Detall de Procediments

Instal·lacions de producció d'energia elèctrica connectades en alta tensió a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica: nova, ampliació o reforma, canvi de titularitat i tancament o desmantellament de la instal·lació. Energia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions de producció d'energia elèctrica connectades en alta tensió a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica: nova, ampliació o reforma, canvi de titularitat i tancament o desmantellament de la instal·lació. Energia.

  Objecte del tràmit

  Autoritzar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica connectades en alta tensió a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica previstes en el Reglament sobre centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i en la ITC-BT 40 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de la instal·lació o el representant legal.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Instal·lacions de producció d'energia elèctrica connectades en alta tensió a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica:
  -Autorització administrativa prèvia: 1.1: 107,50 euros.

  1.2.1 - Taxa pels primers 6.600 euros de pressupost de maquinària i equip: 44,70 euros.
  1.2.2 - Per cada 6.600 euros més o fracció: 11,80 euros.

  1.1- Autorització: Pròrroga (cadascuna de les quals se sol·licite): 107,50 euros

  -Autorització de transmissió de la titularitat:
  1.1: 107,50 euros.

  -Autorització de tancament o desmantellament:
  1.1: 107,50 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://cindi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://cindi.gva.es/va/cita-previa

  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965937820
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964333650

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  De tota la documentació preceptiva annexa a la sol·licitud en paper, es presentaran a més les còpies que siguen necessàries en suport informàtic (s'indica amb una @ els documents susceptibles de presentació en suport electrònic, CD o DVD).

  NOVA INSTAL·LACIÓ, MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ
  - Imprés de sol·licitud, per duplicat.
  - Documentació identificativa del titular (fotocòpia del NIF) i, si és el cas, del seu representant legal (fotocòpia del NIF i poders que acrediten la seua representació).
  - Avantprojecte de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent. @
  - Projecte de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent. @
  - Document justificatiu d'haver obtingut els drets d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució a favor del titular de l'autorització sol·licitada.
  - Separates tècniques del projecte d'execució que siguen d'interés per a les administracions públiques, organisme i, si és el cas, empreses de servici públic o empreses d'interés general amb béns o servicis a càrrec seu, afectades per la instal·lació.@
  - Informes favorables de les distintes administracions públiques, organismes o, si és el cas, empreses de servici públic o empreses d'interés general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació.
  - Relació de béns i drets afectats, si és el cas.@
  - Informe emés per l'òrgan ambiental, si és el cas, en què es determine l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, així com la relació d'organismes i interessats afectats que s'han de tindre en compte, a efectes ambientals, en el procediment d'informació pública i consulta del projecte presentat.
  - Full resum de la instal·lació firmada pel tècnic projectista i pel titular.
  - Estudi d'impacte ambiental, inclòs el seu document de síntesi, si és el cas (tantes còpies com siguen necessàries, de conformitat amb l'informe emés per l'òrgan ambiental). @
  - Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals per duplicat, si és el cas. @
  - Estudi d'integració paisatgística, si és el cas. @
  - Autorització ambiental integrada.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
  - Certificat d'inspecció inicial emés per un organisme de control autoritzat, amb qualificació de resultat favorable.
  - Certificat de revisió de la instal·lació per un tècnic titulat competent.
  - Certificat d'instal·lació emés per l'empresa instal·ladora.
  - Autorització per a tramitar i rebre notificacions, si és el cas.
  - Declaració responsable del tècnic projectista, en el cas que el projecte no dispose de visat per un col·legi professional.
  - Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en el cas que el certificat final d'obra no dispose de visat per un col·legi professional.
  - Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista (DECRESTP). (Este document només ha de presentar-se en el cas que se sol·licite aprovació del projecte. Art.53.1.b) Llei 24/2013, del sector elèctric).
  - Declaració responsable relativa a la presentació d'informes favorables d'administracions, organismes o empreses de servei públic o d'interés general, així com, si escau, conformitat amb el condicionat (de conformitat amb l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9, apartat 2.c) de l'article 11 o article 17 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat). Opcional.

  (Nota. En els plànols presentats en format electrònic, s'indicarà en el caixetí el format del paper sobre el qual s'han d'imprimir i s'hi inclourà una escala graduada.)

  CANVI DE TITULARITAT
  - Imprés de sol·licitud, per duplicat.
  - Documentació identificativa del titular (fotocòpia del NIF) i, si és el cas, del seu representant legal (fotocòpia del NIF i poders que acrediten la seua representació).
  - Autorització per a tramitar i rebre notificacions, si és el cas.
  - Document de transmissió de la instal·lació (article 19, Decret 88/2005).
  - Document justificatiu que s'ha perfeccionat el canvi de titular de la instal·lació.

