Detall de Procediment

MIN - Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera

Codi SIA: 211473
Codi GVA: 15056
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-06-2024
25-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Exàmens per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, regulats en el Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, requerida per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles per als quals resulte obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definides en el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors

Observacions

Observacions

El Tribunal de les proves convocades estarà compost per: Tribunal titular Presidenta: Susanna Lledó Serres Provinciale Secretària: Mª Valle Escudero Aguado *Vocales: Néstor Casado Novella, Encarnación Guijarro ,Jordán, Pilar Ibáñez Moreno, Pedro Juanes Ballester, Rafael Rubio Estruch, Francisca Sahuquillo Moreno i Marisa Zabala Salelles. Tribunal suplent Presidenta: Teresa Gras Horta Secretari: Alberto Alonso Vidales Vocals: Rafael González Tur, Carmen Gracia Nogueras, Antonio Llofriu Flores, Anabel Llorca Marco, Miguel Ángel Parra Mañas, María José Riquelme Rocamora i Ángeles Rodríguez Herranz. CORREU PER A ACLARIMENTS: targetes_cap@gva.es

Requisits

Requisits

Els requisits indispensables per als aspirants que desitgen presentar-se a les proves d'obtenció del certificat d'aptitud professional, serà: -Haver superat el curs de qualificació inicial abans de la finalització dels terminis d'inscripció relacionats en l'Annex II. Podrà presentar-se als exàmens que es convoquen l'any següent en els termes del RD 281/2021. -Els qui acrediten ser titulars del certificat de professionalitat de «Conducció d'autobusos» o del certificat de professionalitat de «Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera» regulats en els annexos III i IV, respectivament, del Reial decret 1539/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'establixen set certificats de professionalitat de la família professional “Transport i manteniment de vehicles” que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, podran presentar-se a l'examen per a l'obtenció del certificat, que hauran de superar en un termini no superior a un any comptat des d'esta finalització, en els mateixos termes previstos en l'article 16 d'este. -Tindre vigent en la data de l'examen la documentació que acredite la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball, de conformitat amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà l'establit en el calendari d'exàmens que es detalla a continuació: *DATES I HORARIS DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES 2024 - Per a l'examen del 27-01-2024 el termini d'inscripció serà del 22-12-2023 al 05-01-2024 - Per a l'examen del 23-03-2024 el termini d'inscripció serà del 14-02-2024 al 28-02-2024 - Per a l'examen del 25-05-2024 el termini d'inscripció serà del 14-04-2024 al 29-04-2024 - Per a l'examen del 13-07-2024 el termini d'inscripció serà del 11-06-2024 al 25-06-2024 - Per a l'examen del 28-09-2024 el termini d'inscripció serà del 16-08-2024 al 30-08-2024 - Per a l'examen del 30-11-2024 el termini d'inscripció serà del 16-10-2024 al 30-10-2024 (DOGV núm. 9747, de 18/12/2023).

Formularis documentació

Les sol·licituds per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial es presentaran segons el que es disposa en l'article 7 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, que establix: a) Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per via telemàtica. b) Les sol·licituds d'inscripció s'hauran d'efectuar en els terminis que es detallen en l'Annex II d'esta resolució. c) Per a l'efectiva inscripció s'haurà de consignar el número de la taxa de drets d'admissió a l'examen, així com la data de l'ingrés corresponent. d) La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant. e) En cap cas la justificació de l'abonament dels drets d'examen substituirà al tràmit d'inscripció. f) És requisit indispensable per als aspirants que desitgen presentar-se a les proves d'obtenció del certificat d'aptitud professional, haver superat el curs de qualificació inicial abans de la finalització dels terminis d'inscripció relacionats en l'Annex II d'esta resolució. g) Per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, en la modalitat ordinària, els qui acrediten ser titulars del certificat de professionalitat de «Conducció d'autobusos» o del certificat de professionalitat de «Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera» regulats en els annexos III i IV, respectivament, del Reial decret 1539/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'establixen set certificats de professionalitat de la família professional “Transport i manteniment de vehicles” que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, podran presentar-se a l'examen per a l'obtenció del certificat, que hauran de superar en un termini no superior a un any comptat des d'esta finalització, en els mateixos termes previstos en l'article 16 d'este.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A08: 14,19 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
- Per a tramitar telemàticament, a través de l'aplicació del Ministeri de Foment, es requereix que l'usuari tinga un certificat digital. - Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'aquesta mateixa pàgina. - Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. - Si teniu qualsevol dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: viajeros_val@gva.es si es de Valencia autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

Procés de tramitació

Procés de tramitació

ADMISSIÓ A LES PROVES Tindre vigent en la data de l'examen la documentació que acredite la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball, de conformitat amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia comprovació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, es farà pública la relació provisional de persones admeses i excloses, que podrà així mateix ser consultada en la URL: https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/ Les persones aspirants podran, en cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la relació provisional. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes quan siga procedent, s'elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses a la realització de les proves, que es farà pública de la mateixa forma que la relació provisional. REALITZACIÓ DE LES PROVES La determinació de les dates de realització dels exàmens s'establix en l'Annex II d'esta resolució. El Tribunal, amb una antelació d'almenys deu dies naturals abans de la data de cada examen, inserirà la informació relativa al lloc i hora exactes de la seua celebració en la pàgina web a la qual es podrà accedir mitjançant la següent URL: https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/ Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de celebració de les proves proveïts de la següent documentació i material: • Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estrangers o altres documents vigents a data d'examen que, segons el parer del Tribunal, acrediten fefaentment la identitat en el moment de realització de les proves. • Útils d'escriptura: bolígraf blau o negre. Durant la realització de l'examen no es permetrà la utilització de dispositius d'intercomunicació, la utilització dels mateixos suposarà l'expulsió de l'examen. Els aspirants seran convocats a cada exercici en crida única, sent exclosos els qui no compareguen. El Tribunal farà pública la relació de persones que hagen superat la prova, estes persones seran declarades aptes per a l'expedició del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial o del certificat de capacitació professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que podrà així mateix ser consultada en la URL citada anteriorment. Esta publicació telemàtica obrirà un període de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions, les quals seran resoltes pel Tribuna. Per a la realització de les proves tendents a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial es disposarà d'un temps màxim de dues hores. L'examen constarà de 100 preguntes tipus «test», més 3 addicionals per a suplir possibles anul·lacions, cadascuna de les quals comptarà amb quatre respostes alternatives. Per als aspirants que tinguen la qualificació inicial en alguna de les dues modalitats (viatgers o mercaderies) i aspiren a obtindre el certificat en l'altra modalitat l'examen constarà de 25 preguntes, més 1 addicional per a possibles anul·lacions. En tots dos casos, les respostes correctes es valoraran amb 1 punt i les incorrectes es penalitzaran amb 0,5 punts negatius. Les preguntes no contestades o que continguen més d'una resposta no puntuaran ni positiva ni negativament.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa