Detall de Procediments

Sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (prorrogades les targetes amb vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (prorrogades les targetes amb vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020).

  Objecte del tràmit

  Obtindre la targeta que acredite la condició de persona amb discapacitat segons el que preveu l'Ordre 3/2010, de la Conselleria de Benestar Social, de 26 de març, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet.

  Requeriments

  Seran beneficiaris de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat les persones residents als municipis de la Comunitat Valenciana que es troben en una de les següents situacions:
  a) Tindre reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % pels centres de valoració i orientació de la discapacitat de la Comunitat Valenciana o òrgans corresponents de les comunitats autònomes, en cas de trasllat d'expedient i de residència.
  b) Tindre reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
  c) Tindre reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat del ministeri competent en matèria d'hisenda i administracions públiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.
  Pròrroga de certificats sotmesos a revisió en 2020.

  D'acord amb la RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a revisió durant l'any 2020, es resol:
  Prorrogar, fins al dia 14 de març de 2021, la vigència del grau de discapacitat reconegut de totes les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a una temporalitat que s'haja sobrepassat o una vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  Aquesta pròrroga de vigència s'estendrà, igualment, a la data de les targetes de discapacitat les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana dels quals es troben sotmesos a una temporalitat que s'haja sobrepassat o una vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

  No obstant això, independentment del que disposen els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica de la vigència establida en els certificats de discapacitat i les targetes de discapacitat, les persones amb diversitat funcional el certificat de les quals haja caducat o caduque durant aquesta pròrroga automàtica, que no hagen sol·licitat amb anterioritat la revisió de grau de discapacitat, hauran de sol·licitar-la, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la COVID-19, per a la qual cosa han de presentar la sol·licitud de la documentació oportuna en el centre de valoració i orientació de la discapacitat corresponent.

  Les persones amb diversitat funcional el grau de discapacitat de les quals s'haja incrementat per agreujament respecte del grau reconegut podran sol·licitar la revisió de grau, independentment que la pròrroga del certificat haja expirat o no, per a la qual cosa s'han de complir en tot cas les obligacions que imposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  Presentació presencial de la sol·licitud en els centres de valoració i orientació en horari de 9 a 14 hores, amb cita prèvia.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació citada, podrà presentar-se de manera presencial en el Registre de:

  a) El Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat (CVO) de la província on residisca el sol·licitant. És necessari SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, de la següent forma:
  - CVO d'Alacant: centrobase_alicante@gva.es
  - CVO de Castelló: 964 72 62 00
  - CVO de València: informacioncbase_valencia@gva.es

  b) La Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant. La cita prèvia podrà sol·licitar-se de la següent forma:
  - Secretaria Territorial Alacant: mitjançant el següent enllace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20824&version=amp
  - Direcció Territorial Castelló: telefonant al 964 72 62 00
  - Direcció Territorial València: sol·licitant cita per a Registre d'Igualtat en el següent enllace https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.igualdad/#!/és/home?uuid=821e-05ed8-c316-9d194

  c) Qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

  Centres de Valoració i Orientació de la Discapacitat de la Comunitat Valenciana:

  ALACANT
  C/ Vicente Chávarri, 52
  03007 Alacant
  Tel: 965938789

  CASTELLÓ
  Av. Germans Bou, 81
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964 376426 i 964 376441

  VALÈNCIA
  C/ San José de Calasanz,30
  46008 València
  Tel: 963.989.550

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=am

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Ha de presentar-se l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT) en el model normalitzat.

  Serà necessari aportar original i fotocòpia o còpia compulsada dels documents següents (si no n'autoritza la consulta):

  1. document nacional d'identitat i, si escau, del seu representant legal o guardador de fet
  2. certificat o volant d'empadronament del sol·licitant
  3. resolució d'incapacitat permanent emesa per l'INSS o resolució de jubilació o retir per incapacitat per al servei o inutilitat emesa pel Ministeri d'Hisenda o de Defensa

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació pertinent.

  2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o incompleta, el Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat notificarà la persona interessada perquè en el termini de deu dies aporte la documentació necessària o esmene els defectes de la sol·licitud, i hi farà constar que, en cas contrari, s'entendrà desistida i s'arxivarà la sol·licitud.

  3. Expedició de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  4. Notificació al domicili de la persona interessada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Informació adicional

  A través de l'enllaç següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Informació complementària

  VIGÈNCIA
  La vigència de la targeta acreditativa del grau de discapacitat estarà subjecta a la vigència de la resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat o, si escau, la resolució de reconeixement de la pensió d'incapacitat permanent en el règim de la Seguretat Social i de jubilació o de retir per incapacitat permanent en el règim de classes passives.

  UTILITZACIÓ DE LA TARGETA
  La targeta és personal i intransferible i aquesta ha de presentar-se juntament amb el DNI.

  CANCEL·LACIÓ
  La conselleria competent en matèria de discapacitat procedirà a la cancel·lació de la targeta en el cas de defunció de la persona amb discapacitat.

  REEXPEDICIÓ
  La modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, la seua pèrdua, extraviament o robatori, obligarà l'administració competent per a la seua expedició a emetre'n una de nova en la qual figuren les dades actualitzades.

  Quan la reexpedició siga com a conseqüència de la modificació de les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat, aquest estarà obligat a entregar l'antiga targeta a l'administració competent.

  Enllaços

  Preguntes freqüents

  Web Imserso

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 16 de juliol, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la que s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (DOCV núm. 6247, de 16/04/10).
  - Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.
  - Resolució de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a revisió durant l'any 2020 (DOGV núm. 8778 bis, d'1/4/2020).
  - Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4136, de 27/11/01), modificada per l'Ordre 2/2019 (DOGV núm. 8595).

  Llista de normativa

  Ordre 2/2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de 16 de juliol, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu l'Ordre 3/2010, de 26 de març.

  Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

  Resolució de 31 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència de les resolucions i els certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana, que es troben sotmesos a revisió durant l'any 2020 (DOGV núm. 8778 bis, d'1/4/2020).

  Vegeu l'Ordre de 19 de novembre de 2001.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.