Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció és afavorir la realització d'estades del personal investigador doctor dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana en empreses de caràcter mercantil que tinguen com a finalitat la materialització d'un projecte d'investigació que supose una innovació en els processos de fabricació o en el producte final de l'empresa

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  2. Podran sol·licitar aquestes ajudes, a través de propostes del seu centre, i com a persones investigadores responsables de la seua execució cientificotècnica, aquelles persones que estiguen en possessió del títol de doctor i que tinguen formalitzada amb aqueixa categoria la seua vinculació estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària en el moment de la sol·licitud que hauran de mantindre almenys durant el període d'execució de l'ajuda.

  Requeriments

  Podran sol·licitar aquestes ajudes, a través de propostes del seu centre, i com a persones investigadores responsables de la seua execució cientificotècnica, aquelles persones que estiguen en possessió del títol de doctor i que tinguen formalitzada amb aqueixa categoria la seua vinculació estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària en el moment de la sol·licitud que hauran de mantindre almenys durant el període d'execució de l'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La Generalitat aportarà fins a un màxim de 20.000 euros al centre d'investigació per persona investigadora seleccionada per a una estada de 300 hores anuals.
  De la quantitat anterior, el personal investigador seleccionat rebrà, en concepte de complement salarial, la quantitat de 18.000 euros.
  A més, quan el màxim permés a percebre per la persona investigadora seleccionada, derivat del règim de retribucions i d'incompatibilitats que li siga aplicable, siga inferior al complement salarial previst en l'apartat anterior, el complement salarial a percebre s'ajustarà a aquell, la qual cosa comportarà conseqüentment al fet que la dotació al centre d'investigació es reduïsca proporcionalment.
  L'import de l'ajuda serà proporcional al temps de dedicació, segons certificat de l'estada emés per la persona que ostente la representació legal de l'empresa de destinació. La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de l'ajuda suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda, proporcional al període no realitzat de l'estada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de desembre, fins a les 13:00h. del 23 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8959 de 24-11-2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  No existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds de manera presencial en els registres d'entrada.
  Les persones o entitats que desitgen participar en la convocatòria, hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: https://innova.gva.es
  Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AEST&version=10&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15409

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels següents documents:
  a) Curriculum vitae de la persona sol·licitant.
  b) Memòria del treball de recerca a desenvolupar, on conste signat per l'empresa la descripció del que suposa d'innovador per a la mateixa el projecte a realitzar per l'investigador.
  En cas que el treball a desenvolupar tinga vinculació amb l'Estratègia d'Innovació vigent en la Generalitat haurà d'indicar-se en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quin objectiu o objectius específics impactarà l'acompliment d'aquest.
  c) Conveni entre el centre d'investigació i l'empresa on es vaja a realitzar l'estada, en el qual conste el consentiment de l'empresa per a realitzar l'estada, les condicions en què es realitzarà, la descripció del projecte d'investigació i els objectius d'innovació que es pretenen obtindre.
  d) Declaració responsable de l'investigador sol·licitant de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa on se sol·licita realitzar l'estada.
  A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la Memòria del treball de recerca a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquest document determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Impresos associats

  Ajudes per a contractació de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AEST&version=10&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15409

  Tramitació

  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Veure Demo
  Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Incompatibilitats:
  Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra obtinguda per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos conceptes de despeses o similars.

  Duració:
  L'estada haurà de realitzar-se en empreses de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració màxima de 2 anys, amb una dedicació màxima per exercici de 300 hores. El personal investigador no podrà tindre cap participació en el capital social de l'empresa.

  Particularitats:
  Quan el màxim permés a percebre per la persona investigadora seleccionada, derivat del règim de retribucions i d'incompatibilitats que li siga aplicable, siga inferior al complement salarial previst en l'apartat anterior, el complement salarial a percebre s'ajustarà a aquell, la qual cosa comportarà conseqüentment al fet que la dotació al centre d'investigació es reduïsca proporcionalment.

  L'import de l'ajuda serà proporcional al temps de dedicació, segons certificat de l'estada emés per la persona que ostente la representació legal de l'empresa de destinació. La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de l'ajuda suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda, proporcional al període no realitzat de l'estada.

  En cas que durant el període d'execució del projecte la persona investigadora responsable acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat, conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període l'execució del projecte, que podrà ser autoritzada per l'òrgan concedent.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barem:

  a) Adequació del currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant a la investigació que es pretén realitzar (30%).
  b) Viabilitat del treball a desenvolupar i de la seua relació amb l'objectiu d'innovació a aconseguir (40%).
  1. Fins a 25 punts: viabilitat del treball a desenvolupar, adequació de les activitats que es pretén realitzar, objectius a aconseguir i calendari temporal previst per a la seua execució.
  2. Fins a 15 punts: relació de l'activitat amb l'objectiu d'innovació a aconseguir.
  c) Alineació del projecte amb els eixos prioritaris i objectius específics de l'Estratègia d'Innovació de la Generalitat vigent (30%).

  Obligacions

  Les persones beneficiàries estaran obligades a:
  a) Comunicar a l'òrgan instructor la seua incorporació a l'empresa de destinació dins dels 10 dies següents a la data en què es produïsca. En cas de no comunicar la incorporació en el termini citat, s'entendrà que renúncia a l'ajuda concedida.
  b) Ajustar la seua actuació a les normes de l'empresa al fet que s'incorpore.
  c) Notificar qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada mitjançant escrit dirigit a l'òrgan instructor per a la seua autorització prèviament a la realització de l'estada. L'incompliment d'aquesta notificació podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
  d) Remetre a l'òrgan instructor, en el termini de 10 dies des de la finalització de l'estada en cada anualitat, la següent documentació:
  1. Informe del treball realitzat, que continga els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat del responsable de l'empresa.
  2. Certificat de l'estada emés per la persona representant legal de l'empresa, en el qual consten les dates d'inici i finalització de l'estada, i el nombre d'hores realitzat que es presentarà en cada anualitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).
  - Resolució de 20 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Veure Ordre 19/2020, d'1 d'octubre

  Veure Resolució de 20 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.