Detall de Procediment

Subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2023

Codi SIA: 210935
Codi GUC: 1500
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-01-2023
31-01-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Les subvencions tenen per objecte el desenvolupament de programes i serveis per a persones amb diversitat funcional encuadrables en alguna de les tipologies que figuren en l'article 22 de l'Ordre 3/2019 de 23 de juliol de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que modifica el punt 2 de l'Annex II de l'Ordre 1/2016 i l'Ordre 1/2022, de 13 de juliol, per la qual es modifica el que es disposa en l'apartat 2, lletra f) de l'annex II a) Programes de convivència, promoció d'oci i temps lliure destinats a afavorir la integració comunitària de les persones amb diversitat funcional proporcionant la relació amb altres persones a través de recursos normalitzats. S'exceptuen els programes amb pernoctacions superiors a tres nits. b) Programes de cooperació social destinats a potenciar la vida en la comunitat propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa social (grups d'autoajuda, d'acolliment, tornada a casa i foment del voluntariat social de les persones amb diversitat funcional) c) Programes i serveis d'intervenció per a la prevenció i inserció social destinats a la prevenció i inserció social fent costat tant a les persones amb diversitat funcional com al seu entorn familiar (programes d'atenció i suport sociosanitari, de suport a la prevenció de recaigudes, de transició entre recursos, de teràpia amb animals, de suport i atenció domiciliària, d'intervenció psicosocial i psicoeducativa, de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, d'estimulació cognitiva i mental, i d'habilitació i teràpia ocupacional). d) Programes i serveis de respir familiar serveis oferits amb la finalitat de facilitar espais de descans basats en la necessitat de suport i atenció als cuidadors habituals de la família. No es consideren serveis de respir familiar els programes d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional. e) Programes d'ocupació amb suport entesos com el conjunt d'accions d'orientació i acompanyament en el lloc de treball amb la finalitat de facilitar l'adaptació laboral dels treballadors amb diversitat funcional en les empreses del mercat ordinari de treball. f) Programes de foment de la vida independent que ofereixen ajuda, orientació i suport a les persones amb diversitat funcional i que reforcen les competències necessàries que els permeten prendre decisions i tindre un nivell d'autonomia. g) Programes de col·laboració i dinamització d'entitats tutelars i serveis per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb capacitat limitada judicialment destinats a la defensa dels interessos i drets d'aquestes persones, mitjançant la seua representació legal, per a l'administració diligent del seu patrimoni i per a manteniment i millora del seu benestar, qualitat de vida i autonomia, així com la seua inclusió plena en la societat. h) Programes d'activitats formatives destinats a desenvolupar estratègies i habilitats d'inserció en el món laboral i social que permeten a la persona un adequat procés de transició a la vida laboral, especialment en l'àmbit de l'alfabetització digital i l'ús de les noves tecnologies, així com la formació prelaboral. i) Campanyes de sensibilització i difusió que presenta el sector social de les persones amb diversitat funcional, programes que sensibilitzen i acosten la realitat de les persones amb diversitat funcional a la societat. j) Activitats d'investigació: estudis d'investigació social que afavorisquen la inclusió social i el foment de l'autonomia personal de les persones amb diversitat funcional.

Observacions

Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV núm. 7705, de 26.01.2016), modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 8600, de 26-07-2019) i l'Ordre 1/2022, de 13 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 9385, de 18.07.2022). RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional. (DOGV núm. 9502 de 31.12.2022)

Requisits

1. Les entitats sense ànim de lucre que promoguen el desenvolupament de programes i serveis han de disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, estar inscrites en el Registre d'entitats titulars d'activitats d'acció social, en el sector corresponent a persones amb discapacitat o diversitat funcional, i tindre entre les seues finalitats socials, recollides expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats a favor de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional i/o la promoció dels drets de les persones amb discapacitat. 2. Cada entitat podrà sol·licitar una subvenció per a un màxim de tres programes o serveis.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les subvencions les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen programes i serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional.

