Detall de Procediment

Instal·lacions frigorífiques de nivell 2: Alta, modificació, baixa , canvi de titularitat,control de fugides i comunicació d'accidents. Indústria

Codi SIA:: 211564
Codi GVA:: 15660
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Procediment per a donar d'alta, modificar, donar de baixa, canviar de titularitat, control de fugides, així com la comunicació d'accidents en instal·lacions frigorífiques de nivell 2.

Observacions

Observacions

Les instal·lacions frigorífiques de nivell 2 són les formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si amb una potència elèctrica instal·lada en els compressors superior a 30 KW, en algun dels sistemes, o que la suma total de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics excedisca de 100 KW, o que refreden cambres d'atmosfera artificial, o que utilitzen refrigerants de mitjana i baixa seguretat (L2 i L3). Les instal·lacions de Nivell 2 que utilitzen refrigerants de mitjana i baixa seguretat (L2 i L3) haurà de tindre subscrit una ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL civil o una altra garantia equivalent que cobrisca els possibles danys derivats de la instal·lació per un import mínim de 500.000 euros. Quedaren exemptes d'aquesta obligació les instal·lacions que utilitzen refrigerants pertanyents a la classe A2L, que no sobrepassen els limites màxims de càrrega conforme a les taules A I B de l'Apèndix 1 de la IF04 i que no requerisquen mesures de protecció especifiques segons l'anàlisi de riscos, diferents a les mesures addicionals incloses en l'Apèndix 4 de la IF04 Les instal·lacions frigorífiques seran realitzades, posades en servei, mantingudes, reparades, modificades i desmantellades per professionals frigoristes habilitats, que hauran de complir i poder acreditar davant l'Administració competent, quan així ho requerisca aquesta condició. Quan les instal·lacions empren o estiga previst que empren REFRIGERANTS FLUORATS, haurà de tindre la certificació acreditativa de manipulació de gasos fluorats. Els titulars de les instal·lacions frigorífiques de nivell 2 han de contractar el MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ amb una empresa frigorista habilitada o constituir-se com a empresa automantenedora. Les instal·lacions frigorífiques del Nivell 2 requeriran en general (Article 21 . 2) l'elaboració d'un PROJECTE subscrit per un tècnic titulat competent que serà responsable que la instal·lació compleix amb les exigències reglamentàries. No obstant això, per a les instal·lacions frigorífiques de nivell 2 de l'article 21 punt 3 i punt 4 requeriran la documentació tècnica allí indicada. El DESMANTELLAMENT d'una instal·lació frigorífica haurà de ser realitzat per una empresa frigorista i els residus generats hauran de ser entregats a un gestor de residus. MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (ART. 24 del RSIF): "La transformació d'una instal·lació per AMPLIACIÓ o SUBSTITUCIÓ d'equips per uns altres de característiques diferents requerirà el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions. A l'efecte de determinar la necessitat d'elaboració d'un projecte en relació amb la modificació de la instal·lació, es tindrà en compte el conjunt de la mateixa després de la modificació (...)" Tenint això en compte, quan una instal·lació patisca una modificació, s'haurà de presentar previ a la seua posada en servei la documentació tècnica indicada en l'article 21 del reglament, referida a la part modificada (el projecte o memòria haurà de descriure la modificació, el certificat d'instal·lació comprendrà la part modificada, es presentaran declaracions de conformitat dels equips nous instal·lats...). En l'article 24 del Reglament, s'estableixen 2 EXCEPCIONS a l'indicat anteriorment: A) La modificació d'una instal·lació per REDUCCIÓ O SUBSTITUCIÓ d'equips per uns altres de característiques similars, sempre que els indicadors de seguretat i de funcionament (pressions de treball, càrrega de refrigerant, potència instal·lada) de la instal·lació no excedisquen en més d'un 5% els valors nominals. En aquest cas, el Reglament estableix que no serà necessari presentar la documentació indicada en l'article 21. Només caldrà comunicar a l'Administració el canvi efectuat i anotar l'actuació en el llibre registre de la instal·lació. B) CANVI DE REFRIGERANT en la instal·lació frigorífica per un altre que PERTANY Al MATEIX GRUP DE RISC i la pressió màxima del qual de servei siga IGUAL O INFERIOR a la pressió màxima admissible (PS) del sistema. En aquest cas, caldrà presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma un escrit en el qual s'informe del canvi de refrigerant juntament amb el certificat d'instal·lació en el qual conste aquest canvi. Per tant, es consideren MODIFICACIONS IMPORTANTS qualsevol que no es trobe inclosa en les dues excepcions indicades, que comportaran el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions i l'obligació de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació indicada en l'article 21 del RSIF, relativa a la part modificada. CONTROL DE FUGIDES (PUNT 2.5.3.5. ESMENA DE DEFICIÈNCIES I INFORME I REGISTRE, APARTAT e) DE IF 17. MANIPULACIÓ DE REFRIGERANTS I REDUCCIÓ DE FUGIDES EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES: Les fugides significatives o recàrregues de refrigerant majors del 5% de la càrrega total des de l'última revisió, es reflectiran en un informe elaborat per l'instal·lador frigorista amb els resultats de la revisió, les mesures adoptades i el termini en el qual s'han resolt, entregant còpia del mateix al titular de la instal·lació perquè el remeta a l'autoritat competent en el termini màxim d'una setmana, l'instal·lador el reflectirà en el llibre de registre de gestió de refrigerants. COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: A efectes estadístics, sense perjudici d'altres comunicacions sobre l'accident a les autoritats laborals previstes en la normativa laboral, quan es produïsca un accident que ocasiones danys a les persones que requerisquen assistència mèdica o víctimes mortals, danys al medi ambient o a la pròpia instal·lació, si aquest produeix una parada de la instal·lació superior a una setmana, el titular haurà de notificar-lo al més prompte possible i, en tot cas, en un termini no superior 24 hores a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma, el qual durà a terme les actuacions que considere oportunes per a esclarir les causes d'aquest. D'aquest accident s'elaborarà un INFORME que el titular de la instal·lació remetrà en el termini d'un mes a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Abans de l'entrada en servei de la instal·lació. CONTROL DE FUGIDES: En el termini màxim d'1 setmana (veure informació complementària) COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: Al més prompte possible i, en tot cas, en un termini no superior a 24 hores (veure informació complementària)

