• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana per a l'any 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana per a l'any 2020.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu és proporcionar un període vacacional a les persones majors de la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l'envelliment actiu, el desenvolupament personal, els hàbits de vida saludables i el coneixement d'espais turístics de la Comunitat Valenciana.
  Un altre objectiu és el manteniment i la generació d'ocupació en aquestes zones durant la temporada baixa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar el programa les persones majors de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits següents:

  Requeriments

  1. Tramitació de la sol·licitud dins del termini establit.

  2. Ser major de 65 anys, o major de 60, i acreditar la condició de pensionista abans del 31 de desembre de 2019.

  3. Estar empadronat/ada en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

  4. No patir cap malaltia infectocontagiosa, poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència.

  5. Poden ser beneficiaris del programa, juntament amb el o la sol·licitant (com a acompanyant/s en la sol·licitud):
  - El o la CÒNJUGE de la persona sol·licitant, que ha de complir obligatòriament els requisits 3 i 4 abans indicats.
  - El familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45 % que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el realitze amb els seus familiars i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini de presentació de sol·licituds per a viatjar durant 2020:
  . Les sol·licituds preomplides, tal com s'indica en la carta personal, es prega que s'envien, preferentment, abans del 5 de juny de 2019, amb la finalitat de seqüenciar l'arribada massiva de sol·licituds.
  . El termini per a les sol·licituds noves comença el 6 de juny.
  La data de finalització de termini definitiu és el 5 de juliol de 2019. Si algun interessat no ha presentat la sol·licitud preomplida en el termini recomanat, també la podrà presentar fins al 5 de juliol.
  SERAN DENEGADES les sol·licituds que es presenten amb posterioritat al termini esmentat o que no complisquen els requisits.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Pot presentar-ho en:
  1.- Els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger

  2.- Oficines PROP de la Comunitat Valenciana

  3.- Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València:
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 I 39
  03001 Alacant/Alacant
  Tel: 012
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana
  Tel: 964726200
  . REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA.
  Av. DE L'OEST, 36
  46001 València
  Tel: 963867408

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  4.- REGISTRE GENERAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES.
  C/ de la Democràcia, 77 - Torre 4 - 46018-València

  5.- També pot enviar-la PER CORREU:
  A través de qualsevol oficina de correus. En aquest cas i amb la finalitat que p arribe dins de termini, és recomanable presentar-la certificada, en sobre obert perquè es puga estampar el segell i data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia*, i l'ha de dirigir a:
  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de dependència. (Vacances Socials)
  C/ de la Democràcia, 77. 46018 - VALÈNCIA
  *La còpia degudament registrada podrà servir, arribat el cas, per a demostrar que s'ha presentat la sol·licitud i la data.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'estar degudament omplida i signada per cada una de les persones participants que hi figuren.
  Si les persones interessades no autoritzen l'òrgan administratiu gestor de vacances socials per a majors a consultar les dades necessàries dels participants, per a tramitar correctament les sol·licituds, i que per aquest motiu marquen la NO AUTORITZACIÓ, han d'aportar obligatòriament la documentació següent amb còpies autèntiques: (referida tant al sol·licitant com al cònjuge i/o familiar a càrrec amb discapacitat; si són acompanyants, és a dir, de totes les persones que figuren en la sol·licitud)
  . Fotocòpia del DNI o el NIE.
  . Certificat oficial de la pensió (que és obligatori per a les pensions estrangeres).
  . Certificat actual d'empadronament emés per l'ajuntament del municipi de la CV.
  . Certificat de discapacitat del familiar a càrrec, participant en el programa, expedit per l'organisme competent.
  Si autoritzen la consulta, no és necessari aportar-los però se'ls podria requerir si fora necessari.
  Independentment de l'autorització, sí que és necessari aportar el certificat de pensió estrangera.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DEL PROGRAMA VACANCES SOCIALS PER A MAJORS A LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.