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003), en relació amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4479, d'11/04/2011).
  • Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  • Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat. (BOE núm.122 de 22 de maig de 2003)
  • Resolució de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

Documentació

A la sol·licitud, degudament emplenada i subscrita pel representant de l'entitat, s'acompanyarà: a) Memòria del programa o servei per a l'exercici sol·licitat. El contingut mínim de la memòria haurà d'incloure: - Denominació del programa o servei - Tipologia conformement al que es preveu en l'Annex II de l'Ordre 1/2016, modificat per l'Ordre 3/2019 i l'Ordre 1/2022, de 13 de juliol . - Anàlisi de situació i justificació de la seua necessitat - Àmbit geogràfic de la iniciativa - Número i perfil d'usuaris previstos - Objectius generals i específics del projecte i operatius del projecte així com, en el seu cas, actualització dels objectius respecte a convocatòries anteriors que possibiliten una intervenció sobre noves necessitats. - Descripció de les accions a desenvolupar - Metodologia - Cronograma amb un calendari concret d'actuacions i horari d'atenció a les persones usuàries - Complementarietat amb altres recursos - Resultats previstos, indicadors d'avaluació i control del projecte que permeta l'adequada avaluació i seguiment del programa o servei i la valoració del grau de satisfacció dels usuaris. - Aspectes innovadors, si escau. - Capacitat tècnica i de gestió del programa o servei (disponibilitat de locals, recursos materials i professionals, especificant persona responsable del mateix i currículum professional, i cooperació amb altres institucions). - Pressupost anual del programa o servei detallant previsió d'ingressos i despeses . En cas que una entitat sol·licite el finançament de diversos programes haurà de presentar la documentació anterior per a cadascun d'ells. b) En el seu cas, visat de l'òrgan competent en matèria de plans d'igualtat de gènere. c) Autorització expressa, que consta com a apartat D de l'annex I del tràmit telemàtic, perquè l'òrgan convocant consulte si el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries, estatals i autonòmiques. Si no autoritza, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. d) No oposició, que consta com a apartat D de l'annex I del tràmit telemàtic, per al qual òrgan convocant consulte la informació relativa al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social. Si s'oposa haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, exclusivament per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat, (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1500&version=amp), Així mateix, el procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (PROPER) estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), havent-se de tramitar amb certificat electrònic. En estar prevista la tramitació d'aquest procediment per mitjans telemàtics, tots els tràmits que afecten els interessats per a l'exercici dels seus drets i obligacions, així com l'esmena de la sol·licitud, es realitzaran per aquest mitjà. Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial de la Conselleria. S'exceptua la instrucció del procediment de concessió de subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional d'àmbit autonòmic, que correspondrà a la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, on es constituirà igualment una comissió tècnica instructora. - Correspon a la Comissió d'Avaluació constituïda en el si de la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a la vista de l'informe de valoració de les Direccions Territorials i del corresponent als programes autonòmics, elevar a l'òrgan competent per a la concessió la relació prioritzada de beneficiaris, amb el límit del crèdit existent. - La persona titular de la Direcció General competent en matèria de Persones amb Diversitat Funcional i Salut Mental, per delegació del titular de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la petició de subvenció. En el cas que la quantia de l'ajuda atorgada a un programa siga inferior al 30% de la quantia sol·licitada, es podrà instar les corresponents entitats perquè en el termini no superior a 10 dies hàbils, presenten una adaptació de la memòria explicativa dels seus programes i ajusten els compromisos i condicions a la subvenció. Totes les entitats instades hauran de presentar la seua memòria adaptada, encara que no es modifiquen les activitats inicialment previstes en l'execució del mateix i es tracte solament d'un ajust pressupostari. En qualsevol cas, la memòria adaptada haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els requisits i criteris de valoració establits en l'Ordre 1/2016 i en la present convocatòria.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial de la Conselleria. S'exceptua la instrucció del procediment de concessió de subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional d'àmbit autonòmic, que correspondrà a la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, on es constituirà igualment una comissió tècnica instructora. - Correspon a la Comissió d'Avaluació constituïda en el si de la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a la vista de l'informe de valoració de les Direccions Territorials i del corresponent als programes autonòmics, elevar a l'òrgan competent per a la concessió la relació prioritzada de beneficiaris, amb el límit del crèdit existent. - La persona titular de la Direcció General competent en matèria de Persones amb Diversitat Funcional i Salut Mental, per delegació del titular de la Vicepresidenta del Consell i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la petició de subvenció. En el cas que la quantia de l'ajuda atorgada a un programa siga inferior al 30% de la quantia sol·licitada, es podrà instar les corresponents entitats perquè en el termini no superior a 10 dies hàbils, presenten una adaptació de la memòria explicativa dels seus programes i ajusten els compromisos i condicions a la subvenció. Totes les entitats instades hauran de presentar la seua memòria adaptada, encara que no es modifiquen les activitats inicialment previstes en l'execució del mateix i es tracte solament d'un ajust pressupostari. En qualsevol cas, la memòria adaptada haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els requisits i criteris de valoració establits en l'Ordre 1/2016 i en la present convocatòria.

