Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització o d'inscripció, o les seues modificacions, per a l'establiment de centres docents estrangers.

Codi SIA:: 211474
Codi GVA:: 15058
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Tramitacions d'autorització d'obertura i funcionament o inscripció en el Registre de Centres Docents, o bé les modificacions d'aquestes, de centres estrangers en la Comunitat Valenciana segons els ensenyaments que impartisquen: - Ensenyaments reglats de nivells equivalents al sistema educatiu espanyol (autorització o modificació). - Estudis d'un sistema educatiu estranger exclusivament (inscripció en el Registre o modificació).

Requisits

Requisits

- Ser persona física o jurídica, de nacionalitat espanyola o estrangera, amb excepció de les quals es troben en alguna de les situacions previstes en l'article 21.2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació. - Els ensenyaments que impartisquen tindran validesa oficial plena al país d'origen. - El centre ha de reunir els requisits que exigeix el país d'origen per a la seua creació. - Complir amb les condicions de seguretat i higiene, acústiques i d'habitabilitat que s'exigeixen en la legislació espanyola. - Complir amb les condicions arquitectòniques que possibiliten l'accés i circulació als alumnes amb problemes físics, d'acord amb el que s'estableix en la legislació espanyola.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'expedient s'iniciarà a instàncies de part, sent aquesta el representant de la titularitat o persona a qui autoritze en representació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de Centres docents estrangers a Espanya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • - Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

D'acord amb l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, l'interessat es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenta. 1. Imprés de sol·licitud, disponible en l'apartat "Formularis". 2. Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits establits per l'art. 21 de la LODE, disponible en l'apartat "Formularis". 3. Escriptura de constitució i els estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el Registre Mercantil corresponent. 4. Documentació acreditativa de la representació de la titularitat. 5. Certificació expedida per la corresponent representació diplomàtica acreditada a Espanya en la qual conste, fefaentment, que els ensenyaments tindran validesa oficial plena al país d'origen, i que el centre reunix els requisits que exigix el país d'origen per a la creació del centre docent. 6. Plans de planta d'ubicació, distribució i seccions, delimitats i a escala, signats per tècnic competent. 7. Certificat de reunir les condicions de seguretat i higiene, acústiques, d'habitabilitat i accessibilitat exigides en la legislació espanyola emés per tècnic competent. Este certificat haurà d'estar visat, registrat pel col·legi Professional corresponent o acompanyat d'un certificat de col·legiació. 8. Memòria justificativa del compliment de la normativa en matèria d'accessibilitat per a l'edificació de pública concurrència. 9. Llicències municipals preceptives per al desenvolupament de l'activitat. 10. En el cas d'ensenyaments de nivells obligatoris, incloure relació de professors de llengua i cultura espanyoles, així com de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, amb indicació de les seues titulacions respectives.

Presentació

Presentació

Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet. Podran dirigir-se de manera presencial: - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD": Sol·licitud d'autorització o d'inscripció per a l'establiment de centres docents estrangers * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud: "autorització de centres docents estrangers)" * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic: "serveis centrals" c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud d'autorització o d'inscripció, i de la documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres i Personal Docent. 2. El Servei d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius comprovarà la documentació i el compliment dels requisits. 3. En cas de deficiències en la sol·licitud, es requerirà a l'interessat perquè esmene les mateixes en un termini de deu dies. Si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució. 4. Comprovada tota la documentació i que es reuneixen tots els requisits exigibles, s'emetrà la corresponent Resolució pel conseller competent en matèria educativa o persona en qui delegue. 5. La Resolució que es dicte serà inscrita en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, notificada a l'interessat i publicada en el DOGV.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

- Els centres estrangers estan sotmesos a la inspecció de les Administració competent en matèria educativa de la Comunitat Valenciana pel que fa al compliment del que es disposa en els articles 5, 6, 11, 12 i 16 del Reial decret 806/1993, sense perjudici de la seua inspecció per les autoritats dels països respectius. - Aquesta Administració podrà assumir funcions inspectores més àmplies que les previstes en l'apartat anterior, si les autoritats dels països respectius, a través del Ministeri d'Afers exteriors i amb informe d'aquest, estableixen fórmules de col·laboració per a tal finalitat amb el Ministeri competent en matèria d'Educació.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa