• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana per a l'any 2020.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu és proporcionar un període vacacional a les persones majors de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l'envelliment actiu, el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d'espais turístics de la Comunitat Valenciana.
  Un altre objectiu és el manteniment i la generació d'ocupació en aquestes zones durant la temporada baixa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar el programa les persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  1. Tramitació de la sol·licitud dins del termini establit.

  2. Ser major de 65 anys, o major de 60, i acreditar la condició de pensionista abans del 31 de desembre de 2019.

  3. Estar empadronat/ada en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

  4. No patir cap malaltia infectocontagiosa, poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència.

  5. Poden ser beneficiaris del programa, juntament amb el o la sol·licitant (com a acompanyant/s en la sol·licitud):
  - El o la CÒNJUGE de la persona sol·licitant, que ha de complir obligatòriament els requisits 3 i 4 abans indicats.
  - El familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45 % que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el realitze amb els seus familiars i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  En primer lloc podran realitzar les reserves els que han quedat com a beneficiaris, als quals se'ls adjudicarà i comunicarà per carta la data en què podran presentar-se en les agències comercialitzadores. Els que hagen quedat en llista d'espera, és recomanable que consulten en les agències, al llarg de l'any, per a reservar les places que hagen quedat o vagen quedant lliures.
  El preu que han d'abonar els beneficiaris del programa per a l'any 2020, en el cas de les places per a la costa a la Comunitat Valenciana és de 125 €, i de 75 € per a les rutes 'Viu la teua terreta', per persona. La resta del cost real de la plaça l'abonarà la Conselleria a l'agència contractista.
  Les habitacions seran a compartir. En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat), l'usuari ha de pagar un suplement per nit, establit contractualment.
  PAGAMENT (l'agència els indicarà el mode de pagament)
  S'efectuarà un abonament en el moment de fer la reserva de la plaça a l'agència corresponent per les despeses de tràmit, segons s'estableix legalment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Comunicat sobre el programa vacances socials en la Comunitat Valenciana

  El 31 de gener de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de COVID-19 com a Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional. Des de l'aparició dels primers casos de persones infectades en la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha estat pendent de l'evolució de la situació, amb absoluta confiança en la qualitat del sistema sanitari i en la preparació i capacitat dels seus professionals.

  No obstant això, davant l'expansió del brot de coronavirus, en el qual les persones majors formen part del grup de risc, i tenint en compte les recomanacions del Ministeri de Sanitat, així com les mesures adoptades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es trasllada l'acord adoptat per la mateixa de suspensió de tots els viatges, que s'inicien a partir de demà, del programa de Vacances Socials de la Comunitat Valenciana, quedant a l'espera de l'evolució de la situació.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Termini de presentació de sol·licituds per a viatjar durant 2020:
  . Les sol·licituds precumplimentadas, tal com s'indica en carta personal, demanem que les envien preferentment , abans del 5 de juny de 2019, amb la finalitat de seqüenciar l'arribada massiva de sol·licituds.
  . El termini per a les sol·licituds noves comença el 6 de juny.
  La data de finalització de termini definitiu és el 5 de juliol de 2019. Si algun interessat no ha presentat la precumplimentada en el termini recomanat també podrà presentar la mateixa, fins al 5 de juliol.
  SERAN DENEGADES les sol·licituds que es presenten amb posterioritat al termini esmentat o que no complisquen els requisits.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Pot presentar-ho en:
  1.- Els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger

  2.- Oficines PROP de la Comunitat Valenciana

  3.- Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València:
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 I 39
  03001 Alacant/Alacant
  Tel: 012
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana
  Tel: 964726200
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA.
  Av. DE L'OEST, 36
  46001 València
  Tel: 963867408

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  4.- REGISTRE GENERAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES.
  C/ de la Democràcia, 77 - Torre 4 - 46018-València

