• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licituds de convalidació per estudis cursats i d'exempció per correspondència amb la pràctica laboral, amb mòduls professionals d'un determinat cicle formatiu.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licituds de convalidació per estudis cursats i d'exempció per correspondència amb la pràctica laboral, amb mòduls professionals d'un determinat cicle formatiu.

  Objecte del tràmit

  Sense perjuí del que disposa l'article 13.8, seran objecte de convalidació els mòduls professionals, comuns a diversos cicles, de la mateixa denominació, continguts, objectius expressats com resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i semblant duració. No obstant això, i d'acord amb l'article 45.2 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, els que hagueren superat el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral o el mòdul professional d'Empresa i Iniciativa Emprenedora en qualsevol dels cicles formatius corresponents als títols establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació tindran convalidats els dits mòduls en qualsevol altre cicle formatiu establit a l'empara de la mateixa llei.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat
  Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant el primer mes del curs acadèmic.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Es presentarà en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de convalidació d'acord amb els models normalitzats.

  - A la petició s'adjuntarà el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats o, si és el cas, el certificat de professionalitat, l'acreditació parcial de les competències adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació segons el que disposa l'article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. El centre incorporarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna còpia compulsada del dit document.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS EL RECONEIXEMENT DEL QUAL CORRESPON ALS DIRECTORS DELS CENTRES (LOE)

  SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS EL RECONEIXEMENT DELS QUALS CORRESPON A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació requerida.

  - El director o directora del centre públic on conste el seu expedient resoldrà, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, la petició, i estendrà document específic el model del qual correspon a l'annex XVI en què reconega les convalidacions que són de la seua competència.

  - Per a la resta de convalidacions no previstes en l'article 18 es tramitarà sol·licitud al Ministeri d'Educació conforme al procediment següent:
  a) L'alumne o alumna omplirà la sol·licitud, d'acord amb el model de l'annex XVII, durant el primer mes del curs acadèmic, la presentarà en l'institut d'educació secundària o centre integrat públic de Formació Professional on es trobe el seu expedient acadèmic, i aportarà la documentació sobre la qual basa la seua petició.
  b) El director o directora del centre educatiu incorporarà un certificat en què es faça constar que l'alumne o alumna està matriculat o matriculada en el cicle formatiu per al que sol·licita la convalidació i el remetrà en el termini d'un mes al Ministeri d'Educació per a la seua resolució.

  - Resolta la convalidació per l'òrgan competent, l'alumne o alumna haurà de presentar la dita resolució en el centre educatiu on conste l'expedient acadèmic i, si és el cas, en el centre privat a què es trobe adscrit, perquè produïsca els efectes deguts.

  - Fins que no es resolguen les peticions, l'alumnat haurà d'assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació de les quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional de Formació en centres de treball ni el de Projecte si no complixen els requisits exigibles per la normativa en vigor.

  - Les resolucions es registraran per mitjà de còpia o un altre procediment en l'expedient acadèmic de l'alumnat. Els mòduls convalidats es consignaran en els documents d'avaluació d'acord amb el que preveu l'article 7 d'esta orde.

  Inici
 • Informació complementària

  * CONVALIDACIÓ DEL MÒDUL DE LLENGUA ESTRANGERA ANGLÉS

  1. A fi que l'alumnat conega la llengua anglesa, en els seus vessants orals i escrits, que li permeta resoldre situacions que impliquen la producció i comprensió de textos relacionats amb la professió, conéixer els avanços d'altres països, realitzar propostes d'innovació en el seu àmbit professional i facilitar la seua mobilitat a qualsevol país europeu, el currículum dels cicles formatius incorpora la llengua anglesa de forma integrada en dos mòduls professionals d'entre els que componen la totalitat del cicle formatiu, un d'ells en primer curs i un altre en el segon curs o, de forma transitòria, un mòdul d'Anglés Tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular del qual serà l'anglés. El currículum d'estos mòduls d'Anglés Tècnic es concreta en els respectius annexos dels cicles formatius.
  2. La convalidació de mòduls professionals de «Anglés Tècnic» de qualsevol cicle formatiu, que serà reconeguda per la Direcció del centre docent públic on conste l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna, requerirà la matriculació prèvia en el dit mòdul professional i la presentació d'un certificat oficial per mitjà del qual s'acredite almenys una de les situacions següents:
  1) Tindre superat el mateix mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu cursat en la Comunitat Valenciana establit a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  2) Tindre superat el mòdul professional d'Anglés Tècnic d'un determinat curs en un cicle de grau superior, tindrà efectes de convalidació sobre el mòdul d'Anglés Tècnic del mateix curs de qualsevol cicle de grau mitjà, cursat en la Comunitat Valenciana, i establit a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  3) Acreditar el nivell de coneixement de llengua anglesa corresponent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de les Llengües. Per a la seua acreditació es requerirà certificat expedit per les escoles oficials d'idiomes o altres organismes oficials nacionals o estrangers.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6348, de 06/09/2010).

  Llista de normativa

  Vegeu Orde 79/2010, de 27 d'agost

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.