Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana per a l'any 2022-2023

  Objecte del tràmit

  El seu objectiu és proporcionar un període vacacional a les persones majors de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l'envelliment actiu, el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d'espais turístics de la Comunitat Valenciana.

  Un altre objectiu és el manteniment i la generació d'ocupació en aquestes zones durant la temporada baixa

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  (No seran enviades cartes amb les sol·licituds precumplimentadas, els qui vulguen sol·licitar, complint els requisits, han d'emplenar la SOL·LICITUD que trobaran en la WEB)

  Podran sol·licitar el programa aquelles persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits

  Requeriments

  1.- Presentació de la sol·licitud dins del termini establit.

  2.- Ser major de 65 anys, o major de 60 que reba prestació de Renda Valenciana d'Inclusió o Pensió No Contributiva, abans del 31 de desembre de 2021.

  3.- Estar empadronat/a en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

  4.- No patir malaltia infectocontagiosa, poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència.

  5.- Poden ser beneficiaris del programa, al costat del/la sol·licitant (com a acompanyant/s en la sol·licitud):

  - El/la CÒNJUGE de la persona sol·licitant que haurà de reunir obligatòriament els requisits 3, i 4 anteriorment indicats.

  - El/la fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el realitze amb els seus pares i ocupe llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel,

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  CUANTIA
  En primer lloc podran realitzar les reserves els qui han quedat com a beneficiaris, als quals se'ls adjudicarà i comunicarà per carta la data en què podran presentar-se en les agències comercialitzadores. Els que hagen quedat en llista d'espera, (reserva) és recomanable que, vagen consultant en les agències, al llarg de l'any, per a fer reserva de les places que hagen quedat o vagen quedant lliures.
  El preu a abonar pels beneficiaris del programa per a l'any 2022, en el cas de les places per a la Costa en la Comunitat Valenciana és de 161,96 € i de 105,80 € per a Rutes ("Viu la teua terreta"), per persona, la resta del cost real de la plaça serà abonat per la Conselleria a l'agència contractista.
  En el cas de les 440 per a usuaris preceptors de RVI o PNC no hauran d'abonar res per les places
  En qualsevol cas, el programa estableix que les habitacions seran a compartir. Per tant si qualsevol dels beneficiaris, de l'una o l'altra modalitat, opta per habitació individual (subjecte a disponibilitat) haurà de pagar un suplement per nit, que serà totalment al seu càrrec.
  PAGAMENT (l'agència els indicarà la forma de pagament)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini de presentació de sol·licituds per a viatjar durant 2022 (els viatges es realitzaran, aproximadament, a partir de mediats de setembre), comença el 16 de febrer i finalitza el 15 de març de 2022.

  Serà denegada qualsevol sol·licitud que es presente amb posterioritat al 15 de març de 2022 o que no complisca els requisits.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Pot presentar-ho en:
  1.- Els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger

  2.- Oficines PROP de la Comunitat Valenciana

  3.- Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València:
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 I 39
  03001 Alacant/Alacant
  Tel: 012
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81
  12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana
  Tel: 964726200
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA.
  AV. DE L'OEST, 36
  46001 València
  Tel: 963867408

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012   o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  4.- REGISTRE GENERAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES.
  C/ de la Democràcia, 77 - Torre 4 - 46018-València

  5.- També pot enviar-la PER CORREU:
  A través de qualsevol oficina de correus. En aquest cas i amb la finalitat que p arribe dins de termini, és recomanable presentar-la certificada, en sobre obert perquè es puga estampar el segell i data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia*, i l'ha de dirigir a:
  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de dependència. (Vacances Socials)
  C/ de la Democràcia, 77. 46018 - VALÈNCIA

  ·Els propis usuaris, poden aportar una còpia de la sol·licitud original perquè amb el segell de registre o certificació de correus estampat igual que la remesa a l'administració, puga servir, arribat el cas, per a demostrar que s'ha presentat la sol·licitud i la data en què es va realitzar.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud anirà degudament emplenada i signada per cadascun/a d'els/les participants que figuren en ella.
  Si els/les interessats no prestaren el seu consentiment al fet que l'òrgan administratiu gestor de Vacances Socials per a Majors, consulte les dades necessàries dels participants, per al tràmit correcte de les sol·licituds, i no autoritzaren, deuran obligatòriament aportar la següent documentació amb còpies autèntiques: (Referida tant a sol·licitant, com a cònjuge, i/o familiar a càrrec amb discapacitat; si són acompanyants, és a dir, de totes les persones que figuren en la sol·licitud)
  . Fotocopia/s del DNI o NIE.
  . Certificat/s oficial de la pensió. (que és obligatori per a les pensions estrangeres)
  . Certificat/s actual d'empadronament emés per l'ajuntament del municipi de la C.V.
  . Certificat de discapacitat del familiar a càrrec, participant en el programa, expedit per l'organisme competent.
  En autoritzar la consulta no és necessari aportar-los, excepte requeriment o per a major seguretat o verificació en determinades dades
  Independentment de l'autorització, sí que és necessari aportar el certificat de pensió estrangera, ingressos per rendiment de treball, pensions privades... o, en el seu cas, una declaració jurada dels ingressos diferents de les pensions rebudes dels òrgans administratius)
  Les sol·licituds incompletes, (dades incorrectes, falsos, il·legibles…etc) amb falta de documentació o/i omissió de signatures de declaració, NO seran tramitades

