Detall de Procediment

Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme comercial per a l'exercici 2023 (CMFAST). Comerç.

Codi SIA: 211482
Codi GUC: 15099
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-01-2023
03-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en matèria de comerç i artesania.

Observacions

Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

Qui pot sol·licitar-ho?

- Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les agrupacions de professionals del comerç, sense ànim de lucre, amb seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions que fomenten i desenvolupen l'associacionisme comercial. - Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions. e) Les altres que, si escau, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018. - Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DEL dia 11 DE GENER fins al día AL 3 de FEBRER DE 2023, tots dos inclusivament. (La resolució de convocatòria per a 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9504, de 03.01.2023).

Documentació

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i l'altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018 i l'apartat d'aquest tràmit denominat Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació. 2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud: - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), per a la qual cosa cal accedir als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'indique en aquesta resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent: a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en el seu nom i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, cal presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta o aquestes persones (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2.- Si la sol·licitant és una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de la targeta d'identificació fiscal, una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent. En el cas que la documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat de la secretaria de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ocupe la presidència o la de qui tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud. b) Si en l'Annex a la sol·licitud *ANEXINTE NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del domicili fiscal de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de la AEAT acreditatiu d'aquesta dada. c) Memòria (es podrà utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com un programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs a la sol·licitant. Per a les despeses de personal, serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g de l'Ordre a càrrec de la sol·licitant. e) Dades de domiciliació bancària: . En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web les dades del compte bancari en la qual , de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. . I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia *Prop denominat "PROPER: procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació. f) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les vostres obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, cal presentar les certificacions següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa cal tindre en compte sobre aquest tema que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment. g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). h) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció). j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar-ne un percentatge superior durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit). k) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable del representant de l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció, i/o la documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació. l) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis"). m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex a la sol·licitud de subvenció). n) Si es disposa d'aquests, s'ha d'aportar: - Documentació que acredite que disposa de pla d'igualtat, vigent i, si és el cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes o) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. 2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes, s'ha de presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 21.1 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent: a) Certificat de la persona titular de la secretaria de l'entitat en el qual conste, a data de publicació de la corresponent convocatòria, la identificació de les agrupacions, associacions, gremis, federacions i altres unions, vinculats a l'entitat sol·licitant, si és el cas, o nombre d'empreses vinculades amb expressió de les que exerceixen activitat comercial o artesana, segons siga procedent, d'acord amb el que estableix l'article 6.9 o 6.10 de l'Ordre 22/2018. Aquest certificat s'ha d'acompanyar de l'acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats als associats per al pagament de les quotes o, en defecte d'això, documentació equivalent. En cas de discrepància i a l'efecte de còmput d'associats, es considerarà la quantitat més baixa de les dues. b) Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir, amb els seus associats directes o indirectes i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb els quals compte per a dur a terme les actuacions plantejades. c) Còpia actualitzada de la vida laboral d'un codi compte de cotització (el de l'entitat sol·licitant) emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i currículum del personal tècnic, si és el cas. d) Projecte tècnic i sol·licitud d'autorització municipal, si escau, en funció de les inversions realitzades.

Presentació

Telemàtica
1. La documentació ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa. Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (Enllaços). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure apartats Informació complementària i Enllaços d'aquest tràmit), o enviant un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 12 de l'Ordre 22/2018. 2. ESMENA. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb l'Ordre 22/2018, resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 3. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 4. COMISSIÓ QUALIFICADORA. Una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. RESOLUCIÓ. - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, amb referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.2 de l'Ordre 22/2018.

