• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana. AEST

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció és afavorir la realització d'estades del personal investigador doctor dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana a empreses de caràcter mercantil que tinguen com a finalitat la materialització d'un projecte d'investigació que supose una innovació en els processos de fabricació o en el producte final de l'empresa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  2. Podran presentar propostes -per mitjà del seu centre i com a persones investigadores responsables de l'execució cientificotècnica d'aquesta- les persones que estiguen en possessió del títol de doctorat i que tinguen formalitzada amb aquesta categoria una vinculació estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària en el moment de la sol·licitud, condició que hauran de mantindre almenys durant el període d'execució de l'ajuda.

  Requeriments

  Podran sol·licitar aquestes ajudes, com a persones investigadores responsables de l'execució cientificotècnica d'aquesta, les persones que estiguen en possessió del títol de doctorat i que tinguen formalitzada amb aquesta categoria la seua vinculació estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària en el moment de la sol·licitud, condició que hauran de mantindre almenys durant el període d'execució de l'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La Generalitat aportarà fins a un màxim de 20.000 euros al centre d'investigació per persona investigadora seleccionada per a una estada de 300 hores anuals.
  De la quantitat anterior, el personal investigador seleccionat rebrà, en concepte de complement salarial, la quantitat de 18.000 euros.
  A més, quan el màxim permés que percebrà la persona investigadora seleccionada, derivat del règim de retribucions i d'incompatibilitats que li siga aplicable, siga inferior al complement salarial previst en l'apartat anterior, el complement salarial que es percebrà s'ajustarà a aquell, la qual cosa comportarà consegüentment que la dotació al centre d'investigació es reduïsca proporcionalment.
  L'import de l'ajuda serà proporcional al temps de dedicació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada remetran telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i amb totes les signatures originals s'ha de presentar als llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AEST-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15409

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AEST&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15409

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud ha d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Currículum de la persona sol·licitant.
  b) Memòria del treball d'investigació que es desenvoluparà, on conste signada per l'empresa la descripció del que suposa d'innovador per a aquesta el projecte que durà a terme l'investigador.
  En cas que el treball que s'haja de desenvolupar tinga vinculació amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), haurà d'indicar-se en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quins objectius específics impactarà l'acompliment d'aquest (pàgines de la 43 a la 54 del document aprovat per la Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació del 27 de desembre de 2016).
  c) Conveni entre el centre d'investigació i l'empresa on s'haja de fer l'estada, en el qual conste el consentiment de l'empresa per a fer l'estada, les condicions en què es farà, la descripció del projecte d'investigació i els objectius d'innovació que es pretén obtindre.
  d) Declaració responsable de l'investigador sol·licitant de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa on se sol·licita fer l'estada.

  Impresos associats

  Ajudes per a contractació de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a dur a terme les propostes de cada fase comptable que siguen pertinents per tal d'executar-la.
  2. Si la documentació que s'aporta és incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció d'aquesta per la persona interessada, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació, i es declararà que desisteixen per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei esmentada. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena, no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'ha presentat.
  4. Les notificacions es faran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació i tindran tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AEST-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15409

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AEST&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15409

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a afavorir la realització d'estades de personal investigador doctor dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana en empreses de caràcter mercantil que tinguen com a finalitat la materialització d'un projecte d'investigació que supose una innovació en els processos de fabricació o en el producte final de l'empresa.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposeu de certificat, podeu accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la demostració
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que cal annexar requerits per la sol·licitud per a omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Incompatibilitats:
  Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra que s'haja obtingut per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos tipus de despeses.

  Durada:
  L'estada s'haurà de realitzar en empreses de la Comunitat Valenciana i ha de tindre una durada màxima de 2 anys, amb una dedicació màxima per exercici de 300 hores. El personal investigador no podrà tindre cap participació en el capital social de l'empresa. El període de realització de l'estada estarà determinat en la convocatòria corresponent i, si escau, en la resolució de concessió de la subvenció.

  Particularitats:
  Quan el màxim permés que percebrà la persona investigadora seleccionada, derivat del règim de retribucions i d'incompatibilitats que li siga aplicable, siga inferior al complement salarial previst en l'apartat anterior o, si és el cas, en la convocatòria, el complement salarial que es percebrà s'ha d'ajustar a aquell, la qual cosa comportarà consegüentment que la dotació al centre d'investigació es reduïsca proporcionalment.

  L'import de l'ajuda serà proporcional al temps de dedicació, segons el certificat de l'estada emés per la persona representant legal de l'empresa de destinació. La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de l'ajuda suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda, proporcional al període de l'estada del qual no s'haja gaudit.

  En cas que durant el període d'execució del projecte la persona investigadora acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conforme a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període de l'execució del projecte, que podrà ser autoritzada per l'òrgan concedent.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i el barem següents:

  a) Adequació del currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant a la investigació que es pretén dur a terme (30 %).
  b) Viabilitat del treball que s'ha de desenvolupar i de la relació que té amb l'objectiu d'innovació que cal aconseguir (40 %).
  1. Fins a 25 punts: viabilitat del treball que s'ha de desenvolupar, adequació de les activitats que es volen dur a terme, objectius que es volen aconseguir i calendari temporal previst per a l'execució d'aquest treball.
  2. Fins a 15 punts: relació de l'activitat amb l'objectiu d'innovació que es vol aconseguir.
  c) Alineació del projecte amb els eixos prioritaris i els objectius específics de la RIS3-CV (30 %).

  Obligacions

  Les persones beneficiàries estaran obligades a:

  a) Comunicar a la Direcció General de Ciència i Investigació la incorporació d'aquestes a l'empresa de destinació dins dels 10 dies següents a la data en què es produïsca. En cas de no comunicar la incorporació en el termini esmentat, s'entendrà que renuncia a l'ajuda concedida.
  b) Ajustar l'actuació d'aquestes a les normes de l'empresa a què s'incorporen.
  c) Notificar qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada mitjançant un escrit dirigit a la Direcció General de Ciència i Investigació per a l'autorització d'aquesta prèviament a la realització de l'estada. L'incompliment d'aquesta notificació podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
  d) Remetre a la Direcció General de Ciència i Investigació, en el termini dels 10 dies següents a la finalització de l'estada en cada anualitat, la documentació següent:
  1. Informe del treball realitzat que continga els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat del responsable de l'empresa.
  2. Certificat de l'estada emés per la persona representant legal de l'empresa, en el qual consten les dates d'inici i finalització de l'estada i el nombre d'hores realitzat que es presentarà en cada anualitat.
  La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de l'ajuda suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda, proporcional al període no realitzat de l'estada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.