  TANCAMENT O DESMANTELLAMENT
  - Imprés de sol·licitud, per duplicat.
  - Documentació identificativa del titular (fotocòpia del NIF) i, si és el cas, del seu representant legal (fotocòpia del NIF i poders que acrediten la seua representació).
  - Autorització per a tramitar i rebre notificacions, si és el cas.
  - Projecte/memòria de tancament i/o desmantellament de la instal·lació.
  - Pla de desmantellament.
  - Comunicació de tancament o desmantellament efectiu.
  - Declaració responsable del tècnic projectista, en el cas que el projecte no dispose de visat per un col·legi professional.
  - Declaració responsable del director de l'execució de les obres, en el cas que el certificat final d'obra no dispose de visat per un col·legi professional.

  Impresos associats

  [INPEECAT] INSTAL·LACIONS DE PRODUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA CONNECTADES EN ALTA TENSIÓ

  [FULRELEC] FULL RESUM D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

  [CERFENAL] CERTIFICAT FINAL D'OBRA, DE TANCAMENT Y DESMANTELLAMENT: INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA CONNECTADES EN ALTA TENSIÓ

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [DEREINFA] DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA PRESENTACIÓ DE INFORMES FAVORABLES. DECLARACIÓ CONFORMITAT CONDICIONAT

  [DECRESTP] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA TÈCNICA COMPETENT PROJECTISTA

  [CERINELE] CERTIFICAT D'INSPECCIÓ - CENTRAL DE PRODUCCIÓ DE ENERGIA ELÈCTRICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'haurà d'obrir l'expedient corresponent a la instal·lació de generació d'energia elèctrica ATREGI basant-se en la sol·licitud relacionada amb este procediment, independentment dels expedients que corresponga obrir per a cada un dels centres de transformació, subestacions i línies d'alta tensió annexes a la instal·lació de generació d'energia elèctrica de conformitat amb el procediment denominat "Subestacions i centres de transformació d'energia elèctrica annexos a instal·lacions de producció d'energia elèctrica i línies elèctriques d'alta tensió de titularitat particular".

  Passos per a l'autorització de noves instal·lacions o modificacions substancials d'instal·lacions ja autoritzades.

  S'entendrà per modificació substancial la substitució dels equips principals com les calderes, motors, turbines hidràuliques, de vapor, eòliques o de gas, alternadors i transformadors, quan s'acredite que la inversió de la modificació parcial o global que es fa supera el 50 per cent de la inversió total de la planta, valorada amb criteri de reposició.
  Tramitació:
  - Presentació de la sol·licitud i documentació preceptiva annexa, segons les disposicions que s'apliquen, davant del corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia.
  - Pagament de taxes.
  - Efectuats els tràmits procedents, l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria d'energia estendrà l'autorització administrativa de la instal·lació.
  - Execució de la instal·lació.
  - En el cas que es requerisca connectar la instal·lació a la xarxa de transport o distribució per a la realització de proves prèvies a la posada en servici, se sol·licitarà autorització de posada en servici per a proves.
  - Presentació de sol·licitud de posada en servici, així com de la documentació preceptiva necessària.
  - Efectuats els tràmits procedents, el corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia emetrà la corresponent autorització d'explotació de la instal·lació.
  - Una vegada obtinguda les corresponents autoritzacions d'explotació, el titular de la instal·lació, si és el cas, haurà d'iniciar el tràmit relatiu al reconeixement de la instal·lació en règim especial.


  Passos per a la comunicació de modificacions no substancials d'instal·lacions existents ja autoritzades
  Tramitació:
  - Presentació de la comunicació i documentació preceptiva annexa, segons les disposicions que s'apliquen, davant del corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia.
  - Pagament de taxes.
  - Efectuats els tràmits procedents, l'òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria d'energia acusarà la recepció de la comunicació presentada.

  Passos per al canvi de titularitat d'instal·lacions ja autoritzades o inscrites
  Tramitació:
  - Presentació de la sol·licitud i documentació preceptiva annexa, davant del corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia.
  - Pagament de taxes.
  - Efectuats els tràmits procedents, l'òrgan competent en matèria d'energia emetrà l'autorització administrativa per a la transmissió de la titularitat de la instal·lació.
  - Perfeccionada la transmissió, el nou titular presentarà la documentació acreditativa d'esta, davant del corresponent Servici Territorial competent en matèria d'Energia.
  - Una vegada fet el tràmit de canvi de titularitat de la instal·lació, el titular, si és el cas, haurà d'iniciar el tràmit relatiu al canvi de titularitat de la instal·lació en el registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 3275/1982, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació (BOE 288, de 01/12/82).
  - Reial Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i subministrament, i els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques (BOE núm. 310, de 27/12/00).
  - Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 224, de 18/09/02).
  - Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOGV núm. 4999, de 05/05/05).
  - Projectes tipus i especificacions tècniques aprovades a empreses de transport i distribució d'energia elèctrica a què es connectarà la instal·lació de generació.
  - Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 20/06/12).
  - Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric (BOE núm. 167, de 13/07/13). Modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector Elèctric.
  - Llei 24/2013, del Sector Elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/13).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 88/2005, de 29 d'abril.

  Vegeu el Reial Decret 661/2007, de 25 de maig.

  Vegeu Llei 2/2012, de 14 de juny

  Vegeu el Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol.

  Vegeu la Llei 24/2013, de 26 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.