Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2022

  Objecte del tràmit

  Les subvencions tenen per objecte el desenvolupament de programes i serveis per a persones amb diversitat funcional que es poden enquadrar en alguna de les tipologies que figuren en l'article 22 de l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  a) Programes de convivència, promoció d'oci i temps lliure: destinats a afavorir la integració comunitària de les persones amb diversitat funcional proporcionant la relació amb altres persones a través de recursos normalitzats.

  b) Programes de cooperació social: destinats a potenciar la vida en la comunitat propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa social (grups d'autoajuda, d'acolliment, tornada a casa i foment del voluntariat social de les persones amb diversitat funcional).

  c) Programes i serveis d'intervenció per a la prevenció i inserció social: destinats a la prevenció i inserció social ajudant tant a les persones amb diversitat funcional com al seu entorn familiar (programes d'atenció i suport sociosanitari, de suport a la prevenció de recaigudes, de transició entre recursos, de teràpia amb animals, de suport i atenció domiciliària, d'intervenció psicosocial i psicoeducativa, de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, d'estimulació cognitiva i mental, i d'habilitació i teràpia ocupacional).

  d) Programes i serveis de respir familiar: serveis oferits amb la finalitat de facilitar espais de descans basats en la necessitat de suport i atenció als cuidadors habituals de la família. No es consideren serveis de respir familiar els programes d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional.

  e) Programes d'ocupació amb suport, entesos com el conjunt d'accions d'orientació i acompanyament en el lloc de treball amb la finalitat de facilitar l'adaptació laboral dels treballadors amb diversitat funcional en les empreses del mercat ordinari de treball.

  f) Programes de foment de la vida independent: ofereixen ajuda, orientació i suport a les persones amb diversitat funcional i reforcen les competències necessàries que els permeten prendre decisions i tindre un nivell d'autonomia fins que els permeta viure de manera independent.

  g) Programes de col·laboració i dinamització d'entitats tutelars i serveis per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb capacitat limitada judicialment: destinats a la defensa dels interessos i drets d'aquestes persones, mitjançant la seua representació legal, per a l'administració diligent del seu patrimoni i per al manteniment i la millora del seu benestar, qualitat de vida i autonomia, així com la seua inclusió plena en la societat.

  h) Programes d'activitats formatives: destinats a desenvolupar estratègies i habilitats d'inserció en el món laboral i social que permeten a la persona un adequat procés de transició a la vida laboral, especialment en l'àmbit de l'alfabetització digital i l'ús de les noves tecnologies, així com la formació prelaboral.

  i) Campanyes de sensibilització i difusió que presenta el sector social de les persones amb diversitat funcional: programes que sensibilitzen i acosten la realitat de les persones amb diversitat funcional a la societat.

  j) Activitats d'investigació: estudis d'investigació social que afavorisquen la inclusió social i el foment de l'autonomia personal de les persones amb diversitat funcional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les subvencions les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen programes i serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional.

  Requeriments

  1. Les entitats sense ànim de lucre que promoguen el desenvolupament de programes i serveis han de disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, estar inscrites en el Registre d'entitats titulars d'activitats d'acció social, en el sector corresponent a persones amb discapacitat o diversitat funcional, i tindre entre les seues finalitats socials, recollides expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats a favor de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional i/o la promoció dels drets de les persones amb discapacitat.
  2. Cada entitat podrà sol·licitar una subvenció per a un màxim de tres programes o serveis.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia econòmica de la subvenció es determinarà sumant les quanties finançades de cada programa.

  2. No podran obtindre subvenció els programes que no obtinguen la puntuació mínima de 60 punts.

  3. La puntuació obtinguda pel programa s'aplicarà com a percentatge a l'import sol·licitat sent el resultat d'aquesta operació la quantia màxima subvencionable. Depenent de l'àmbit territorial del programa o servei, s'aplicaran els següents límits de concessió:
  - àmbit local: 10.000 €
  - àmbit comarcal: 40.000 €
  - àmbit provincial: 100.000,00 €
  - àmbit autonòmic: 120.000,00 €
  Igualment, la quantia màxima que es podrà concedir a una entitat per la totalitat de programes subvencionats serà de 220.000 €.
  En cas que se supere aquesta quantia màxima, es reduirà l'import de la subvenció de cadascun dels programes de manera proporcional.

  4. Per al càlcul de la quantitat concedida a cada programa (C1) s'aplicarà la següent fórmula:

  Qi x Pi
  C1=Tx
  n Qi x Pi
  ?
  i=1

  on T és el total d'euros a repartir, Qi la quantia màxima subvencionable de cada programa i Pi la puntuació obtinguda pel programa.

  5. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.

  6. El pagament de la subvenció per a programes i serveis per a persones amb diversitat funcional es realitzarà d'acord amb el règim previst en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, per al pagament dels serveis socials especialitzats o, en absència d'aquest, sobre la base del règim general previst en la llei 1/2015 de, 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  7. En qualsevol cas, les persones que resulten beneficiàries de la subvenció hauran de justificar la despesa objecte de la subvenció atorgada moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fora insuficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9259 de 19.01.2022). El termini serà del 20 de gener al 21 de febrer de 2022.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A la sol·licitud, degudament emplenada i subscrita pel representant de l'entitat, s'acompanyarà:

  a) Memòria del programa o servei per a l'exercici sol·licitat. El contingut mínim de la memòria haurà d'incloure:
  - Denominació del programa o servei
  - Tipologia conformement al que es preveu en l'article 22 de l'Ordre 3/2019.
  - Anàlisi de situació i justificació de la seua necessitat
  - Àmbit geogràfic de la iniciativa
  - Número i perfil d'usuaris previstos
  - Objectius generals i específics del projecte
  - Descripció de les accions a desenvolupar
  - Metodologia
  - Cronograma amb un calendari concret d'actuacions i horari d'atenció a les persones usuàries
  - Complementarietat amb altres recursos
  - Resultats previstos, indicadors d'avaluació i control del projecte que permeta l'adequada avaluació i seguiment del programa o servei i la valoració del grau de satisfacció dels usuaris
  - Aspectes innovadors, si escau.
  - Capacitat tècnica i de gestió de l'entitat (disponibilitat de locals, recursos materials i professionals, especificant persona responsable del mateix i currículum professional, i cooperació amb altres institucions).
  - Capacitat financera de l'entitat (pressupost anual de l'entitat, previsió d'ingressos i despeses del programa o servei).
  En cas que una entitat sol·licite el finançament de diversos programes haurà de presentar la documentació anterior per a cadascun d'ells.

  b) En el seu cas, visat de l'òrgan competent en matèria de plans d'igualtat de gènere.

  c) Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.

  d) Autorització expressa, que consta com a apartat D de l'annex I del tràmit telemàtic, perquè l'òrgan convocant consulte si el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries, estatals i autonòmiques. Si no autoritza, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

  e) No oposició, que consta com a apartat D de l'annex I del tràmit telemàtic, per al qual òrgan convocant consulte la informació relativa al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social. Si s'oposa haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I SERVEIS DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I SERVEIS DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua petició.
  - Una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada direcció territorial de la Conselleria valorarà les sol·licituds. Se n'exceptua la instrucció del procediment de concessió de subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional d'àmbit autonòmic, que correspondrà a la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, en què es constituirà igualment una comissió tècnica instructora.
  - Correspon a la comissió d'avaluació constituïda en el si de la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a la vista de l'informe de valoració de les direccions territorials i del corresponent als programes autonòmics, elevar a l'òrgan competent per a la concessió la llista prioritzada de beneficiaris, amb el límit del crèdit existent. Així mateix, elaborarà una llista ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.
  - El titular de la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional i salut mental, per delegació del titular de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la petició de subvenció.

  En el cas que la quantia de l'ajuda atorgada a un programa siga inferior al 50 % de la quantia sol·licitada, s'instaran les corresponents entitats perquè, en el termini no superior a 10 dies hàbils, presenten una adaptació de la memòria explicativa dels seus programes i ajusten els compromisos i les condicions a la subvenció. Totes les entitats instades hauran de presentar la seua memòria adaptada, encara que no es modifiquen les activitats inicialment previstes en l'execució i es tracte solament d'un ajust pressupostari.

  En qualsevol cas, la memòria adaptada ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els requisits i criteris de valoració que estableix l'Ordre 1/2016 i aquesta convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió esgota la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1500

  Tramitació

  Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, exclusivament per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1500&version=amp

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà atenent els criteris següents, que hauran d'estar reflectits en la memòria del programa, servei o pla d'actuació:
  1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà atenent els criteris següents, que hauran d'estar reflectits en la memòria del programa, servei o pla d'actuació:
  a) Interés i repercussió social del programa o servei. Es valorarà fins a un màxim de 50 punts de la manera següent:
  a.1) Necessitats socials que cobreix, que es valorarà fins a 20 punts, conformement als criteris següents:
  - programes i serveis que cobreixen necessitats socials bàsiques d'intervenció, inclosos els programes d'ajuda i atenció sociosanitària, de suport a la prevenció de recaigudes, de transició entre recursos, de teràpia amb animals, de suport i atenció domiciliària, d'intervenció psicosocial i psicoeducativa, de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, d'estimulació cognitiva i mental, i d'habilitació i teràpia ocupacional, ocupació amb suport, col·laboració i dinamització d'entitats tutelars i promoció de persones amb capacitat limitada judicialment i programes de foment de la vida independent: fins a 15 punts.
  - programes de cooperació social (grups d'autoajuda, d'acolliment, de tornada a casa i foment del voluntariat social de les persones amb diversitat funcional), de respir familiar i de convivència, promoció d'oci i temps lliure: fins a 12 punts.
  - programes de campanyes de sensibilització: fins a 10 punts.
  - programes d'activitats formatives i plans d'actuació per a activitats d'investigació social: fins a 5 punts.
  - inexistència d'altres recursos finançats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de l'òrgan competent en matèria de Diversitat Funcional en el mateix àmbit territorial (comarca): 5 punts.
  a.2) Nombre d'usuaris o persones beneficiàries, que es valoraran fins a 10 punts, d'acord amb el criteri següent:
  - A partir de 101 usuaris directes: 10 punts.
  - De 41 a 100 usuaris directes: 8 punts.
  - De 21 a 40 usuaris directes: 6 punts.
  - 20 usuaris directes o menys: 4 punts.
  En el cas de les campanyes de sensibilització, es tindran en compte com a persones beneficiàries les persones sòcies de l'entitat.
  a.3) Sector o col·lectiu social al qual es dirigeixen amb la valoració de la continuïtat de les actuacions en aquest col·lectiu i la seua execució positiva: fins a 15 punts, segons els criteris següents:
  - continuïtat del programa o servei: fins a un màxim de 12 punts a raó de 2 punts per any de realització.
  - execució positiva: fins a 3 punts.
  a.4) Cobertura territorial, que es valorarà fins a 5 punts, conformement als criteris següents:
  - programa o servei d'àmbit autonòmic o provincial: 5 punts.
  - programa o servei d'àmbit comarcal o local: 3 punts.
  b) La qualitat del programa o servei que es desenvoluparà. Es valorarà fins a un màxim de 20 punts de la manera següent:
  - Adequació d'objectius, coherència de mitjans (mitjans humans i tècnics), actuacions i finalitats del programa o servei en relació amb les necessitats que cal cobrir o atendre: fins a 10 punts.
  - Metodologia (marc en el qual es desenvolupen les actuacions, selecció de tasques que s'executaran, processos i nivell global de desenvolupament del projecte): fins a 7 punts.
  - Avaluació del programa o servei (definició d'indicadors segons els objectius, utilització d'instruments de valoració d'objectius que permeta l'adequada avaluació i el seguiment del programa o servei i la valoració del grau de satisfacció dels usuaris): fins a 3 punts.
  c) Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, a raó d'1 punt per any d'experiència acreditada en activitats, centres o serveis d'atenció social a persones amb diversitat funcional.
  d) Viabilitat econòmica: Es valorarà la capacitat de finançament de l'entitat amb recursos econòmics propis i d'altres ens públics o privats: fins a 10 punts.
  e) Clàusules socials. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, conformement als següents criteris de valoració:
  e.1) La creació i el manteniment d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, fins a un màxim de 7 punts, d'acord amb els criteris següents:
  - En cas d'entitats amb plantilla inferior a 50 treballadors: si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 7 punts; si disposa d'1 treballador amb discapacitat, 5 punts.
  - En cas d'entitats amb plantilla de 50 o més treballadors: si disposen de 3 treballadors amb discapacitat, 7 punts, si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 5 punts.
  e.2) L'experiència acreditada de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de gènere de persones amb diversitat funcional i del seu personal, per a la qual cosa s'han d'assenyalar les actuacions i els treballs realitzats en els tres últims anys, així com la titulació, la formació i l'experiència específica en matèria de gènere. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 3 punts, a raó d'un punt per any acreditat d'implantació d'un pla d'igualtat.
  En tot cas, els plans d'igualtat han d'estar visats per l'òrgan competent per a fer-ho abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma i condicions establides en la resolució.
  2. A més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 19 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusiva, s'estableixen les següents obligacions específiques dels beneficiaris:
  a) Atindre's als criteris de coordinació i planificació que establisca la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a fi de racionalitzar i optimitzar l'ús dels recursos disponibles en matèria de serveis socials.
  b) Comunicar a la Direcció General i a la Direcció Territorial corresponent, la sol·licitud i la concessió de tota ajuda per part d'altres organismes públics o privats. Podrà ser causa de minoració i reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, l'incompliment d'aquesta obligació.
  c) Formalitzar els documents de seguiment tècnic i financer elaborats per la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, i assumir les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb la subvenció.
  d) No alterar la finalitat de les subvencions i complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.
  e) Facilitar la inspecció i el control de la Conselleria competent en matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  f) De conformitat amb el que es preveu en l'art. 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana si el beneficiari rebera una ajuda per import superior a 10.000 euros haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.

  Justificació de subvencions
  Per a la justificació de despeses, s'haurà de presentar, dins del termini de justificació, una memòria que reculla totes les despeses i les activitats realitzades, segons el model que es proporcionarà.
  En cas que el pagament de la subvenció es faça d'acord amb el règim previst en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, per al pagament dels serveis socials especialitzats, el termini màxim de justificació de despeses serà el dia 31 de gener de 2023.
  En cas que aquest pagament es realitze d'acord amb el règim general previst en la llei 1/2015 de, 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el termini de justificació del deslliurament de la primera bestreta de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2022. El termini màxim de justificació de despeses restant serà el dia 31 de gener de 2023.
  L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i siguen sancionats conforme al que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i, amb caràcter procedimental, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003), en relació amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4479, d'11/04/2011).
  - Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat. (BOE núm.122 de 22 de maig de 2003)
  - Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional. (DOGV núm. 9259 de 19.01.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003 de 17 de novembre

  Vegeu la Llei 1/2015 de 6 de febrer

  Vegeu la Llei 11/2003 de 10 d'abril

  Vegeu la Resolució de 30 de desembre de 2021

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional, convocades per a l'exercici 2022.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.