Detall de Procediments

Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

  Objecte del tràmit

  Subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que n'obstaculitzen la mobilitat, incloses les transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones majors.

  Requeriments

  Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els següents requisits:
  a) Ser major de 60 anys.
  b) Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que li impedisquen o dificulten la mobilitat a través de mitjans normals.
  c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, de manera que s'exclouen els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics o sensorials.
  d) Idoneïtat del que se sol·licita per a cobrir la necessitat que es requereix, que s'ha d'acreditar a través dels informes mèdic i social exigits en la convocatòria corresponent.
  El compliment de les condicions per a tindre la condició de persona beneficiària s'ha de referir a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  PENDENT DE PUBLICAR.

  El termini comprendrà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV XXXX, de/d' XX.XX.XXXX) fins al 31 d'octubre de 2020.
  No obstant això, amb caràcter extraordinari, es podran admetre i tramitar les sol·licituds de subvencions que es presenten amb posterioritat a aquesta data i abans del 31 de desembre de l'any esmentat, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província en què estiga l'habitatge de la persona sol·licitant. Tot això sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 i 39
  03001 Alacant
  Tel.: 965938026.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81
  12003 Castelló de la Plana
  Tel.: 964726200.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  AV. BARÓ DE CÀRCER, 36
  46001 València. Tel: 961271500.

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1509

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que han d'aportar les persones interessades en les subvencions relatives a prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors és la següent:
  a) Sol·licitud segons el model oficial que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria, subscrita pel beneficiari o pel seu representant, degudament omplida íntegrament.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex III de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar i, si és el cas, de residència. En cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, caldrà presentar l'annex III, indicat abans, subscrit per cadascun dels membres que la componen.
  No obstant això:
  - Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.
  c) Certificat de convivència emés per l'ajuntament de residència.
  d) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'apartat D de l'annex I de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que obren en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a l'únic efecte de comprovar el compliment dels requisits que s'exigeixen en aquesta convocatòria. En el cas que la unitat familiar estiga composta per més d'un membre, cal que cada un dels membres que la componen signen l'annex indicat.
  e) Declaració responsable de no estar incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003), i del compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagen exigit, inclosa en l'apartat C de la sol·licitud. En cas que no es done consentiment, caldrà presentar una fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), referida als ingressos de la unitat familiar, o, en defecte d'això, cal aportar un certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió que reba la persona sol·licitant.
  f) Informe mèdic sobre la situació de la persona sol·licitant o certificat de minusvalidesa.
  g) Informe social.
  h) Pressupost de les adaptacions que cal fer.
  i) Justificació de la propietat de l'habitatge o l'autorització del propietari o propietària per a dur a terme les reformes.
  j) Permisos municipals, si és el cas.
  k) Model de domiciliació bancària degudament omplit, segons el model de l'annex II d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA INDIVIDUAL PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A PERSONES MAJORS

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.