Formularis documentació

De conformitat amb el que estableix el Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries, cal presentar la documentació següent: A) ALTA D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES NIVELL 2: A.1.ALTA D'INSTALACION FRIGORÍFICA NOVA NIVELL 2 (de conformitat amb el que preveu l'article 21.2 del reglament esmentat): - Formulari Web de dades generals - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació - Projecte tècnic de la instal·lació executada. - Declaració responsable subscrita per l'autor del projecte tècnic, si aquest no està visat (DECRESTE). - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI). - Certificat tècnic de direcció d'obra(CERDIFRI). - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. A.2. ALTA D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES NIVELL 2 (art. 21.3 del reglament esmentat) *REQUISITS: Per a instal·lacions de nivell 2, els equips de les quals utilitzen fluids pertanyents a la classe de seguretat A2L, que no tinguen cap sistema amb una potència elèctrica instal·lada en els compressors superior a 30 kW, o la suma total de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics, de tots els sistemes, no excedeix de 100 kW i que no refreden cap cambra d'atmosfera artificial. SUPÒSITS: a). NO SOBREPASSA LA CÀRREGA MÀXIMA DE REFRIGERANT ADMESA, SEGONS LES TAULES A I B DE L'APÈNDIX 1 DE LA IF-04 (realitzada per empresa frigorista de nivell 1 o RITE/climatització o empresa frigorista de nivell 2): Si es donen les circumstàncies assenyalades, han de presentar la DOCUMENTACIÓ següent: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació executada signada per instal·lador frigorista o tècnic titulat competent , adjuntant document de càlcul justificatiu del compliment de la instal·lació amb RSIF quant a dimensions del local, altura de muntatge d'equip sobre el sòl, càrrega màxima admesa i mesures de seguretat adoptades. - Certificat de la instal·lació frigorista (CERINFRI). - Certificat per empresa frigorista, signat pel seu representant legal, confirmat que el personal que ha realitzat la instal·lació està habilitat per al maneig de sistemes i instal·lacions que utilitzen gasos de la classe A2L, ha rebut la la formació necessària, i que la instal·lació i els seus components compleixen amb les condicions especifiques que recomana el fabricant dels equips per a la utilització d'aquesta classe de refrigerant A2L (només en el supòsit de empresa frigorista de nivell 1 o RITE/climatització). - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. b) SOBREPASSA LA CÀRREGA MÀXIMA DE REFRIGERANT ADMESA, SEGONS LES TAULES A I B DE L'APÈNDIX 1 DE LA IF 04 (realitzada per empresa frigorista de nivell 2) * En aquest supòsit es podrà presentar la documentació, que a continuació es relaciona, o bé seguir el procediment previst en l'article 21.2 (veure apartat A.1.). Si es donen les circumstàncies assenyalades, han de presentar la DOCUMENTACIÓ següent: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació executada signada per tècnic titulat competent, adjuntant document de càlcul justificatiu del compliment de la instal·lació amb RSIF quant a dimensions del local, altura de muntatge d'equip sobre el sòl, càrrega màxima admesa i mesures de seguretat adoptades. - Anàlisi de riscos de la instal·lació per tècnic titulat competent ,documentant si es tracta d'una zona d'extensió menyspreable (ED) segons la norma UNE-EN 60.079-10-1, en cas contrari haurà d'aplicar-se el Reial decret 144/2016. - Certificat de la instal·lació frigorista (CERINFRI). - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFIQUES NIVELL 2 B.1. AMPLIACIÓ D'EQUIPS PER ALTRES DE CARACTERÍSTIQUES DIFERENTS (art. 24.1 reglament): La transformació d'una instal·lació per ampliació o substitució d'equips per altres de característiques diferents requerirà el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions: - Formulari Web de dades generals - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació - Projecte tècnic de la instal·lació executada. - Declaració responsable subscrita per l'autor del projecte tècnic, si aquest no està visat (DECRESTE). - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) - Certificat tècnic de direcció d'obra (CERDIFRI) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.2. SUBSTITUCIÓ D'EQUIPS PER ALTRES DE CARACTERÍSTIQUES DIFERENTS (art. 24.1 reglament): La transformació d'una instal·lació per ampliació o substitució d'equips per altres de característiques diferents requerirà el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions: - Formulari Web de dades generals - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació - Projecte tècnic de la instal·lació executada. - Declaració responsable subscrita per l'autor del projecte tècnic, si aquest no està visat (DECRESTE). - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) - Certificat tècnic de direcció d'obra (CERDIFRI) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.3. REDUCCIÓ D'EQUIPS PER UNS ALTRES DE CARACTERÍSTIQUES SIMILARS (art. 24.2 Reglament): *REQUISITS: Que els indicadors de seguretat i de funcionament (pressions de treball, càrrega de refrigerant, potència instal·lada) de la instal·lació no excedisquen en més d'un 5% dels valors nominals. Si es compleix aquesta condició es presentarà únicament la següent documentació: - Formulari Web de dades generals. - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació. - Informe/memòria del titular relatiu a l'estat final de la instal·lació després de la substitució o reducció dels equips, on s'explique la modificació realitzada, especificant i indicant el nombre de cambres, volums, refrigerants i la seua càrrega i equips que queden després de la realització de la modificació (sempre justificant tal com diu l'art. 24.2 que els indicadors de seguretat i de funcionament no excedeixen en més d'un 5% els valors nominals). - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.4. SUBSTITUCIÓ D'EQUIPS PER UNS ALTRES DE CARACTERÍSTIQUES SIMILARS (art. 24.2 Reglament): *REQUISITS: Que els indicadors de seguretat i de funcionament (pressions de treball, càrrega de refrigerant, potència instal·lada) de la instal·lació no excedisquen en més d'un 5% dels valors nominals. Si es compleix aquesta condició es presentarà únicament la següent documentació: - Formulari Web de dades generals. - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació. - Informe/memòria del titular relatiu a l'estat final de la instal·lació després de la substitució o reducció dels equips, on s'explique la modificació realitzada, especificant i indicant el nombre de cambres, volums, refrigerants i la seua càrrega i equips que queden després de la realització de la modificació (sempre justificant tal com diu l'art. 24.2 que els indicadors de seguretat i de funcionament no excedeixen en més d'un 5% els valors nominals). - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.5.CANVI DE REFRIGERANT: PRESSIÓ MÀXIMA DE SERVEI DEL NOU REFRIGERANT SUPERA LA PRESSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE DE LA INSTAL·LACIÓ (art. 24.4 del reglament): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Projecte tècnic de la instal·lació executada, en el qual s'analitzen a més les conseqüències i mesures adoptades per a garantir el funcionament segur de la instal·lació (basats en l'estudi exigit en la IF 17). - Declaració responsable subscrita per l'autor del projecte, en el cas de mancar de visat (DECRESTE). - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista, i el director de la instal·lació quan la participació d'aquest últim siga preceptiva (CERINFRI). - Certificat de proves a pressió. - Certificat tècnic de direcció d'obra (CERDIFRI) B.6. CANVI DE REFRIGERANT: PRESSIÓ MÀXIMA DEL NOU REFRIGERANT ÉS IGUAL O INFERIOR A LA PRESSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE DEL SISTEMA I EL FLUID PERTANY AL MATEIX GRUP DE RISC (art. 24.3 del reglament): - Formulari Web de dades generals - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista, i del director de la instal·lació quan la participació d'aquest últim siga preceptiva (CERINFRI). B.7. CANVI DE NIVELL (DE NIVELL 1 A NIVELL 2): Supòsits contemplats: a. Cas general (documentació, que a continuació es relaciona, prevista en l'article 21.2): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Projecte de la instal·lació executada - Declaració responsable subscrita per l'autor del projecte, en el cas de mancar de visat (DECRESTE). - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista, i el director de la instal·lació quan la participació d'aquest últim siga preceptiva (CERINFRI). - Certificat tècnic de direcció d'obra (CERDIFRI) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. b. Únicament per canvi de refrigerant A1 a A2L que NO sobrepasse la càrrega màxima de refrigerant admesa, segons les taules A y B de l'Apèndix 1 de la IF-04 realitzada per empresa frigorista de nivell 1, RITE/climatització o empresa frigorista de nivell 2(únicament es permet canvi de refrigerant a A2L), (documentació prevista en l'article 21.3.a, i que a continuació es relaciona): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació executada signada per instal·lador frigorista o tècnic titulat competent , adjuntant document de càlcul justificatiu del compliment de la instal·lació amb RSIF