Detall de Procediment

Requisits que habiliten la condició d'instal·lador de baixa tensió en les categories bàsica i especialista. Indústria

Codi SIA: 3016399
Codi GVA: 15692
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Informar sobre els REQUISITS que habiliten per a l'exercici de l'activitat d'instal·lador de baixa tensió en les categories bàsiques i especialista.

Informació complementària

Informació complementària

Instal·lador en baixa tensió és la persona física que té coneixements per a exercir alguna de les activitats corresponents a les categories indicades en l'apartat 3 de la Instrucció Tècnica Complementària BT-03 del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. L'instal·lador en baixa tensió: - haurà de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora de baixa tensió habilitada, - haurà de complir i poder acreditar davant l'Administració competent quan esta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control, una de les següents situacions: a) Disposar d'un títol universitari l'àmbit competencial del qual, atribucions legals o pla d'estudis cobrisca les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries. b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat, l'àmbit competencial de la qual incloga les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries. Els títols de Formació Professional i Certificats de Professionalitat que es consideren vàlids per a acreditar el compliment del que s'establix en el REBT per a desenvolupar l'activitat com a instal·lador de baixa tensió poden consultar-se en la pàgina web del Ministeri competent en matèria d'Indústria (veure enllaços directes a eixa pàgina web i al document "Titulació instal·lador de baixa tensió" publicat en ella, en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit). c) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb l'estipulat en el Títol VI del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional, en les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries. S'adjunta enllaç a l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals (IVCP), entitat a la qual cal dirigir-se per a acreditar esta situació. Veure apartat "Enllaços". d) Tindre reconeguda la qualificació professional d'instal·lador en baixa tensió adquirida en un altre o altres Estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que s'establix en el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI). Veure apartat "Enllaços". e) Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que s'establix en el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'establixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93, d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. Les entitats actualment acreditades per ENAC per a la certificació de persones es poden consultar en el portal web d'indústria en l'apartat de consultes públiques (veure apartat "Enllaços"). Qualsevol de les situacions o titulacions previstes (títol universitari, títol de formació professional o certificat de professionalitat, experiència laboral reconeguda o certificació atorgada per entitat acreditada) són vàlides indistintament per a les diferents categories d'instal·lador de baixa tensió, en funció dels coneixements acreditats.