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DEL PROGRAMA VACANCES SOCIALS PER A MAJORS A LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentades les sol·licituds, degudament formalitzades, dins del termini i en la forma escaient aquestes seran gestionades i baremades per la DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONES MAJORS de la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES.

  Inici
 • Informació complementària

  ·SERVEIS
  - Transport des de la capital de la província d'origen al lloc de destinació i retorn.
  - Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, en habitació doble d'ús compartit (es podrà sol·licitar habitació individual que està subjecta a disponibilitat a l'hotel i al pagament de suplement per nit) durant 8 dies (7 pernoctacions) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat Valenciana.
  - Així mateix, l'allotjament serà per 3 dies (2 pernoctacions) per als destins de "Viu la teua terreta". (Rutes)
  - Els destins s'indiquen en document PDF en pàgina web.
  - L'estada inclou activitats culturals d'animació i recreatives.
  Enllaç a la web de Conselleria d'Igualtat: agències de viatge

  S'OBRIRÀ UN TERMINI PER A NOUS SOL·LICITANTS a la fi de 2022 per a exercici 2023. Els expedients dels sol·licitants que en 2022 no hagen gaudit de viatge passaran a 2023 sense necessitat de presentar de nou, i la seua sol·licitud es baremarà amb els de nova presentació.
  LES SOL·LICITUDS DELS QUI HAGEN OCUPAT PLACES EN 2022 (GAUDIT DE VIATGE) NO ES BAREMARÀ EN 2023 NI PODRÀ OCUPAR PLACES QUE QUEDEN LLIURES

  Criteris de valoració

  S'aplicarà un barem objectiu per procediment mecanitzat els paràmetres del qual són publicats en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  El barem té en compte l'edat, les pensions i altres ingressos mensuals (en aquests dos conceptes, en cas de parella serà la mitjana de tots dos) i haver gaudit o no, (prioritat) de les vacances.
  Les 440 places subvencionades totalment seran adjudicades per als preceptors de RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ o PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA (PNC), per rigorós ordre de data d'entrada de la sol·licitud (dins del termini) fins a completar el nombre de places.
  (Davant els dubtes que normalment sorgeixen en els usuaris i per les quals realitzen amb freqüència consulta o queixa) insistir que si qualsevol usuari que, HAVENT QUEDAT EN RESERVA/LLISTA D'ESPERA, ACONSEGUEIX PLAZA i GAUDEIX DE VIATGE,, l'any següent baixarà la seua puntuació per aquest concepte (prioritat) a 0. Lògicament tornarà a tindre una puntuació baixa en el barem i tornarà a quedar en reserva / llesta d'espera, aquesta puntuació pujarà gradualment, en els anys posteriors, llevat que torne a viatjar.

  Obligacions

  - Haver realitzat la sol·licitud en temps (registre dins del termini) - Les sol·licituds que arriben fora de termini seran denegades i quedaran excloses.
  - Haver realitzat la sol·licitud en forma. (L'imprés de sol·licitud s'ha d'emplenar amb lletra llegible i les dades personals i domicili, correctes, complets i clars) així com amb les signatures corresponents de cadascun dels usuaris. Les sol·licituds incompletes, amb falta de signatures i/o amb falta de documentació obligatòria, no seran tramitades.
  - El sol·licitant titular haurà de complir els requisits exigits. (edat, empadronament en Comunitat Valenciana, pensió.. etc ) així com (el/la cònjuge i/o fill/a discapacitat/a a càrrec), que figuren com a acompanyants (empadronament en C.V. i en el cas de fill/a discapacitat/a, que tinga, a més, un grau de discapacitat igual o major del 45%).
  - Pagament de l'import de la plaça reservada, en el seu moment, segons siga procedent

  Sancions

  En cas de necessitat d'anul·lar un viatge reservat, els interessats han de comunicar-lo a la pròpia agència amb antelació suficient i serà aplicable la normativa general de funcionament de viatges contractats per les agències de viatges.

  Enllaços

  Web vacances socials

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llistat de seguiment

  Consulta l'estat de tramitació. (No disponible encara / període d'enregistrament)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.