Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'informació ambiental

  Objecte del tràmit

  Complir el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El públic en general: qualsevol persona física o jurídica, així com les seues associacions, organitzacions i grups.
  Persones interessades conforme a la legislació de procediment administratiu, així com persones jurídiques sense ànim de lucre que complisquen els requisits exigits (art. 2 Llei 27/2006).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15424

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Presentació model de sol·licitud degudament omplit.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ AMBIENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació model de sol·licitud (presencial o amb firma electrònica)
  2. Confirmació recepció pel CIDAM
  3. Requeriment d'esmena o millora de la sol·licitud, si és el cas
  4. Resolució de la Director General de Qualitat i Educació Ambiental i notificació a la persona interessada per part del CIDAM.
  5. Amb caràcter general, el termini màxim per a resoldre és d'un mes des de la recepció de la sol·licitud en el registre de l'autoritat pública competent per a resoldre-la. Si el volum i la complexitat de la informació són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat (1 mes), el termini s'ampliarà a dos mesos. El termini de resolució de les sol·licituds es comptaran a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució adoptada esgota la via administrativa. Contra la dita resolució es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
  Tot això sense perjuí de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació d'acord amb el que disposa els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15424

  Tramitació

  TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC (per a aquelles persones que disposen de firma electrónica)
  Per a això hauran de seguir els passos següents:
  1. Accedir des de la icona "tramitar amb certificat"
  2. Omplir el formulari corresponent a la sol·licitud d'informació ambiental.
  2. Annexar documentació, si és el cas.
  3. Firmar el tràmit i enviar-lo.

  Inici
 • Informació complementària

  * DEFINICIÓ D'INFORMACIÓ AMBIENTAL
  Tota informació en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma que verse sobre les qüestions següents:
  a) L'estat dels elements del medi ambient, com l'aire i l'atmosfera, l'aigua, el sòl, la terra, els paisatges i espais naturals, inclosos les zones humides i les zones marines i costaneres, la diversitat biològica i els seus components, inclosos els organismes modificats genèticament; i la interacció entre estos elements.
  b) Els factors, com ara substàncies, energia, soroll, radiacions o residus, inclosos els residus radioactius, emissions, abocaments i altres alliberaments en el medi ambient, que afecten o puguen afectar els elements del medi ambient esmentats en la lletra a).
  c) Les mesures, incloses les mesures administratives, com polítiques, normes, plans, programes, acords en matèria de medi ambient i activitats que afecten o puguen afectar els elements i factors esmentats en les lletres a) i b), així com les activitats o les mesures destinades a protegir estos elements.
  d) Els informes sobre l'execució de la legislació mediambiental.
  e) Les anàlisis de la relació cost-benefici i altres anàlisis i supòsits de caràcter econòmic utilitzats en la presa de decisions relatives a les mesures i activitats esmentades en la lletra c), i
  f) L'estat de la salut i seguretat de les persones, inclosa, si és el cas, la contaminació de la cadena alimentària, condicions de vida humana, béns del patrimoni històric, cultural i artístic i construccions, quan es vegen o puguen veure's afectats per l'estat dels elements del medi ambient esmentats en la lletra a) o, a través d'eixos elements, per qualsevol dels extrems citats en les lletres b) i c).

  * DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ AMBIENTAL segons Llei 27/2006
  - Dret a accedir a la informació ambiental en poder de les autoritats públiques.
  - A ser informats dels drets que corresponen i ser assessorats per al seu exercici.
  - A ser assistits en la busca d'informació.
  - A rebre la informació en els terminis establits i en el format triat.
  - A conéixer els motius pels quals no se'ls facilita la informació.
  - A conéixer els preus exigibles per a la recepció d'informació

  EL CIDAM (Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana) és la unitat administrativa dependent de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals, encarregada d'exercir les funcions que li són atribuïdes en matèria d'informació i participació ambiental.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  CIDAM (Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Directiva 2003/4/CE, de 28 de gener, sobre l'accés públic a la informació ambiental (DOUE L41/26, de 14/02/03).
  - Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés
  a la justícia en matèria de medi ambient (BOE núm. 171, de 19/07/06).
  - Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a a l'informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6290, de 16/06/10).
  - Decret 49/2017, de 31 de març, del Consell, de modificació del Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient (DOGV núm. 8017, de 07/04/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

  Vegeu el Decret 97/2010, de 11 de juny.

  Vegeu la Directiva Europea.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.