Detall de Procediment

Ajudes de la Comunitat Valenciana destinades a la subscripció d'assegurances agràries incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades

Codi SIA: 211491
Codi GUC: 15162
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-01-2023
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar subvencions complementàries a les concedides per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant *ENESA) per a aquelles persones o entitats que subscriguen assegurances agràries incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades, aprovats pel Consell de Ministres.

Observacions

MÉS INFORMACIÓ: ENESA - Entitat Estatal d'Assegurances Agràries Gran Vía de San Francisco, 4 i 6 - 2a planta, 28005 Madrid Tel.: 913475001 Fax:913085446 Internet:http://www.mapama.es correu electrònic: seguroagrario@mapama.es Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B4 46018 - València e-mail: seoag_segurosagrarios@gva.es AGROSEGURO C/ Gobelas, 23 Tel. 902.01.01.93/91.837.32.00 28023 - Madrid http://agroseguro.es/

Requisits

Només seran subvencionables aquelles pòlisses que complisquen les condicions establides com a assegurables en la normativa estatal, que regula per a cada pla anual, les assegurances agràries combinades. Aquestes ajudes són complementàries a les subvencions que per al mateix fi atorga l'Administració de l'Estat a través de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant *ENESA). Les subvencions amb càrrec a la Generalitat Valenciana, únicament seran aplicable, en les assegurances agrícoles, a la part de prima corresponent a l'assegurament de produccions de parcel·les situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en les assegurances pecuàries i aqüícoles, a les explotacions que radiquen en l'esmentat àmbit territorial i que en el moment de la formalització del segur, figuren inscrites en els registres competents de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aquestes ajudes només s'aplicaran als supòsits recollits en l'article 1 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió de 14 de desembre de 2022 i del Reglament (UE) 2022/2473 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, que corresponguen al seu àmbit d'aplicació. Aquest règim d'ajudes no s'aplicarà a les empreses en crisis, definides com aquelles que compleixen els criteris establits en l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, ni a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda concedida pel mateix Estat membre il·legal i incompatible amb el mercat interior. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13, de la Llei general de subvencions. Així mateix, les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Tindran la condició de beneficiari les persones físiques, jurídiques o agrupacions d'aquestes, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica, les parcel·les de la qual i/o explotacions radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana i hagen subscrit la corresponent pòlissa d'assegurança agrari. Conforme a l'article 1.1 del Reglament (UE) 2022/2472 i als articles 1.1 i 44.1 del Reglament (UE) 2022/2473, per a ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de tindre la condició de microempreses, petites i mitjanes empreses (pimes) dedicades a la producció agrícola primària o a la producció aqüícola, per al que han de complir els criteris establits en l'annex I dels citats reglaments.

Preguntes freqüents

ENESA - Entitat Estatal d'Assegurances Agràries Gran Via de San Francisco 4 i 6, 2a planta, 28005 Madrid Tel. 913475001. Fax 913085446 Internet: http://www.mapama.es e-mail: seguroagrario@mapama.es Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca C/ De la Democràcia, 77 Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B4, 46018 València e-mail: seoag_segurosagrarios@gva.es AGROSEGURO – Agrupació d'entitats asseguradores d'assegurances agràries combinades C/ *Gobelas, 23, 28023 Madrid Tfnos. 902010193 / 918373200 http://agroseguro.es/

Termini

La present resolució entrarà en vigor el dia de la publicació del seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i serà aplicable a totes les pòlisses subscrites per al Pla d'assegurances agràries combinades de 2023 (DOGV *Num. *xxxxx). El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.

