Detall de Procediment

TECE - Aportació d'escrits i documents en procediments sancionadors per infraccions a la normativa de transport terrestre.

Codi SIA: 210536
Codi GUC: 157
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Presentar tot tipus d'escrits i documents en els diferents tràmits del procediment sancionador: - Al·legacions a l'acord d'incoació/iniciació - Al·legacions en període de prova - Al·legacions a la proposta de resolució - Interposició de recursos administratius

Observacions

Llegiu atentament l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient i les diferents resolucions que se us notifiquen. No cal presentar al·legacions fins que no es reba l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador. El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'incoació/iniciació. És el que heu d'utilitzar en les vostres comunicacions amb l'administració.

Requisits

Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o representant d'aquesta.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i que hagen sigut assenyalades en aquest com a presumptes responsables, o els seus representants.

Normativa del procediment

 • Reglament (UE) 2016/403 de la Comissió de 18 de març de 2016 pel qual es completa el Reglament (CE) n.o 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la classificació d'infraccions greus de les normes de la Unió que poden implicar la pèrdua d'honorabilitat del transportista, i pel qual es modifica l'annex III de la Directiva 2006/22/CE del Parlament Europeu i del Consell
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/7/87), en la seua redacció donada per la Llei 29/2003, de 8 d'octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transports per carretera (BOE núm. 242, de 9/10/03).
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres. (BOE núm. 241, de 08/10/1990)
 • Ordre FOM/2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera.
 • Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera.
 • Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/7/87)
 • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8167, de 10/11/2012)
 • Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm. 6152 de 25/11/2009).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015)
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Enllaços

Termini

1. En el cas d'al·legacions a l'acord d'incoació/iniciació: - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació de transports terrestres, dins dels 15 dies següents a la notificació de l'acord d'incoació de l'expedient sancionador. - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, dins dels 10 dies següents a la notificació de l'acord d'inici de l'expedient sancionador. 2. En el cas d'al·legacions en període de prova/al·legacions a la proposta de resolució, dins del termini que s'assenyale a aquest efecte. 3. En el cas que es recórrega la resolució, els terminis seran els següents: - Recurs d'alçada: un mes. - Recurs extraordinari de revisió: quatre anys si en dictar-los s'haguera incorregut en un error de fet, o tres mesos, segons la normativa reguladora (article 125.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Documentació

Totes les al·legacions, els documents i els informes que s'estimen convenients.

Presentació

Presencial
Aquesta opció NOMÉS és vàlida per a persones físiques que no siguen titulars d'autoritzacions de transports: a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen (Oficines PROP). b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

A. Tramitació presencial: (Només vàlida per a persones físiques) - Presentar, a través dels registres corresponents o preferentment a través d'aquest tràmit, un escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal, amb la documentació que s'estime pertinent al procediment. En els dos casos, s'ha de fer constar el número d'expedient, que s'haurà fet constar en l'acord d'iniciació. B. Tramitació telemàtica: - Cal iniciar el tràmit d'aportació a través de la icona superior "tramitar amb certificat", que s'ha de signar electrònicament i s'hi han de fer constar les dades identificatives del procediment facilitades en l'acord d'iniciació.

Esgota via administrativa