Criteris de valoració

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà atenent els següents criteris, que hauran de vindre reflectits en la Memòria del programa, servei o pla d'actuació: a) Interés i repercussió social del programa o servei. Es valorarà fins a un màxim de 30 punts, de la següent forma: a.1) Naturalesa del programa, que es valorarà amb fins a 15 punts, conformement als següents criteris: - programes i serveis que cobreixen necessitats socials bàsiques d'intervenció, inclosos els programes secunde i atenció sociosanitària, de suport a la prevenció de recaigudes, de transició entre recursos, de teràpia amb animals, de suport i atenció domiciliària, d'intervenció psicosocial i *psicoeducativa, de promoció manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, d'estimulació cognitiva i mental, i d'habilitació i teràpia ocupacional, ocupació amb suport, col·laboració i dinamització d'entitats tutelars i promoció de persones amb mesures de suport per a l'exercici de la seua capacitat jurídica, programes de foment de la vida independent, programes de cooperació social (grups d'autoajuda, d'acolliment, de tornada a casa i foment del voluntariat social de les persones amb diversitat funcional), de respir familiar i de convivència, promoció d'oci i temps lliure: fins a 15 punts. - programes de campanyes de sensibilització: fins a 9 punts. - programes d'activitats formatives i plans d'actuació per a activitats d'investigació social: fins a 5 punts. a.2) Necessitats que cobreix, que es valoraran amb fins a 12 punts, conformement als següents criteris: - descripció de les necessitats socials bàsiques del col·lectiu/sector al qual va dirigit el programa: fins a 4 punts. - descripció de les necessitats de les persones beneficiàries del programa: fins a 4 punts. - descripció dels recursos comunitaris existents en el seu entorn més pròxim: fins a 4 punts. a.3) Inexistència d'altres recursos de diversitat funcional i salut mental finançats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el mateix àmbit territorial (comarca) per al sector o col·lectiu de la diversitat funcional objecte del programa: 3 punts. b) La qualitat del programa o servei a desenvolupar. Es valorarà fins a un màxim de 30 punts, de la següent forma: b.1) Objectius: descripció detallada dels objectius generals, específics i operatius, i actualització dels objectius respecte a convocatòries anteriors que possibiliten una intervenció sobre noves necessitats: fins a 5 punts. b.2) Metodologia a implantar, incloent-hi els acords de col·laboració amb altres entitats públiques o privades: fins a 3 punts. b.3) Estructura tècnica per al seu desenvolupament, activitats que contempla el programa, seqüència i temporalització d'aquestes, fins a 8 punts. b.4) Personal necessari i formació d'aquest: fins a 4 punts. b.5) Coherència de mitjans i fins: 3 punts. b.6) Participació dels usuaris en la presa de decisions: fins a 4 punts. b.7) Indicadors d'avaluació: fins a 3 punts. c) Caràcter innovador: fins a un màxim de 8 punts, de la següent forma: c.1) Necessitats noves per atendre que afloren en la societat no cobertes pel sistema de serveis socials: 4 punts. c.2) Programes que prevegen implantar una millora significativa en el servei dels qui habiten en comarques d'interior: 4 punts. d) Viabilitat econòmica: fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb els següents criteris: d.1) Adequació del pressupost: fins a 2 punts. d.2) Recursos econòmics propis i capacitat per a mobilitzar recursos d'altres ens públics o privats: fins a 8 punts. e) Especialització i experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en l'atenció al col·lectiu al qual es dirigeix. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts tenint en compte: e.1) Antiguitat de l'entitat en el Registre general de titulars d'activitats, serveis i centres de serveis socials: fins a un màxim de 5 punts. e.2) Continuïtat del programa o servei i la seua actualització en funció de les necessitats emergents: fins a un màxim de 5 punts: - Implantació del programa: 1 punt per any d'implantació, fins a un màxim de 4 punts. - Actualització en funció de necessitats emergents: 1 punt. f) Incorpora una perspectiva de gènere en les diverses actuacions a desenvolupar: fins a un màxim de 5 punts, a raó d'un punt per any acreditat d'implantació d'un pla d'igualtat. En tot cas, els plans d'igualtat han d'estar visats per l'òrgan competent per a això abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. g) Altres criteris funcionals o d'interés social (clàusules socials): La creació i manteniment d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, fins a un màxim de 7 punts, d'acord amb els següents criteris: - En cas d'entitats amb plantilla inferior a 50 treballadors: si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 7 punts; si disposen d'1 treballador amb discapacitat, 5 punts. - En cas d'entitats amb plantilla de 50 o més treballadors: si disposen de 3 treballadors amb discapacitat, 7 punts, si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 5 punts.

