoraran fins a 10 punts, conformement al criteri següent:
  - A partir de 101 usuaris directes: 10 punts.
  - De 41 a 100 usuaris directes: 8 punts.
  - De 21 a 40 usuaris directes: 6 punts.
  - 20 usuaris directes o menys: 4 punts.
  a.3) Sector o col·lectiu social al qual es dirigeixen amb la valoració de la continuïtat de les actuacions en aquest col·lectiu i la seua execució positiva: fins a 15 punts, conformement als criteris següents:
  - continuïtat del programa o servei: fins a un màxim de 12 punts a raó de 2 punts per any de realització.
  - execució positiva: fins a 3 punts.
  a.4) Cobertura territorial, que es valorarà fins a 5 punts, conformement als criteris següents:
  - programa o servei d'àmbit autonòmic o provincial: 5 punts.
  - programa o servei d'àmbit comarcal o local: 3 punts.
  b) La qualitat del programa o servei que es desenvoluparà. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts de la manera següent:
  - Adequació d'objectius, coherència de mitjans (mitjans humans i tècnics), actuacions i finalitats del programa o servei en relació amb les necessitats que cal cobrir o atendre: fins a 10 punts.
  - Metodologia (marc en el qual es desenvolupen les actuacions, selecció de tasques que s'executaran, processos i nivell global de desenvolupament del projecte): fins a 7 punts.
  - Avaluació del programa o servei (definició d'indicadors segons els objectius, utilització d'instruments de valoració d'objectius que permeta l'adequada avaluació i el seguiment del programa o servei i la valoració del grau de satisfacció dels usuaris): fins a 3 punts.
  c) Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, a raó d'1 punt per any d'experiència acreditada en activitats, centres o serveis d'atenció social a persones amb diversitat funcional.
  d) Viabilitat econòmica: Es valorarà la capacitat de finançament de l'entitat amb recursos econòmics propis i d'altres ens públics o privats: fins a 10 punts.
  e) Clàusules socials. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, conformement als següents criteris de valoració:
  e.1) La creació i el manteniment d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, fins a un màxim de 7 punts, d'acord amb els criteris següents:
  - En cas d'entitats amb plantilla inferior a 50 treballadors: si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 7 punts; si disposa d'1 treballador amb discapacitat, 5 punts.
  - En cas d'entitats amb plantilla de 50 o més treballadors: si disposen de 3 treballadors amb discapacitat, 7 punts, si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 5 punts.
  e.2) L'experiència de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de gènere de persones amb diversitat funcional i del seu personal, per a la qual cosa s'han d'assenyalar les actuacions i els treballs realitzats en els tres últims anys, així com la titulació, la formació i l'experiència específica en matèria de gènere. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 3 punts, a raó d'un punt per any acreditat d'implantació d'un pla d'igualtat.
  En tot cas, els plans d'igualtat han d'estar visats per l'òrgan competent per a fer-ho abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma i les condicions establides en la resolució.
  2. A més de les obligacions que, amb caràcter general, estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, i l'article 19 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'estableixen les següents obligacions específiques dels beneficiaris:
  a) Atindre's als criteris de coordinació i planificació que establisca la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a fi de racionalitzar i optimitzar l'ús dels recursos disponibles en matèria de serveis socials.
  b) Comunicar a la direcció general i a la direcció territorial corresponent la sol·licitud i la concessió de tota ajuda per part d'altres organismes públics o privats. Podrà ser causa de minoració i reintegrament de les quantitats indegudament percebudes l'incompliment d'aquesta obligació.
  c) Formalitzar els documents de seguiment tècnic i financer elaborats per la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional, i assumir les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general de la Generalitat en relació amb la subvenció.
  d) No alterar la finalitat de les subvencions i complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.
  e) Facilitar la inspecció i el control de la conselleria competent en matèria d'igualtat i polítiques inclusives.
  f) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rep una ajuda per un import superior a 10.000 euros, ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa ha d'indicar com a entitat pública concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionada.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i siguen sancionats conforme al que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i, amb caràcter procedimental, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003), en relació amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4479, de 11/04/2011).
  - Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV núm. 7705, de 26.01.2016).
  - RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 1/2016, de 20 de gener (bases reguladores)

  RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.