• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats en matèria de consum durant l'exercici 2019 (COMICC). Consum.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats en matèria de consum durant l'exercici 2019 (COMICC). Consum.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és la realització durant l'exercici 2019 d'activitats d'informació, formació, arbitratge, protecció i defensa de les persones consumidores, per part de les entitats locals de la Comunitat Valenciana que compten amb una oficina municipal d'informació al consumidor i/o amb una junta arbitral de consum la titularitat de la qual siga compartida amb la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana que tinguen una oficina municipal d'Atenció al Consumidor o una junta arbitral compartida, mitjançant conveni, amb la Generalitat, per a la prestació de servei i/o la realització d'alguna de les actuacions subvencionables durant l'exercici 2019.

  Requeriments

  - Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes.
  b) b.1.- No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b.2.- I no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la C. Valenciana.
  c) No ser deutores per reintegrament de subvencions.
  d) No realitzar activitat de reparació o manteniment.
  e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.

  - Les persones beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  - La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar la denegació expressa per incompliment dels requisits de l'Ordre 22/2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 21 DE GENER DE 2019 FINS AL dia 4 DE FEBRER DE 2019, ambdós inclosos (en 2019 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat de formulari web disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9 de l'Ordre 22/2018 i en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? -Informació de tramitació'.


  2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i la resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat Impresos associats d'aquest tràmit de la Guia PROP localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats Atenció al ciutadà - Guia Prop, a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, la persona sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l?'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, si hi manca, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessàries per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.


  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat de dita/s persona/s (DNI, NIE o passaport).
  a.2. Al tractar-se la sol·licitant d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa, consistent en còpia de la targeta d'identificació fiscal, còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent.
  En cas que esta documentació haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, caldrà el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ostente la presidència o la seua representació a data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant.

  b) Memòria (haurà d'utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció, llevat que en la convocatòria s'haja previst l'ajuda com a pluriennal.

  c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals, en aquest cas podran substituir-se per memòria valorada de l'actuació a realitzar desglossada per partides i preus unitaris. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g) de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la persona sol·licitant.

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta Conselleria s'aportarà el "Model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número de la compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  En virtut de l'article 3.2 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (sobre la forma d'acreditar pels beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions), queden exonerades les entitats locals, així com els ens i empreses a què es referix l'article 2 de la referida Llei 1/2015.

  f) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  g) Declaració responsable que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  h) Si escau, certificat o còpia de l'acte/acorde de l'òrgan competent en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si és el cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En qualsevol cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  k) Certificació de la persona titular de tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol·licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció, si escau.

  l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràticai per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  m) Si escau, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una Administració Pública.
  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.


  2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la documentació addicional següent prevista en l'article 25.1 de l'Ordre 22/2018:

  a) Memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior, signada, així com programa d'actuació o memòria detallada de les actuacions previstes realitzar en l'exercici de la convocatòria.

  b) Declaració responsable sobre el nombre d'hores, en còmput setmanal, en què l'OMIC està oberta al públic, i horari d'obertura.

  c) Declaració responsable que acredite el compliment dels requisits fixats en l'article 6.15 de l'Ordre 22/2018.

  d) Del personal tècnic de l'OMIC: certificat del secretari o secretària que arreplegue les persones vinculades a l'OMIC, amb indicació del nom, data des de la qual hi estan vinculades, tipus de vinculació i grup de cotització.
  També s'haurà d'aportar el currículum dels tècnics i tècniques i l'acreditació documental de tindre la titulació oficial tècnic superior en Consum, si escau.

  Impresos associats

  [ANEXOMIC] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. ACCIONS EN MATÈRIA DE CONSUM. ENTITATS LOCALS

  [MEMOMICA] ANNEX II.1. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

  [MEMPRESO] ANNEX II.2. MEMÒRIA D'ACTIVITATS PREVISTES I PRESSUPOST DE DESPESES 2019 (INCLOU INSTRUCCIONS)

  [CERSEC] CERTIFICAT DEL SECRETARI/ÀRIA DE L'ENTITAT LOCAL SOBRE APROBACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA I PRESSUPOST

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.