Detall de Procediment

Equips a pressió: certificat de reconeixement i inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) de centres de Recàrrega de Gasos de Recipients a Pressió Transportables ITC EP-6. Indústria.

Codi SIA:: 211471
Codi GVA:: 15026
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La Instrucció tècnica complementària (ITC EP - 6) s'aplica a les condicions d'utilització i als centres de recàrrega dels recipients a pressió transportables per a usos industrials, alimentaris i medicinals. Inclou botelles, botellasses, botellasses criogèniques, cilindres o blocs de botelles incloses les seues vàlvules i la resta d'accessoris utilitzats per al seu transport. S'exceptuen de l'aplicació del que disposa la present ITC: a) Els cartutxos de GLP. b) Els extintors, que es regiran pel Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis. c) Les botelles d'equips respiratoris autònoms incloses en la ITC EP-5.

Observacions

Observacions

S'entén per: 1. «Recipient a pressió transportable»: terme genèric per a designar una botella, un bòtil, un bòtil criogènic, un cilindre o un bloc de botelles. 2. «Botella»: recipient a pressió transportable amb capacitat no superior a 150 litres. 3. « Bidó a pressió o bòtil»: recipient a pressió transportable soldat amb capacitat superior a 150 i menor de 1.000 litres. 4. «Centre de Recàrrega de Gasos»: establiment autoritzat que disposa dels mitjans adequats per a poder exercir l'activitat de càrrega de recipients de gasos.

Requisits

Requisits

1 )Els centres de recàrrega de gasos hauran de complir els requisits següents : a) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobrisca els danys que puguen provocar en la prestació del servei, amb una cobertura mínima per accident de 500.000 euros. b) Disposar, per a la seua presentació a requeriment de l'administració competent, de les declaracions de conformitat <> de cadascun dels equips a pressió de la instal·lació. El centre de recàrrega de gasos habilitat no podrà facilitar, cedir o alienar certificats d'actuacions no realitzades per ell mateix. A més de les inspeccions obligades, el titular de la instal·lació revisarà, o farà que es revise anualment per una empresa instal·ladora habilitada, el funcionament correcte de tots els elements de control i seguretat de la instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, reguladors de pressió, etc.). Del resultat de les revisions i comprovacions es deixarà constància escrita mitjançant un informe, que es conservarà a la disposició de l'autoritat competent durant un període de deu anys. 2) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aqueixa persona ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en aqueixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la Carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la Carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de Signatures (veure també en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'empresa o el seu representant legal

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial Decret 108/2016, de 18 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeo i del Consell 2014/29/UE sobre recipients a pressió simples.
  • Reial Decret 709/2016, de 24 de juliol, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 2014/68/UE, relativa als equips de pressió.
  • Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aproven el Reglament d'Equips a Pressió i les seues instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 31, de 5/02/09).
  • Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/10).
  • Reial decret 1388/2011, de 14 d'octubre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 sobre equips a pressió transportables i per la qual es deroguen les Directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE i 1999/36/CE.
  • Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial.(BOE 22/05/10).
  • Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOCV01/10/12)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ALTA: - Declaració responsable per a obtindre la condició de centres de recàrrega de gasos de recipients de pressió transportables ITC EP-6 (DERREGAM). MODIFICACIÓ: - Declaració responsable per a obtindre la condició de centres de recàrrega de gasos de recipients de pressió transportables ITC EP-6 (DERREGAM). CESSAMENT: - Declaració responsable per a obtindre la condició de centres de recàrrega de gasos de recipients de pressió transportables ITC EP-6 (DERREGAM).

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el *DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la *FNMT i per la *ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Alternativament pot utilitzar-se la denominada Safata de Signatures 4. *Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (veure "Enllaços"). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria (veure apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit), o prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit), o enviant un correu electrònic "*generalitat_en_red@gva.es.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Presentació DE MANERA TELEMÀTICA davant el Servei Territorial competent en matèria d'Indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament). 2.- Si el sol·licitat és correcte, el referit Servei Territorial competent realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre Integrat Industrial. 3.- Si el sol·licitat NO és correcte o és incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a la persona declarant. * L'esmena també haurà de realitzar-se per aqueixa via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia *Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si s'esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si NO s'esmena, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistida i s'arxiva l'expedient.