Detall de Procediments

Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMIAPY). Comerç
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2021 (CMIAPY). Comerç

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.

  Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:
  - Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
  - O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.

  L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

  1.Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

  2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons:
  - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.
  - IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
  . Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5
  . Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655

  En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

  Requeriments

  - Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïts.
  b) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  d) No ser deutor per reintegrament de subvencions.
  e) Les altres que, si escau, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.

  - Els beneficiaris han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 DE GENER DE 2021 FINS AL dia 1 DE FEBRER DE 2021, els dos inclusivament.( Per a l'exercici 2021 la resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8977, de 17/12/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX a aquesta (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan també disponibles en el tràmit telemàtic). Cal presentar una sol·licitud per cada establiment, si és el cas.

  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en el tràmit telemàtic i en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (), i s'accedirà als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en aquesta resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta situació, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a una millor resolució sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds han d'anar acompanyades amb la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant, o bé de la persona/nes física/ques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona/es (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, e consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal.
  En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera experimentat cap variació, n'hi haurà prou amb el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, còpia de l'alta censal o la declaració responsable sobre la no-realització de cap d'activitat econòmica, si és el cas.

  c) Memòria (es podrà utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció.

  d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs al sol·licitant.

  e) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzat en les relacions amb aquesta conselleria, s'ha d'aportar el "model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a l'efecte. (Aquesta informació es facilitarà en apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  f) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'aquestes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Podrà exonerar-se d'aquesta obligació aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment.

  g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Declaració responsable que acredite que lal sol·licitant no esta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge superior d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  k) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, la declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis").

  l) Declaració responsable de no haber sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en l'annex a la sol·licitud de subvenció).

  m) Si es disposa d'aquests, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de pla d'igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública.
  - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminación i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si escau, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.


  2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes s'haurà de presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 19 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent:

  a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.c) (pime) de l'Ordre 22/2018, acompanyada de:
  - Còpia de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el nombre de treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa.
  - Còpia de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponents a l'últim exercici comptable tancat.
  b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, si escau, que es tracta de comerç integrat.
  c) Plànol escala o acotat de la distribució de la sala de vendes, en què es grafiarà l'espai destinat a consum que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de mostrador que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes pels clients i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, a l'efecte de verificar el que estableix l'article 6.7 de l'Ordre 22/2018.

  Impresos associats

  [ANEXPYME] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: PIMES. COMERÇ I ARTESANIA

  [DECPYME] MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PYME

  [MECMIAPY] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ: EMPRENEM COMERÇ (CMIAPY)

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.