Detall de Procediments

Sol·licitud d'autorització a centres docents privats per a la impartició de cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització a centres docents privats per a la impartició de cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància.

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'autorització de centres docents privats per a la impartició de cicles formatius en règim semipresencial o a distància.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'expedient s'iniciarà a instància de part, per part del representant de la titularitat o la persona a qui autoritze.

  Es podrà sol·licitar l'autorització per a cicles formatius o per a mòduls concrets.

  Requeriments

  1. Disposar d'autorització per a impartir el cicle en la modalitat presencial.

  2. Tindre en funcionament, almenys des del curs anterior, el cicle o els mòduls objecte de sol·licitud.

  3. Els requisits de titulació del professorat són els mateixos que en la modalitat presencial.

  4. El nombre d'alumnes admesos per grup no podrà excedir de 45 en cap mòdul, sense perjudici que excepcionalment puga autoritzar-se'n la impartició amb un nombre més alt d'alumnes.

  5. L'ús compartit d'instal·lacions entre les dues modalitats d'ensenyament ha de ser en horari no simultani, circumstància que s'ha d'especificar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment de l'any, tenint en compte que la sol·licitud s'ha de fer abans que acabe el segon trimestre del curs anterior a aquell per al qual se sol·licita l'autorització.

  L'autorització serà efectiva per al curs escolar següent a la data en què s'obtinga.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  D'acord amb l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, l'interessat es responsabilitza de la veracitat dels documents que presenta.

  1. Imprés de sol·licitud, disponible en l'apartat 'Impresos associats'.

  2. Es podrà sol·licitar l'autorització per a cicles formatius o per a mòduls concrets.

  3. Memòria en la qual s'especifiquen les dades següents:
  a) organització acadèmica de la formació a distància. Tutories individuals i col·lectives.
  b) metodologia didàctica de cada mòdul professional.
  c) materials didàctics que s'hi utilitzaran, inclòs l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació d'acord amb els requeriments tècnics següents:
  c1. Aula virtual constituïda sobre plataforma Moodle en una versió estable, com a mínim 1.9.X. Ha de disposar d'un servidor que continga la plataforma Moodle amb capacitat per a contindre tots els materials dels mòduls dels cicles formatius i que permeta l'accés fluid de l'alumnat a aquests.
  c2. Equips informàtics: maquinari i programari (eXe Learning, Wink, cmaptools, entre altres)
  c3. Connexió a Internet com a mínim de 4Mb, que possibilite la col·locació fluida dels materials didàctics en l'aula virtual.
  c4. Línia telefònica dedicada exclusivament a les hores assignades a tutories individualitzades
  c5. Aules amb l'equipament necessari (ordinador/projector, aula informàtica, tallers específics, entre altres) per a atendre les tutories col·lectives que permeten reforçar i practicar els continguts exposats en l'Aula Virtual
  d) espais disponibles per a la modalitat sol·licitada. Si l'ús és compartit entre les dues modalitats d'ensenyament, ha de ser en horari no simultani, circumstància que ha d'especificar-se.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ A CENTRES DOCENTS PRIVATS PER A LA IMPARTICIÓ DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud d'autorització i de la documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents.

  2. El Servei d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius comprovarà la documentació i el compliment dels requisits exigibles.

  3. En cas de deficiències en la sol·licitud, es requerirà l'interessat perquè les esmene en un termini de deu dies. Si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb resolució prèvia.

  4. La direcció general competent en matèria de Formació Professional, una vegada haja estudiat l'expedient i amb l'informe previ favorable de la inspecció educativa, proposarà l'autorització dels ensenyaments sol·licitats a la direcció general competent en centres docents, que elevarà proposta d'ordre d'autorització davant del conseller o de la persona en qui delegue.

  5. L'autorització serà efectiva per al curs escolar següent a la data en què s'obtinga.

  6. L'ordre d'autorització s'inscriurà en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana, notificada a l'interessat i publicada en el DOGV.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant de l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua notificació.

  b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir-hi telemàticament, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A aquest efecte, podran utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per tal de tramitar-la, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar tots els documents que considereu necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase 'DOCUMENTEU' de la tramitació telemàtica.

  3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de 'Tramitació telemàtica', que us demanarà que us identifiqueu mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu, de la manera més concreta possible, la matèria objecte del tràmit.
  * Especifiqueu la MATÈRIA objecte de la sol·licitud: 'autorització de centres docents privats per a cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància.'
  * Ompliu el nom del tràmit en el camp 'SOL·LICITUD': 'Sol·licitud d'autorització a centres docents privats per a la impartició de cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància'.
  * Indiqueu en l'ÀMBIT GEOGRÀFIC: 'serveis centrals (direcció general)'.

  c) Annexeu els formularis i la documentació que, prèviament, ha sigut descarregada i omplida.

  d) Feu clic en el botó 'Registreu' (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de tramitació).

  e) Guardeu i imprimiu (si ho desitgeu) el justificant de registre.

  La tramitació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  El nombre d'alumnes admesos per grup no podrà excedir de 45 en cap mòdul, sense perjudici que excepcionalment puga autoritzar-se'n la impartició amb un nombre més alt d'alumnes.

  L'ús compartit d'instal·lacions entre les dues modalitats d'ensenyament ha de ser en horari no simultani.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  ORDRE de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització dels ensenyaments de cicles formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l'alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana.

  ORDRE 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.