Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització o d'inscripció, o les seues modificacions, per a l'establiment de centres docents estrangers.

  Objecte del tràmit

  Tramitacions d'autorització d'obertura i funcionament o inscripció en el Registre de Centres Docents, o bé les modificacions d'aquestes, de centres estrangers en la Comunitat Valenciana segons els ensenyaments que impartisquen:

  - Ensenyaments reglats de nivells equivalents al sistema educatiu espanyol (autorització o modificació).

  - Estudis d'un sistema educatiu estranger exclusivament (inscripció en el Registre o modificació).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'expedient s'iniciarà a instàncies de part, sent aquesta el representant de la titularitat o persona a qui autoritze en representació.

  Requeriments

  - Ser persona física o jurídica, de nacionalitat espanyola o estrangera, amb excepció de les quals es troben en alguna de les situacions previstes en l'article 21.2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació.

  - Els ensenyaments que impartisquen tindran validesa oficial plena al país d'origen.

  - El centre ha de reunir els requisits que exigeix el país d'origen per a la seua creació.
  - Complir amb les condicions de seguretat i higiene, acústiques i d'habitabilitat que s'exigeixen en la legislació espanyola.

  - Complir amb les condicions arquitectòniques que possibiliten l'accés i circulació als alumnes amb problemes físics, d'acord amb el que s'estableix en la legislació espanyola.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  D'acord amb l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, l'interessat es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenta.

  1. Iimprés de sol·licitud, disponible en l'apartat "impresos associats".

  2. Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits establits per l'art. 21 de la LODE, disponible en l'apartat "impresos associats".

  3. Escriptura de constitució i els estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el Registre Mercantil corresponent.

  4. Documentació acreditativa de la representació de la titularitat.

  5. Certificació expedida per la corresponent representació diplomàtica acreditada a Espanya en la qual conste, fefaentment, que els ensenyaments tindran validesa oficial plena al país d'origen, i que el centre reuneix els requisits que exigeix el país d'origen per a la creació del centre docent.

  Si s'imparteixen ensenyaments reglats de nivells equivalents al sistema educatiu espanyol, s'aportarà addicionalment:

  6. Plans de les edificacions on estarà situat el centre, amb una descripció de les seues instal·lacions i condicions materials.

  7. Certificat de reunir les condicions de seguretat i higiene, acústiques i d'habitabilitat exigides en la legislació espanyola emés per tècnic competent.

  8. Memòria justificativa del compliment de la normativa en matèria d'accessibilitat per a l'edificació de pública concurrència.

  9. En el cas d'ensenyaments de nivells obligatoris, incloure relació de professors de llengua i cultura espanyoles, així com de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, amb indicació de les seues titulacions respectives.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O D'INSCRIPCIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE CENTRES DOCENTS ESTRANGERS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud d'autorització o d'inscripció, i de la documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  2. El Servei d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius comprovarà la documentació i el compliment dels requisits.
  3. En cas de deficiències en la sol·licitud, es requerirà a l'interessat perquè esmene les mateixes en un termini de deu dies. Si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució.
  4. Comprovada tota la documentació i que es reuneixen tots els requisits exigibles, s'emetrà la corresponent Resolució pel conseller competent en matèria educativa o persona en qui delegue.
  5. La Resolució que es dicte serà inscrita en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, notificada a l'interessat i publicada en el DOGV.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD": Sol·licitud d'autorització o d'inscripció per a l'establiment de centres docents estrangers
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud: "autorització de centres docents estrangers)"
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic: "serveis centrals"
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  - Els centres estrangers estan sotmesos a la inspecció de les Administració competent en matèria educativa de la Comunitat Valenciana pel que fa al compliment del que es disposa en els articles 5, 6, 11, 12 i 16 del Reial decret 806/1993, sense perjudici de la seua inspecció per les autoritats dels països respectius.

  - Aquesta Administració podrà assumir funcions inspectores més àmplies que les previstes en l'apartat anterior, si les autoritats dels països respectius, a través del Ministeri d'Afers exteriors i amb informe d'aquest, estableixen fórmules de col·laboració per a tal finalitat amb el Ministeri competent en matèria d'Educació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de Centres docents estrangers a Espanya.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Llista de normativa

  Reial decret 806/1993, de 28 de maig

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.