Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització a centres docents privats per a impartir cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial

Codi SIA:: 211475
Codi GVA:: 15060
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre l'autorització de centres docents privats per a impartir CCFF en règim semipresencial.

Observacions

Observacions

El nombre d'alumnes admesos per unitat no podrà excedir de 45. L'ús compartit d'instal·lacions entre les dues modalitats d'ensenyament haurà de ser en horari no simultani.

Requisits

Requisits

1. Disposar d'autorització per a impartir el cicle formatiu objecte de sol·licitud en modalitat presencial. 2. Tindre en funcionament el cicle formatiu objecte de sol·licitud. 3. Estar impartint el cicle formatiu des de, almenys, els tres cursos anteriors al curs per al qual se sol·licita autorització d'impartir-lo en règim semipresencial. 4. Els requisits de titulació del professorat són els mateixos que en la modalitat presencial. 5. Garantir la disponibilitat i compatibilitat dels espais per a cobrir la totalitat dels ensenyaments autoritzats, així com les sol·licitades. 6. Acreditar tindre una previsió i planificació d'empreses col·laboradores per a cobrir els llocs formatius del mòdul professional de FCT. 7. Acreditar que disposa d'una plataforma d'aprenentatge en línia que complix amb les especificacions que es detallen en l'article 32 de l'Ordre 30/2022, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 8. Presentar la sol·licitud durant l'any natural anterior al curs per al qual se sol·licita l'autorització, davant la direcció general competent en matèria de centres docents

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'expedient s'iniciarà a instàncies de part, sent aquesta el representant de la titularitat o persona a qui autoritze.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant l'any natural anterior al curs per al qual se sol·licita l'autorització per a ser impartit en règim semipresencial. Amb caràcter general, l'autorització farà efecte a partir del curs acadèmic següent al de la data en què s'obtinga.

Formularis documentació

IMPORTANT ABANS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD HAURÀ DE TINDRE COMPLETATS I SIGNATS ELS IMPRESOS ASSOCIATS AL PRESENT TRÀMIT. 1. Imprés de sol·licitud, disponible en l'apartat "Formularis". 2. La sol·licitud d'autorització haurà d'anar acompanyada dels següents documents: a) Calendari del curs acadèmic en el qual s'especifique inici i final del curs, organitzat en trimestres, període lectiu i períodes d'avaluació del cicle formatiu. b) Horari setmanal indicant la distribució de tutories col·lectives i individuals, així com la presencialitat exigida en aquells mòduls professionals que la requerisquen. c) Metodologia didàctica a seguir en el cicle formatiu. d) Materials específics que s'utilitzaran per a l'ensenyament semipresencial. e) Descripció dels recursos i mitjans tècnics que disposa el centre docent per a l'ensenyament semipresencial. f) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits establits en l'Ordre 30/2022, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, respecte dels recursos de tecnologies de la informació i comunicació disponibles en el centre docent. g) Horari d'ocupació de les aules del centre docent, en el qual queden reflectits en cada tram horari els mòduls professionals que s'impartixen de cada cicle formatiu o qualsevol altra modalitat d'ensenyament autoritzat. h) Declaració responsable sobre el compliment de requisits del professorat del centre docent. i) Relació del professorat que impartirà els mòduls professionals del cicle formatiu per al qual sol·licita autorització, indicant els requisits que reunix este professorat per a impartir docència i aportant la documentació justificativa que ho acredita. En cas de no aportar la relació de professorat en el moment de la sol·licitud, el centre haurà de facilitar-la a la Inspecció d'Educació abans del començament del curs escolar. j) Llistat d'empreses disposades a admetre a l'alumnat en el mòdul de FCT; a este efecte s'haurà d'adjuntar les declaracions responsables en la qual es farà constar que estes empreses complixen els requisits de la normativa vigent per a realitzar el mòdul de *FCT i dels llocs formatius disponibles. D'acord amb l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, l'interessat es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenta.

Presentació

Presentació

Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en este cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet. Podran dirigir-se de manera presencial: - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'este tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'este tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si és el cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic clicant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. Especifique la MATÈRIA objecte de la sol·licitud: "autorització de centres docents privats per a *CCFF en la modalitat semipresencial." Emplene el nom del tràmit en el camp SOL·LICITUD: "Sol·licitud d'autorització a centres docents privats per a la impartició de cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial". Indique en l'ÀMBIT GEOGRÀFIC: "servicis centrals (direcció general)". c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. d) Fer clic sobre el botó Registrar (se li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud d'autorització i de la documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents. 2. El Servici d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius comprovarà que en la sol·licitud s'aporta la documentació requerida per a verificar el compliment dels requisits exigibles. 3. En cas de deficiències en la sol·licitud, es requerirà a l'interessat perquè esmene les mateixes en un termini de deu dies. Si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució. 4. Tant la direcció general competent en matèria de formació professional com a Inspecció d'Educació, una vegada estudiada la documentació aportada i estudiat l'expedient, emetran informe en termes de favorable o desfavorable a l'autorització dels ensenyaments sol·licitats a la direcció general competent en centres docents, la qual elevarà proposta de resolució d'autorització o desestimació davant la secretaria autonòmica competent en matèria de Formació Professional. 5. L'autorització serà efectiva a partir del curs escolar següent a la data en què s'obtinga la mateixa. 6. L'ordre d'autorització serà inscrita en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, notificada a l'interessat i publicada en el DOGV.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa