• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes, per al sector de la dansa en el període de gener fins a novembre de l'any 2019, els dos inclusivament.

  Objecte del tràmit

  Convocar, per a l'exercici 2019, la concessió de subvencions per al foment de les arts escèniques, per al sector de la dansa, en el marc de les competències de l'Institut Valencià de Cultura i d'acord amb els objectius que té encomanats. Aquestes subvencions tenen per finalitat fomentar la coreografia i la promoció de companyies i grups de dansa de caràcter professional, el desenvolupament i la promoció de tota mena d'activitats, festivals i certàmens, i el suport a la creativitat escènica i la seua difusió, així com també fomentar la cooperació amb altres agents i entitats culturals en el sector de la dansa, d'àmbit públic o privat, per a contribuir a consolidar el sector de la dansa en l'àmbit competencial de la Generalitat, amb la fi última que la ciutadania puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat.

  a) Ajudes a la producció coreogràfica per a un muntatge concret.
  b) Ajudes a gires d'empreses de dansa
  c) Ajudes a projectes emergents de producció coreogràfica per a un muntatge concret.
  d) Ajudes a entitats sense ànim de lucre.
  e) Ajudes a la formació, investigació i edició.
  f) Ajudes a la realització de festivals i mostres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a obtindre la condició de beneficiàries de les ajudes per al foment d'activitats de les arts escèniques per als sectors de la dansa regulats en l'ordre de bases reguladores, les administracions públiques, les entitats, les empreses i les associacions han de complir els requisits establits en l'article 2.2 de l'ordre esmentada i en aquesta resolució:
  3.1. Ajudes a la producció per a un muntatge concret i ajudes a gires
  Podran sol·licitar aquestes ajudes empreses professionals que estiguen legalment constituïdes.
  S'exceptuen d'aquesta modalitat d'ajudes les associacions i entitats sense ànim de lucre.
  Les companyies de creació recent o en vies de consolidació podran sol·licitar les ajudes a gira de projectes emergents que preveu aquest apartat.
  3.2. Ajudes a projectes emergents de producció d'un muntatge concret
  Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que es troben en la situació que fonamente la concessió de la subvenció, d'acord amb el que preveu el punt 2.2.3 de l'article 2 de l'ordre de bases reguladores i el punt 2.1, lletra c del present resolc.
  D'acord amb l'esmentat precepte de l'ordre de bases reguladores, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten aquestes ajudes no podran haver rebut anteriorment cap ajuda de l'Institut Valencià de Cultura (anteriorment CulturArts Generalitat i Teatres de la Generalitat Valenciana) ni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la producció, que realitzen l'activitat subvencionada en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  3.3. Ajudes a entitats sense ànim de lucre
  Associacions i entitats culturals sense ànim de lucre que desenvolupen activitats d'arts escèniques en l'àmbit competencial de la Generalitat i que incidisquen en el sector professional.
  No podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats que, amb independència del que recullen els seus estatuts, realitzen activitats professionals amb les quals reparteixen dividends entre els seus associats com a resultes dels ingressos que en genere l'activitat.
  3.4. Ajudes a la formació, la investigació i l'edició
  Les submodalitats de formació i investigació podran sol·licitar-les les persones físiques que desitgen desenvolupar activitats de reciclatge, formació especialitzada o investigació i que es troben en l'àmbit competencial de la Generalitat, és a dir, els ciutadans de la Unió Europea que estan empadronats com a residents en algun municipi de la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment de presentar la sol·licitud.
  En el cas d'ajudes en la submodalidad d'edició i difusió de les arts escèniques, podran ser també beneficiàries les persones jurídiques que realitzen l'activitat subvencionada en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  3.5. Ajudes per a la realització de festivals i mostres
  Podran sol·licitar aquesta modalitat d'ajuda els municipis i altres entitats locals, així com els seus organismes autònoms, i les entitats, empreses i associacions que organitzen i realitzen festivals i mostres coreogràfiques en l'àmbit competencial de la Generalitat, i que disposen d'estructura i capacitat de gestió suficients per a realitzar l'activitat objecte de subvenció.
  S'entén per festival o mostra el conjunt d'actuacions d'arts escèniques que formen una unitat programàtica indivisible, dutes a terme durant un període de temps determinat, amb uns objectius clars, congruents i definits, i que no formen part de la programació regular d'un espai escènic.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. D'acord amb la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 (DOGV 8454, de 31.12.2018), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025, línia de subvenció S6422000 "Foment de les arts escèniques", de l'Institut Valencià de Cultura, per un import màxim de 3.200.000 €, inclòs en el capítol IV. Així mateix, l'import indicat es podrà minorar quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no-disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que ho finança.
  2. L'import inicialment previst en aquesta convocatòria és de 500.000 € i es distribuirà entre les diferents modalitats, amb el desglossament següent:
  -Per a la producció coreogràfica per a un muntatge concret, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 215.000 €.
  - Per a la realització de gires, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 85.000 €.
  - Per a la realització de projectes emergents de producció coreogràfica, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 60.000 €.
  - Per a les entitats sense ànim de lucre, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 40.000€.
  - Per a la formació, la investigació i l'edició, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 35.000€.
  - Per a la realització de festivals i mostres, en l'àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 65.000€.
  Les quantitats no disposades de qualsevol dels apartats anteriors podran aplicar-se, si cal, als que resulten deficitaris, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 3.200.000 €.
  3. L'import de les ajudes que regula aquesta convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada que ha de desenvolupar la persona beneficiària. Les quanties individualitzades màximes de les subvencions que poden sol·licitar-se són les següents:
  3.1. Ajudes a la producció coreogràfica per a un muntatge concret, 35.000 €, i ajudes a gires de dansa, 20.000 €.
  3.2. Ajudes a projectes emergents de producció escènica per a un muntatge concret, 15.000 €.
  3.3. Ajudes a entitats sense ànim de lucre de dansa, 15.000 €.
  3.4. Ajudes a la formació, la investigació i l'edició, 5.000 €.
  3.5. Ajudes per a la realització de festivals i mostres de dansa, 25.000 €.
  4. Dins dels límits pressupostaris i d'acord amb els criteris establits, aquestes ajudes es destinaran a sufragar les despeses corrents que generen les activitats objecte de la subvenció. Les ajudes no podran destinar-se, per la naturalesa del capítol pressupostari, a inversions ni a adquisicions patrimonials.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8490, de 20/02/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura.
  Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de l'URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.
  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  4. S'admetrà una sol·licitud per modalitat i per persona peticionària, amb les excepcions següents:
  - Els que sol·liciten ajuda a l'edició (dins de la modalitat formació, investigació i edició) podran sol·licitar, a més, una sola ajuda en qualsevol altra modalitat.
  - Els que sol·liciten ajuda a la producció podran demanar també ajuda a gira.
  - Els que sol·liciten ajuda a projectes emergents de producció podran optar també a ajuda a gira.
  En la resta de situacions, en el cas que se sol·licite més d'una ajuda, ja siga de la mateixa modalitat com d'una altra diferent, només s'admetrà la que, atesa la data i l'hora, es presente en primer lloc en el registre electrònic (via telemàtica o presencial) o mitjançant qualsevol dels altres mitjans referits en el resolc tercer, punt 2, d'aquesta resolució, i es consideraran no presentades la resta de sol·licituds.
  5. La sol·licitud desenvoluparà, a més, els extrems següents:
  5.1. Declaració responsable del sol·licitant amb la relació i l'import de totes les subvencions, ajudes, ingressos o recursos que s'han sol·licitat o concedit o estan pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques per a la mateixa finalitat, a l'efecte del que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions (apartat D.1 de l'annex I).
  5.2 Declaració responsable d'ajudes de minimis de l'exercici fiscal present i dels dos anteriors (apartat D.2 de l'annex I).
  5.3 Declaració responsable de no concórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, especificades en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (apartat D.3 de l'annex I).
