Subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 211563
|
Codi GVA: 15652
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de les subvencions és fomentar i fer costat als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Reconeixement de formació permanent de professorat

El projecte esportiu de centre es reconeixerà amb un màxim de 400 hores de formació permanent, que es repartiran entre els participants del projecte, en aplicació de l'Ordre 65/2012 de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

 

A cada professor que hi participe es reconeixerà un màxim de 60 hores i un mínim de 15 hores. La suma de les hores no podrà excedir el màxim de durada del projecte, excepte en el cas que tots els participants tinguen assignats el mínim d'hores.

El coordinador/a esportiu/iva de centre que siga professor rebrà una certificació de 60 hores de coordinació del projecte.

Les certificacions les expedirà el servei que tinga atribuïdes les funcions de formació del professorat de la conselleria competent en matèria d'educació, en acabar el projecte esportiu del curs escolar.

 

Reconeixement centre CEPAFE

Els centres beneficiaris de les subvencions seran reconeguts com a centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport (CEPAFE), d'acord amb l'article 34 de la Llei 2/2001, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Poden sol·licitar aquestes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria, que realitzen projectes PEAFS en el curs 2023-2024.

 

Els centres privats concertats hauran de complir tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la documentació que ho acredite s'adjuntarà a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l'article 4 de l'ordre de bases de convocatòria de la present subvenció.

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds les formalitzarà el representant del centre educatiu, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2023. L'incompliment d'este termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent de la telemàtica, prevista en este apartat, comportarà l'exclusió de la convocatòria. (DOGV núm. 9713 de 27/10/2023).

Documentació
En la presentació de la sol·licitud, que s'ha de tramitar per OVICE, els centres educatius hauran d'adjuntar la documentació següent, segons els models que estan disponibles en la web...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds les formalitzarà el representant del centre educatiu, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  1. La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2024 ascendeix a 1.200.000 euros, repartits de la manera següent: a) Assignació per despeses extraordinàries de funcionament dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i...
  Saber més