òrgans de tramitació

Direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives. Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental

Obligacions

1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma i condicions establides en la resolució. 2. A més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 19 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusiva, s'estableixen les següents obligacions específiques dels beneficiaris: a) Atindre's als criteris de coordinació i planificació que establisca la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a fi de racionalitzar i optimitzar l'ús dels recursos disponibles en matèria de serveis socials. b) Comunicar a la Direcció General i a la Direcció Territorial corresponent, la sol·licitud i la concessió de tota ajuda per part d'altres organismes públics o privats. Podrà ser causa de minoració i reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, l'incompliment d'aquesta obligació. c) Formalitzar els documents de seguiment tècnic i financer elaborats per la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, i assumir les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb la subvenció. d) No alterar la finalitat de les subvencions i complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics. e) Facilitar la inspecció i el control de la Conselleria competent en matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. f) Deixar constància expressa de la condició d'actuació subvencionada per la Generalitat, de conformitat amb l'article 5 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, donant l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat, d'acord amb la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de

Observacions

D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs potestatiu de reposició s'haurà d'interposar davant la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

1. La quantia econòmica de la subvenció es determinarà sumant les quanties finançades de cada programa. 2. No podran obtindre subvenció els programes que no obtinguen la puntuació mínima de 60 punts. 3. La puntuació obtinguda pel programa s'aplicarà com a percentatge a l'import sol·licitat sent el resultat d'aquesta operació la quantia màxima subvencionable. Depenent de l'àmbit territorial del programa o servei, s'aplicaran els següents límits de concessió: - àmbit local: 10.000 € - àmbit comarcal: 40.000 € - àmbit provincial: 100.000,00 € - àmbit autonòmic: 120.000,00 € Igualment, la quantia màxima que es podrà concedir a una entitat per la totalitat de programes subvencionats serà de 220.000 €. En cas que se supere aquesta quantia màxima, es reduirà l'import de la subvenció de cadascun dels programes de manera proporcional. 4. Per al càlcul de la quantitat concedida a cada programa (C1) s'aplicarà la següent fórmula: Qi x Pi C1=Tx n Qi x Pi ? i=1 on T és el total d'euros a repartir, Qi la quantia màxima subvencionable de cada programa i Pi la puntuació obtinguda pel programa. 4. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada. 5. El pagament de la subvenció per a programes i serveis per a persones amb diversitat funcional es realitzarà d'acord amb el règim previst en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, per al pagament dels serveis socials especialitzats, o, en absència d'aquest, sobre la base del règim general previst en la llei 1/2015 de, 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de quatre mesos, a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans mencionat, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental

Esgota via administrativa

Sancions

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i siguen sancionats conforme al que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i, amb caràcter procedimental, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.