Sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211498
|
Codi GVA: 15238
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la targeta que acredite la condició de persona amb discapacitat segons el que preveu l'Ordre 3/2010, de la Conselleria de Benestar Social, de 26 de març, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

VIGÈNCIA

La vigència de la targeta acreditativa del grau de discapacitat estarà subjecta a la vigència de la resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat o, si escau, la resolució de reconeixement de la pensió d'incapacitat permanent en el règim de la Seguretat Social i de jubilació o de retir per incapacitat permanent en el règim de classes passives.

 

UTILITZACIÓ DE LA TARGETA

La targeta és personal i intransferible i aquesta ha de presentar-se juntament amb el DNI.

 

CANCEL·LACIÓ

La conselleria competent en matèria de discapacitat procedirà a la cancel·lació de la targeta en el cas de defunció de la persona amb discapacitat.

 

REEXPEDICIÓ

La modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, la seua pèrdua, extraviament o robatori, obligarà l'administració competent per a la seua expedició a emetre'n una de nova en la qual figuren les dades actualitzades.

 

Quan la reexpedició siga com a conseqüència de la modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, aquest estarà obligat a entregar l'antiga targeta a l'administració competent.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

La persona interessada, qui li represente legalment o el/la guardador/a de fet.

Requisits

Seran beneficiàries de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, les persones residents en els municipis de la Comunitat Valenciana, que es troben en una de les següents situacions:

a) Tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% per part dels centres de valoració i orientació de la discapacitat de la Comunitat Valenciana o òrgans corresponents de les comunitats autònomes, en cas de trasllat d'expedient i de residència.

b) Tindre reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

c) Tindre reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat per part del ministeri competent en matèria d'hisenda i administracions públiques.

Com es tramita

Procés de tramitació

Passos:

 

1. Presentació de la sol·licitud i documentació pertinent.

 

2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o incompleta, el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat notificarà la persona interessada perquè en el termini de deu dies aporte la documentació necessària o esmene els defectes de la sol·licitud, i hi farà constar que, en cas contrari, s'entendrà desistida i s'arxivarà la sol·licitud.

 

3. Expedició de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

 

4. Notificació al domicili de la persona interessada.

Òrgans de tramitació
Centres de Valoració i Orientació de la Discapacitat de la Comunitat Valenciana: ALACANT C/ Vicente Chávarri, 52 03007 Alacant Tel: 965938789 CASTELLÓ Av. Germans Bou, 81 12003 Castelló de la Plana Tel: 964 376426 i 964 376441 VALÈNCIA C/ San José de Calasanz,30 46008 València Tel:...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Es presentarà l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT) en el model normalitzat. Serà necessari aportar original i fotocòpia o còpia compulsada dels següents documents (si no autoritza la seua consulta) : 1.- Document nacional...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
A través de l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp
Presencial

La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de:

a) Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, oficines PROP o qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú:

· Llistat d'ajuntaments on pot presentar la sol·licitud (sol·licitar cita prèvia): https://www.gva.es/resources/pdf/guia_municipal.pdf

· Oficines PROP: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?buscar=buscar&descripcion=oficina%20PROP

· Sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP:

· Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

· Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/és/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

 

b) La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. La cita prèvia podrà sol·licitar-se de la següent forma:

· Secretaria Territorial Alacant, adreça: C/ del Teatre núm. 37, Alacant.

· Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

· Mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20824&version=amp

· Direcció Territorial Castelló, adreça: Av. Germans Bou, 81, Castelló.

· Telefonant al 964 72 62 00, al 012, o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

· Direcció Territorial València, adreça: Av. de l'Oest, 36, València.

· Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

· Mitjançant el següent enllaç: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/és/home?uuid=821e-05ed8-c316-9d194

 

c) El Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat (CVO) de València, per a les persones sol·licitants residents a València. És necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, de la següent forma:

· Telefonant al 012 o al 963866000 (gratuït si té contractada una tarifa plana).

· Mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21078

 

 

Correus de contacte per a informació:

- Centre de Valoració i Orientació de la província d'Alacant: centrobase_alicante@gva.es

- Centre de Valoració i Orientació de la província de Castelló: cbase_castellon@gva.es

- Centre de Valoració i Orientació de la província de València: informacioncbase_valencia@gva.es

Resolució

Termini màxim
El termini d'expedició de la targeta serà de sis mesos; aquesta es remetrà al domicili indicat en la sol·licitud a l'efecte de notificacions.