Detall de Procediment

Sol·licitud d'insectes útils per al control biològic de plagues.

Codi SIA:: 223628
Codi GVA:: 15468
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La necessitat d'obtindre productes d'inferiors nivells de residus fa necessari que, des de les administracions públiques, es done suport a la introducció d'insectes útils, que es crien en els insectaris de la Generalitat, per al control biològic de plagues.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tots els agricultors o productors de cítrics de la Comunitat Valenciana, amb prioritat dels registrats en agricultura ecològica sobre els de producció integrada i aquests, al seu torn, sobre els productors convencionals.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- L'imprés de sol·licitud que està associat a aquest tràmit. Totes les sol·licituds han d'anar signades per l'agricultor/propietari. - Còpia del certificat del CAE-CV en cas que estiga registrat en agricultura ecològica. - Còpia del registre en PI en cas que estiga registrat en producció integrada. - Còpia de la llista de tractaments en l'últim any (quadern de camp).

Presentació

Presentació

Presencial

PER CORREU, TELÈFON O FAX: * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. SILLA Av. d'Alacant, s/n, apartat de correus 125. 46460 Silla -València spf_silla@gva.es Fax: 961 207 700 Telèfon d'informació: 961 207 721 * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. ALMASSORA Polígon industrial Mijares, c/ Comerç, 7. 12550 Almassora-Castelló svalmassora@gva.es Fax: 964 558 341 Telèfon d'informació: 964 558 346 DE FORMA PRESENCIAL: - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc15468. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente tots els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició. - A mesura que es tinga disponibilitat d'insectes útils, es farà el repartiment per rigorós ordre, i s'avisarà per telèfon perquè acudisquen a arreplegar-los als insectaris de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua. (Silla i Almassora).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa