Ajudes de la Comunitat Valenciana destinades a la subscripció d'assegurances agràries incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211491
|
Codi GVA: 15162
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-01-2024

Fins 31-12-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar subvencions complementàries a les concedides per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant ENESA) per a aquelles persones o entitats que subscriguen assegurances agràries incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades, aprovats pel Consell de Ministres.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-01-2024 al 31-12-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Observacions

MÉS INFORMACIÓ:

 

ENESA - Entitat Estatal d'Assegurances Agràries

Gran Vía de San Francisco, 4 i 6 - 2a planta, 28005 Madrid

Tel.: 913475001 Fax:913085446

Internet:http://www.mapama.es

correu electrònic: seguroagrario@mapama.es

 

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

C/ de la Democràcia, 77.

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B4

46018 - València

e-mail: seoag_segurosagrarios@gva.es

 

AGROSEGURO

C/ Gobelas, 23

Tel. 902.01.01.93/91.837.32.00

28023 - Madrid

http://agroseguro.es/

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Tindran la condició de beneficiari les persones físiques, jurídiques o agrupacions d'aquestes, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica, les parcel·les de la qual i/o explotacions radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana i hagen subscrit la corresponent pòlissa d'assegurança agrari.

 

Conforme a l'article 1.1 del Reglament (UE) 2022/2472 i als articles 1.1 i 44.1 del Reglament (UE) 2022/2473, per a ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de tindre la condició de microempreses, petites i mitjanes empreses (pimes) dedicades a la producció agrícola primària o a la producció aqüícola, per al que han de complir els criteris establits en l'annex I dels citats reglaments.

 

Requisits

Només seran subvencionables aquelles pòlisses que complisquen les condicions establides com a assegurables en la normativa estatal, que regula per a cada pla anual, les assegurances agràries combinades. Aquestes ajudes són complementàries a les subvencions que per al mateix fi atorga l'Administració de l'Estat a través de ENESA.

 

Les subvencions amb càrrec a la Generalitat Valenciana, únicament seran aplicable, en les assegurances agrícoles, a la part de prima corresponent a l'assegurament de produccions de parcel·les situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en les assegurances pecuàries i aqüícoles, a les explotacions que radiquen en l'esmentat àmbit territorial i que en el moment de la formalització del segur, figuren inscrites en els registres competents de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 

Aquestes ajudes només s'aplicaran als supòsits recollits en l'article 1 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió de 14 de desembre de 2022 i del Reglament (UE) 2022/2473 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, que corresponguen al seu àmbit d'aplicació.

 

Aquest règim d'ajudes no s'aplicarà a les empreses en crisis, definides com aquelles que compleixen els criteris establits en l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, ni a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda concedida pel mateix Estat membre il·legal i incompatible amb el mercat interior.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13, de la Llei general de subvencions. Així mateix, les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Per a totes les pòlisses, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, comprovarà que la persona assegurada figure d'alta en el fitxer de contribuents de la AEAT i que el nom o raó social és coherent amb el nom o raó social que per a aquest DNI/NIE o NIF consta en la citada AEAT.

 

Totes les persones interessades que estiguen incloses en la base de dades CIAS com a subvencionables en la data d'entrada en vigor de l'assegurança agrària tindran dret a percebre les subvencions de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que els corresponguen, sense perjudici del que estipule la corresponent convocatòria d'ajudes per a les persones assegurades que estiguen donades de baixa en la AEAT.

 

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el pla de control establert, comprovarà que la persona assegurada es troba al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Agència Tributària Valenciana.

 

Per a les pòlisses ramaderes, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, comprovarà almenys una mostra del deu per cent, mitjançant la utilització del REGA, dels següents extrems:

 

a. Que els llibres de registre d'explotació indicats en la pòlissa existeixen en el REGA i estan donats d'alta en el moment de la formalització de la pòlissa.

 

b. Per als llibres de registre d'explotació que superen el control anterior, es verificaran les següents dades:

- La compatibilitat de l'espècie assegurada i la capacitat registrada.

