• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Obtenció directa de la condició d'instal·lador de baixa tensió en les categories bàsica i especialista. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Obtenció directa de la condició d'instal·lador de baixa tensió en les categories bàsica i especialista. Indústria.

  Objecte del servici

  L'instal·lador de baixa tensió:

  - Efectua, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l'àmbit del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues Instruccions tècniques complementàries (ITC-BT).

  - Ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora habilitada.

  - I ha de complir i poder acreditar davant de l'administració competent que el personal disposa (quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control i per a la categoria que corresponga -bàsica o especialista-), una de les situacions d'OBTENCIÓ DIRECTA de la condició d'instal·lador de baixa tensió que s'indiquen més avant.

  L'empresa instal·ladora, en la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat, ha d'acreditar que la documentació o titulació del personal qualificat que disposa el capacita per a dur a terme l'activitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Tal com s'ha indicat, l'instal·lador de baixa tensió ha de complir i poder acreditar davant de l'Administració competent, una de les situacions següents d'OBTENCIÓ DIRECTA de la condició d'instal·lador de baixa tensió:

  a) Tindre un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues Instruccions tècniques complementàries (ITC-BT).

  b) Tindre un títol de Formació Professional o un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del REBT i de les ITC-BT.

  Els títols de Formació Professional i els certificats de professionalitat que s'indiquen a continuació suposen el compliment del requisit establit en l'apartat 1 de l'apèndix de la ITC-BT-03 del REBT, en relació amb l'incís b de l'apartat 4 d'aquesta ITC, per a desenvolupar l'activitat com a "instal·lador de baixa tensió" en qualsevol de les seues dues categories (bàsica i especialista) i modalitats dins de la categoria d'especialista:

  b.1.Títols de Formació Professional
  - Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (família professional Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de formació pofessional de grau mitjà.
  - Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (família professional Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de Formació Professional de grau superior.
  - Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques (família professional Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de cicles formatius de grau mitjà.
  - Tècnic superior en Instal·lacions Electrotècniques (família professional Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de cicles formatius de grau superior.
  - Tècnic auxiliar instal·lador-mantenidor elèctric (branca d'Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de mòduls professionals de nivell 2.
  - Tècnic auxiliar d'electricitat (branca d'Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de Formació Professional de primer grau.
  - Tècnic especialista en Instal·lacions i Línies Elèctriques (branca d'Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de Formació Professional de segon grau.
  - Tècnic especialista en Màquines Elèctriques (branca d'Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de Formació Professional de segon grau.
  - Tècnic especialista en Electricitat Naval (branca Maritimopesquera) corresponent als estudis de Formació Professional de segon grau.
  - Tècnic en Manteniment Electromecànic (família professional d'Instal·lació i Manteniment). NOMÉS CATEGORIA BÀSICA SEGONS LA ITC-BT-03.
  - Oficial Industrial, especialista instal·lador-muntador (branca Electricitat) corresponent als estudis d'Oficial Industrial.
  - Mestre Industrial (branca Elèctrica), corresponent als estudis de Mestratge Industrial.

  b.2. Certificats de professionalitat
  - Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  - Certificat de professionalitat de l'ocupació d'electricista d'edificis.
  - Certificat de professionalitat de l'ocupació d'electricista industrial.
  - Certificat de professionalitat de l'ocupació d'electricista de manteniment.
  - Certificat de professionalitat de gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis (família professional Electricitat i Electrònica, nivell 3 i codi ELEE310).
  - Certificat de professionalitat de gestió i supervisió del muntatge de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior (família professional Electricitat i Electrònica, nivell 3 i codi ELEE0610).


  Aquesta llista de títols i certificats no és limitadora i s'actualitzarà degudament a mesura que s'incorporen títols o certificats de professionalitat nous, tenint per objectiu relacionar els de la Formació Professional del sistema educatiu impartits fins hui que suposen el compliment dels requisits exigits pel REBT per a l'instal·lador de baixa tensió.

  A aquest efecte podeu consultar la pàgina web del Ministeri competent:
  http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_ambito.aspx?id_am=100076


  c) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral en les matèries objecte del REBT esmentat i de les ITC-BT.

  Enllaços

  Web Ministeri.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 224, de 18/09/2002). *Nota: vegeu les modificacions posteriors.
  - Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a adaptar-les a la Llei sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  - Reial decret 683/2011, de 13 de maig, pel qual s'estableixen sis certificats de professionalitat de la família professional Electricitat i Electrònica que s'inclouen en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat i s'actualitza el certificat de professionalitat establit com a annex III en el Reial decret 1214/2009, de 17 de juliol (BOE núm. 137, de 09/06/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost (vegeu les modificacions posteriors)

  Vegeu el Reial decret 560/2010, de 7 de maig.

  Vegeu el Reial decret 683/2011, de 13 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.