Detall de Procediment

Proves homologades del nivell bàsic A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL) dels idiomes anglés, alemany, francés i italià als centres d'Educació Secundària, Formació Professional i Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana.

Codi SIA: 211476
Codi GUC: 15066
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-02-2023
21-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Es convoquen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell A2 dels idiomes anglés, francés, italià i alemany.

Observacions

Administració de la prova homologada: - Les proves homologades es desenvoluparan en el mateix centre en què l'alumnat estiga matriculat. L'aplicació de les proves correspondrà al professorat que impartisca la llengua estrangera objecte de la prova. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en la prova homologada: - Les proves homologades que s'administren a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu incorporades en el seu expedient acadèmic hauran d'adaptar la durada i les condicions de realització de la prova. L'adaptació de les proves en cap cas podrà ser del contingut ni dels criteris d'avaluació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els requisits de participació de l'alumnat són: - Tindre setze anys, complits en l'any en què es realitza la prova. Podrà inscriure's en la prova homologada l'alumnat menor de setze anys que estiga cursant quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria per flexibilització en la durada de l'escolarització. - Estar matriculat al mateix centre en què realitze la prova de l'idioma corresponent. - L'alumnat podrà realitzar la prova homologada de qualsevol idioma que s'impartisca al seu centre.

Normativa del procediment

 • ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana. (Títol IV)
 • RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL) del curs 2022/2023. (DOGV nº 9521, de 27/01/2023)

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació ha d'estar obert un mínim de cinc dies lectius compresos dins del període d'un mes abans de l'inici de la realització de la prova homologada. Finalitzat el termini de sol·licitud de participació a la prova, els centres disposaran de dos dies hàbils per a publicar el llistat d'alumnat admés, així com els terminis d'esmena de sol·licituds, que hauran d'ajustar-se al que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.(DOGV nº 9521, de 27/01/2023)

Documentació

L'alumnat interessat en realitzar la Prova Homologada al seu centre presentarà la sol·licitud de participació en les proves homologades.

Presentació

Presencial
En la secretaria del centre docent en què estan matriculats.

Procés de tramitació

-Desenvolupament de la prova: Les proves homologades d'idiomes tindran lloc en les dates determinades cada curs escolar en la Resolució de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL). Les proves es realitzaran en el mateix centre en que els alumnes i alumnes estiguen matriculats. La prova escrita durarà aproximadament dues hores i quinze minuts. - Estructura de la prova: Cada prova s'articularà en quatre parts, que avaluarà les següents activitats de llengua: ·activitats de comprensió de textos orals, ·activitats de comprensió de textos escrits, ·producció i coproducció de textos orals i ·coproducció d'una redacció i una tasca de mediació lingüística. - Certificació: L'expedició dels certificats de Nivell Bàsic estarà subjecta a la superació de la prova homologada. El certificat acreditatiu d'haver superat el Nivell Bàsic serà expedit per la secretaria dels IES, centres de Formació Professional i centres de Formació de Persones Adultes. Els centres privats d'Educació Secundària i de Formació Professional quedaran adscrits a un centre públic a l'efecte d'expedició dels certificats acreditatius de Nivell Bàsic A2. Els certificats de Nivell Bàsic A2 permetran acreditar competència en anglés, francés, alemany i italià pròpia d'eixe nivell, en els procediments que a tals efectes establisquen les administracions públiques o altres organismes. També es podrà accedir al primer curs del Nivell Intermedi B1 en una escola oficial d'idiomes seguint el procediment d'admissió i matrícula establit per a cada curs escolar.

òrgans de tramitació

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia