Detall de Procediment

Sol·licitud d'acreditació d'entitats col·laboradores per a presentar sol·licituds de les ajudes incloses en la sol·licitud única de la Política Agrícola Comuna (PAC).

Codi SIA: 211496
Codi GUC: 15224
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-09-2021
07-10-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les entitats que s'acrediten a través de l'Ordre 3/2015, de 30 de gener (modificada per l'Ordre 10/2016, de 6 de maig de 2016), podran col·laborar amb la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia en la tramitació d'ajudes de la PAC, sense que en cap cas resolguen la concessió d'ajudes ni intervinguen en la distribució de fons públics. Així mateix, mitjançant l'Ordre 3/2015 es regula a la Comunitat Valenciana el règim de col·laboració entre la conselleria amb competència en matèria d'agricultura i ramaderia, i les diferents entitats col·laboradores acreditades per a la tramitació de les ajudes de la PAC, regulades pels reglaments del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, (UE) 1307/2013, pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la PAC, i (UE) 1305/2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER).

Observacions

* VIGÈNCIA La vigència de l'acreditació de l'entitat col·laboradora serà de 5 anys des de la resolució d'acreditació com a entitat col·laboradora, sense perjudici de la possible pròrroga de la seua vigència, en cas de necessitat per la realització de les funcions que constitueixen l'objecte del present conveni, per acord de les dues parts, sense que en conjunt la durada total del conveni puga excedir 6 anys, d'acord amb el que estableix l'article 16.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. * PROTECCIÓ DE DADES Les entitats acreditades en compliment de les seues funcions recollides en la formalització dels diferents convenis i que tinguen accés a dades han de garantir en tot moment el compliment del que preveu l'article 12, apartat 2 i 9 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades.

Requisits

Per a ser acreditades com a entitats col·laboradores, els sol·licitants han de complir els requisits següents: 1. Ser una entitat de les enumerades en l'article 2 de l'Ordre 3/2015, que complisca el que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Disposar de personal tècnic qualificat i dels mitjans materials necessaris per a coordinar la seua actuació amb la conselleria amb competències en matèria d'agricultura i ramaderia. 3. Disposar de mitjans adequats per al tractament informàtic de les sol·licituds d'ajuda en l'àmbit de la qual desenvoluparan la seua col·laboració. Els mitjans tindran la consideració de suficients si permeten l'accés i l'ús, en condicions de seguretat, a les aplicacions telemàtiques que pose al seu abast i disposició la conselleria amb competències en agricultura i ramaderia, conforme indica l'annex II de l'Ordre 3/2015. 4. Acreditar un sistema d'identificació personal i corporatiu mitjançant la disposició de certificat digital d'usuari de l'entitat, o de personal depenent de la seua entitat, amb signatura electrònica avançada, per a la realització del registre telemàtic de les sol·licituds presentades a través de la seua entitat. 5. Tindre una assegurança de responsabilitat civil amb la qual respondre davant dels possibles perjudicis causats als interessats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser acreditades com a entitats col·laboradores a l'efecte de col·laborar en la gestió de les ajudes les següents: a) Les organitzacions professionals agràries amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, com a entitats representatives dels interessos generals dels agricultors, que tinguen com a mínim àmbit territorial provincial. b) Els sindicats de treballadors per compte d'altri limitats al sector agrari. c) Unions, federacions i confederacions de cooperatives agroalimentàries que en el seu objecte social, o en el de diversos dels seus socis, figure la possibilitat que es gestionen serveis d'interés col·lectiu o de titularitat pública o que conste en els estatuts d'alguns dels seus socis referència als continguts de l'article 114.3 del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell. d) Entitats de crèdit, bancs i caixes d'estalvi. e) Societats agràries de transformació el nombre de socis de les quals supere els 10.000.

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  • Ordre 3/2015, de 30 de gener, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regula l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la presentació de sol·licituds de les ajudes incloses en la sol·licitud única de la Política agrícola comuna (DOCV núm. 7466, de 16/02/2015).
  • Ordre 10/2016, de 6 de maig de 2016, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 3/2015, de 30 de gener, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regula l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la presentació de sol·licituds de les ajudes incloses en la sol·licitud única de la Política agrícola comuna (DOCV. núm. 7791, de 26/05/2016).
  • RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021, de la directora general de Política Agrícola Comuna, per la qual es convoca l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la presentació de sol·licituds de les ajudes incloses en la sol·licitud única de la Política Agrícola Comuna per als anys 2022 i següents. (DOGV núm. 9175, de 16/09/2021).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà mitjançant una resolució de convocatòria de la direcció general competent en matèria de sol·licitud única i ajudes PAC, farà referència a les bases reguladora de les ajudes i fixarà, entre altres aspectes, l'inici i la durada d'aquest termini. El termini de presentació de sol·licituds d'acreditació per a l'obtenció de la condició d'entitat col·laboradora, serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Documentació

Les entitats interessades a sol·licitar l'acreditació com a entitat col·laboradora han d'emplenar el model de sol·licitud contingut en l'annex I de l'Ordre 3/2015. En la sol·licitud d'acreditació s'ha d'identificar expressament la tipologia de l'entitat, i s'han de presentar amb aquesta els documents següents: a) Estatuts socials i les seues modificacions. b) Si escau, certificat en el qual conste l'adopció de l'acord pel qual s'aprova la sol·licitud d'acreditació com a entitat col·laboradora a l'efecte de la conselleria amb competència en matèria d'agricultura i ramaderia. c) Identificació del representant de l'entitat. d) Declaració responsable de no trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició d'entitat col·laboradora establida en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. e) Declaració responsable de trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, llevat que s'haja autoritzat en la sol·licitud que s'obtinguen aquestes dades telemàticament. Excepte manifestació expressa del sol·licitant, la presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització per a demanar el compliment esmentat a través de mitjans telemàtics. f) Document de declaració de compliment i identificació dels aspectes següents: - Llista de persones autoritzades per a l'accés a les dades i informacions que contenen, amb una breu descripció de les funcions i obligacions de cada un dels usuaris o els perfils d'usuaris amb accés a les dades de caràcter personal i als sistemes d'informació clarament definides. - Declaració del fet que adoptarà les mesures necessàries perquè el personal conega d'una forma comprensible les normes de seguretat que afecten el desenvolupament de les seues funcions així com les conseqüències en què poguera incórrer en cas d'incompliment. - Mesures de prevenció d'alteracions o pèrdues de les dades i informacions. - Descripció de les mesures de seguretat per a evitar la intercepció i alteració de les comunicacions, així com els accessos no autoritzats. - Compromís d'establir els mitjans necessaris que permeten l'existència de compatibilitat dels mitjans utilitzats per l'emissor. - Declaració del fet que, sempre que es descarte qualsevol document o suport que continga dades de caràcter personal, ha de procedir-se a la seua destrucció o esborrat, mitjançant l'adopció de mesures dirigides a evitar l'accés a la informació continguda en aquest o la seua recuperació posterior. g) Han d'acreditar que tenen cobertura respecte als danys que pogueren irrogar-se com a conseqüència de la seua actuació col·laboradora, mitjançant una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil professional adequada.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/proc15224. En el cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/web/sede_electronica/sede_certificados). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. En vista de les sol·licituds presentades i la documentació adjunta, el titular del servei amb competència en matèria de sol·licitud única i ajudes PAC verificarà el compliment dels requisits per a la seua aprovació i emetrà una proposta, que elevarà a la direcció general amb competències en matèria de sol·licitud única i ajudes PAC, per a la seua resolució d'acreditació. 2. En el termini de 10 dies des que es notifique la resolució d'acreditació com a entitat col·laboradora, es procedirà a la tramitació del corresponent conveni de col·laboració, en el qual es concretaran les condicions i obligacions assumides per les parts. 3. El termini de resolució es fixa en 6 mesos el termini màxim per a resoldre el procediment. 4. Transcorregut aquest termini sense que s'haja produït cap resolució expressa, s'entendrà denegada la sol·licitud.

Criteris de valoració

Les entitats que opten a la seua acreditació com a col·laboradores se seleccionaran mitjançant un procediment sotmés als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, i la col·laboració es formalitzarà mitjançant un conveni.

