Detall de Procediment

Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)

Codi SIA: 211520
Codi GUC: 15409
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present convocatòria és afavorir les estades del personal investigador doctor dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana en empreses de caràcter mercantil que tinguen com a finalitat materialitzar un projecte d'investigació que supose una innovació en els processos de fabricació o en el producte final de l'empresa.

Observacions

Observacions

Incompatibilitats: Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra que s'obtinga per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos conceptes de despeses o similars. Duració: L'estada haurà de tindre lloc en empreses de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració màxima de 2 anys, amb una dedicació màxima per exercici de 300 hores. El personal investigador no podrà tindre cap participació en el capital social de l'empresa. Particularitats: Quan el màxim permés que perceba l'investigador seleccionat, derivat del règim de retribucions i d'incompatibilitats que li siga aplicable, siga inferior al complement salarial que es preveu en l'apartat anterior, el complement salarial que es percebrà s'ajustarà a aquell, fet que comportarà consegüentment que la dotació al centre d'investigació es reduïsca proporcionalment. 8. L'import de l'ajuda serà proporcional al temps de dedicació, segons el certificat de l'estada emés per qui exercisca la representació legal de l'empresa de destinació. L'estada per un període de temps inferior al que preveja la resolució de concessió de l'ajuda suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda, proporcional al període no realitzat de l'estada. 9. En cas que durant el període d'execució del projecte l'investigador responsable acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat, conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social, o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període l'execució del projecte, que podrà autoritzar l'òrgan concedent

Requisits

Requisits

Podran ser beneficiaris d'estes subvencions els centres d'investigació de la CV. Podran sol·licitar estes ajudes, a través de propostes del seu centre, i com a persones investigadores responsables de la seua execució cientificotècnica, aquelles persones que estiguen en possessió del títol de doctor i que tinguen formalitzada amb eixa categoria la seua vinculació estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària en el moment de la sol·licitud que hauran de mantindre almenys durant el període d'execució de l'ajuda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. 2. Podran sol·licitar aquestes ajudes, a través de propostes del seu centre, i com a investigadors responsables de l'execució cientificotècnica, les persones que tinguen el títol de doctor i que tinguen formalitzada amb aquesta categoria la vinculació estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària en el moment de la sol·licitud, que hauran de mantindre almenys durant el període d'execució de l'ajuda.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9740, de 24/10/2023).

Formularis i documentació

L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels següents documents: a) Curriculum vitae de la persona sol·licitant. b) Memòria del treball de recerca a desenvolupar, on conste signat per l'empresa la descripció del que suposa d'innovador per a la mateixa el projecte a realitzar per l'investigador. En cas que el treball a desenvolupar tinga vinculació amb la S-3 Estratègia d'Especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana (2021-2027) haurà d'indicar-se en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quin objectiu o objectius específics impactarà l'acompliment d'este. c) Conveni entre el centre d'investigació i l'empresa on es vaja a realitzar l'estada, en el qual conste el consentiment de l'empresa per a realitzar l'estada, les condicions en què es realitzarà, la descripció del projecte d'investigació i els objectius d'innovació que es pretenen obtindre. d) Declaració responsable de l'investigador sol·licitant de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa on se sol·licita realitzar l'estada. A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la Memòria del treball de recerca a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'este document determinarà la inadmissió d'esta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Adequació del currículum cientificotècnic del sol·licitant a la investigació que es pretén dur a terme (30 %). b) Viabilitat del treball que s'ha de desenvolupar i de la relació que té amb l'objectiu d'innovació que cal aconseguir (40 %). 1. Fins a 25 punts: viabilitat del treball que s'ha de desenvolupar, adequació de les activitats que es pretén executar, objectius que es pretén aconseguir i calendari temporal previst per a executar aquest treball. 2. Fins a 15 punts: relació de l'activitat amb l'objectiu d'innovació que es pretén aconseguir. c) Alineació del projecte amb els eixos prioritaris i els objectius específics de l'estratègia d'innovació de la Generalitat vigent (30 %).

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

Els beneficiaris estaran obligats a: a) Comunicar a l'òrgan instructor la seua incorporació a l'empresa de destinació dins dels 10 dies següents a la data en què es produïsca. En cas de no comunicar la incorporació en el termini esmentat, s'entendrà que es renuncia a l'ajuda concedida. b) Ajustar la seua actuació a les normes de l'empresa a què s'incorporen. c) Notificar qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan instructor perquè l'autoritze prèviament a l'estada. L'incompliment d'aquesta notificació podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. d) Remetre a l'òrgan instructor, en el termini de 10 dies des de la finalització de l'estada en cada any, aquesta documentació: 1. Un informe del treball executat que continga els resultats obtinguts i en què conste la conformitat del responsable de l'empresa. 2. Un certificat de l'estada emés pel representant legal de l'empresa, en el qual consten les dates d'inici i de finalització de l'estada i el nombre d'hores efectuat, que caldrà presentar cada any.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La Generalitat aportarà fins a un màxim de 20.000 euros al centre d'investigació per investigador seleccionat per a una estada de 300 hores anuals. De la quantitat anterior, el personal investigador seleccionat rebrà, en concepte de complement salarial, la quantitat de 18.000 euros. A més, quan el màxim permés que perceba l'investigador seleccionat, derivat del règim de retribucions i d'incompatibilitats que li siga aplicable, siga inferior al complement salarial que es preveu en l'apartat anterior, el complement salarial que es percebrà s'ajustarà a aquell, fet que comportarà consegüentment que la dotació al centre d'investigació es reduïsca proporcionalment. L'import de l'ajuda serà proporcional al temps de dedicació, segons el certificat de l'estada emés per qui exercisca la representació legal de l'empresa de destinació. L'estada per un període de temps inferior al que preveja la resolució de concessió de l'ajuda suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda, proporcional al període no realitzat de l'estada.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es requerisca l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a la realització d'estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024 (CIAEST 2023), presentades a l'empara de la Resolució de 20 d'octubre de 2023 de la Consellleria d'Educació, Universitats i Ocupació (DOGV núm 9710 de 24.10.2023)

Termini

Termini

Deu dies hàbils