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIES 1. Aquestes ajudes podran concedir-se per a la realització a la Comunitat Valenciana de totes o alguna de les actuacions següents: a) Contractació o manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió comercial i la promoció conjunta, incloent-hi les despeses fixades en l'article 4.1.g de l'Ordre, així com les dietes i els desplaçaments que queden justificats en funció de la finalitat que tenen i, si l'entitat ja compta amb aquest personal contractat, també es consideraran subvencionables les despeses de lloguer del local seu de l'entitat sol·licitant. Per a poder obtindre suport per aquest apartat, el sol·licitant ha d'acreditar comptar amb 65 empreses vinculades, directament o indirectament, o almenys 3 agrupacions de comerciants associades que reunisquen almenys el mateix nombre d'empreses. Aquestes condicions no s'aplicaran a les agrupacions de professionals del comerç de mercats municipals ni a les de galeries d'alimentació. b) Accions de comunicació, informació, publicitat, imatge, promoció de productes o serveis i fidelització dels consumidors/ores i captació d'associats. c) Adhesió i manteniment a sistemes telemàtics en xarxa, implantats en organitzacions de segon o tercer nivell a les quals la sol·licitant estiga vinculada, destinats a la prestació de serveis a les empreses associades. A les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau que tinguen un àmbit territorial intercomarcal o superior, i compten amb personal tècnic professional contractat, també es donarà suport a la implantació i el desenvolupament de sistemes telemàtics en xarxa destinats a la prestació de serveis a les associades. d) Organització i realització d'accions formatives específiques i sectorialitzades que permeten l'adaptació del personal vinculat a les agrupacions de professionals del comerç o a les empreses i professionals associats. El cost es calcularà aplicant un mòdul de 125,00 euros per cada hora de durada amb el límit de 25 hores per acció formativa, per a la qual cosa es considera susceptible de suport el que estableix l'article 4.1.i de l'Ordre 22/2018. Cada acció formativa ha de comptar amb almenys 15 persones perquè siga considerada susceptible de rebre suport. e) Actuacions vinculades amb l'impuls del comerç electrònic en les pimes associades, incloent-hi les accions de sensibilització, diagnòstic, assessorament i acompanyament a la pime comercial en la seua transformació digital. En aquest cas, també es consideraran susceptibles de suport les despeses de personal tècnic, inclòs l'extern contractat per a la prestació del servei. 2. D'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2023 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2023. 3. Es podrà concedir una única ajuda de fins al 70 % amb el límit de 40.000,00 euros per sol·licitant. Quan la sol·licitant siga una organització de segon o tercer grau d'àmbit provincial o superior i de caràcter multisectorial (sense predomini d'un sector), el límit de l'ajuda serà de 60.000 euros, dels quals com a màxim 35.000 euros correspondran a despeses de personal. En el cas que la beneficiària siga també una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i sol·licite ajuda pels punts 2.a o 3 de l'article 20 de l'Ordre, la suma de les dues subvencions no podrà superar la quantitat de 50.000 euros en el mateix exercici pressupostari i han de ser actuacions diferents. 4. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro enter. 5. Amb caràcter general, ha de tindre, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Ordre 14/2016. (subcontractació, IVA, despeses, etc.). B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018. C) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018. D) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda. També serà admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió. 2. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el que ha presentat el beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit perquè es tracta d'ajudes de minimis, i es proposarà el pagament de la quantitat resultant sempre que aquesta no siga superior a la concedida.

Termini

El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que, per circumstàncies concurrents, es fixe un termini diferent en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria EN L'EXERCICI 2023, la justificació d'aquestes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2023.

Documentació

La documentació que cal presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes s'ha de fer mitjançant un COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el que preveu l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018. D'acord amb l'article 21.2 de l'Ordre 22/2018, AMB LA JUSTIFICACIÓ, A MÉS, S'HA D'APORTAR: - Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Així mateix, s'ha d'aportar documentació que acredite, si escau, l'assistència dels alumnes a les activitats secundades. Aquesta memòria s'ha d'acompanyar de la documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'indica en aquesta. - Còpia de l'estudi realitzat, si és procedent. - Si és el cas, certificació d'acord amb el projecte aprovat, conformitat amb les inversions realitzades i declaració tècnica de posada en ús i funcionament. - En el supòsit d'haver sol·licitat suport per a actuacions vinculades amb l'impuls del comerç electrònic [apartat e de l'article 20.1 de l'Ordre), s'ha d'aportar una declaració responsable per cada pime, en la qual almenys es detalle el treball realitzat i els objectius aconseguits, incloent-hi la conformitat de la pime.