  5.4 Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, declaració de l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, de 11.04.2003) i el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004), (apartat D.4 de l'annex I).
  5.5. Declaració responsable de compliment de la normativa en matèria de drets d'autoria intel·lectual (apartat D.5 de l'annex I).
  5.6. Declaració responsable, només per a sol·licitants de la modalitat de projectes emergents de producció, de no haver rebut anteriorment cap ajuda de l'Institut Valencià de Cultura (anteriorment CulturArts Generalitat i Teatres de la Generalitat Valenciana) ni de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la producció o gires (apartat D.6 de l'annex I).
  5.7. Declaració responsable, només per a la modalitat de festivals i mostres, en la qual la persona sol·licitant manifeste, sota la seua exclusiva responsabilitat, que els espais i locals on es realitzaran les activitats compleixen amb els requisits establits en la normativa vigent per a realitzar-les i, especialment, el que preveu la Llei 14/2010, de 2 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, modificada per la Llei 6/2018 (DOCV 6414, de 10.12.2010 i DOGV 8256, de 16.03.2018), que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el desenvolupament d'aquestes, i d'acord, a més, amb el que preveu el punt 7 de l'annex del Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell pel qual s'aprova el catàleg d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana (apartat D.7 de l'annex I).
  5.8. Declaració responsable d'haver realitzat les contractacions tècniques i artístiques corresponents al desenvolupament de l'activitat objecte de la subvenció complint amb les cotitzacions a la Seguretat Social i amb l'abonament de les retribucions, d'acord amb el Conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius de teatre de la Comunitat Valenciana (DOGV 8307, de 31.05.2018), i d'abonar les factures corresponents en el cas de serveis artístics o tècnics prestats per persones acollides al règim d'autònoms, d'acord amb els contractes subscrits (apartat D.8 de l'annex I).
  5.9. Declaració responsable, únicament per a la modalitat de formació, investigació i edició, del fet que el projecte es redactarà en valencià, si és el cas (apartat D.9 de l'annex I).
  L'Institut Valencià de Cultura podrà requerir, en qualsevol moment del procediment, l'acreditació fefaent dels punts que consten en les declaracions responsables presentades.
  6. Documentació
  6.1. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent (apartat E de l'annex I), que ha d'estar subscrita per la persona sol·licitant, per a la qual cosa es poden aportar originals o còpies compulsades:
  a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de qui sol·licita i, si escau, de poder suficient per a actuar en el seu nom i representació. Si la sol·licitant és persona jurídica, ha d'aportar l'escriptura o el document públic de constitució i els estatuts de l'entitat inscrits en el registre oficial corresponent, la còpia del CIF, així com la documentació que acredite la representació que té qui signa la sol·licitud (document públic o certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern que hi corresponga que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició).
  b) En cas d'ajuntaments, altres entitats locals o els seus organismes públics:
  - Certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern de la corporació local que aprove sol·licitar aquesta ajuda i faculte el representant per a subscriure la petició.
  - En el cas d'organismes públics, certificat de l'acte o l'acord que ha adoptat l'òrgan competent de l'ajuntament del qual depén, pel qual s'autoritza l'entitat pública a participar en aquesta convocatòria, que ha expedit el secretari o la secretària de la corporació local.
  - Declaració responsable del fet que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Documents específics de cada modalitat d'ajuda que recull el punt 6.5 a l'efecte de valorar el projecte de l'activitat per a la qual se sol·licita ajuda.
  La documentació que preveuen els apartats a i b d'aquest apartat té, en cada cas, caràcter preceptiu a l'efecte de poder tramitar la sol·licitud.
  6.2. Els sol·licitants han d'acreditar també que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa del sol·licitant (apartat F de l'annex I), l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que, per a aquest procediment, són els següents:
  - Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona que té la representació legal amb facultat per a obrar davant de l'Administració.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció (excepte sol·licitants d'ajuda a la modalitat de creació de literatura escènica i sol·licitants de les submodalitats de formació i investigació), o, alternativament, l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) si es tracta de professionals.
  En cas que no s'autoritze l'Administració a obtindre'ls, la persona o l'entitat interessada serà qui ha d'aportar aquests documents.
  6.3. Si la sol·licitud d'iniciació no inclou totes les dades o la documentació que resulten preceptius, s'hi aplicarà el que disposa l'article 5.4 de l'ordre de bases reguladores. L'esmena de la documentació s'ha de presentar d'acord amb el que preveu el punt 2 d'aquest resolc tercer. En tot cas, l'òrgan instructor podrà requerir els sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió d'aquesta.
  El projecte detallat, el resum d'aquest, el pressupost detallat i la resta de documentació acreditativa de mèrits i d'aspectes que han de ser objecte de valoració, als quals es refereix el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'han de presentar en el termini de presentació de sol·licituds i no es requeriran posteriorment ni tindrà validesa cap document vinculat a aquests que es presente amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds. En aquest aspecte, es preveu com a única excepció la que recull el punt 6.5.8, lletra b d'aquest resolc, relativa al detall dels continguts que apareixen en el projecte de festivals i mostres de teatre i circ que es duran a terme més enllà dels sis mesos següents al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  L'Institut Valencià de Cultura cursarà les notificacions per la via electrònica a través de l'adreça electrònica habilitada de la persona jurídica o, en defecte d'això, a través de la carpeta ciutadana del representant de l'entitat o de la persona física que les sol·licita.
  Les notificacions s'entendran practicades o rebutjades en els termes que assenyalen els articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren 10 dies naturals sense que s'accedisca al seu contingut, s'entendrà que la notificació s'ha rebutjat i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.
  6.4. Les dades de caràcter personal de l'imprés de sol·licitud es podran incloure en un fitxer perquè l'Institut Valencià de Cultura les tracte com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Igualment els sol·licitants d'ajuda podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 298, de 14.12.1999).
  Es pot consultar la política completa de privacitat de l'IVC en l'adreça següent: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/avis-legal-val/politica-de-privadesa.
  6.5. Documentació específica per modalitats.
  6.5.1. Ajudes a la producció coreogràfica per a un muntatge concret.
  a) Projecte detallat de l'activitat artística que es proposa fer per a la qual se sol·licita la subvenció ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure la fitxa artística de la producció que especifique, inicialment, el títol, l'autoria coreogràfica, l'autoria de la música, el tipus de públic, l'idioma de la producció, els possibles intèrprets, el lloc i la data d'estrena, els equips de personal tècnic i artístic, etc. Igualment, s'hi ha de deixar constància de les ajudes rebudes a la creació de literatura escènica, pel text que es pretén produir, durant les tres convocatòries de la Generalitat precedents.
  b) Memòria de la trajectòria professional i de gestió de l'empresa realitzades en l'exercici anterior, que s'ha de presentar ajustada al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i ha d'incloure:
  - Les activitats artístiques, que especifiquen les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - L'informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics.
  c) Pressupostos detallats dels costos de la producció, ajustats al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/. Així mateix, s'hi han d'indicar els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de la subvenció sol·licitada.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, en el període dels últims tres exercicis, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  6.5.2. Ajudes a gires d'empreses de dansa.
  a) Projecte detallat de l'activitat artística que s'escometrà, que ha d'incloure un resum del projecte per a cada un dels espectacles proposats per a fer la gira, ajustat als dos models disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure:
  - La fitxa artística de l'espectacle, l'idioma i el calendari de places i dates de les representacions, distribuïdes en tres apartats: gires a la Comunitat Valenciana, gires en altres comunitats autònomes i gires internacionals. Així mateix, el projecte ha de detallar els motius del dèficit en què s'incorre i que justifica la subvenció sol·licitada, i que ha de contindre, a més, el desglossament del caixet mitjà previst per una representació en l'oferta de distribució fora de la Comunitat Valenciana. Igualment, s'hi ha de deixar constància de les ajudes rebudes a la creació de literatura escènica, pel text amb què es pretén fer una gira, durant les tres convocatòries de la Generalitat precedents.
  b) Memòria de la trajectòria professional i de gestió de l'empresa, que es presentarà seguint els models disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, i que ha d'incloure:
  - Les activitats artístiques, que especifiquen les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - L'informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics.
  c) Pressupostos detallats dels costos de la gira, la presentació dels quals s'ha d'ajustar al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i se n'ha d'omplir una diferent per a cada espectacle. Així mateix, s'hi han d'indicar els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de la subvenció sol·licitada.
  d) Quan l'obra no pertanga al domini públic, serà necessari acreditar que es té l'autorització de la persona titular dels drets o del seu representant legal.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  6.5.3. Ajudes a projectes emergents de producció de dansa.
  a) Projecte detallat de la producció per a la qual se sol·licita la subvenció ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que especifique els possibles intèrprets, el lloc i la data prevista d'estrena, els equips de personal tècnic i artístic, etc. Igualment, s'hi ha de deixar constància de les ajudes rebudes a la creació de literatura escènica, pel text que es pretén produir, durant les tres convocatòries de la Generalitat precedents.
  d) Pressupost detallat dels costos de la producció ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/. Així mateix, s'hi han d'indicar els fons propis, altres subvencions o recursos amb els quals es finançarà l'activitat, a més de la subvenció sol·licitada.
  c) Currículum dels qui componen la companyia.
  d) Si la companyia va tindre activitat professional en l'exercici anterior, s'hi ha d'adjuntar la memòria de les activitats realitzades que s'ha de presentar ajustada al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i ha d'incloure:
  - Les activitats artístiques, que especifiquen les produccions i les gires d'espectacles realitzades, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana.
  - L'informe sobre les contractacions artístiques i de tècnics.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, en el període dels últims tres exercicis, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  e) Quan l'obra no pertanga al domini públic, serà necessari acreditar que es té l'autorització de la persona titular dels drets o del seu representant legal.
  6.5.4. Ajudes a entitats sense ànim de lucre.
  a) Projecte detallat de les activitats que es proposa fer en 2019, ajustat als models disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què s'indique:
  - Calendari de les activitats que es realitzaran.
  - Mitjans materials, humans i tècnics que es disposen per a la realització.
  - Objectius i destinataris de les activitats.
  - Nombre de persones associades i la seua procedència.
  b) Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat. Així mateix, s'especificarà en l'apartat d'ingressos l'import de les quotes de les persones associades.
  c) Memòria de l'activitat que va desenvolupar l'associació o l'entitat durant l'exercici anterior.
  A l'efecte d'aquest epígraf i del criteri de valoració corresponent, que preveu el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'entén per "exercici anterior" l'últim any en què el sol·licitant ha desenvolupat la seua activitat artística, en el període dels últims tres exercicis, que pot correspondre o no a l'any natural anterior.
  6.5.5. Ajudes a la formació, la investigació i l'edició
  a) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a assistència a cursos de formació o reciclatge, congressos o jornades:
  - Memòria explicativa del programa de treball que es desenvoluparà per al qual se sol·licita la subvenció, ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i en les dependències de l'entitat convocant, que ha d'incloure:
  - Currículum professional del peticionari.
  - Lloc, data i durada de l'acció formativa.
  - Publicitat en mitjans de comunicació i fullets editats del curs.
  - Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat. També s'hi ha d'incloure el cost de matrícula i, si escau, les despeses addicionals de desplaçament i hostalatge.
  b) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a la realització de projectes d'investigació:
  - Memòria explicativa del projecte per al qual se sol·licita la subvenció, ajustada al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que inclourà:
  - Currículum professional de les persones que participen en el projecte.
  - Especificació, en els casos que així siga, de les entitats o els organismes que col·laboren en el projecte.
  - Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.
  c) En el cas de sol·licitud d'una ajuda per a l'edició i la difusió:
  - Projecte d'edició i difusió per al qual se sol·licita la subvenció ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, que ha d'incloure:
  - Objectius, continguts, nombre d'exemplars, periodicitat de la publicació, pla de distribució, pressupost de realització i terminis d'execució.
  - Currículum professional de les persones que participen en el projecte.
  - Especificació, en els casos que així siga, de les entitats o els organismes que col·laboren en el projecte.
  - Pressupost detallat de despeses del projecte ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.
  6.5.6. Ajudes per a la realització de festivals i mostres.
  a) Projecte per al qual se sol·licita la subvenció, ajustat al model disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què s'indique:
  - Programació prevista del festival, la mostra o l'activitat, i el lloc i la data de realització. Quan l'inici del festival o la mostra estiga previst en una data que diste més de sis mesos de la data de publicació en el DOGV d'aquesta resolució de convocatòria, l'entitat que les sol·licita haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud, com a mínim, una aproximació dels continguts que es projecten programar, i es podrà completar posteriorment el detall d'aquests. En aquests casos, el termini màxim per a aportar els documents corresponents al detall de la programació serà de tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació esmentada en el DOGV. Qualsevol document que es presente amb posterioritat a la finalització d'aquest termini no el prendrà en consideració la comissió tècnica de valoració.
  - Mitjans materials, humans i tècnics de què es disposa per a la realització de l'activitat.
  - Interés i projecció. Especialització de la programació.
  - Quantificació de l'activitat: nombre de dies, actes públics, convocatòries, publicacions.
  - Creació i foment de públics i gèneres escènics específics.
  - Repercussió i foment de l'ocupació de professionals valencians.
  - Acceptació social i destinataris.
  b) Resum de la trajectòria artística del certamen des de la seua creació (espectacles rellevants, evolució de públics i activitats, seus, etc.), i memòria de l'edició anterior, segons allò que preveu el punt 3.1.7.2, de l'article 3 de l'ordre de bases reguladores, llevat que l'actual siga el primer any en què projecta fer-se.
  La memòria de l'edició anterior haurà de preveure:
  - Nombre de funcions representades de companyies valencianes.
  - Nombre de funcions representades de companyies procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol.
  - Nombre de funcions representades de companyies internacionals.
  - Memòria, si escau, de les activitats paral·leles realitzades.
  - Presència del valencià en les activitats de promoció, publicitat, publicacions i actes públics, etc.
  c) Pressupost detallat de despeses, ingressos i dèficit previst, ajustat al model de fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/, en què consten altres subvencions, recursos o ingressos amb els quals es finançarà l'activitat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES AL SECTOR DE LA DANSA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] DANSA. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds s'han d'omplir segons el model de sol·licitud d'ajudes al sector de la dansa que s'adjunta com a annex I i han d'especificar la modalitat d'ajuda que se sol·licita i l'import (apartat C de l'annex I). L'import sol·licitat en cap cas aquest import podrà ser superior a l'import màxim que correspon a cada modalitat, segons estableix l'article 9, punt 9.1 de l'ordre de bases reguladores i recull el resolc segon punt 3 d'aquesta resolució. Si algun projecte sol·licita una ajuda superior a la que pot rebre, s'entendrà reduïda fins a la quantia individualitzada màxima que puga sol·licitar.
  L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el director general de l'Institut Valencià de Cultura.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Tramitació

  Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de l'URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.
  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.
  En aquest cas, la sol·licitud s'ha d'omplir amb l'aplicació informàtica establida a aquest efecte i la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica d'entitats emesa per l'Institut Valencià de Finances: http://www.accv.es/empresas/ o de ciutadà, també emesa per l'Institut Valencià de Finances: http://www.accv.es/ciudadanos/ o DNI electrònic.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Criteris de valoració de les sol·licituds
  1. Per a l'elaboració de l'informe i la proposta la comissió tècnica de valoració prevista en l'article 6, epígraf 3.1, de l'ordre bases reguladores, es tindran en compte els criteris objectius d'atorgament de les subvencions, la ponderació i la puntuació mínima exigida, que conté l'article 3, epígraf 3.1 de l'ordre esmentada.
  2. Els criteris de valoració tindran en compte, segons les diferents modalitats, els apartats següents:
  2.1. En la modalitat d'ajudes a la producció de dansa per a un muntatge concret, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.2, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.1.1. Es valoraran els aspectes del projecte de producció següents, fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir almenys 30 punts en aquest criteri, amb el desglossament següent:
  - Congruència, projecció i rellevància artística de la producció, fins a un màxim de 10 punts.
  Si el projecte correspon a una autoria valenciana, podrà sumar a la valoració del conjunt del projecte fins a 2 punts més, sense que puga superar els 10 punts màxims d'aquest apartat. S'entén per valencià qui és natural de la Comunitat Valenciana o la persona amb ciutadania a la Unió Europea empadronada com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment en què va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  En els supòsits en què el text que es pretén produir haja rebut alguna ajuda a la creació de literatura escènica en alguna de les tres convocatòries precedents de la Generalitat, sumarà a la valoració que resulte fins a un màxim de 2 punts més, sense que, en cap cas, puga superar els 10 punts d'aquest apartat.
  La participació de la dona en la producció es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts. Per a això, es tindrà en compte tant l'autoria del projecte, com que hi haja una o més protagonistes femenines, sense que compartisquen aquest protagonisme amb cap personatge masculí, que el nombre d'intèrprets femenines i tècniques siga igual o superior al dels masculins o que el contingut de la producció aborde temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Contribució del projecte a la creació i el foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre d'intèrprets: fins a un màxim de 15 punts, a raó de 2 punts per cada intèrpret.
  - Equip artístic, fins a un màxim de 7 punts.
  - Idioma de la producció en valencià, fins a un màxim de 8 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.1.2 Es valoraran els següents aspectes de la trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa, fins a un màxim de 20 punts:
  - Contractacions artístiques i tècniques realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 10 punts.
  - Trajectòria artística de l'empresa (estabilitat, solvència i repercussió dels seus projectes anteriors), fins a un màxim de 5 punts.
  - Antiguitat de l'empresa: 0,2 punts per any, fins a un màxim de 5 punts.
  2.1.3 Es valorarà la memòria d'activitats realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 20 punts, amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions realitzades a la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en la resta de l'Estat, fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en l'estranger, fins a un màxim de 5 punts.

