Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'insectes útils per al control biològic de plagues.

  Objecte del tràmit

  La necessitat d'obtindre productes d'inferiors nivells de residus fa necessari que, des de les administracions públiques, es done suport a la introducció d'insectes útils, que es crien en els insectaris de la Generalitat, per al control biològic de plagues.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tots els agricultors o productors de cítrics de la Comunitat Valenciana, amb prioritat dels registrats en agricultura ecològica sobre els de producció integrada i aquests, al seu torn, sobre els productors convencionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es poden començar a presentar des de l'1 de març de cada any fins al 30 d'abril.

  Es pot demanar després d'aquesta data, però no es garanteix que es puga proporcionar l'insecte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  PER CORREU, TELÈFON O FAX:

  * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. SILLA
  Av. d'Alacant, s/n, apartat de correus 125. 46460 Silla -València
  spf_silla@gva.es
  Fax: 961 207 700
  Telèfon d'informació: 961 207 721


  * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. ALMASSORA
  Polígon industrial Mijares, c/ Comerç, 7. 12550 Almassora-Castelló
  svalmassora@gva.es
  Fax: 964 558 341
  Telèfon d'informació: 964 558 346


  DE FORMA PRESENCIAL:

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15468

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - L'imprés de sol·licitud que està associat a aquest tràmit. Totes les sol·licituds han d'anar signades per l'agricultor/propietari.

  - Còpia del certificat del CAE-CV en cas que estiga registrat en agricultura ecològica.

  - Còpia del registre en PI en cas que estiga registrat en producció integrada.

  - Còpia de la llista de tractaments en l'últim any (quadern de camp).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSECTES ÚTILS PER AL CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente tots els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  - A mesura que es tinga disponibilitat d'insectes útils, es farà el repartiment per rigorós ordre, i s'avisarà per telèfon perquè acudisquen a arreplegar-los als insectaris de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua. (Silla i Almassora).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15468

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc15468.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.