• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

MIN - Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera.

  Objecte del tràmit

  Exàmens per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles per als qual siga obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definides en el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Les sol·licituds per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu de la qualificació inicial s'han de presentar segons el que disposa l'article 7 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, que estableix:

  a) Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per via telemàtica.

  b) Les sol·licituds d'inscripció s'hauran d'efectuar en els terminis que es detallen en l'annex III d'aquesta resolució.

  c) Per a la inscripció efectiva, s'haurà de consignar el número de la taxa de drets d'admissió a l'examen, així com la data de l'ingrés corresponent.

  d) La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.

  e) En cap cas la justificació de l'abonament dels drets d'examen substituirà el tràmit d'inscripció.

  f) Un requisit indispensable per als aspirants que desitgen presentar-se a les proves d'obtenció del certificat d'aptitud professional serà haver superat el curs de qualificació inicial abans de la finalització dels terminis d'inscripció detallats en l'annex III.

  g) Els aspirants hauran de residir a la Comunitat Valenciana, en cas contrari, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 6.2 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, llevat que disposen d'autorització de l'òrgan convocant, circumstància que hauran de comunicar al tribunal de les proves abans de la presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Taxes

  Taxes - 2019
  - A08: 14,19 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà l'establit en el calendari d'exàmens que es detalla a continuació:

  * DATES I HORARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 2019

  Per a l'examen del 02.02.2019, el termini serà del 02.01.2019 al 16.01.2019

  Per a l'examen del 06.04.2019, el termini serà del 27.02.2019 al 13.03.2019

  Per a l'examen del 25.05.2019, el termini serà del 25.04.2019 al 09.05.2019

  Per a l'examen del 13.07.2019, el termini serà del 14.06.2019 al 28.06.2019

  Per a l'examen del 28.09.2019, el termini serà del 29.08.2019 al 12.09.2019

  Per a l'examen del 23.11.2019, el termini serà del 23.10.2019 al 06.11.2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu de la qualificació inicial s'han de presentar segons el que disposa l'art. 7 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, que estableix:
  a) Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per via telemàtica.
  b) Les sol·licituds d'inscripció s'hauran d'efectuar d'acord amb el que estableix l'annex III d'aquesta resolució.
  c) Per a l'efectiva inscripció, s'haurà de consignar el número de la taxa de drets d'admissió a l'examen, així com la data de l'ingrés corresponent.
  d) En cap cas la justificació de l'abonament dels drets d'examen substituirà el tràmit d'inscripció.
  e) Un requisit indispensable per als aspirants que desitgen presentar-se a les proves d'obtenció del certificat d'aptitud professional serà haver superat el curs de qualificació inicial abans de l'inici dels terminis d'inscripció relacionats en l'annex III.
  f) Els aspirants han de residir a la Comunitat Valenciana, en cas contrari, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 6.2 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, llevat que tinguen l'autorització de l'òrgan convocant, circumstància que hauran de comunicar al tribunal de les proves abans de la presentació de la sol·licitud.

  Per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha de tindre en compte el que disposa l'Ordre de 2 de juny de 2005, del conseller d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula la presentació telemàtica de sol·licituds per a l'examen de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers per carretera i de consellers de seguretat i la seua renovació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Admissió d'aspirants:
  1. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció, l'òrgan convocant farà pública la llista d'admesos i exclosos en la pàgina web de la Conselleria, i s'obrirà un termini de 10 dies naturals per a l'esmena de les circumstàncies que hagen motivat l'exclusió.
  2. Finalitzat el dit termini, es dictarà una resolució que declare aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos, i es faran públiques pel mateix mitjà esmentat en l'apartat primer d'aquesta base.

  - Tribunal
  1. Correspondrà al tribunal la consideració, verificació i apreciació de les incidències que puguen sorgir en el desenvolupament del procés, i adoptarà, respecte d'això, les decisions motivades que considere pertinents.
  2. Als efectes de comunicacions i la resta d'incidències, el tribunal tindrà la seua seu en la direcció general amb competències en matèria de transport terrestre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  - Realització dels exercicis:
  1. Per a la realització de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, es disposarà d'un temps màxim de dues hores.

  - Desenvolupament del procés:
  1. El tribunal, amb una antelació de com a mínim 10 dies naturals abans de la data de cada examen, inserirà en la pagina web de la Conselleria una nota informativa en què s'especificaran el lloc i l'hora de l'examen, així com qualsevol altra incidència relativa a la realització de les proves.
  2. Els aspirants hauran de concórrer a les proves proveïts de la documentació acreditativa de la seua identitat. En el cas que el domicili que conste en la dita documentació no es trobe en territori de la Comunitat Valenciana, s'hi haurà d'acompanyar, a més, el corresponent certificat d'empadronament en aquesta Comunitat o, si és el cas, l'autorització a què es refereix l'apartat segon de requisits.
  3. Els aspirants seran convocats a cada exercici en crida única, i seran exclosos els que no hi compareguen.

  - Publicació de les qualificacions:
  El tribunal farà públiques, a través de la pàgina web de la Conselleria, les llistes amb els aspirants que hagen superat la prova, i s'obrirà un termini d'audiència als interessats de deu dies naturals. Finalitzat el dit termini, el tribunal elevarà la llista d'aprovats a l'òrgan convocant, que dictarà una resolució en què reconega la qualificació inicial als aspirants que hagen sigut considerats aptes, que serà publicada en la pàgina web de la Conselleria.

  - Certificats:
  Als aspirants que resulten declarats com a aptes s'expedirà el corresponent certificat d'aptitud professional, que serà anotat en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport.

  - Targetes acreditatives:
  La targeta acreditativa del certificat d'aptitud professional s'expedirà a petició dels aspirants que hagen sigut declarats aptes. La sol·licitud d'expedició es durà a terme per via telemàtica, bé a través dels centres autoritzats en els quals hagen realitzat els cursos corresponents, o bé directament per mitjà de signatura digital a través de la pàgina web de la Conselleria, i s'haurà d'acreditar l'abonament de la taxa corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/capint/servlet/ServletController?modulo=general&accion=inicio

  Tramitació

  - Per a tramitar telemàticament, a través de l'aplicació del Ministeri de Foment, es requereix que l'usuari tinga un certificat digital.
  - Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'aquesta mateixa pàgina.
  - Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  - Si teniu qualsevol dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:
  viajeros_stv@gva.es si es de Valencia
  autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante
  autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

  Inici
 • Informació complementària

  * DATES I HORARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 2019

  2 de febrer de 2019
  6 d'abril de 2019
  25 de maig de 2019
  13 de juliol de 2019
  28 de setembre de 2019
  23 de novembre de 2019

  * TRIBUNAL PROVES 2019

  El tribunal de les proves convocades està compost pels membres següents:

  Tribunal titular.-
  President: Vicente Lacruz Cervera
  Secretari: Néstor Casado Novella
  Vocals: Pedro Luis García de Torres, Pilar Ibáñez Moreno, Rafael Rubio Estruch, Julián Paz Sánchez de León y Marisa Zabala Salelles.


  Tribunal suplente.-
  Presidenta: Teresa Gras Huerta
  Secretari: Alberto Alonso Vidales
  Vocals: Francisco García López, Laura Box Lidón, Carolina Casal Asensio, Rafael González Tur, Pilar José Guerrero y Manuela López Varas.

  * DOCUMENTACIÓ I MATERIAL
  Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de realització de les proves proveïts de la documentació i els material següents:
  - Document nacional d'identitat, número d'identificació d'estranger o altres documents que acrediten fefaentment la seua identitat, vigents en el moment de realització de les proves.
  - Còpia de la taxa abonada per a l'admissió a l'examen.
  - Estris d'escriptura: bolígraf blau o negre

  No es permetrà la utilització durant la realització de l'examen ni de calculadora ni de telèfon mòbil, ni dispositius informàtics.

  CORREU PER A ACLARIMENTS: tarjetas_cap@gva.es

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Enllaç a informació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (BOE núm. 184, de 02/08/07).
  - Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.
  - Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, per la qual s'aproven les bases generals reguladores de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional, acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera (DOCV núm. 6200, de 05/02/10).
  - Resolució de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2019 (DOGV núm. 8391, de 26.09.2018)
  - Resolució de 27 de març de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es modifica el tribunal nomenat en la Resolució de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General d'ObresPúbliques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves per a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2019 (DOCV num. 8532 de 18.04.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 18 de novembre de 2015

  Vegeu l'Ordre 3/2010, de 18 de gener (bases).

  Vegeu el Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

  Vegeu el Reial decret 1032/2007.

  Vegeu resolució de 17 de setembre de 2018

  Resolució de 27 de marzo de 2019

  Llistat de seguiment

  Consultes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.