  Quadre resum modalitat producció de dansa per a un muntatge concret:
  - Projecte de producció.
  Màxim 60 punts (mínim 30 punts)
  Congruència, projecció i rellevància artística
  Creació i foment de públics i gèneres
  Nombre d'intèrprets
  Equip artístic
  Utilització del valencià
  Viabilitat econòmica del projecte
  10 punts
  10 punts
  15 punts
  7 punts
  8 punts
  10 punts

  - Trajectòria de l'empresa
  Màxim 20 punts
  Contractacions
  Trajectòria artística
  Antiguitat
  10 punts
  5 punts
  5 punts

  - Memòria dels dos exercicis anteriors

  Màxim 20 punts
  Funcions a la Comunitat Valenciana
  Funcions en la resta de l'Estat
  Funcions en l'estranger
  5 punts
  10 punts
  5 punts

  Total puntuació màxima
  100 punts

  2.2. En la modalitat d'ajudes a gires d'empreses de dansa, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.2, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.2.1. Es valoraran els següents aspectes del projecte de gira, fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir, com a mínim, 30 punts en aquest criteri, amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions previstes a la Comunitat Valenciana (0,33 punts per funció), fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions previstes en la resta de l'Estat (0,5 punts per funció), fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions previstes en l'estranger (1 punt per funció), fins a un màxim de 5 punts.
  - Congruència, projecció i rellevància artística de la gira, fins a un màxim de 7 punts.
  - Si el projecte correspon amb una autoria viva valenciana, podrà sumar a la valoració del conjunt del projecte un màxim d'1 punt més. S'entén per valencià qui és natural de la Comunitat Valenciana o la persona amb ciutadania a la Unió Europea empadronada com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment en què va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  - Si el text del projecte ha rebut alguna ajuda a la creació de literatura escènica en alguna de les tres convocatòries precedents de la Generalitat, es valorarà fins a, com a màxim, 1 punt.
  - La participació de la dona en la producció es valorarà fins a un màxim d'1 punt addicional. Per a això, es tindrà en compte tant l'autoria del projecte, com que hi haja una o més protagonistes femenines, sense que compartisquen aquest protagonisme amb cap personatge masculí, que el nombre d'intèrprets femenines i tècniques siga igual o superior al dels masculins o que el contingut de la producció aborde temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Contribució del projecte a la creació i el foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre d'intèrprets: fins a un màxim de 15 punts, a raó de 2 punts per cada intèrpret.
  - Utilització del valencià en la producció, documentació, promoció, comunicació, publicitat, distribució, etc., del projecte, fins a un màxim de 8 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.2.2 Es valoraran els següents aspectes de la trajectòria artística, professional i de gestió de l'empresa, fins a un màxim de 20 punts:
  - Contractacions artístiques i tècniques realitzades en l'exercici anterior, fins a un màxim de 10 punts (1 punt per cada 100 dies cotitzats).
  - Trajectòria artística de l'empresa (estabilitat, solvència i repercussió dels seus projectes anteriors), fins a un màxim de 5 punts.
  - Antiguitat de l'empresa: 0,2 punts per any, fins a un màxim de 5 punts.
  2.2.3. Es valorarà la memòria d'activitats de l'exercici anterior, fins a un màxim de 20 punts, amb el desglossament següent:
  - Nombre de funcions realitzades a la Comunitat Valenciana (0,1 punts per funció), fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en la resta de l'Estat (0,2 punts per funció), fins a un màxim de 10 punts.
  - Nombre de funcions realitzades en l'estranger (0,5 punts per funció), fins a un màxim de 5 punts.

  Quadre resum gires de dansa:
  - Projecte de gira.
  Màxim 60 punts (mínim 30 punts)
  Funcions a la Comunitat Valenciana
  Funcions en la resta de l'Estat
  Funcions en l'estranger
  Congruència, projecció i rellevància
  Creació/foment de públics/gèneres
  Nombre d'intèrprets
  Idioma de la gira
  Viabilitat econòmica del projecte

  5 punts
  5 punts
  5 punts
  7 punts
  5 punts
  15 punts
  8 punts
  10 punts

  - Trajectòria de l'empresa
  Màxim 20 punts

  Contractacions
  Trajectòria artística
  Antiguitat

  10 punts
  5 punts
  5 punts  - Memòria dels dos exercicis anteriors
  Màxim 20 punts


  Funcions a la Comunitat Valenciana
  Funcions en la resta de l'Estat
  Funcions en l'estranger

