• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Acord de representació per a la realització per mitjans telemàtics d'actes de tràmit: notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Acord de representació per a la realització per mitjans telemàtics d'actes de tràmit: notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest procediment és permetre que les empreses que actuen com a operadores d'un trasllat de residus o com a remitents d'un residu, tinga la possibilitat de ser representades, per una altra persona física o jurídica perquè actue en nom dels interessats per a la presentació de les notificacions prèvies de trasllat i/o documents d'identificació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser representades les persones físiques o jurídiques que, havent de figurar en el corresponent document d'identificació com a remitent del residu (siga productor final o gestor intermedi), estiguen registrades o *autorizadaspor la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a operar en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, podran demanar la representació els operadors del trasllat de residus, persones físiques o jurídiques que estan obligats a realitzar la notificació prèvia al trasllat de residus (productor, gestor del magatzem, negociant, agent o posseïdor).

  En cap cas es podrà sol·licitar representació de productors o d'operadors del trasllat de residus no situats en la Comunitat Valenciana.

  Podran ser representants les persones físiques o jurídiques que, havent de figurar en el corresponent document d'identificació com a destinatari del residu (siga gestor intermedi o gestor final), estiguen convenientment autoritzades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a operar en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  D'igual manera, en el cas de trasllats de residus cap a altres Comunitats Autònomes, podrà exercir la representació el destinatari del residu (gestor intermedi o final) sempre que estiga convenientment autoritzat per la conselleria competent en medi ambient de la seua comunitat autònoma.

  Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes: (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

  - Les persones jurídiques.
  - Les entitats sense personalitat jurídica.
  - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.

  Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament (TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC).

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961208552

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15504

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requereix documentació.

  Impresos associats

  ACORD DE REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS D'ACTES DE TRÀMIT: NOTIFICACIONS PRÈVIES DE TRASLLAT, DOCUMENTS D'IDENTIFICACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.