Detall de Procediment

Subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

Codi SIA: 211563
Codi GUC: 15652
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-10-2023
30-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de les subvencions és fomentar i fer costat als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2023-2024, així com la implantació de la persona coordinadora PEAFS del centre.

Observacions

El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Reconeixement de formació permanent de professorat El projecte esportiu de centre es reconeixerà amb un màxim de 400 hores de formació permanent, que es repartiran entre els participants del projecte, en aplicació de l'Ordre 65/2012 de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. A cada professor que hi participe es reconeixerà un màxim de 60 hores i un mínim de 15 hores. La suma de les hores no podrà excedir el màxim de durada del projecte, excepte en el cas que tots els participants tinguen assignats el mínim d'hores. El coordinador/a esportiu/iva de centre que siga professor rebrà una certificació de 60 hores de coordinació del projecte. Les certificacions les expedirà el servei que tinga atribuïdes les funcions de formació del professorat de la conselleria competent en matèria d'educació, en acabar el projecte esportiu del curs escolar. Reconeixement centre CEPAFE Els centres beneficiaris de les subvencions seran reconeguts com a centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport (CEPAFE), d'acord amb l'article 34 de la Llei 2/2001, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria, que realitzen projectes PEAFS en el curs 2023-2024. Els centres privats concertats hauran de complir tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la documentació que ho acredite s'adjuntarà a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l'article 4 de l'ordre de bases de convocatòria de la present subvenció.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar aquestes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2023. L'incompliment d'este termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent de la telemàtica, prevista en este apartat, comportarà l'exclusió de la convocatòria. (DOGV núm. 9713 de 27/10/2023).

Documentació

En la presentació de la sol·licitud, que s'ha de tramitar per OVICE, els centres educatius hauran d'adjuntar la documentació següent, segons els models que estan disponibles en la web https://cultura.gva.es/es/web/deporte/ayudas-a-centros-educativos-promotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-cepafe-de-la-comunitat-valenciana: -Justificació, objectius, metodologia, seguiment i avaluació del Projecte (en un únic document). -Pressupost detallat d'ingressos, despeses i recursos necessaris. -Certificat del secretari del centre. -Cessió de drets propietat intel·lectual. -Domiciliació bancària.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds les formalitzarà el representant del centre educatiu, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a fer-ho s'accedirà a l'Oficina Virtual d'Educació (OVICE) de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en https://ovice.gva.es/, segons les indicacions del manual de tràmit que es publicarà en la pàgina web d'esport: https://cultura.gva.es/es/web/deporte/ayudas-a-centros-educativos-promotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-cepafe-de-la-comunitat-valenciana