  5 punts
  10 punts
  5 punts  Total puntuació màxima
  100 punts  2.3. En la modalitat d'ajudes a projectes emergents de producció de dansa per a un muntatge concret, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.3, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.3.1 Es valoraran els següents aspectes del projecte de producció, fins a un màxim de 70 punts, i s'han d'aconseguir, almenys, 35 punts en aquest criteri:
  - Congruència, projecció i rellevància artística de la producció, fins a un màxim de 10 punts:
  La participació de la dona en la producció es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts. Per a això, es tindrà en compte tant l'autoria del projecte, com que hi haja una o més protagonistes femenines, sense que compartisquen aquest protagonisme amb cap personatge masculí, que el nombre d'intèrprets femenines i tècniques siga igual o superior al dels masculins o que el contingut de la producció aborde temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Autoria viva valenciana, fins a un màxim de 10 punts:
  Si el projecte correspon amb una autoria viva valenciana, podrà sumar 2 punts a la valoració del conjunt del projecte, sempre fins a un màxim de 10 punts. En cas d'autories compartides, es valoraran els autors que tinguen la condició de valencians. A aquest efecte, adquireixen el dret la persona natural de la Comunitat Valenciana o la persona amb ciutadania a la Unió Europea empadronada com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a 1 any en el moment en què va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  Si el text del projecte ha rebut alguna ajuda a la creació de literatura escènica en alguna de les tres convocatòries precedents de la Generalitat, sumarà 2 punts a la valoració que resulte, sense que, en cap cas, puga superar els 10 punts d'aquest apartat.
  - Contribució del projecte a la creació i el foment de públics, fins a un màxim de 10 punts.
  - Equip artístic, fins a un màxim de 7 punts.
  - Nombre d'intèrprets. Fins a un màxim de 15 punts, a raó de 2 punts per cada intèrpret.
  - Idioma de l'espectacle en valencià i utilització del valencià en la producció, documentació, promoció, publicitat, distribució, etc., fins a un màxim de 8 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 35 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.3.2 Es valoraran els següents aspectes de l'empresa, fins a un màxim de 30 punts:
  - Potencialitat i projecció artística: currículum dels components i, si escau, de la memòria d'activitats de la companyia en l'exercici anterior.

  Quadre resum projectes emergents de dansa per a un muntatge concret:
  - Projecte de producció.
  Màxim 70 punts
  (mínim 35 punts)
  Interés estètic, grau d'innovació i risc
  Autoria valenciana
  Creació i foment de públics i gèneres
  Equip artístic
  Nombre d'intèrprets
  Utilització del valencià
  Viabilitat econòmica del projecte
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  7 punts
  15 punts
  8 punts
  10 punts

  - Projecció i potencialitat artístiques
  Màxim 30 punts
  Total puntuació màxima
  100 punts

  2.4. En la modalitat d'ajudes a entitats sense ànim de lucre, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.5, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.4.1. Es valoraran els següents aspectes del projecte de contingut i programació de les activitats que es realitzaran fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir almenys 30 punts en aquest criteri:
  - Interés i projecció de les activitats, fins a un màxim de 10 punts. La participació de la dona en les activitats programades es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat. Per a això, es tindrà en compte tant que el nombre de dones de l'associació siga igual o superior al d'homes, així com l'autoria de les activitats programades, el nombre d'obres en què la/les protagonistes són dones, sense compartir aquest protagonisme amb cap personatge masculí, les obres programades en què el nombre d'intèrprets femenines siga igual o superior al dels masculins o les activitats programades que aborden temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - Quantitat i qualitat de les activitats que ho conformen, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència en el foment de l'ocupació dels professionals valencians del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència i influència territorial: local, comarcal, autonòmica o estatal, fins a un màxim de 10 punts. Es valorarà especialment que les activitats es desenvolupen en comarques de la Comunitat Valenciana on la incidència cultural és més feble.
  - Presència del valencià en el projecte presentat i en la seua execució, fins a un màxim de 10 punts.
  - La viabilitat econòmica del projecte tenint en compte l'adequació al preu de mercat dels caixets pactats amb les companyies contractades, la seua adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.4.2 Es valorarà la memòria de l'exercici anterior de l'associació o entitat, fins a un màxim de 30 punts, en els aspectes següents:
  - Memòria d'activitats de l'exercici anterior: Convocatòries i actes públics, publicacions, assemblees de socis, fins a un màxim de 10 punts.
  - Antiguitat de l'entitat: 0,4 punts per any, fins a un màxim de 10 punts.
  - Presència del valencià en l'execució de les activitats, fins a un màxim de 10 punts.
  2.4.3. Es valorarà la repercussió del projecte sobre el teixit associatiu valencià: autoria, direcció, elenc actoral, companyies, espais d'exhibició, etc., de la Comunitat Valenciana. Fins a un màxim de 10 punts.

  Quadre resum per a entitats sense ànim de lucre
  - Projecte d'explotació i programació.
  Màxim 60 punts
  (mínim 30 punts)
  Interés i projecció de les activitats
  Quantitat i qualitat de les activitats
  Foment d'ocupació de professionals valencians
  Incidència territorial
  Presència del valencià
  Viabilitat econòmica
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts  - Memòria de l'exercici anterior
  Màxim 30 punts

  Activitats desenvolupades
  Antiguitat
  Presència del valencià
  10 punts
  10 punts
  10 punts  - Repercussió sobre el teixit associatiu

  Màxim 10 punts


  Total puntuació màxima
  100 punts  2.5. En la modalitat d'ajudes a la formació, investigació i edició, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.6, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.5.1. Es valoraran els següents aspectes del contingut de l'acció formativa, projecte d'investigació, o projecte d'edició presentat, fins a un màxim de 60 punts, i s'han d'aconseguir almenys 30 punts en aquest criteri:
  - Interés i projecció de l'acció formativa o del projecte d'investigació o edició, fins a un màxim de 10 punts. La participació de la dona en les activitats programades es valorarà fins a un màxim de 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat.
  - Qualitat de l'acció formativa o del projecte d'investigació o edició, fins a un màxim de 10 punts.
  - Incidència del projecte en el foment de l'ocupació del sol·licitant o dels professionals del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - Desenvolupament del projecte en un altre país o en un altre idioma diferent del castellà o valencià, fins a un màxim de 10 punts.
  - Presència del valencià en l'acció formativa, el projecte d'investigació o l'edició, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Si el projecte no obté un mínim de 30 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.5.2. Es valorarà el currículum dels que sol·liciten l'ajuda, fins a un màxim de 20 punts.
  2.5.3. Es valorarà el fet que les activitats o els projectes que es presenten estiguen avalats per entitats o organismes que habitualment desenvolupen programes de formació o investigació, especialment si aquests són en el sector de la dansa, o, en cas d'edició, que col·laboren altres entitats o organismes en el projecte, fins a un màxim de 20 punts.