- Que el nombre d'animals assegurats no supera els registrats, multiplicats pels següents coeficients:

1,45 per a les espècies de bestiar oví caprí.

1,35 per a les espècies equines i bovins.

1,25 per a les gallines i pollastres.

1,50 per a la clótxina.

1,20 per a la resta d'espècies.

 

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca comprovarà en una mostra representativa que el DNI/NIE o NIF i les parcel·les de les persones assegurades a les quals se'ls concedisca la subvenció addicional per inscripció en DOP, IGP i CAECV figuren en la informació presentada pels òrgans competents, admetent al seu càrrec només les subvencions de les pòlisses que superen aqueix control.

 

Les Organitzacions Professionals Agràries reconegudes oficialment en la Comunitat Valenciana entregaran a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca un fitxer electrònic amb els DNI/NIE o NIF dels socis titulars de pòlisses agràries o ramaderes o d'aquelles persones sòcies que els sol·liciten l'expedició d'un certificat de pertinença a la seua organització, a l'efecte de poder sol·licitar la subvenció addicional per ser socis d'una de les Organitzacions Professionals Agràries reconegudes oficialment en la Comunitat Valenciana.

 

Sol·licitud

Termini
Des de 01-01-2024 a 31-12-2024

La present resolució entrarà en vigor el dia de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

i serà aplicable a totes les pòlisses subscrites per al Pla d'assegurances agràries combinades de 2024 (DOGV Núm. 9858 de 28.05.2024).

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024.

Documentació
La formalització telemàtica de la corresponent pòlissa de contracte d'assegurança per l'assegurat o pel prenedor en el seu nom, dins del període per a cada pla anual d'assegurances agràries combinades, tindrà la consideració de sol·licitud de la subvenció, sempre que es trobe correctament...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud es presentarà a través dels prenedors d'assegurances agràries, inscrits en el Registre de Prenedors per a la contractació col·lectiva de les Assegurances Agràries Combinades. Las persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes...
Saber més
Presencial

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través dels prenedors d'assegurances agràries, inscrits en el Registre establit en ENESA en virtut de l'Ordre de 23 d'octubre de 1998 per la qual s'estableix el Registre de Prenedors per a la contractació col·lectiva de les Assegurances Agràries Combinades.

 

Poden consultar-se en la pàgina web de ENESA (https://servicio.mapa.gob.es/enesaweb/datos_sobre_tomadores).

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert

L'òrgan instructor examinarà les sol·licituds quant a la conformitat amb la normativa aplicable. Per a les pòlisses que no superen alguna de les validacions que les acrediten com a subvencionables, s'efectuarà un tràmit d'esmena als assegurats o prenedors d'aquestes, en virtut de l'article 68 de...

Saber més

Resolució

Termini màxim
El director general competent dictarà i comunicarà la resolució de les sol·licituds de subvenció, amb determinació del seu import, en el termini màxim de 6 mesos, comptat des de l'endemà de la data de presentació de les certificacions per AGROSEGURO de subvencions a la Conselleria d'Agricultura,...
Saber més
Quantia i cobrament
1. Línies d'agricultura Per a les pòlisses acollides al Pla 2024, el percentatge de subvenció aplicat exclusivament sobre la prima comercial base neta, la definició de la qual figura en l'annex IV, una vegada deduïdes les bonificacions i descomptes, i sense tindre en compte els recàrrecs per...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions. La contractació de la pòlissa del segur constitueix una declaració responsable de l'assegurat que reuneix els requisits exigits en aquesta norma i la resta de normativa...
Saber més
Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i han d'estar degudament motivades en el sentit que tinguen. S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, dins del termini d'un mes comptador a partir de...

Saber més
Sancions
1. Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de retornar les quantitats rebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei general de subvencions. 2. També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora...
Saber més

Justificació

Termini
Termini obert

La subvenció s'aplicarà directament, en forma de descompte directe sobre el cost de la pòlissa d'assegurança, en el moment de la contractació. AGROSEGURO descomptarà les subvencions corresponents a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en aplicació de les bases reguladores, presentant...

Saber més