• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

  Objecte del tràmit

  Es comprenen en l'objecte d'aquesta subvenció totes les subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones majors.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els requisits següents:
  a) Tindre més de 60 anys.
  b) Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
  c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, i s'exclouran els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
  d) Idoneïtat del que se sol·licita per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdics i socials exigits en la convocatòria corresponent.
  2. El compliment de les condicions establides en el present article per a obtindre la condició de persona beneficiària es refereix a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a prestacions econòmiques individualitzades, el termini comprendrà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució (DOGV núm. 8469, de 22.01.2019) fins al 31 d'octubre de 2019. No obstant això, amb caràcter extraordinari, es podran admetre i tramitar-se les sol·licituds de subvencions presentades després d'aquesta data i abans del 31 de desembre d'aquest any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província on residisca la persona sol·licitant. Tot això, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que han d'aportar els interessats en les subvencions relatives a prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors és la següent:
  a) Sol·licitud segons el model oficial que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria, subscrita pel beneficiari o pel seu representant, degudament omplida íntegrament.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex IV de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar i, si escau, de residència. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, ha de presentar-se l'annex IV indicat per cada un dels membres amb ingressos o renda.
  No obstant això:
  - Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.
  c) Certificat de convivència emés per l'ajuntament de residència.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'apartat D de l'annex II de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en aquesta convocatòria. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, cada un d'ells ha de signar l'annex indicat.
  e) Declaració responsable de no trobar-se incurs/a en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003) i del compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si escau, se li hagen exigit, inclosa en l'apartat C de la sol·licitud. En el cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se la fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, a falta d'això, caldrà aportar el certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda per la persona sol·licitant.
  f) Informe mèdic sobre la situació de la persona sol·licitant o certificat de discapacitat.
  g) Informe social.
  h) Pressupost de les adaptacions que es volen realitzar.
  i) Justificació de la propietat de l'habitatge o l'autorització del propietari per a realitzar les reformes.
  j) Permisos municipals, si escau.
  k) Model de domiciliació bancària degudament omplit, segons el model de l'annex III d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA INDIVIDUAL PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.