• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes a les associacions i federacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats relacionades amb consum durant l'exercici 2019 (COASOC). Consum.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a les associacions i federacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats relacionades amb consum durant l'exercici 2019 (COASOC). Consum.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'estes ajudes és la realització durant l'exercici 2019 d'activitats d'informació, formació, protecció i defensa de les persones consumidora, per part de les associacions, federacions o una altra forma d'unió d'associacions de consumidors i usuaris inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen activitat econòmica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les associacions i federacions, o una altra forma d'unió d'associacions, de persones consumidores i usuàries inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen activitat econòmica i que presten serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic, per a la realització de totes o d'alguna de les actuacions subvencionables.

  Requeriments

  - Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes.
  b) b.1.- No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b.2.- I no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la C. Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l'AEAT) i de Seguretat Social.
  d) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.
  e) Estar inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
  f) No realitzar activitat econòmica.
  g) No realitzar activitat de reparació o manteniment.
  h) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.

  - Les beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

  1. Es considerarà susceptible de suport la realització a la Comunitat Valenciana de projectes i activitats que continguen totes o alguna de les actuacions que a continuació es detallen:

  1.1. Activitats formatives, educatives o informatives adreçades a potenciar i millorar els coneixements de consum dels consumidors i consumidores, especialment en les matèries en les quals es produeixen un major nombre de consultes o reclamacions.

  Es consideraran subvencionables les despeses que s'indiquen per a la realització de les següents accions:

  a) Accions formatives i educatives directament relacionades amb l'àmbit de consum, considerant susceptibles de rebre suport els conceptes fixats en l'article 4.1.i de l'Ordre 22/2018. La subvenció màxima serà la quantitat resultant de multiplicar 125 euros per hora de durada de cada acció que tinga un mínim de 25 alumnes. Aquest nombre de persones no s'exigirà quan es tracte d'escolars o de col·lectius que, per les seues característiques, justifiquen la dificultat d'arribar a aquesta quantitat.

  b) Activitats destinades a la informació del consumidor o consumidora mitjançant la realització de fullets o altres accions divulgatives. Es consideraran subvencionables les despeses generades pel disseny, elaboració, difusió i comunicació d'aquestes accions, per qualsevol mitjà o suport.

  1.2. Serveis d'informació i atenció a les persones consumidores.

  Seran subvencionables les despeses següents:

  a) Funcionament general dels locals d'informació i atenció a les persones consumidores. Les despeses subvencionables hauran de correspondre a algunes de les següents partides:
  - Lloguer dels locals en què s'ofereixen aquests serveis als consumidors i consumidores.
  - Primes d'assegurança que incloguen, almenys, els conceptes de responsabilitat civil i danys a tercers.
  - Comunicacions directament vinculades a la prestació del servei: telefonia, internet, telefax, correu i missatgeria.
  - Subscripció a bases legislatives relacionades amb el consum.
  - Manteniment i/o actualització de la pàgina web.
  - Personal contractat per l'entitat no inclòs en l'apartat b d'aquest punt.
  - Serveis professionals externs, incloent-hi les auditories que hauran de complir el que s'estableix en l'article 15.3.c.2 de l'Ordre 22/2018, per a la realització de tasques vinculades amb el consum no incloses en uns altres epígrafs.
  La subvenció arribarà fins als 10.000 euros o a la quantitat que resulte de multiplicar 9.000 euros pel nombre total de treballadors i treballadores, en el percentatge en què estiguen vinculats a l'activitat i al període subvencionats, si aquesta fora superior.
  En el cas que l'entitat reba altres subvencions per a la mateixa activitat subvencionable que cobrisquen el cost d'alguna o algunes de les persones ocupades, únicament s'hi inclourà el percentatge no subvencionat.

  b) Personal tècnic (tant el de l'entitat beneficiària com professionals externs contractats per a la prestació del servei) destinat a les activitats d'informació i mediació en matèria de consum, que es vincularà al nombre de reclamacions mediades i resoltes de forma proporcional a la jornada de treball, de manera que la mitjana d'aquestes per cada tècnic o tècnica a jornada completa no siga inferior a 250 en l'exercici precedent al qual se sol·licita l'ajuda.

  2.- L'ajuda que es concedisca no podrà superar els següents percentatges màxims del límit que puga correspondre segons el seu àmbit territorial d'actuació:
  20 % per al punt 1.1
  50 % per a l'apartat a del punt 1.2
  i 50 % per a l'apartat b del punt 1.2.
  En el cas que siga necessari aplicar aquests límits, es farà seguint l'ordre indicat en el paràgraf 1.

  3.- D'acord amb el resolc octau de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2019 es consideren objecte de suport les actuacions realitzades DES DE l'1 DE GENER DE 2019 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2019.

  4.- L'ajuda podrà aconseguir fins al total de l'import del pressupost presentat i aprovat, amb els següents límits en funció de l'àmbit legal d'actuació del sol·licitant i de la grandària del municipi:
  - Local: 15.000,00 euros en municipis de com a mínim 100.000 habitants i 5.000,00 euros en la resta.
  - Provincial: 25.000,00 euros
  - Autonòmic o superior: 100.000,00 euros

  5.- La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro sencer.

  6.- Amb caràcter general, haurà de tindre's, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018 (subcontractació, IVA, gastos, etc.).


  B) JUSTIFICACIÓ DELS GASTOS I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES

  1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que establix les resolucions de concessió.

  2. El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini distint en la Resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió.
  *NOTA: d'acord amb el resolc tercer de la Resolució de concessió EN L'EXERCICI 2019 la justificació d'estes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2019.

