Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Subvencions a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar subvencions complementàries a les concedides per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant, ENESA) per als assegurats que subscriguen assegurances incloses en els plans anuals d'assegurances agràries combinades, aprovats pel Consell de Ministres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tindran la condició de beneficiari els assegurats les parcel·les i/o explotacions dels quals radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana i que hagen subscrit la pòlissa corresponent.

  Les subvencions indicades en els punts anteriors han de concedir-se a les pimes agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

  Podran accedir també a la condició de beneficiari els supòsits considerats en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en les condicions exposades en aquesta llei.

  Requeriments

  Només seran subvencionables les pòlisses que complisquen les condicions establides com a assegurables en la normativa estatal, que regula per a cada pla anual d'assegurances agràries combinades l'Administració general de l'Estat. Aquestes ajudes són complementàries a les subvencions que, per a la mateixa finalitat, atorga l'Administració de l'Estat a través de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (d'ara en avant, ENESA).

  Les subvencions a càrrec de la conselleria competent en agricultura únicament seran aplicables en les assegurances agrícoles, a la part de prima corresponent a l'assegurament de produccions de parcel·les situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i en les assegurances pecuàries i aqüícoles per a les explotacions que radiquen en l'esmentat àmbit territorial i que, en el moment de la formalització de l'assegurança, figuren inscrites en els registres competents de la conselleria competent en agricultura.

  Aquestes ajudes només s'aplicaran als supòsits recollits en l'article 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, que corresponguen al seu àmbit d'aplicació.

  La durada d'aquest règim d'ajudes a l'assegurança agrària, d'acord amb el Reglament 702/2014, de la Comissió, és fins al 31 de desembre de 2020.

  S'exclou expressament la condició d'ajudes individuals a empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (art. 1. 5.a del Reglament 702/2014), tot i que el reglament no ho exigeix expressament.

  S'exclouen expressament del règim d'ajudes les empreses en crisis d'acord amb la definició de l'article 2.14 (art. 1.6 del Reglament 702/2014).

  Els beneficiaris han de complir les obligacions establides en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La conselleria competent en agricultura subvencionarà les assegurances agràries en uns imports que, sumats als concedits per ENESA, no superen els percentatges establits en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari, així com l'establit en els articles 27 i 28 del Reglament CE 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. En concret, l'article 28 del reglament esmentat estableix que la intensitat de l'ajuda es limitarà al 65 % dels costos de la prima d'assegurança, i l'article 27, ajudes de fins a un 100 % de les despeses d'eliminació del bestiar mort i de fins a un 75 % de les despeses de destrucció d'aquest, o bé ajudes fins a una intensitat d'ajuda equivalent per a sufragar els costos de les primes d'assegurances pagades pels agricultors per l'eliminació i la destrucció del bestiar mort.

  Els límits anteriors s'aplicaran a la suma dels imports de subvenció concedits per ENESA i per la conselleria competent en agricultura, i en cas de superació del límit, l'excedent es deduirà de l'aportació de la conselleria competent en agricultura.

  Les ajudes de la conselleria competent en agricultura consistiran en una ajuda base per al mòdul de contractació que es tracte i, si escau, subvencions addicionals, que es fixaran per a cada pla anual per mitjà de resolucions dictades a aquest efecte en la convocatòria anual de la direcció general competent en matèria d'assegurances agràries.

  La quantia individualitzada de la subvenció serà la que resulte de la suma de l'ajuda base i les subvencions addicionals que corresponguen, amb les limitacions exposades.

  La conselleria competent en agricultura abonarà a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades les subvencions, en aplicació d'aquesta ordre, per a les pòlisses que hagen obtingut una resolució favorable perquè han resultat conformes en els processos de verificació. El pagament de la subvenció s'efectuarà d'acord amb les condicions establides en el conveni vigent subscrit amb l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Aquesta resolució entrarà en vigor el dia de la publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i serà aplicable a totes les pòlisses subscrites per al Pla d'assegurances agràries combinades de 2020 (DOGV núm. 8790, de 16/4/2020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Als prenedors d'assegurances agràries, inscrits en el Registre establit en ENESA, en virtut de l'Ordre de 23 d'octubre de 1998, per la qual s'estableix el Registre de Prenedors per a la contractació de les assegurances agràries combinades.

