Detall de Procediment

Inscripció en el Registre de Control Metrològic de fabricants, importadors, comercialitzadors o arrendadors d'instruments, aparells, mitjans i sistemes de mesura. Metrologia. Indústria

Codi SIA:: 210943
Codi GVA:: 1535
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Proporcionar a les autoritats i fabricants, importadors, comercialitzadors o arrendadors, mitjans uniformes per a la determinació dels requisits que han de complir els fabricants i importadors, comercialitzadors o arrendadors per a la seua inscripció en el Registre de Control Metrològic.

Observacions

Observacions

Per a qualsevol consulta de caràcter tècnic li recomanem sol·licitar cita prèvia davant el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines corresponent (veure apartat enllaços).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Fabricants, importadors, comercialitzadors o arrendadors d'instruments, aparells, mitjans i sistemes de mesura subjectes a metrologia legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud dirigit a la direcció general competent en matèria d'indústria (de manera telemàtica ), en el qual hauran de constar les dades següents: a) El nom i cognoms del sol·licitant, o la denominació o raó social si és persona jurídica. b) DNI/NIE/NIF del sol·licitant. c) Domicili del sol·licitant o el de l'entitat que representa. d) Lloc d'ubicació de la fàbrica o instal·lacions. e) Característiques fonamentals dels instruments de mesura o sistemes que fabrica, importa o comercialitza, amb indicació de l'activitat per a la qual desitja ser inscrit. - Fotocòpia de l'escriptura pública o certificat de Registre Mercantil que acredite la personalitat jurídica del sol·licitant. - Còpia dels certificats de conformitat o aprovacions de model dels instruments de mesura o sistemes que fabrica, importa o comercialitza.

Impresos associats

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 13 - Alta d'inscripció en el Reg. Control Metrològic: 90,18 euros

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ';Enllaços'; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ';Com es tramita telemàticament?'; o en l';enllaç ';TRAMITAR AMB CERTIFICAT'; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent. 4. Respecte als DOCUMENTS QUE S';HAN D';ANNEXAR, si escau: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ';Quina documentació s';ha de presentar?'; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s';han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació (de manera telemàtica EXCLUSIVAMENT). - Expedició d'un document de recepció de la documentació esmentada, amb indicació de la data d'entrada en el Registre i número d'orde. - Possibles visites d'inspecció a les instal·lacions detallades en la documentació aportada. - Emissió de document d'inscripció en el Registre de Control Metrològic.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No