  Quadre resum en la modalitat de formació, investigació i edició
  - Contingut de l'acció formativa, projecte d'investigació o edició.
  Màxim 60 punts
  (mínim 30 punts)
  Interés i projecció de les activitats
  Qualitat de l'acció o el projecte
  Incidència en el foment de l'ocupació
  Desenvolupament en un altre país o idioma
  Presència del valencià
  Viabilitat econòmica
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts  - Currículum del sol·licitant
  Màxim 20 punts

  - Activitats o projectes avalats per entitats

  Màxim 20 punts


  Total puntuació màxima
  100 punts  2.6. En la modalitat d'ajudes a la realització de festivals i mostres, la valoració de les sol·licituds presentades s'ajustarà a l'article 3, epígraf 3.1.7, de l'ordre de bases reguladores, amb el desglossament següent:
  2.6.1. Es valoraran els següents aspectes del projecte de contingut i programació del festival o mostra, fins a un màxim de 70 punts, i s'han d'aconseguir almenys 35 punts en aquest criteri:
  - L'interés i projecció de les activitats, fins a un màxim de 10 punts. La participació de la dona en el festival o la mostra es valorarà fins a amb 2 punts addicionals, sense que sumats puguen superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat. Per a això, es tindrà en compte tant que el nombre de dones en l'entitat organitzadora del certamen siga igual o superior al d'homes, així com l'autoria de les obres programades, el nombre d'obres programades en què les protagonistes són dones, sense compartir aquest protagonisme amb cap de personatge masculí, les obres programades en què el nombre d'intèrprets femenines siga igual o superior a dels masculins, o el nombre d'activitats i representacions que aborden temes vinculats o enfocats a la dona o a la paritat de gènere.
  - La quantitat i qualitat de la programació, fins a un màxim de 10 punts.
  - La contribució del projecte a la creació i el foment de públics i gèneres escènics específics, fins a un màxim de 10 punts.
  - La incidència en el foment d'ocupació de professionals valencians del sector, fins a un màxim de 10 punts.
  - La repercussió, acceptació social, presència de professionals, assistència de públic, fins a un màxim de10 punts.
  - Presència del valencià en el projecte presentat i en la seua execució, fins a un màxim de 10 punts.
  - Viabilitat econòmica del projecte tenint en compte: l'adequació a la previsió pressupostària presentada i al pla de finançament proposat, el percentatge d'autofinançament i l'equilibri entre ingressos i despeses, fins a un màxim de 10 punts. Així mateix, s'avaluarà l'historial d'ajudes anteriors concedides per l'IVC en anys anteriors i, en particular, la justificació d'aquestes amb especial atenció a la qualitat de la despesa justificada.
  Sense perjudici de l'anterior, quan el pressupost del festival o la mostra se situe per damunt de 15.000 euros, se sumaran 5 punts addicionals, sense que per això puga superar el màxim de 10 punts d'aquest apartat.
  Si el projecte no obté un mínim de 35 punts en aquest apartat, el seu titular no podrà ser beneficiari d'ajuda en aquesta modalitat.
  2.6.2. Es valoraran els següents aspectes de la trajectòria artística, memòria d'activitats i de gestió del festival o mostra en l'edició anterior, fins a un màxim de 30 punts:
  - Nombre de funcions de companyies amb domicili social a la Comunitat Valenciana: 0,33 punts per funció, fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions de companyies procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol. 0,5 punts per funció fins a un màxim de 5 punts.
  - Nombre de funcions de companyies internacionals: 1 punt per funció fins a un màxim de 5 punts.
  - Especialització del programa, fins a 5 punts.
  - Presència del valencià en l'execució de les activitats, fins a 5 punts.
  - Antiguitat i regularitat de la convocatòria: 0,2 punts per cada edició anterior, fins a un màxim de 5 punts.
  Quadre resum de puntuació per a la realització de festivals i mostres
  - Contingut i programació del festival o la mostra
  Màxim 70 punts
  (mínim 35 punts)
  Interés i projecció de les activitats
  Quantitat i qualitat de les activitats
  Creació i foment de públics i gèneres
  Foment d'ocupació de professionals valencians
  Repercussió social
  Presència del valencià
  Viabilitat econòmica
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts
  10 punts  - Trajectòria artística i edició anterior
  Màxim 30 punts

  Funcions companyies valencianes
  Funcions companyies de la resta de l'Estat
  Funcions companyies internacionals
  Especialització del programa
  Presència del valencià
  Antiguitat i regularitat de la convocatòria
  5 punts
  5 punts
  5 punts
  5 punts
  5 punts
  5 punts  Total puntuació màxima
  100 punts  Sisé. Resolució de la convocatòria Terminis.
  S'ha d'ajustar al contingut de l'article 7 de l'ordre de bases reguladores i el termini de resolució i publicació és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. En tot cas, la resolució esmentada s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei general de subvencions en relació amb els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/). Les ajudes concedides es publicaran igualment en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
  La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició, davant del president de l'Institut Valencià de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime pertinent.
  En el cas que la convocatòria no siga resolta en el termini previst anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  No obstant això, els beneficiaris seran informats del caràcter de minimis de les ajudes concedides i de la seua subjecció al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, 24.12.2013).

