• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions i assignacions econòmiques en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions i assignacions econòmiques en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les subvencions és fomentar i donar suport als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu, i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2019-2020, així com la implantació de la persona coordinadora PEAFS del centre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Que impartisquen educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, que realitzen projectes PEAFS en el curs 2019-2020.

  Els centres privats concertats han de complir tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la documentació que ho acredite s'adjuntarà a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l'article 4 de l'ordre de bases de convocatòria d'aquesta subvenció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia total màxima estimada que es concedirà en la present convocatòria per a l'exercici 2020 ascendeix a 700.000 euros, repartits de la manera següent:
  a) Assignació per despeses extraordinàries de funcionament dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de titularitat de la Generalitat, un màxim estimat de 550.000 euros
  b) Subvenció en centres docents privats concertats, un màxim estimat de 150.000 euros.

  Per al cobrament de la subvenció, els centres beneficiaris, públics i privats, han de justificar la realització del projecte i de l'aplicació o assignació econòmica concedida, amb la presentació per mitjans electrònics: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19482

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2020. L'incompliment d'aquest termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica, prevista en aquest apartat, comportarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  impresos de sol·licitud:

  sol·licitud (generada automàticament en iniciar el procediment)

  Projecte PEAFS de centre, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Pressupost detallat d'ingressos, despeses i recursos necessaris, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Certificat del secretari del centre, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Cessió de drets propietat intel·lectual
  http://www.gva.es/downloads/publicados/in/18893_bi.pdf

  Domiciliació bancària
  http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_es.pdf

  Impresos de justificació
  Memòria d'actuació, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Liquidació detallada d'ingressos i despeses (centres públics i privats concertats), model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Llista classificada d'ingressos i despeses (només centres privats concertats), model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Formulari reconeixement formació permanent professorat, model en:
  http://www.ceice.gva.es/web/esport/ajudes-a-centres-educatius-promotors-de-la-activitat-fisica-y-el-esport-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

  Impresos associats

  CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15652

  Tramitació

  Seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i s'ha de buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions, el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o bé s'ha d'accedir directament a través de l'adreça d'internet:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15652

  Inici
 • Informació complementària

  El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Reconeixement de formació permanent de professorat
  El projecte esportiu de centre es reconeixerà amb un màxim de 400 hores de formació permanent, que es repartiran entre els participants del projecte, en aplicació de l'Ordre 65/2012 de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

  A cada professor participant es reconeixerà un màxim de 60 hores i un mínim de 15 hores. La suma de les hores no podrà excedir el màxim de durada del projecte, excepte en el cas que tots els participants tinguen assignats el mínim d'hores.
  El coordinador/a esportiu/iva de centre que siga professor rebrà una certificació de 60 hores de coordinació del projecte.
  Les certificacions seran expedides pel servei que tinga atribuïdes les funcions de formació del professorat de la conselleria competent en matèria d'educació, en acabar el projecte esportiu del curs escolar.

  Reconeixement centre CEPAFE
  Els centres beneficiaris de les subvencions seran reconeguts com a centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport (CEPAFE), d'acord amb l'article 34 de la Llei 2/2001, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre (DOGV núm. 8076, de 04/07/2017).
  - RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2019, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2019-2020. [2019/11748] DOGV núm. 8695, d'11/12/2019

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 25/2017, de 29 de juny (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 29 de novembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.