  5.- També pot enviar-la PER CORREU:
  A través de qualsevol oficina de correus. En aquest cas i amb la finalitat que p arribe dins de termini, és recomanable presentar-la certificada, en sobre obert perquè es puga estampar el segell i data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia*, i l'ha de dirigir a:
  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de dependència. (Vacances Socials)
  C/ de la Democràcia, 77. 46018 - VALÈNCIA
  *La còpia degudament registrada podrà servir, arribat el cas, per a demostrar que s'ha presentat la sol·licitud i la data.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'estar degudament omplida i signada per cada una de les persones participants que hi figuren.
  Si les persones interessades no autoritzen l'òrgan administratiu gestor de vacances socials per a majors a consultar les dades necessàries dels participants, per a tramitar correctament les sol·licituds, i que per aquest motiu marquen la NO AUTORITZACIÓ, han d'aportar obligatòriament la documentació següent amb còpies autèntiques: (referida tant al sol·licitant com al cònjuge i/o familiar a càrrec amb discapacitat; si són acompanyants, és a dir, de totes les persones que figuren en la sol·licitud)
  . Fotocòpia del DNI o el NIE.
  . Certificat oficial de la pensió (que és obligatori per a les pensions estrangeres).
  . Certificat actual d'empadronament emés per l'ajuntament del municipi de la CV.
  . Certificat de discapacitat del familiar a càrrec, participant en el programa, expedit per l'organisme competent.
  Si autoritzen la consulta, no és necessari aportar-los però se'ls podria requerir si fora necessari.
  Independentment de l'autorització, sí que és necessari aportar el certificat de pensió estrangera.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentades les sol·licituds, degudament formalitzades dins del termini i en la forma escaient, aquestes seran gestionades i baremades per la DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA de la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Inici
 • Informació complementària

  SERVEIS
  - Transport des de la capital de la província d'origen al lloc de destinació i retorn.
  - Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, en habitació doble d'ús compartit (es podrà sol·licitar habitació individual, però açò està subjecte a la disponibilitat de l'hotel i al pagament d'un suplement per nit) durant 8 dies (7 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat Valenciana.
  - Així mateix, l'allotjament serà per a 3 dies (2 nits) en les destinacions de 'Viu la teua terreta' (rutes).
  - Les destinacions s'indiquen en un document PDF en la pàgina web.
  - L'estada inclou activitats culturals d'animació i recreatives.
  Enllaç a la web de la Conselleria d'Igualtat: agències de viatges

  Criteris de valoració

  S'hi aplicarà un barem objectiu per procediment mecanitzat (publicat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives)
  El barem té en compte l'edat, els ingressos (d'aquests dos conceptes, en cas de parella serà la mitjana dels dos) i haver gaudit o no de les vacances en els anys precedents, independentment d'haver quedat en reserva/llista d'espera o no.
  És a dir:
  (Davant dels dubtes que normalment sorgeixen en els usuaris i pels quals, amb freqüència, fan consultes o posen queixes), s'insisteix que si qualsevol usuari que, HAVENT QUEDAT EN RESERVA/LLISTA D'ESPERA, ACONSEGUEIX UNA PLAÇA i GAUDEIX DE VIATGE, l'any següent baixarà la seua puntuació, per aquest concepte, a 0. Lògicament tornarà a tindre una puntuació baixa en el barem i tornarà a quedar en reserva /llista d'espera. Aquesta puntuació pujarà gradualment, en els anys posteriors, llevat que torne a viatjar.

  Obligacions

  - Haver tramitat la sol·licitud en temps (registre dins del termini) i forma. (L'imprés de sol·licitud s'ha d'omplir amb lletra llegible i ha d'incloure les dades personals i el domicili, complets i clars, per a les posteriors comunicacions).
  - Les sol·licituds que arriben fora de termini seran denegades i en quedaran excloses.
  - El sol·licitant principal ha de complir els requisits exigits (edat, empadronament a la Comunitat Valenciana, pensió...) així com el cònjuge i/o el fill discapacitat a càrrec que hi figuren com a acompanyants (empadronament a la CV i, en el cas de fill/a discapacitat/ada, que tinga un grau de discapacitat igual o superior al 45 %).
  - Pagament de l'import de la plaça reservada, quan serà el moment.

  Sancions

  En cas de necessitat d'anul·lar un viatge reservat, els interessats han de comunicar-ho a la mateixa agència amb antelació suficient i s'hi aplicarà la normativa general de funcionament de viatges contractats per les agències de viatges.

  Enllaços

  Web vacances socials

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les activitats i viatges d'oci, culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, associació, entitat cultural o uns altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19.

  Llista de normativa

  Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les activitats i viatges d'oci, culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, associació, entitat cultural o uns altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19.

  Llistat de seguiment

  Consulta l'estat de tramitació

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.