• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la targeta que acredite la condició de persona amb discapacitat segons el que preveu l'Ordre 3/2010, de la Conselleria de Benestar Social, de 26 de març, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet.

  Requeriments

  Seran beneficiaris de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat les persones residents en els municipis de la Comunitat Valenciana que es troben en una de les situacions següents:
  a) tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % per part dels centres de valoració i d'orientació de la discapacitat de la Comunitat Valenciana o òrgans corresponents de les comunitats autònomes, en cas de trasllat d'expedient i de residència.
  b) tindre reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
  c) tindre reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat per part del ministeri competent en matèria d'hisenda i administracions públiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, s'ha de presentar:

  a) en el centre de valoració i d'orientació o la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant.

  b) En qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  Presentació presencial de la sol·licitud en els centres de valoració i d'orientació, en horari de 9 a 14 hores.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=am

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Ha de presentar-se l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT) en el model normalitzat.

  Serà necessari aportar original i fotocòpia o còpia compulsada dels documents següents (si no n'autoritza la consulta):

  1. document nacional d'identitat i, si escau, del seu representant legal o guardador de fet
  2. certificat o volant d'empadronament del sol·licitant
  3. resolució d'incapacitat permanent emesa per l'INSS o resolució de jubilació o retir per incapacitat per al servei o inutilitat emesa pel Ministeri d'Hisenda o de Defensa

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació pertinent.

  2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o incompleta, el centre de valoració i d'orientació de discapacitat requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, i li notificarà que, en cas contrari, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud i es procedirà a l'arxivament d'aquesta.

  3. Expedició de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  4. Notificació al domicili de l'interessat

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=am

  Inici
 • Informació complementària

  VIGÈNCIA
  La vigència de la targeta acreditativa del grau de discapacitat estarà subjecta a la vigència de la resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat o, si escau, la resolució de reconeixement de la pensió d'incapacitat permanent en el règim de la Seguretat Social i de jubilació o de retir per incapacitat permanent en el règim de classes passives.

  UTILITZACIÓ DE LA TARGETA
  La targeta és personal i intransferible i aquesta ha de presentar-se juntament amb el DNI.

  CANCEL·LACIÓ
  La conselleria competent en matèria de discapacitat procedirà a la cancel·lació de la targeta en el cas de defunció de la persona amb discapacitat.

  REEXPEDICIÓ
  La modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, la seua pèrdua, extraviament o robatori, obligarà l'administració competent per a la seua expedició a emetre'n una de nova en la qual figuren les dades actualitzades.

  Quan la reexpedició siga com a conseqüència de la modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, aquest estarà obligat a entregar l'antiga targeta a l'administració competent.

  Enllaços

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 16 de juliol, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la que s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (DOCV núm. 6247, de 16/04/10).
  - Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Llista de normativa

  Web Imserso

  Ordre 2/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 16 de juliol, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu l'Ordre 3/2010, de 26 de març.

  Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.