quant a dimensions del local, altura de muntatge d'equip sobre el sòl, càrrega màxima admesa i mesures de seguretat adoptades. - Certificat de la instal·lació frigorista (CERINFRI). - Certificat per empresa frigorista, signat pel seu representant legal, confirmat que el personal que ha realitzat la instal·lació està habilitat per al maneig de sistemes i instal·lacions que utilitzen gasos de la classe A2L i ha rebut la la formació necessària, i que la instal·lació i els seus components complixen amb les condicions especifiques que recomana el fabricant dels equips per a la utilització d'esta classe de refrigerant A2L, si realitzada per empresa frigorista de nivell 1 o empresa RITE/Climatització) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. c. Únicament per canvi de refrigerant A1 a A2L que sobrepasse la càrrega màxima de refrigerant , segons les taules A i B de l'Apèndix 1 de la IF 04 realitzada per empresa frigorista de nivell 2 (només es permet canvi de refrigerant a A2L), (documentació prevista en l'article 21.3.b), que a continuació es relaciona)*. * En este supòsit es podrà presentar la documentació, que a continuació es relaciona, o bé seguir el procediment previst en l'article 21.2 (veure apartat B.7.a): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació executada signada per tècnic titulat competent, adjuntant document de càlcul justificatiu del compliment de la instal·lació amb RSIF quant a dimensions del local, altura de muntatge d'equip sobre el sòl, càrrega màxima admesa i mesures de seguretat adoptades. - Anàlisi de riscos de la instal·lació per tècnic titulat competent , documentant si es tracta d'una zona d'extensió menyspreable (ED), segons la norma UNE-EN 60.079-10-1, en cas contrari haurà d'aplicar-se el Reial decret 144/2016. - Certificat de la instal·lació frigorista (CERINFRI). - Certificat per empresa frigorista, signat pel seu representant legal, confirmat que el personal que ha realitzat la instal·lació està habilitat per al maneig de sistemes i instal·lacions que utilitzen gasos de la case A2L, que coneix el que s'estableix en el RSIF respecte a aquests refrigerants i ha rebut la formació necessària, i que la instal·lació i els seus components compleixen amb les condicions específiques que recomana el fabricant dels equips per a la utilització d'aquesta classe de refrigerant A2L. - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. C. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA NIVELL 2 - Formulari Web de dades generals - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació - Certificat del correcte desmantellament de la instal·lació frigorífica, subscrit per l'empresa frigorista (CERDESIF) D. CANVI DE TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ NIVELL 2 - Formulari Web de dades generals - Formulari Web de dades específiques de la instal·lació E) CONTROL DE FUGIDES - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Informe per instal·lador frigorista, segons punt 2.5.3.5 Apdo e) de IF 17 F) COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - En el termini d'1 mes s'haurà d'aportar un INFORME D'ACCIDENT, en els termes establits en l'article 29 del RD 552/2019. La presentació d'aquest document es realitzarà a través del tràmit d'Aportació de documentació (veure apartat "enllaços"). NOTA: LLIBRE DE REGISTRE DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES: La persona titular ha de conservar a la disposició de l'administració competent el llibre de registre del sistema de refrigeració que ha d'estar degudament posat al dia per l'empresa frigorista responsable del manteniment de la instal·lació. Les empreses frigoristes han d'omplir degudament les anotacions que els corresponguen en el llibre de registre de la instal·lació frigorífica, que signaran i segellaran als efectes oportuns. L'apèndix 1 de la IF 10 estableix el model del llibre de registre que es podrà materialitzar i omplir sobre suport informàtic.)

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La tramitació d'aquest *proced es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de signatures/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació (de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA). - Si la documentació és correcta, es procedix a la inscripció en el Registre d'Instal·lacions Frigorífiques - Requeriment de la documentació, si és el cas. - Visita d'inspecció, si és el cas. - Inici d'expedient sancionador, si és el cas. NOTA: Per a qualsevol consulta de caràcter tècnic relativa al procediment li recomanem contacte amb el servici territorial d'indústria, energia i mines de la província on estiga situada la instal·lació (veure apartat enllaços)