• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València.

  Objecte del tràmit

  Convocar la realització d'un programa d'experiències formatives en gestió artística en el Palau de la Música de València, dirigit a l'alumnat d'ensenyaments artístics que curse els seus estudis en conservatoris professionals o superiors de música i de dansa de titularitat de la Generalitat Valenciana durant el curs 2019-2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Hi podrà participar, a instància de les direccions dels conservatoris, l'alumnat de cinqué i sisé d'ensenyaments professionals de música i dansa, d'una banda, i d'altra banda, l'alumnat d'ensenyaments superiors de música i dansa que estiga matriculat en les assignatures relacionades amb la producció i gestió de projectes artístics.

  Requeriments

  Per a poder participar, l'alumnat ha d'estar matriculat en conservatoris professionals o superiors de música i de dansa de titularitat de la Generalitat Valenciana durant el curs 2019-2020.

  Inici
 • Taxes

  És un procediment que no requereix pagament de taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de set dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV núm. 8760 de 12/03/2020).
  Del 13 al 25 de març de 2020

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La inscripció per a les proves es realitzarà en la secretaria del conservatori o centre privat autoritzat d'ensenyances professionals de Música o de Dansa en què es desitge realitzar la prova, en el calendari previst a este efecte.

  http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_myd.asp

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15270

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [ANEXO I] SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES FORMATIVES EN GESTIÓ - ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

  [ANNEX II] CARTA D'ACCEPTACIÓ DE L'ALUMNAT PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES FORMATIVES EN GESTIÓ ARTÍSTICA

  [ANNEX III] INFORME D'AVALUACIÓ INDIVIDUALITZAT DE L'ALUMNAT PARTICIPANT EN EL PROGRAMA D'EXPERIÈNCIES FORMATIVES EN GESTIÓ - ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els conservatoris han de presentar la sol·licitud de participació en el Programa d'experiències formatives en gestió artística, de conformitat amb el annex I d'aquesta convocatòria. En la sol·licitud ha de figurar la proposta amb la llista d'alumnat interessat a participar-hi. Cada conservatori podrà incloure un màxim de 20 alumnes en la llista. La llista d'alumnes presentada per cada conservatori s'ha de fer per ordre de prelació. En la petició s'ha de fer constar com a informació complementària de cada alumne/a, els estudis paral·lels que està realitzant o, si escau, el perfil professional o els interessos personals que tinguen; tot això amb la finalitat de poder-los oferir una formació en l'estada al Palau de la Música tan personalitzada com siga possible. Així mateix, s'hi ha d'indicar la disponibilitat pel que fa al calendari d'estades que s'han programat

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la carta d'acceptació de l'alumnat per a participar en el programa, de conformitat amb l'annex II d'aquesta convocatòria.

  La sol·licitud, juntament amb la resta de documentació que s'assenyala en aquesta convocatòria, només podrà presentar-se de forma telemàtica. La presentació de sol·licituds per altres mitjans diferents als previstos en la convocatòria determinarà, d'ofici, l'exclusió del procés. El tràmit estarà accessible en l'enllaç següent: .

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

  b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació o a partir de l'endemà en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest haja d'entendre's presumptament desestimat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15270

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Es farà una reserva del 50 % de les places convocades per a l'alumnat d'ensenyaments professionals i un 50 % per a l'alumnat d'ensenyaments superiors. En cas que queden places lliures en algun dels dos ensenyaments, es completarà amb l'alumnat de l'altre ensenyament. La comissió de selecció tindrà en compte:

  a) Proposta de cada conservatori amb l'ordre de prelació de l'alumnat.
  b) Representació del màxim possible de conservatoris i presència proporcional d'alumnat per centre.

  En cas que no siga possible que tots els conservatoris que han sol·licitat participar estiguen representats, es tindrà en compte el moment de registre telemàtic (amb data i hora) de la sol·licitud de cada centre. Així mateix, quan no es puga garantir una presència proporcional d'alumnat per centre, tindran preferència aquells conservatoris amb un nombre més gran d'alumnat matriculat.

  Obligacions

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la carta d'acceptació de l'alumnat per a participar en el programa, de conformitat amb l'annex II d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 3 de març de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el Programa d'experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València, adreçat a l'alumnat dels ensenyaments artístics que cursen estudis en conservatoris professionals o superiors de música i de dansa de titularitat de la Generalitat Valenciana durant el curs 2019-2020.

  Llista de normativa

  Veure Resolució de 3 de març de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.