• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

MIN - Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera.

  Objecte del tràmit

  Exàmens per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles per als qual siga obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definides en el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Les sol·licituds per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu de la qualificació inicial s'han de presentar segons el que disposa l'article 7 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, que estableix:

  a) Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per via telemàtica.

  b) Les sol·licituds d'inscripció s'hauran d'efectuar en els terminis que es detallen en l'annex III d'aquesta resolució.

  c) Per a la inscripció efectiva, s'haurà de consignar el número de la taxa de drets d'admissió a l'examen, així com la data de l'ingrés corresponent.

  d) La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.

  e) En cap cas la justificació de l'abonament dels drets d'examen substituirà el tràmit d'inscripció.

  f) Un requisit indispensable per als aspirants que desitgen presentar-se a les proves d'obtenció del certificat d'aptitud professional serà haver superat el curs de qualificació inicial abans de la finalització dels terminis d'inscripció detallats en l'annex III.

  g) Els aspirants hauran de residir a la Comunitat Valenciana, en cas contrari, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 6.2 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, llevat que disposen d'autorització de l'òrgan convocant, circumstància que hauran de comunicar al tribunal de les proves abans de la presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Taxes

  Taxes - 2019
  - A08: 14,19 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableix el calendari d'exàmens que es detalla a continuació:

  * DATES I HORARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 2020

  Per a l'examen del 08.02.2020, el termini serà del 02.01.2020 al 16.01.2020.

  Per a l'examen del 04.04.2020, el termini serà del 01.03.2020 al 15.03.2020.

  Per a l'examen del 30.05.2020, el termini serà del 23.04.2020 al 07.05.2020.

  Per a l'examen del 18.07.2020, el termini serà del 22.06.2020 al 06.07.2020.

  Per a l'examen del 26.09.2020, el termini serà del 12.08.2020 al 26.08.2020.

  Per a l'examen del 28.11.2020, el termini serà del 19.10.2020 al 02.11.2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu de la qualificació inicial s'han de presentar segons el que disposa l'article 7 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, que estableix:

  a) Les sol·licituds s'han de tramitar exclusivament per via telemàtica.
  b) Les sol·licituds d'inscripció s'han d'efectuar en els terminis que es detallen en l'annex III d'aquesta resolució.
  c) Per a l'efectiva inscripció, s'ha de consignar el número de la taxa de drets d'admissió a l'examen, així com
  la data de l'ingrés corresponent.
  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  e) En cap cas la justificació de l'abonament dels drets d'examen substituirà el tràmit d'inscripció.
  f) Un requisit indispensable per als aspirants que desitgen presentar-se a les proves d'obtenció del certificat d'aptitud professional és haver superat el curs de qualificació inicial abans de la finalització dels terminis d'inscripció indicats en l'annex III.
  g) Els aspirants han de residir a la Comunitat Valenciana, en cas contrari, cal ajustar-se al que disposa l'article 6.2 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, llevat que disposen d'autorització de l'òrgan convocant, circumstància que han de posar en coneixement del tribunal de les proves amb antelació a la presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Admissió d'aspirants:

  1. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció, l'òrgan convocant farà pública la llista d'admesos i exclosos en la
  pàgina web de la Conselleria, i s'obrirà un termini de 10 dies naturals per a l'esmena de les circumstàncies que
  hagen motivat l'exclusió.

  2. Finalitzat aquest termini, es dictarà una resolució que declare aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos,
  i es faran públiques pel mateix mitjà esmentat en l'apartat primer d'aquesta base.

  - Tribunal

  1. Correspondrà al tribunal la consideració, verificació i apreciació de les incidències que puguen sorgir en el
  desenvolupament del procés, i adoptarà sobre aquest tema les decisions motivades que estime pertinents.

  2. A l'efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal tindrà la seua seu en la direcció general amb
  competències en matèria de transport terrestre de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  - Realització dels exercicis:
  1. Per a la realització de les proves tendents a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la
  qualificació inicial, es disposarà d'un temps màxim de dues hores.

  - Desenvolupament del procés.
  1. El lloc de realització i l'hora (o hores, si hi haguera diferents horaris) d'inici de les proves s'anunciarà en la seu electrònica de la Generalitat http://sede.gva.es amb quinze dies d'antelació.

  La determinació de les dates de realització dels exàmens s'estableix en l'annex II d'aquesta resolució.

  2. Els aspirants han de concórrer a les proves proveïts de la documentació acreditativa de la seua identitat. En el cas que el domicili que conste en aquesta documentació no es trobe en territori de la Comunitat Valenciana, s'ha d'acompanyar, a més, el corresponent certificat d'empadronament en aquesta Comunitat, o, si escau, l'autorització a la qual es refereix l'apartat g de "Requisits".

  3. Els aspirants seran convocats a cada exercici en crida única i seran exclosos els que no hi compareguen.

  - Publicació de les qualificacions:
  El tribunal farà públiques, a través de la pàgina web de la Conselleria, les llistes amb els aspirants que hagen superat
  la prova, i s'obrirà un termini d'audiència als interessats de deu dies naturals. Finalitzat aquest termini, el tribunal
  elevarà la llista d'aprovats a l'òrgan convocant, que dictarà una resolució en què reconega la qualificació inicial
  als aspirants que hagen sigut considerats aptes, que serà publicada en la pàgina web de la Conselleria.

  - Certificats:
  Als aspirants que resulten declarats com a aptes s'expedirà el corresponent certificat d'aptitud professional,
  que serà anotat en el Registre general de transportistes i d'empreses d'activitats auxiliars i complementàries
  del transport.

  - Targetes acreditatives:
  La targeta acreditativa del certificat d'aptitud professional s'expedirà a petició dels aspirants que hagen sigut declarats aptes. La sol·licitud d'expedició es durà a terme per via telemàtica, bé a través dels centres autoritzats en els quals hagen realitzat els cursos corresponents, o bé directament mitjançant signatura digital a través de la pàgina web de la Conselleria, i s'haurà d'acreditar l'abonament de la taxa corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/capint/servlet/ServletController?modulo=general&accion=inicio

  Tramitació

  - Per a tramitar telemàticament, a través de l'aplicació del Ministeri de Foment, es requereix que l'usuari tinga un certificat digital.
  - Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'aquesta mateixa pàgina.
  - Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  - Si teniu qualsevol dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:
  viajeros_stv@gva.es si es de Valencia
  autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante
  autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

  Inici
 • Informació complementària

  * DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 2020

  08 de febrer de 2020
  04 d'abril de 2020
  30 de maig de 2020
  18 de juliol de 2020
  26 de setembre de 2020
  28 de novembre de 2020


  * TRIBUNAL PROVES 2020

  El tribunal de les proves convocades està compost per:

  Tribunal titular.
  President: Vicente Lacruz Cervera
  Secretari: Néstor Casado Novella
  Vocals: Pedro Luis García de Torres, Pilar Ibáñez Moreno, Rafael Rubio Estruch i Marisa Zabala Salelles.

  Tribunal suplent.
  Presidenta Teresa Gras Huerta
  Secretari: Alberto Alonso Vidales
  Vocals: Arturo Guixot Lillo, Anabel Llorca Marco, Encarnación Guijarro Jordán, Nuria García Pastor, Rafael González Tur i Jaume Pallarés Bou.


  * DOCUMENTACIÓ I MATERIAL
  Els aspirants s'han de presentar en el lloc de realització de les proves proveïts de la documentació i material següent:

  - Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estrangers o altres documents que acrediten fefaentment la seua identitat, vigents en el moment de realització de les proves.
  - Còpia de la taxa abonada per a l'admissió a l'examen.
  - Estris d'escriptura: bolígraf blau o negre.
  No es permetrà la utilització durant la realització de l'examen ni de calculadora ni de telèfon mòbil, ni dispositius informàtics.


  CORREU PER A ACLARIMENTS: tarjetas_cap@gva.es

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Enllaç a informació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (BOE núm. 184, de 02/08/07).
  - Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.
  - Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, per la qual s'aproven les bases generals reguladores de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional, acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera (DOCV núm. 6200, de 05/02/10).
  - Resolució de 4 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2020 (DOGV núm. 8656, de 15.10.2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2010, de 18 de gener (bases).

  Vegeu el Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

  Vegeu el Reial decret 1032/2007.

  Vegeu la Resolució de 4 d'octubre de 2019.

  Llistat de seguiment

  Consultes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.