Detall de Procediment

Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2023 (CMIAPY). Comerç.

Codi SIA: 211502
Codi GUC: 15256
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-01-2023
03-02-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades: - Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat. - O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica. L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

Observacions

Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

Requisits

- Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents: a) Estar legalment constituïts. b) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social. d) No ser deutor per reintegrament de subvencions. e) Les altres que, si escau, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018. - Els beneficiaris han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions. 2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons: - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479. - IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions: . Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5 . Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655 En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

Normativa del procediment

 • Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
 • Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
 • Annex I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
 • Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
 • Ordre 5/2022, d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de modificació de l'Ordre 22/2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. (DOGV nº 9355, de 06/06/2022)
 • Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2023 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 9504, de 03.01.2023).
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2023, de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.(DOGV nº 9505, de 04/01/2023)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2023 FINS AL dia 3 DE FEBRER DE 2023, els dos inclusivament. (Per a l'exercici 2023 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9504, de 03.01.2023).

Documentació

1 - SOL·LICITUD general de subvenció (formulari web general de subvencions) i segon formulari web denominat "Ajudes EMPRENEM COMERÇ (CMIAPY)" (segons models web normalitzats que figuren disponibles en el tràmit telemàtic). 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud: - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (), i s'accedirà als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en aquesta resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta situació, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a una millor resolució sobre la sol·licitud presentada. 2.1 DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds han d'anar acompanyades amb la documentació general següent: a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant, o bé de la persona/nes física/ques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona/es (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, e consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera experimentat cap variació, n'hi haurà prou amb el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud. b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, còpia de l'alta censal o la declaració responsable sobre la no-realització de cap d'activitat econòmica, si és el cas. c) Memòria (es podrà utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció. d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs al sol·licitant. e) Dades de domiciliació bancària: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia *Prop denominat "*PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (veure enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació. f) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - Dels serveis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Podrà exonerar-se d'aquesta obligació aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment. g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats dels formularis web associats al tràmit) h) Declaració responsable que acredite que lal sol·licitant no esta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en els formularis web associats a aquest tràmit). i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats dels formularis web existents en el tràmit). j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge superior d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de dels formularis web existents en el tràmit). k) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, la declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis"). l) Declaració responsable de no haber sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats dels formularis web existents en el tràmit). m) Si es disposa d'aquests, s'aportarà: - Documentació que acredite disposar de pla d'igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminación i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes. n) Declaració responsable, sobre si és una SOCIETAT, que d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujats. En el supòsit de marcar la casella NO del formulari ANNEX a la sol·licitud general de subvenció, haurà d'aportar una certificació emesa per empresa auditora inscrita en el registre Oficial d'Auditors de Comptes, que acredite que la sol·licitant compleix els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, conforme al que es preveu en l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (inclosa en un dels formularis web). ñ) Si escau, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. o) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la següent documentació: - En el formulari web annex, es faran constar les dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica pròpia, així com el seu percentatge de participació en l'execució de l'actuació a subvencionar : Es presentarà un únic document per entitat. - Presentació per CADASCUN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del formulari de declaració responsable individual de cada integrant, que recull informació sobre la declaració de representació i percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables (formulari normalitzat DECOMBIE, existent en el tràmit telemàtic): S'aportaran tantes declaracions (emplenades i signades individualment per cada integrant) , com a membres/integrants tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció. - Si en el fomulari normalitzat DECOMBIE (inclòs en el tràmit telemàtic) NO S'HA AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cadascuna de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, O s'han OPOSAT a aqueixa obtenció quant al compliment de les obligacions enfront de la Seguretat social d'aquestes persones, han de presentar-se llavors les corresponents certificacions de la AEAT, la ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes aqueixes obligacions respecte a cadascuna d'aqueixes persones. (inclòs en el formulari *DECOMBIE). Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes s'haurà de presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 19 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent: a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.c) (pime) de l'Ordre 22/2018, acompanyada de: - Còpia de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el nombre de treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa. - Còpia de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponents a l'últim exercici comptable tancat. b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, si escau, que es tracta de comerç integrat. c) Plànol escala o acotat de la distribució de la sala de vendes, en què es grafiarà l'espai destinat a consum que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de mostrador que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes pels clients i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, a l'efecte de verificar el que estableix l'article 6.7 de l'Ordre 22/2018.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. Per a això, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clave signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que la presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s';haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l';enllaç directe en aquest tràmit). 4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';hi han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. - Si n';hi ha una model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l';adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1.- PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, DE FORMA TELEMÀTICA. 2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018. 3.- ESMENA. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb l'Ordre 22/2018, resulte exigible, es requerirà l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que es pot tramitar telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 4.- La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se es tinga per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5.- COMISSIÓ QUALIFICADORA. Examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta orde seran avaluades per la comissió qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Orde 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6.- RESOLUCIÓ. - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o a l'òrgan en què delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS, comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució, a més de publicar-se en la web gva Oberta, també es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats hauran de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes d'aquesta perquè es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018.

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la seua notificació, i formular per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica, des de l'1 de GENER DE 2023 fins al 30 de SETEMBRE DE DE 2023. L'establiment ha d'estar situat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, s'ha d'obrir al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. 2. L'ajuda que es concedirà per establiment serà de fins al 50 %, amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció. 3. Es consideraran subvencionables les despeses en: - Estudis de viabilitat i factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment. - Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i, a més, si és el cas, en línia. - Despeses de lloguer de local reportades fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. 4. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'Activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, les actuacions que estan directament vinculades a l'activitat susceptible de suport que siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment s'han de prorratejar prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat. 5. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro enter. 6. Amb caràcter general, ha de tindre, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018 B) JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES 1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda. També serà admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que estableixen les resolucions de concessió. 2. El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que, per circumstàncies concurrents, es fixe un termini diferent en la resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2023 la justificació d'aquestes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 13 D'OCTUBRE DE 2023. 3. La documentació que cal presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes s'ha de fer mitjançant un COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el que preveu l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018. 4. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el que ha presentat el beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit perquè es tracta d'ajudes de minimis, i es proposarà el pagament de la quantitat resultant sempre que aquesta no siga superior a la concedida. 5. La justificació s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i es pot consultar en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018. D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018. E) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS, comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.