• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes a les associacions i federacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats relacionades amb consum durant l'exercici 2019 (COASOC). Consum.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a les associacions i federacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats relacionades amb consum durant l'exercici 2019 (COASOC). Consum.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'estes ajudes és la realització durant l'exercici 2019 d'activitats d'informació, formació, protecció i defensa de les persones consumidora, per part de les associacions, federacions o una altra forma d'unió d'associacions de consumidors i usuaris inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen activitat econòmica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les associacions i federacions, o una altra forma d'unió d'associacions, de persones consumidores i usuàries inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen activitat econòmica i que presten serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic, per a la realització de totes o d'alguna de les actuacions subvencionables.

  Requeriments

  - Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes.
  b) b.1.- No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b.2.- I no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la C. Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l'AEAT) i de Seguretat Social.
  d) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.
  e) Estar inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
  f) No realitzar activitat econòmica.
  g) No realitzar activitat de reparació o manteniment.
  h) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.

  - Les beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 21 DE GENER DE 2019 FINS AL dia 4 DE FEBRER DE 2019, ambdós inclosos (en 2019 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. núm. 8453, de 28/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat de formulari web disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9 de l'Ordre 22/2018 i en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.


  2 - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita resolució de convocatòria.

  - En cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat de dita/s persona/s (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel propi interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Al tractar-se la sol·licitant d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa, consistent en còpia de la targeta d'identificació fiscal, còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent.
  En cas que esta documentació haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, caldrà el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ostente la presidència o la seua representació a data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'impost d'activitats econòmiques, còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no-realització de cap activitat econòmica, si escau.

  c) Memòria (haurà d'utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció, llevat que en la convocatòria s'haja previst l'ajuda com a pluriennal.

  d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g) de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la persona sol·licitant.

  e) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta Conselleria s'aportarà el "Model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número de la compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  f) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i enfront de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de què la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  En virtut de l'article 3.2 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (sobre la forma d'acreditar pels beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions), queden exonerades les entitats locals, així com els ens i empreses a què es referix l'article 2 de la referida Llei 1/2015.

  g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  h) Declaració responsable que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si és el cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En qualsevol cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  k) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable de qui represente l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no-subjecció, i/o documentació acreditativa de què l'IVA suportat en les despeses necessaries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràticai per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  m) Si escau, s'aportarà:
  -Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme.
  -Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una Administració Pública.
  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.


  2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en l'article 27.1 de l'Ordre 22/2018:

  a) Certificat del secretari o secretària de l'entitat en el qual conste, en el moment de la publicació de la convocatòria corresponent, la identificació de les associacions, federacions i altres unions, vinculades a l'entitat sol·licitant, si escau, o nombre de sòcies titulars actives.
  A aquest certificat s'acompanyarà una acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats a les associades per al pagament de les quotes, o, en defecte d'això, la documentació equivalent.
  En cas de discrepància, i a efectes de còmput d'associades, es considerarà la quantitat més baixa de les dues.

  b) Memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior, signada, així com programa d'actuació o memòria detallada de les actuacions previstes per a realitzar en l'exercici de la convocatòria. (Haurà d'utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic).

  c) Certificat del secretari o secretària de l'associació on es relacionen les persones (amb contracte de l'entitat o extern), el tant per cent de jornada que realitza vinculada a consum, grup de cotització i serveis que presten en l'entitat sol·licitant o per a aquesta. A aquest certificat s'adjuntarà el currículum dels tècnics i tècniques, una còpia actualitzada de la vida laboral del codi compte de cotització de l'entitat sol·licitant emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social o un document similar, i l'acreditació documental de tindre la titulació oficial tècnic superior en Consum, si escau.

  d) Certificat del secretari o secretària respecte al nombre d'hores setmanals en què es presta atenció als consumidors i consumidores de manera presencial en locals oberts al públic, amb el detall de l'horari d'obertura.

  Impresos associats

  [ANEXASOC] ANNEX A LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ: ACCIONS EN MATÈRIA DE CONSUM, ASSOCIACIONS I/O FEDERACIONS

  [MEMEEIIA] ANNEX II.1. MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

  [MEMPRESE] ANNEX II.2. MEMÒRIA D'ACTIVITATS PREVISTES I PRESSUPOST DE DESPESES 2019 (INCLOU INSTRUCCIONS)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.