Documentació

La formalització telemàtica de la corresponent pòlissa de contracte d'assegurança per l'assegurat o pel prenedor en el seu nom, dins del període per a cada pla anual d'assegurances agràries combinades, tindrà la consideració de sol·licitud de la subvenció, sempre que es trobe correctament emplenada, o haja sigut esmenada i validada, en el seu cas, per l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries combinades (d'ara en avant, *Agroseguro), tant referent als elements del contracte, d'acord amb el que es preveu sobre aquest tema en la normativa aplicable, com quant a totes les dades necessàries per a la determinació de l'ajuda corresponent a la pòlissa subscrita. En els casos de pòlisses d'assegurança renovable, tindran la consideració de sol·licitud de subvenció la pòlissa d'assegurança inicialment subscrita juntament amb el rebut de pagament de la corresponent anualitat. Es presumirà que el pagament del rebut de la pòlissa constitueix la manifestació de l'acceptació de les condicions de l'assegurança i de la concurrència dels requisits per a la percepció de les subvencions corresponents. En el cas de les pòlisses ramaderes, si la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca no poguera comprovar en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, REGA) els llibres de registre d'explotació inclosos en aquesta, així com la compatibilitat de l'espècie i del nombre d'animals assegurats, incrementats amb els coeficients de tolerància indicats en l'apartat tercer, punt 1, lletra b, de la convocatòria d'ajudes, haurà d'aportar-se annex I i/o annex II. Les persones titulars de les pòlisses que sol·liciten subvenció hauran de tindre actualitzats les dades bancàries amb els quals relacionar-se econòmicament amb l'Administració de la Generalitat. Quan les persones interessades necessiten donar d'alta o modificar un compte bancari per a la percepció de les ajudes convocades, aquesta actuació es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648), si bé tenen aquesta obligació els subjectes previstos en l'article 6 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. En el cas que la persona sol·licitant no estiga obligada a realitzar l'alta o modificació del compte bancari a través de la corresponent tramitació telemàtica, i no opte per efectuar-la d'aquesta manera, haurà d'adjuntar a la pòlissa el model de domiciliació bancària, degudament emplenat i signat (sede.gva.es/proc15996): L'òrgan gestor d'aquest procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social (formulari consulta telemàtica de dades). No obstant això, si la persona interessada desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per la persona interessada per a poder consultar dades d'identitat fiscal, així com les dades que acrediten estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal i l'Agència Tributària Valenciana (formulario consulta telemática de datos). En cas contrari, la persona interessada haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

Presentació

Presencial
La sol·licitud i la documentació es presentaran a través dels prenedors d'assegurances agràries, inscrits en el Registre establit en ENESA en virtut de l'Ordre de 23 d'octubre de 1998 per la qual s'estableix el Registre de Prenedors per a la contractació col·lectiva de les Assegurances Agràries Combinades. Poden consultar-se en la pàgina web de ENESA (https://servicio.mapa.gob.es/enesaweb/datos_sobre_tomadores).
Telemàtica
La sol·licitud es presentarà a través dels prenedors d'assegurances agràries, inscrits en el Registre de Prenedors per a la contractació col·lectiva de les Assegurances Agràries Combinades. Las persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran la documentació telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Per a totes les pòlisses, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, comprovarà que la persona assegurada figure d'alta en el fitxer de contribuents de la AEAT i que el nom o raó social és coherent amb el nom o raó social que per a aquest DNI/NIE o NIF consta en la citada AEAT. Totes les persones interessades que estiguen incloses en la base de dades CIAS com a subvencionables en la data d'entrada en vigor de l'assegurança agrària tindran dret a percebre les subvencions de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que els corresponguen, sense perjudici del que estipule la corresponent convocatòria d'ajudes per a les persones assegurades que estiguen donades de baixa en la AEAT. Per a totes les pòlisses, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, comprovarà que la persona assegurada es troba al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Agència Tributària Valenciana. Per a les pòlisses ramaderes, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, comprovarà almenys una mostra del deu per cent, mitjançant la utilització del REGA, dels següents extrems: a. Que els llibres de registre d'explotació indicats en la pòlissa existeixen en el REGA i estan donats d'alta en el moment de la formalització de la pòlissa. b. Per als llibres de registre d'explotació que superen el control anterior, es verificaran les següents dades: - La compatibilitat de l'espècie assegurada i la capacitat registrada. - Que el nombre d'animals assegurats no supera els registrats, multiplicats pels següents coeficients: 1,45 per a les espècies de bestiar oví caprí. 1,35 per a les espècies equines i bovins. 1,25 per a les gallines i pollastres. 1,50 per a la clótxina. 1,20 per a la resta d'espècies. La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca comprovarà en una mostra representativa que el DNI/NIE o NIF i les parcel·les de les persones assegurades a les quals se'ls concedisca la subvenció addicional per inscripció en DOP, IGP i CAECV figuren en la informació presentada pels òrgans competents, admetent al seu càrrec només les subvencions de les pòlisses que superen aqueix control. Les Organitzacions Professionals Agràries reconegudes oficialment en la Comunitat Valenciana entregaran a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca un fitxer electrònic amb els DNI/NIE o NIF dels socis titulars de pòlisses agràries o ramaderes o d'aquelles persones sòcies que els sol·liciten l'expedició d'un certificat de pertinença a la seua organització, a l'efecte de poder sol·licitar la subvenció addicional per ser socis d'una de les Organitzacions Professionals Agràries reconegudes oficialment en la Comunitat Valenciana.
Termini alegació:
des de: 01-01-2023