  Es poden consultar en la pàgina web d'ENESA (https://servicio.magrama.gob.es/EnesaWeb/Datos_sobre_Tomadores).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15162

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La formalització de la corresponent pòlissa de contracte d'assegurança per l'assegurat o pel prenedor en el seu nom, dins del període per a cada pla anual d'assegurances agràries combinades, tindrà la consideració de sol·licitud de la subvenció, sempre que es trobe correctament omplida, o haja sigut esmenada i validada, si escau, per l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades, tant pel que fa als elements del contracte, d'acord amb el que es preveu sobre aquest tema per la normativa aplicable, com quant a totes les
  dades necessàries per a la determinació de l'ajuda corresponent a la pòlissa subscrita.

  En els casos de pòlisses d'assegurança renovable, tindran la consideració de sol·licitud de subvenció la pòlissa d'assegurança inicialment subscrita conjuntament amb el rebut de pagament de l'anualitat corresponent . Es presumirà que el pagament del rebut de la pòlissa constitueix la manifestació de l'acceptació de les condicions de l'assegurança i de la concurrència dels requisits per a la percepció de les subvencions corresponents.

  - Declaració responsable de cens ramader i el seu reconeixement oficial, a l'efecte de la contractació de l'assegurança de recollida i destrucció de cadàvers NO BOVINS morts en explotació (d'ara en avant, R i D NO Bovina)

  - Declaració responsable de cens ramader i el seu reconeixement oficial, a l'efecte de la contractació de l'assegurança de recollida i destrucció de cadàvers BOVINS morts en explotació (d'ara en avant, R i D Boví)

  Impresos associats

  [ANNEX I] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CENS RAMADER, I EL SEU RECONEIXEMENT OFICIAL, ALS EFECTES DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA D'ARREPLEGA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS NO BOVINS MORTS EN EXPLOTACIÓ (en avant R i D no bovina)

  [ANNEX II] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CENS RAMADER, I EL SEU RECONEIXEMENT OFICIAL, ALS EFECTES DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA D'ARREPLEGA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS BOVINS MORTS EN EXPLOTACIÓ (en avant R i D bovina)

  CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES EN SUBVENCIONS A LA SUBSCRIPCIÓ D'ASSEGURANCES AGRÀRIES DEL PLA NACIONAL D'ASSEGURANCES AGRÀRIES COMBINADES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- La subvenció s'aplicarà directament, en forma de descompte directe sobre el cost de la pòlissa d'assegurança, en el moment de la contractació.

  2. La instrucció del procediment per a la tramitació de la concessió de les sol·licituds de subvenció la farà l'instructor designat per la direcció general competent a partir de la comprovació de les relacions i la informació rebuda de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades.

  3. L'òrgan instructor examinarà les sol·licituds pel que fa a la conformitat d'aquestes amb la normativa aplicable. Per a les pòlisses que no superen alguna de les validacions anteriors, s'efectuarà un tràmit d'esmena als prenedors d'aquestes, en virtut de l'article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest tràmit es podrà fer telemàticament a través de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades amb les garanties legals. Transcorregut el termini del tràmit d'esmena, sense que s'haja produït aquesta dels errors notificats, es considerarà que ha desistit de la seua petició i es dictarà, per l'òrgan competent, la resolució de l'ajuda sol·licitada, en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a donar trasllat d'aquesta a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades perquè l'entitat procedisca a la seua regularització a càrrec del prenedor.

  4.- En el supòsit que l'esmena supose una modificació d'alguna de les dades de la pòlissa o dels registres competents, el prenedor o, si escau, l'assegurat haurà de sol·licitar aquesta modificació davant de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades, i l'esmena quedarà supeditada a l'acceptació per part de la conselleria competent en agricultura de la correcció sol·licitada.

  5.-La Conselleria competent en agricultura podrà sol·licitar d'ENESA i/o de l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades, per a les pòlisses que aquest organisme haja considerat conformes, les dades relatives a les parcel·les i explotacions de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les subvencions concedides per aquest organisme a cada una d'aquestes. De la mateixa manera i a l'efecte de recuperació de quantitats indegudament aplicades a càrrec de la conselleria competent en agricultura, aquesta sol·licitarà a ENESA i/o a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades la informació sobre les pòlisses objecte de les regularitzacions o anul·lacions resultants dels controls i les verificacions realitzats per aquest organisme.

