Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat. (Prorroga com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat. (Prorroga com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19)

  Objecte del tràmit

  Obtindre la targeta que acredite la condició de persona amb discapacitat segons el que preveu l'Ordre 3/2010, de la Conselleria de Benestar Social, de 26 de març, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet.

  Requeriments

  Seran beneficiaris de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat les persones residents en els municipis de la Comunitat Valenciana que es troben en una de les situacions següents:
  a) tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % per part dels centres de valoració i d'orientació de la discapacitat de la Comunitat Valenciana o òrgans corresponents de les comunitats autònomes, en cas de trasllat d'expedient i de residència.
  b) tindre reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
  c) tindre reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat per part del ministeri competent en matèria d'hisenda i administracions públiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  D'acord amb la RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a revisió durant l'any 2020, es resol :
  Prorrogar, fins al dia 14 de març de 2021, la vigència del grau de discapacitat reconegut de totes les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a una temporalitat que s'haguera sobrepassat o vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  Aquesta pròrroga de vigència s'estendrà, igualment, a la data de les Targetes de discapacitat les resolucions i els certificats de reconeixement de la qual de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana es trobaren sotmesos a una temporalitat que s'haguera sobrepassat o vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  No obstant això, independentment del que es disposa en els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica de la vigència establida en els certificats de discapacitat i Targetes de discapacitat, les persones amb diversitat funcional que el seu certificat haja caducat o caduque durant aquesta pròrroga automàtica que no hagen sol·licitat amb anterioritat la revisió de grau de discapacitat, hauran de sol·licitar aquesta, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la Covid-19, acompanyant la sol·licitud amb la documentació oportuna al Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat corresponent.

  Les persones amb diversitat funcional el grau de discapacitat de la qual s'ha incrementat per agreujament respecte del grau reconegut, podran sol·licitar la revisió de grau independentment que la pròrroga del certificat hi haguera o no expirat complint en tot cas les obligacions imposades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, s'ha de presentar:

  a) en el centre de valoració i d'orientació o la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant.

  b) En qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  Presentació presencial de la sol·licitud en els centres de valoració i d'orientació, en horari de 9 a 14 hores.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=am

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Ha de presentar-se l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT) en el model normalitzat.

  Serà necessari aportar original i fotocòpia o còpia compulsada dels documents següents (si no n'autoritza la consulta):

  1. document nacional d'identitat i, si escau, del seu representant legal o guardador de fet
  2. certificat o volant d'empadronament del sol·licitant
  3. resolució d'incapacitat permanent emesa per l'INSS o resolució de jubilació o retir per incapacitat per al servei o inutilitat emesa pel Ministeri d'Hisenda o de Defensa

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació pertinent.

  2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o incompleta, el centre de valoració i d'orientació de discapacitat requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, i li notificarà que, en cas contrari, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud i es procedirà a l'arxivament d'aquesta.

  3. Expedició de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  4. Notificació al domicili de l'interessat

  Inici
 • Informació complementària

  VIGÈNCIA
  La vigència de la targeta acreditativa del grau de discapacitat estarà subjecta a la vigència de la resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat o, si escau, la resolució de reconeixement de la pensió d'incapacitat permanent en el règim de la Seguretat Social i de jubilació o de retir per incapacitat permanent en el règim de classes passives.

  UTILITZACIÓ DE LA TARGETA
  La targeta és personal i intransferible i aquesta ha de presentar-se juntament amb el DNI.

  CANCEL·LACIÓ
  La conselleria competent en matèria de discapacitat procedirà a la cancel·lació de la targeta en el cas de defunció de la persona amb discapacitat.

  REEXPEDICIÓ
  La modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, la seua pèrdua, extraviament o robatori, obligarà l'administració competent per a la seua expedició a emetre'n una de nova en la qual figuren les dades actualitzades.

  Quan la reexpedició siga com a conseqüència de la modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, aquest estarà obligat a entregar l'antiga targeta a l'administració competent.

  Enllaços

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 16 de juliol, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la que s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (DOCV núm. 6247, de 16/04/10).
  - Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.
  - Resolució de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a revisió durant l'any 2020 (DOGV núm. 8778 bis de 1/4/2020)

  Llista de normativa

  Web Imserso

  Ordre 2/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 16 de juliol, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu l'Ordre 3/2010, de 26 de març.

  Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Resolució de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a revisió durant l'any 2020 (DOGV núm. 8778 bis de 1/4/2020)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.