Detall de Procediments

Sol·licitud de cursos de l'Àrea de Seguretat de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències -IVASPE-, per a l'any 2019 destinats al personal pertanyent a les policies locals de la Comunitat Valenciana, a la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, així com al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de cursos de l'Àrea de Seguretat de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències -IVASPE-, per a l'any 2019 destinats al personal pertanyent a les policies locals de la Comunitat Valenciana, a la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, així com al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La programació, per a l'any 2019, de cursos de l'Àrea de Seguretat, de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), inclou la següent oferta formativa:

  ANNEX I de la convocatòria: Llistat dels cursos monogràfics de formació contínua, perfeccionament i especialització.

  ANNEX II de la convocatòria: Municipis per a la descentralització del pla de formació de l'IVASPE

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran participar en els cursos de l'Annex I el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, així com els membres de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

  Sempre que s'autoritze expressament per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), podran també participar membres d'altres Forces i Cossos de Seguretat, la Policia Portuària i l'UME, tots ells amb destinació en la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els interessats han de complir els requisits generals i els específics de cada curs sol·licitat, si n'hi haguera.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació d'instàncies, que és únic i improrrogable, serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de la programació dels cursos en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8538, de 30 d'abril de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds es presentaran a través de la pàgina web http://presidencia.gva.es/ivaspe, tal com disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les AA.PP.

  2.- Les propostes d'inscripció hauran de ser úniques, això és, es remetran per via telemàtica.

  3. En la sol·licitud dels cursos serà obligatori emplenar, en lletres majúscules, els camps d'adreça del correu electrònic del sol·licitant i el telèfon de contacte, preferentment, el número del telèfon mòbil i Prefectura a la qual pertany.

  4. El nombre màxim de cursos que podrà sol·licitar en la seua instància cada alumne o alumna serà de huit, per ordre de prioritat.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD DE CURSOS PER A POLICIES LOCALS I DE L’UNITAT ADSCRITA DEL COS NACIONAL DE POLICIA A LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  * OBJECTIUS DELS CURSOS
  Els objectius generals dels diferents cursos que es convoquen, són els següents:
  a) Dotar a l'alumnat participant en els cursos d'un adequat i actualitzat nivell de coneixements professionals.
  b) Proporcionar a l'alumnat participant les eines necessàries per a portar a la pràctica els coneixements teòrics impartits.
  c) Ensinistrar als destinataris participants en les comeses de la funció policial o en la gestió d'emergències.
  d) Actualitzar els coneixements tècnics, normatius i legislatius en les diferents àrees per a dur a terme les seues funcions amb eficàcia i garantia jurídica.
  e) Sensibilitzar als participants respecte als diferents factors que condicionen l'eficàcia del treball.
  f) Desenvolupar els coneixements i habilitats necessaris per a optimitzar les relacions interpersonals en el seu treball i conéixer i practicar estratègies i tàctiques de comunicació interpersonal que permeten resoldre, de manera eficaç, les situacions de crisis.
  g) Entrenar a l'alumnat en hàbits per a intervencions professionals fent un ús correcte de les seues capacitats.
  h) Donar a conéixer els instruments necessaris que permeten el processament d'informació i documentació bàsiques en les funcions policials o de gestió d'emergències, així com les habilitats per al maneig de les noves telecomunicacions.
  i) Adquirir en el cas dels cursos dirigits a Cossos Policials els coneixements i habilitats que permeten identificar i actuar davant situacions de racisme, xenofòbia, violència general i específica, en particular sobre menors i dones.

  Criteris de valoració

  La selecció dels aspirants la realitzarà l'IVASPE, a la vista de les instàncies rebudes, d'acord amb els següents criteris de preferència:

  1.- Que guarde relació amb el lloc de treball que exerceix. Per a això podrà exigir-se l'informe previ del responsable del servei o l'entitat a la qual pertanga.

  2.- Que vaja a ocupar-se un lloc de treball que tinga relació amb la matèria objecte del curs. Per a això podrà exigir-se l'informe previ del responsable del servei.

  3.- Que no haja realitzat amb anterioritat cap curs dels organitzats per l'IVASPE.

  4.- En cas d'empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà l'ordre d'entrada de les sol·licituds.

  5.- En la selecció haurà de tindre's en compte la reserva de places per a persones amb discapacitat establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i la reserva de places previstes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes per a les sol·licitants que reunisquen els requisits.

  6.- Sempre que queden places vacants en els cursos i fins a cobrir les oferides, es podrà incorporar personal interessat, per si mateix a través de vacants en la web o a petició de les Prefectures de Policia, així com uns altres d'altres Cossos i Forces de Seguretat i l'UME.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2019, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la programació per a l'any 2019, de cursos de l'àrea de Seguretat de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE). (DOGV núm. 8538, de 30/04/2019.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 1a d'abril de 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.