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds les formalitzarà el representant del centre educatiu, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a fer-ho s'accedirà a l'Oficina Virtual d'Educació (OVICE) de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en https://ovice.gva.es/, segons les indicacions del manual de tràmit que es publicarà en la pàgina web d'esport: https://cultura.gva.es/es/web/deporte/ayudas-a-centros-educativos-promotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-cepafe-de-la-comunitat-valenciana La informació i la documentació a aportar, que ha de fer referència en el curs 2023-2024, és la següent: a) Dades del projecte PEAFS de centre que promoga l'activitat física i l'esport en el curs 2023-2024, aprovat pel claustre i pel consell escolar del centre i integrat en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual del centre. a.1 – Dades de la persona directora del centre i dades del centre. a.2 – Curs escolar corresponent a la convocatòria. a.3 – Dades de la persona coordinadora del projecte PEAFS. b) Projecte PEAFS: Tota la informació del projecte s'ha d'introduir en els camps de text de OVICE, tenint en compte que la informació facilitada haurà d'ajustar-se a la realitat del projecte. Els camps a emplenar del projecte PEAFS són els següents: b.1 - Pla d'activitats físiques i/o esportives previstes. Calendari, periodització i distribució horària. Nombre d'hores totals del projecte. - Activitats físiques i esportives programades fora de l'horari lectiu promogudes pel centre. - Activitats físiques i esportives associades al projecte de menjador impartides per les seus monitores/s. - Activitats físiques i esportives especials dins de l'horari lectiu organitzades pel centre. - Activitats físiques i esportives organitzades en el temps d'esbarjo. - Activitats específiques d'hàbits saludables i educació en valors relacionats amb l'esport. - Nombre d'alumnes participants en el PEAFS. b.2 - Instal·lacions previstes, equipament esportiu i material disponible - Descripció dels espais esportius utilitzats en el PEAFS. b.3 - Característiques de l'alumnat al qual van dirigides les activitats i la previsió de participació, desglossada per sexes. - Alumnat amb situació social desfavorida (centre CAUS) i/o amb necessitats educatives especials i mesures facilitadores de participació. b.4 - Recursos humans. Organigrama que reflectisca la dedicació i responsabilitat de les diferents persones o càrrecs (coordinador o coordinadora, familiars, docents, etc.). Grau d'implicació dels diferents membres de la comunitat educativa i esportiva. Grau de participació del professorat del centre en les activitats. - Participació del professorat del centre. - Participació del personal extern al centre. b.5 - Programa de suport o accions concretes destinades a la formació del personal tècnic esportiu. - Accions destinades a la formació del personal tècnic esportiu i a la coordinació del PEAFS. b.6 - Mesures de difusió de les activitats físiques i/o esportives del projecte esportiu (web, xarxes socials, blog, revista, etc.). b.7 - Relacions amb altres entitats de l'entorn més pròxim que ajuden a incrementar i/o diversificar l'oferta esportiva. b.8 - La condició de centre participant en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i/o la campanya d'activitats nàutiques “A la mar”. b.9 – Pressupost d'ingressos i despeses - Indicar quantitat total de cost del projecte. - Indicar quantitat sol·licitada d'ajuda. c) Documents adjunts c.1 - Justificació i objectius del projecte. Adhesió al Marc nacional de l'activitat física i l'esport en edat escolar. Inclusió de programes esportius coeducatius que fomenten, entre altres, actituds i valors que afavorisquen la igualtat de gènere, que potencien el joc net, l'educació en valors i els hàbits saludables. Metodologia, seguiment i avaluació del projecte. c.2 - Pressupost detallat d'ingressos, despeses i recursos necessaris. c.3 - Cessió de drets de propietat intel·lectual. Els autors dels projectes seleccionats es comprometen a cedir gratuïtament i per escrit en la Generalitat els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (modificació d'obra, incloent-hi les traduccions) d'estos per al seu exercici en l'àmbit territorial de l'Estat espanyol, en els termes establits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE 97, 22.04.1996). En els mateixos termes indicats en l'apartat anterior, els coordinadors PEAFS, en representació de tots els membres de l'equip, hauran d'aportar l'esmentada declaració de cessió de propietat intel·lectual. c.4 - Certificat del secretari/ària del centre, amb el vistiplau del director/a, on conste: - Que les activitats fisicoesportives que es relacionen en el projecte PEAFS de centre es duran a terme en horari no lectiu i que el centre cedirà l'espai físic i la infraestructura requerida per a dur a terme les activitats. - Que el projecte PEAFS s'acull i adhereix al marc nacional de l'activitat física i l'esport en edat escolar. - Que el projecte PEAFS ha sigut aprovat pel claustre i pel consell escolar del centre i està integrat en el projecte educatiu del centre i en la programació anual. c.5 - Model de domiciliació bancària en què conste la titularitat del compte bancari on es vol rebre la subvenció sol·licitada. A més, els centres privats concertats han de realitzar el tràmit de domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648, en compliment de la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana d'acord amb el que es preveu en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. No seran necessaris si s'ha presentat en una altra convocatòria, però s'haurà d'indicar en quina i el número de compte. c.6 - Els centres educatius privats concertats hauran de presentar una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Este requisit podrà realitzar-se per mitjà de l'emplenament del corresponent apartat del model de sol·licitud d'ajuda. c.7 - Els centres educatius privats concertats hauran de presentar documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, per mitjà d'un certificat referit al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament esta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, i estarà obligada a aportar els documents corresponents. 3 A més de la documentació assenyalada en este apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció. El termini màxim per a resoldre la present convocatòria serà de sis mesos a comptar de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 7 de les bases que regulen esta convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga una resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria podran entendre's desestimades o denegades, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. Justificació: Per al cobrament de la subvenció els centres beneficiaris, públics i privats, hauran de justificar la realització del projecte i de l'aplicació o assignació econòmica concedida, amb la presentació per mitjans electrònics a l'Oficina Virtual d'Educació (OVICE) de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en https://ovice.gva.es/, accedint al tràmit específic de justificació del curs corresponent i aportant la documentació següent: a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les activitats detallades en el projecte d'esport, activitat física i salut (PEAFS), amb indicació de: - Relació de persones o entitats organitzadores de les activitats - Nombre d'alumnes participants en cadascuna d'elles, desglossats per sexes. - Activitats realitzades i programades no realitzades. - Activitats específiques de foment de la salut. - Calendari i horaris de les activitats. - Instal·lacions utilitzades i material. - Organigrama que reflectisca la dedicació i el grau de responsabilitat de les diferents persones. - Programa de suport a la formació del personal tècnic esportiu. - Mesures de difusió del projecte esportiu efectuades. - Relacions amb altres entitats de l'entorn. - Mesures per al seguiment i avaluació del projecte. b) Memòria econòmica justificativa: liquidació detallada d'ingressos i despeses amb una relació classificada de tots els ingressos i despeses ocasionades per la realització de totes les activitats incloses en el projecte esportiu, amb indicació del creditor, concepte, import i data d'emissió. c) Certificat del centre escolar relacionant el professorat implicat en el projecte a l'efecte de reconeixement de la formació permanent prevista. 1. Si l'activitat subvencionada es finança, a més de la subvenció, amb fons propis o altres ajudes o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a l'activitat subvencionada. 2. El termini de presentació de les justificacions conclou el 31 de novembre de 2023. Si fora necessari retardar esta data, s'indicaria en la resolució de concessió; no obstant això, no podrà ser posterior a la conclusió de l'exercici pressupostari 2024. 3. Excepcionalment podran justificar-se despeses realitzades en l'últim quadrimestre de l'any 2023, per tractar-se d'un programa d'activitats realitzat en el període comprés entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost del 2024, coincidint amb el curs escolar o temporada esportiva. 4. Queden exclosos de la possibilitat de justificació els despeses ocasiona per obres o adquisició d'immobilitzat

òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

1. La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2024 ascendeix a 1.200.000 euros, repartits de la manera següent: a) Assignació per despeses extraordinàries de funcionament dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de titularitat de la Generalitat, un màxim estimat d'1.000.000 euros. b) Subvenció a centres docents privats concertats, un màxim estimat de 200.000 euros. Per al cobrament de la subvenció, els centres beneficiaris, públics i privats, hauran de justificar la realització del projecte i de l'aplicació o assignació econòmica concedida, amb la presentació per mitjans electrònics a l'Oficina Virtual d'Educació (OVICE) de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en https://ovice.gva.es/, accedint al tràmit específic de justificació del curs corresponent

Òrgans resolució

Esgota via administrativa