Sol·licitud d'informació ambiental

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211524
|
Codi GVA: 15424
Descarregar informació
Termini obert

Des de 16-09-2010

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Complir el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient

Terminis
Sol·licitudTermini obert
16-09-2010
Observacions

* DEFINICIÓ D'INFORMACIÓ AMBIENTAL Tota informació en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma que verse sobre les qüestions següents: a) L'estat dels elements del medi ambient, com l'aire i l'atmosfera, l'aigua, el sòl, la terra, els paisatges i espais naturals,...

Saber més
Normativa
 • Directiva 2003/4/CE, de 28 de gener, sobre l'accés públic a la informació ambiental (DOUE L41/26, de 14/02/03).
 • Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria...
 • Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a a l'informació ambiental i de participació pública en...
 • Decret 49/2017, de 31 de març, del Consell, de modificació del Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

El públic en general: qualsevol persona física o jurídica, així com les seues associacions, organitzacions i grups. Persones interessades conforme a la legislació de procediment administratiu, així com persones jurídiques sense ànim de lucre que complisquen els requisits exigits (art. 2 Llei...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació model de sol·licitud (presencial o amb firma electrònica) 2. Confirmació recepció pel CIDAM 3. Requeriment d'esmena o millora de la sol·licitud, si és el cas 4. Resolució de la Director General de Qualitat i Educació Ambiental i notificació a la persona interessada per part del...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 16-09-2010

Durant tot l'any

Documentació
Presentació model de sol·licitud degudament omplit.
Forma de presentació
Telemàtica
TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC (per a aquelles persones que disposen de firma electrónica) Per a això hauran de seguir els passos següents: 1. Accedir des de la icona "tramitar amb certificat" 2. Omplir el formulari corresponent a la sol·licitud d'informació ambiental. 2. Annexar...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
Amb caràcter general, el termini màxim per a resoldre és d'un mes des de la recepció de la sol·licitud en el registre de l'autoritat pública competent per a resoldre-la. Si el volum i la complexitat de la informació són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat (1 mes), el...
Saber més
Observacions

La resolució adoptada esgota la via administrativa. Contra la dita resolució es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la...

Saber més