Termini

L'òrgan instructor examinarà les sol·licituds quant a la conformitat amb la normativa aplicable. Per a les pòlisses que no superen alguna de les validacions que les acrediten com a subvencionables, s'efectuarà un tràmit d'esmena als assegurats o prenedors d'aquestes, en virtut de l'article 68 de la Llei 39/2015. Aquest tràmit es realitzarà telemàticament a través de l'Agrupació d'entitats asseguradores d'assegurances agràries combinades, o, en el cas d'errors no imputables a l'Agrupació d'entitats asseguradores, directament a l'assegurat. Transcorregut el termini del tràmit d'esmena sense que s'haja produït la mateixa, es tindrà per desistit en la seua petició i es dictarà per l'òrgan competent resolució de l'ajuda sol·licitada, en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, donant trasllat de la mateixa a l'Agrupació d'entitats asseguradores d'assegurances agràries combinades, perquè aquesta entitat procedisca a la seua regularització amb càrrec a l'assegurat o prenedor, o, en cas d'errors no imputables a l'Agrupació d'entitats asseguradores, procedint a l'inici d'expedient de reintegrament de la subvenció.

Obligacions

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei general de subvencions. La contractació de la pòlissa del segur constitueix una declaració responsable de l'assegurat que reuneix els requisits exigits en aquesta norma i la resta de normativa aplicable, quant a subvencions i ajudes públiques, tant a nivell estatal com de la Unió Europea, i que disposa dels documents que justifiquen el compliment d'aquests requisits. Es considera obligació del beneficiari la comunicació a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i han d'estar degudament motivades en el sentit que tinguen. S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de notificar-se, d'acord amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o, directament, un recurs en els jutjats contenciosos administratius dins del termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