Obligacions

DE LA CONSELLERIA: 1. Es posarà a la disposició de l'entitat col·laboradora l'aplicació informàtica de gestió d'ajudes PAC incloses en la sol·licitud única que permet l'enregistrament i tramitació de sol·licituds. Les funcions i validacions que efectuarà aquesta aplicació seran les que establisca la conselleria competent, que es reserva el dret d'introduir canvis en qualsevol moment del procediment, derivats de canvis normatius, procedimentals, o millores tècniques i tecnològiques. 2. La conselleria competent oferirà formació en matèria dels continguts de la sol·licitud única de la PAC i del funcionament de l'aplicació, almenys a una persona per entitat col·laboradora. En els casos en els quals es produïsquen canvis rellevants en els procediments de treball o en la normativa, que puguen afectar la col·laboració de les entitats acreditades, s'establiran vies d'informació apropiades perquè aquestes novetats s'implementen adequadament en els procediments de treball. 3. La conselleria competent establirà una assistència telefònica per a consultar les incidències que es produïsquen en la tramitació de les sol·licituds. DE LES ENTITATS COL·LABORADORES: 1. En el cas que l'entitat col·laboradora preste els seus serveis en diversos locals, ha de remetre a la conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia una llista identificativa de tots aquests, que contindrà les següents dades: domicili, adreça IP dels equips, telèfon i compte de correu electrònic que ha d'estar operatiu. En el cas que s'efectuen modificacions en relació amb aquestes dades, caldrà actualitzar la informació subministrada a la conselleria esmentada en un termini màxim de 15 dies des que aquesta s'haja produït. 2. En el marc del règim de col·laboració establit en aquesta ordre i per a aconseguir una gestió eficaç, l'entitat col·laboradora procurarà garantir als sol·licitants la informació suficient per a l'exercici del seu dret de tramitar la sol·licitud única d'ajudes PAC, d'acord amb les seues indicacions i interessos individuals. 3. L'entitat ha d'auxiliar els sol·licitants omplint les sol·licituds i desenvolupant les tasques auxiliars derivades de la seua presentació. Les entitats utilitzaran en tot cas l'aplicació informàtica de gestió d'ajudes PAC prevista en l'article huit, per a la presentació de les sol·licituds. 4. A l'efecte de registrar la documentació aportada pels sol·licitants de les ajudes PAC, l'aplicació informàtica disposada per a la captura de sol·licituds d'ajuda PAC podrà emetre per a cada sol·licitud un escrit o una comunicació dirigida a la conselleria competent, i un rebut acreditatiu de la seua presentació en el qual figuraran dades del registre oficial, i s'identificarà, per tant, el resum xifrat i signat amb la clau privada del certificat reconegut de signatura electrònica de l'usuari que ha efectuat la comunicació i que garanteix la confidencialitat, integritat, disponibilitat i no-rebuig de la comunicació. 5. Les entitats conservaran i custodiaran la documentació generada per les sol·licituds presentades, fins que l'entreguen a la conselleria competent. Aquesta entrega haurà d'efectuar-se en el termini de 15 dies a comptar de la data de finalització del termini de l'ajuda de sol·licitud única. 6. Les entitats col·laboradores han d'auxiliar les persones sol·licitants que utilitzen els serveis d'aquesta en la seua condició d'entitat col·laboradora de l'Administració. Informaran sobre la publicitat dels beneficiaris de les subvencions concedides en aplicació del procediment de concessió d'ajudes, d'acord amb el previst en la convocatòria. 7. Les funcions de les entitats col·laboradores s'entenen sense perjudici de les funcions de representació que, si escau, assumisquen explícitament amb els sol·licitants de les ajudes, les quals han de complir les formalitats recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i n'ha de quedar constància expressa en l'expedient.

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, és procedent el recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic que la va dictar en el termini d'un mes a comptar del dia següent a aquell en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Als efectes previstos en l'article 42.3 de la Llei 30/1992, de26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fixa en 6 mesos el termini màxim per a resoldre el procediment. Transcorregut aquest termini sense que s'haja produït cap resolució expressa, s'entendrà denegada la sol·licitud.

Esgota via administrativa

Sancions

El titular de la direcció general amb competència en matèria de sol·licitud única i ajudes PAC, a proposta del titular del servei amb competències en sol·licitud única i ajudes PAC, podrà acordar mitjançant resolució motivada, amb la prèvia audiència als interessats, la retirada de l'acreditació, en els següents casos: a) Si es constata un incompliment de les obligacions. b) Si en l'exercici de les seues funcions no complira amb les altres condicions establides normativament. c) No exercir funcions com a entitat col·laboradora durant un període d'un any. Les unitats o òrgans administratius que detecten alguna de les causes anteriors ho posaran en coneixement del titular del servei amb competència en matèria de sol·licitud única i ajudes PAC, que donarà audiència, si escau, a l'entitat col·laboradora per a intentar esmenar els problemes existents i en cas que no s'esmenen, iniciarà l'expedient de retirada de l'acreditació de col·laborador.