  3. La documentació a presentar en el dit termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut de la qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018.
  D'acord amb l'article 27.2 de la dita Ordre, amb la justificació a més s'aportarà memòria amb relació detallada de les activitats realitzades i dels gastos incorreguts, que s'ajustarà als models que a aquest efecte estaran disponibles en la web per a cada convocatòria. Així mateix s'aportarà documentació que acredite, si és el cas, l'assistència dels alumnes a les activitats recolzades. A aquesta memòria s'acompanyarà documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que en la mateixa s'expresse.

  4. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat allò que s'ha presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport concedit, proposant-se el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida.

  5. La justificació es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i pot consultar-se en la direcció següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (veure enllaç directe en este tràmit).


  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: veure allò que s'ha indicat en l'article 8 de l'Ordre 22/2018.

  D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: veure el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018.

  E) PLA DE CONTROL: veure el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 21 DE GENER DE 2019 FINS AL dia 4 DE FEBRER DE 2019, ambdós inclosos (en 2019 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. núm. 8453, de 28/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat de formulari web disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9 de l'Ordre 22/2018 i en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.


  2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita resolució de convocatòria.

  - En cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat de dita/s persona/s (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel propi interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Al tractar-se la sol·licitant d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa, consistent en còpia de la targeta d'identificació fiscal, còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent.
  En cas que esta documentació haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, caldrà el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ostente la presidència o la seua representació a data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'impost d'activitats econòmiques, còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no-realització de cap activitat econòmica, si escau.

  c) Memòria (haurà d'utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció, llevat que en la convocatòria s'haja previst l'ajuda com a pluriennal.

  d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g) de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la persona sol·licitant.

  e) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta Conselleria s'aportarà el "Model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número de la compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  f) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  En virtut de l'article 3.2 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (sobre la forma d'acreditar pels beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions), queden exonerades les entitats locals, així com els ens i empreses a què es referix l'article 2 de la referida Llei 1/2015.

  g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  h) Declaració responsable que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si és el cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En qualsevol cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  k) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable de qui represente l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no-subjecció, i/o documentació acreditativa de què l'IVA suportat en les despeses necessaries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràticai per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  m) Si escau, s'aportarà:
  -Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme.
  -Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una Administració Pública.
  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.


  2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en l'article 27.1 de l'Ordre 22/2018:

  a) Certificat del secretari o secretària de l'entitat en el qual conste, en el moment de la publicació de la convocatòria corresponent, la identificació de les associacions, federacions i altres unions, vinculades a l'entitat sol·licitant, si escau, o nombre de sòcies titulars actives.
  A aquest certificat s'acompanyarà una acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats a les associades per al pagament de les quotes, o, en defecte d'això, la documentació equivalent.
  En cas de discrepància, i a efectes de còmput d'associades, es considerarà la quantitat més baixa de les dues.

  b) Memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior, signada, així com programa d'actuació o memòria detallada de les actuacions previstes per a realitzar en l'exercici de la convocatòria. (Haurà d'utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  c) Certificat del secretari o secretària de l'associació on es relacionen les persones (amb contracte de l'entitat o extern), el tant per cent de jornada que realitza vinculada a consum, grup de cotització i serveis que presten en l'entitat sol·licitant o per a aquesta. A aquest certificat s'adjuntarà el currículum dels tècnics i tècniques, una còpia actualitzada de la vida laboral del codi compte de cotització de l'entitat sol·licitant emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social o un document similar, i l'acreditació documental de tindre la titulació oficial tècnic superior en Consum, si escau.

  d) Certificat del secretari o secretària respecte al nombre d'hores setmanals en què es presta atenció als consumidors i consumidores de manera presencial en locals oberts al públic, amb el detall de l'horari d'obertura.

  Impresos associats

  [ANEXASOC] ANNEX A LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ: ACCIONS EN MATÈRIA DE CONSUM, ASSOCIACIONS I/O FEDERACIONS

  [MEMEEIIA] ANNEX II.1. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

  [MEMPRESE] ANNEX II.2. MEMÒRIA D'ACTIVITATS PREVISTES I PRESSUPOST DE DESPESES 2019 (INCLOU INSTRUCCIONS)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DECFINEI] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (ENTES INTERMEDIOS)

  [DECLASS] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL (DOCUMENT II)

  [DECRECO] DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [RELGASTCJ] ANNEX III.1. MEMÒRIA D'ACTIVITATS REALITZADES EN 2018

  [RELGASTCJ] ANNEX III.2 RELACIÓ DE COSTOS DE LES ACTIVITATS VINCULADES A LA PRESTACIÓ DE SERVICIS AL CONSUMIDOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA, davant del servici territorial competent en matèria de comerç, consum i artesania de la província en què estiga ubicada l'entitat sol·licitant, de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Orde 14/2016.

  3.- ESMENA.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Orde 14/2016 resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (veure enllaç directe en este tràmit).

  4.- La comprovació de l'existència de dades no ajustats a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se li tinga per desistit de la seua petició, després d'una resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  5.- COMISSIÓ QUALIFICADORA.
  Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'esta orde seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Orde 14/2016, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  6.- RESOLUCIÓ.
  - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades.
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.
  - La resolució es publicarà, a més de en la web gva Oberta, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Als efectes de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV els interessats hauran de facilitar un correu electrònic.
  - Esta publicació:
  . Substituirà la notificació, i tindrà els seus mateixos efectes ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere als efectes de notificació.
  . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció.
  - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat , d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que establixen els arts. 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició d'ambdós recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15106

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - En: http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.

  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:

  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.

  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.

  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.

  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

  Criteris de valoració

  Vegeu el que disposa l'article 10.3 de l'Ordre 22/2018.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables de les mateixes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
  - Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).
  - Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 22/2018, de 22 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 17 de desembre de 2018 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.