1. Línies d'agricultura Per a les pòlisses acollides al Pla 2023, el percentatge de subvenció aplicat exclusivament sobre la Prima comercial Base Neta, la definició de la qual figura en l'annex IV de la convocatòria, sense tindre en compte els recàrrecs per sinistralitat elevada, de cada pòlissa subscrita per als mòduls de les diferents línies d'assegurances agrícoles en la Comunitat Valenciana, serà el següent: Mòdul 1: 20% Mòdul 2: 30% Mòdul 3 i 3M: 35% Mòdul P, PO i PP: 35% Resta de mòduls: 30% Per a tots els mòduls que disposen d'una assegurança complementària, el percentatge de subvenció aplicat a aquest últim serà el mateix que el del seu mòdul principal. 2. Línies de ramaderia i acuicultura La subvenció de les línies de retirada i destrucció d'animals morts, es regularan sobre la base €/cap, conformement a la distribució que figura en l'annex III de la convocatòria. En les línies de bestiar i aqüicultura que inclouen garanties de vida i servei de retirada i destrucció d'animals morts en l'explotació, el percentatge de subvenció, aplicat al tipus de capital vida, sobre la Prima comercial Base Neta, una vegada deduïdes les bonificacions i descomptes establits en la contractació del segur i sense tindre en compte els recàrrecs per sinistralitat elevada, serà del 30%. La subvenció per al tipus de capital de retirada i destrucció d'animals morts en l'explotació s'aplicarà sobre la base €/cap, conformement a la distribució establida en l'annex III de la convocatòria. 3. Sobre els percentatges anteriors s'aplicaran, si escau, els percentatges de les subvencions addicionals següents: a) 10% per als titulars de pòlisses en les parcel·les assegurades per al cultiu de què es tracte, inscrites en les Denominacions d'Origen Protegits (DOP), Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) i en el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), que s'indiquen en la convocatòria. b) 10% per a les pòlisses agrícoles en les quals la persona assegurada no declare cap de les característiques que es detalla a continuació: posseir la condició de persona agricultora o ramadera professional i trobar-se afiliat i cotitzant en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social; ser titular d'explotació prioritària; ser soci o sòcia d'una organització o agrupació de productors; ser jove agricultor o agricultora i haver rebut el pagament per als joves agricultors l'any anterior al de la contractació de l'assegurança, tot això d'acord amb la normativa vigent. c) 20% per a les pòlisses associatives contractades per entitats associatives d'agricultors i ramaders a les quals s'aplique la subvenció per entitat associativa concedida per ENESA, amb les característiques admeses per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per a l'assegurament conjunt de la producció dels seus socis. d) 70% per als cultius d'olivera, cereal, vinya, ametler i cirera en parcel·les de secà. e) 15% per als agricultors i ramaders que siguen socis d'una de les Organitzacions Professionals Agràries reconegudes oficialment en la Comunitat Valenciana. Aquestes subvencions addicionals són compatibles entre si, excepte les del punt b), c) i e), aplicant-se d'entre elles la de major quantia. Aquestes i la resta de subvencions addicionals compatibles s'aplicaran sumant als percentatges dels mòduls base els percentatges anteriorment establits i aplicats sobre l'ajuda base, quan corresponga, d'acord amb els criteris de l'article 7.4 de l'Ordre *xx/2023. 4. La determinació del límit de subvenció per a les pòlisses agrícoles i per al tipus de capital vida de les pòlisses ramaderes haurà de tindre en compte que l'import de la subvenció de ENESA més l'import de la subvenció de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca no sobrepassarà el 70% de la prima d'assegurança, sense tindre en compte els recàrrecs per sinistralitat elevada. El límit de subvenció determinat per al tipus de capital de retirada i destrucció d'animals morts en l'explotació haurà de tindre en compte que l'import de la subvenció de ENESA més l'import de la subvenció de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, del mateix tipus de capital, no pot ser superior al 82,5% de la prima d'assegurança, sense tindre en compte els recàrrecs per sinistralitat elevada, del tipus de capital de retirada i destrucció. 5. En les primes d'assegurances aqüícoles, aquest límit de subvenció no podrà superar el 50% de la prima de l'assegurança, sense tindre en compte els recàrrecs de sinistralitat elevada. En tot cas, no se subvencionaran primes de quantia superior a 2,5 milions d'euros o si l'import de les ajudes excedeix de 1,25 milions d'euros per empresa i any. Aquests llindars no han de ser eludits mitjançant la divisió artificial dels règims d'ajudes o els projectes d'ajudes.

Termini màxim

El director general competent dictarà i comunicarà la resolució de les sol·licituds de subvenció, amb determinació del seu import, en el termini màxim de 6 mesos, comptat des de l'endemà de la data de presentació de les certificacions de subvencions a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per part de l'Agrupació d'entitats asseguradores d'assegurances agràries combinades, sense superar la disponibilitat de despesa, d'acord amb l'article 25.4 de la Llei general de subvencions." Transcorregut el citat termini màxim sense que s'haja notificat resolució expressa, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seua sol·licitud de subvenció, per silenci administratiu.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

1. Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de retornar les quantitats rebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei general de subvencions. 2. També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent en els casos que determina l'article 37 de la Llei general de subvencions, així com l'incompliment dels requisits i les condicions d'aquestes bases reguladores. Així mateix, es pot procedir a exigir el reintegrament si se superen els límits a què fa referència l'article 7 de de l'Ordre *xx/2023. 3. El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i el títol II de la Llei general de subvencions, i les seues normes de desenvolupament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que s'estableixen en la normativa aplicable en matèria de subvencions. A aquest efecte, l'òrgan competent per a resoldre és la persona titular de la Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera, que podrà acordar la compensació de deutes de naturalesa pública diferents amb els crèdits reconeguts a favor de la persona deutora en virtut d'un acte administratiu, la qual cosa es farà constar en la resolució.
Termini justificació:
des de: 01-01-2023

Termini

La subvenció s'aplicarà directament, en forma de descompte directe sobre el cost de la pòlissa d'assegurança, en el moment de la contractació. L'Agrupació d'entitats asseguradores d'assegurances agràries combinades descomptarà les subvencions corresponents a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en aplicació de les bases reguladores, presentant davant la mateixa les liquidacions de les subvencions aplicada, en les condicions establides en el conveni signat a aquest efecte.

Documentació