Detall de Procediments

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Objecte del tràmit

  Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  L'aportació es pot realitzar:
  - Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus ) de l'esmentada conselleria.
  - Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els sol·licitants, o els seus representants legals, d'ajudes amb expedients oberts (y no archivados) davant de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball .

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació per mitjà d'este tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents:

  1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos dos supòsits:
  a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat d'ajudes o subvencions.
  b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en la dita conselleria, a la qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

  2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
  Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en este mateix tràmit)

  - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la direcció següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
  Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor.

  - En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.
  La informació relativa a este Registre està disponible:
  . en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&versió=amp (vegeu l'enllaç directe en este mateix tràmit)
  . i en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment.

  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació haurà d'aportar-se en el dit termini.

  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten.
  En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent.

  2.- Respecte a esta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) oferix un servici gratuït de firma de documents PDF.
  Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això.
  - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents que cal presentar.
  - Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-s'hi (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert).
  Si no hi ha tal model, els documents hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'este tràmit telemàtic.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15450

  Tramitació

  - L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA.

  - Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)].

  - L'interessat haurà d'identificar-se amb un certificat digital dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, que són els reconegut inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en este mateix tràmit)

  - Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el document o els documents electrònics que haja d'aportar.

  - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir-ne una còpia.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en eixa matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la Seu Electrònica de GVA

  Inscripció en el Registre de Representants

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.