• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació d'escrits i documents en procediments sancionadors per infraccions a la normativa de transport terrestre.

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'escrits i documents en els diferents tràmits del procediment sancionador:
  - Al·legacions a l'acord d'incoació/iniciació
  - Al·legacions en període de prova
  - Al·legacions a la proposta de resolució
  - Interposició de recursos administratius

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i que hagen sigut assenyalades com a presumptes responsables.

  Requeriments

  Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o, si és el cas, representant acreditat d'aquesta en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas, s'ha de comunicar a l'òrgan competent per a la instrucció del corresponent expedient sancionador aquesta circumstància.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. En el cas d'al·legacions a l'acord d'incoació/iniciació:
  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació de transports terrestres, dins dels 15 dies següents a la notificació de l'acord d'incoació de l'expedient sancionador.
  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana, dins dels 15 dies següents a la notificació de l'acord d'inici de l'expedient sancionador.
  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, dins dels 10 dies següents a la notificació de l'acord d'inici de l'expedient sancionador.

  2. En el cas d'al·legacions en període de prova / al·legacions a la proposta de resolució, dins del termini que s'assenyale a aquest efecte.

  3. En el cas que es recórrega la resolució, els terminis seran els següents:
  - Recurs d'alçada: un mes.
  - Recurs potestatiu de reposició: un mes.
  - Recurs extraordinari de revisió: tres mesos quan es donen les circumstàncies previstes en els apartats b, c i d de l'article 125.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i quatre anys quan concórrega la circumstància indicada en l'apartat a del precepte esmentat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Només en el cas de persones físiques que no siguen titulars dels títols habilitants de transports:

  En els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=157

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Totes les al·legacions, els documents i els informes que s'estimen convenients.

  Impresos associats

  APORTACIÓ D'ESCRITS I DOCUMENTS EN PROCEDIMENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRANSPORT TERRESTRE PER CARRETERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les al·legacions a l'acord d'incoació/iniciació es traslladen a l'instructor.

  2. L'instructor pot acordar l'obertura d'un període de prova.

  3. A la vista de les actuacions practicades i de la documentació aportada, l'instructor dicta la corresponent proposta de resolució que es notifica als interessats en els expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana o a la Llei de mobilitat valenciana. En els expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació del transport terrestre, es pot prescindir de la dita notificació quan no figuren ni es tenen en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions ni proves diferents a les adduïdes pel mateix interessat.

  4. Conclosa la fase d'instrucció, es dicta la resolució sancionadora.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recursos que procedeixen contra la resolució:

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres:
  Recurs d'alçada.
  Recurs extraordinari de revisió.

  -En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana:
  Infraccions lleus i greus: recurs d'alçada.
  Infraccions molt greus: recurs potestatiu de reposició.
  Recurs extraordinari de revisió.

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana:

  Recurs d'alçada.
  Recurs extraordinari de revisió.
  Regulació: els recursos administratius estan regulats en els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=157

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior Tramitar amb Certificat d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits pels prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), també pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENTE de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Quan els interessats estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la documentació es presente de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de la Carpeta Ciutadana - Sol·licituds en creació (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  No cal presentar al·legacions fins que no es reba l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador.
  Llegiu atentament l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient.

  El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'incoació/iniciació. És el que heu d'utilitzar en les vostres comunicacions amb l'Administració.

  No es pot ajornar o fraccionar el pagament voluntari de la sanció.

  Sancions

  Infraccions:
  - Articles 140, 141 i 142 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.
  - Articles 97, 98, 99 i 101 de la Llei de mobilitat de la Comunitat Valenciana.
  - Articles 31, 32 i 33 de la Llei de taxi de la Comunitat Valenciana.
  Sancions:
  - Article 143 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.
  - Article 103 de la Llei de mobilitat valenciana.
  - Article 34 de la Llei de taxi de la Comunitat Valenciana

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/7/87), en la seua redacció donada per la Llei 29/2003, de 8 d'octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transports per carretera (BOE núm. 242, de 9/10/03).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres. (BOE núm. 241, de 08/10/1990)
  - Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015)
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8167, de 10/11/2012)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Vegeu la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Llistat de seguiment

  CONSULTA SANCIONS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.