  6.- La direcció general competent en la matèria podrà sotmetre les pòlisses compreses en el paràgraf anterior a uns processos de verificació tendents a comprovar la identitat i idoneïtat dels sol·licitants d'acord amb la normativa general i l'específica en matèria d'assegurances agràries.

  7.- La direcció general podrà sol·licitar a l'Agrupació d'Entitats Asseguradores d'Assegurances Agràries Combinades la documentació de pòlisses sobre les quals s'aplicarà o s'haja aplicat la subvenció per a la seua supervisió i realització d'inspeccions sobre el terreny o per mitjà de sistemes de teledetecció geogràfica de parcel·les, així com per a la comprovació de la veracitat de les dades.

  Qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Davant de la resolució del titular de la direcció general competent, és procedent un recurs de reposició o bé directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15162

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: URL http://www.gva.es/va/proc15162

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  MÉS INFORMACIÓ:

  ENESA - Entitat Estatal d'Assegurances Agràries
  Gran Vía de San Francisco, 4 i 6 - 2a planta, 28005 Madrid
  Tel.: 913475001 Fax:913085446
  Internet:http://www.mapama.es
  correu electrònic: seguroagrario@mapama.es

  Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  C/ de la Democràcia, 77.
  Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B3
  46018 - València
  Tel. 963 247248

  AGROSEGURO
  C/ Gobelas, 23
  Tel. 902.01.01.93/91.837.32.00
  28023 - Madrid
  http://agroseguro.es/

  Obligacions

  Es considera obligació del beneficiari la comunicació a l'òrgan que concedeix l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

  Sancions

  L'incompliment dels requisits establits en la normativa aplicable per a l'accés a la subvenció de les assegurances agràries donarà lloc a l'obligació de reintegrar totalment les subvencions percebudes indegudament, conjuntament amb els interessos de demora que corresponguen legalment. L'interessat quedarà exclòs de la percepció de subvencions a l'assegurança agrària mentrestant es resol aquesta situació. Aquesta exclusió podria allargar-se més enllà del seu període perceptiu, en cas que s'observe reiteració per part de l'interessat.

  El prenedor de l'assegurança, en cas de pòlisses de contractació col·lectiva, o l'assegurat, en cas de pòlisses individuals, seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions i estaran subjectes a les sancions que corresponguen.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatures.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 87/1978, de 28 de desembre, d'assegurances agràries combinades (BOE núm. 11, de 12/01/1979).
  - Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre assegurances agràries combinades (BOE núm. 242, de 09/10/1979).
  - Ordre 14/2015, de 23 de març, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les subvencions a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades (DOCV núm. 7503, de 13/04/2015).
  - Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 14/2015, de 23 de març, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les subvencions a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades (DOCV núm. 7711, 03/02/2016).
  - Resolució de 20 de febrer de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d'assegurances agràries per al Pla 2020.
  - Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2020, del director general d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades.
  - RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d'assegurances agràries per al Pla 2020.
  - Extracte de la Resolució de 6 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades.
  - RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es modifica la Resolució de 6 d'abril de 2020, del director
  general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'ordre de bases per a la concessió de les
  ajudes a la subscripció d'assegurances agràries per al Pla 2020.
  - RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions convocades per la Resolució de 6 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d'assegurances agràries per al Pla 2020.
  - RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions convocades per Resolució de 6 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d'assegurances agràries per al Pla 2020( DOGV nº 8986, de 30/12/2020)
  - Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions convocades per la Resolució de 6 d'abril de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la convocatòria per al Pla 2020 de les ajudes destinades a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades, i per la qual es desenvolupen diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'ordre de bases per a la concessió de les ajudes a la subscripció d'assegurances agràries per al Pla 2020.(DOGV nº 8986, de 30/12/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 87/1978, de 28 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 14/2015, de 23 de març.

  Vegeu l'Ordre 1/2016, de 18 de gener.

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2020.

  Vegeu la Resolució de 20 de març de 2019.

  Vegeu la Resolució de 6 d'abril de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 6 d'abril de 2020.

  Vegeu Resolució de 3 de decembre de 2020

  Vegeu Resolució de 7 de decembre de 2020

  RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Vegeu extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions convocades per la Resolució de 6 d'abril de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.