  Obligacions

  Obligacions de les persones beneficiàries
  1. Comunicar per escrit l'acceptació de l'ajuda a l'Institut Valencià de Cultura, segons el model d'acceptació (annex III), en un termini no superior als quinze dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i facilitar les dades bancàries del compte en què es vol rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta com a annex II a la present convocatòria.
  En cas de no presentar l'acceptació, es declararà la pèrdua del dret a la subvenció concedida. Sense perjudici de l'anterior, l'acceptació fora del termini establit comportarà per al beneficiari l'aplicació de les sancions que corresponguen d'acord amb el que preveu en el punt 3 del resolc desé d'aquesta resolució.
  2. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció d'acord amb el programa presentat durant l'any 2019, excepte en les excepcions previstes en aquesta resolució i justificar la seua realització en el termini establit a aquest efecte.
  3. Qualsevol reformulació del projecte o canvi de caràcter substancial s'ha de comunicar prèviament a l'Institut Valencià de Cultura i s'ha d'autoritzar per la persona que ocupe la presidència de la comissió de valoració, amb un informe previ del personal tècnic del Servei d'Ajudes, que podrà proposar modificar l'ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i l'autorització subsegüent podrà determinar la revocació de la subvenció, amb l'obligació de devolució de l'ajuda rebuda, si fora el cas.
  Es consideraran modificacions de caràcter substancial:
  - Aquelles en les quals el pressupost executat revele una desviació a la baixa superior al 25 % respecte al pressupost total previst i aportat al projecte juntament amb la sol·licitud; en aquest cas, comportarà una minoració proporcional de l'import concedit. No obstant això, les modificacions de projectes el decrement pressupostari respecte al pressupost total previst dels quals supere el 50 % comportaran la revocació o pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda concedida.
  - Les modificacions no pressupostàries que contribuïsquen a desvirtuar la qualitat o alterar l'objecte, la finalitat o el calendari del projecte original (reconfiguració de l'elenc artístic, equip creatiu, places de gira, dates d'exhibició, etc.) també podran comportar minoració o revocació de l'ajuda concedida.
  4. En cas de realitzar-se l'activitat en un moment posterior a la publicació de la concessió de l'ajuda, s'ha de fer constar en tota publicació, fullet, programa, publicitat, etc., en qualsevol mitjà o suport que es realitze, inclosos els suports electrònics i digitals, la documentació acreditativa del patrocini d'aquesta per l'Institut Valencià de Cultura - Generalitat Valenciana. Per a això, s'inseriran en un lloc preferent i destacat els logotips de l'Institut Valencià de Cultura, d'acord amb les normes d'identitat corporativa d'aquesta institució. Els logotips estaran disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/
  Sense perjudici de l'anterior, les persones jurídiques beneficiàries que perceben ajudes per un import superior a 10.000 euros han de donar-li publicitat en la seua pàgina web fent al·lusió a l'Institut Valencià de Cultura, l'import de l'ajuda i el projecte al qual es destina. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació (DOGV 7500, de 08.04.2015).
  5. Justificar el compliment de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció en la forma que s'indica en el resolc huité i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder acreditar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.
  La realització de les representacions declarades en la memòria de l'activitat de la modalitat de gires s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de la SGAE o l'organisme que gestione els drets d'autor, o mitjançant la presentació dels contractes i les seues corresponents factures i justificants de pagament o d'altres documents admesos com a prova en dret.
  6. Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  7. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, així com de tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
  8. Acreditar abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes que està al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma que determina la Llei i el Reglament general de subvencions, d'acord amb l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i, sense perjudici del que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als Serveis Públics, així com el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.
  9. D'acord amb el que preveu l'article 29.7 de la Llei general de subvencions a què es refereix l'article 11.1 de l'ordre de bases reguladores, en cap cas la persona que resulte beneficiària podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiga vinculada, llevat que concórreguen les circumstàncies següents:
  a. Que s'obtinga la prèvia autorització expressa de l'òrgan gestor.
  b. Que l'import subvencionable no excedisca el cost en què ha incorregut l'entitat vinculada. L'acreditació del cost s'ha de realitzar en la justificació en els mateixos termes establits per a l'acreditació de les despeses de la persona beneficiària.
  S'entén per persones vinculades, a aquest efecte, aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006 (BOE 176, 25.07.2006).
  A més, una mateixa entitat no pot tindre la condició de beneficiària i subcontractada, el detall de la prestació ha d'estar perfectament identificat en relació amb el projecte i ha de ser conforme als preus de referència del mercat del sector.
  10. Les de caràcter general a les quals fa referència l'article 14 de la Llei general de subvencions.
  11. Les entitats beneficiàries s'han d'ajustar, en particular, al que disposa la resolució que regula el Conveni col·lectiu de treball del sector dels actors i les actrius de teatre de la Comunitat Valenciana (DOGV 8307, de 31.05.2018), i, en general, a les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.
  12. Obligacions particulars de les persones beneficiàries en la modalitat de formació, investigació i edició:
  En el cas de projectes d'investigació, qui se'n beneficie tindrà l'obligació de presentar una còpia dels treballs realitzats a l'Institut Valencià de Cultura, atés que la finalitat de la subvenció es dirigeix a fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social. La presentació de la còpia dels treballs d'investigació realitzats o de l'exemplar del que s'ha editat, si escau, no implica que l'Administració no haja de retornar-los als propietaris, llevat que aquella puga justificar que el lliurament és inherent a la finalitat de la subvenció; tot això sense perjudici de la cessió voluntària per part de qui en tinga la propietat.
  En el cas d'ajudes a l'edició i difusió de les arts escèniques, les persones beneficiàries estan obligades a presentar un exemplar del que s'ha editat a l'Institut Valencià de Cultura, atés que la finalitat de la subvenció es dirigeix a fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social.

  Sancions

  1. L'Institut Valencià de Cultura es reserva, igualment, la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades a les persones beneficiàries en el resolc huité, en els terminis i les condicions assenyalades, per a la qual cosa es tindrà sempre en compte el principi de proporcionalitat a què es refereix l'article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Si la persona beneficiària du a terme la totalitat de les activitats projectades, però el seu cost és inferior al 25 % del pressupost previst, l'òrgan gestor reduirà proporcionalment la quantia de la subvenció.
  3. Les resultes que puguen produir-se per les renúncies produïdes i les minoracions que es determinen per l'aplicació del que s'ha indicat podran disposar-se de conformitat amb el que determina l'article 7.3 de l'ordre de bases reguladores.
  4. Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que disposa l'article 19 de l'ordre de bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOGV núm. 7832, de 20/07/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7843, de 03/08/2016).
  - RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per al
  sector de la dansa, durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Llista de normativa

  RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per al sector de la dansa, durant els mesos de gener a desembre de 2018.

  Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat.

  RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per al sector de la dansa, durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.