Detall de Procediment

Sol·licitud d'assignació de contrasenya pels organismes de control per a unitats de transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR). Indústria.

Codi SIA:: 210949
Codi GVA:: 1570
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar, pels organismes de control, l'assignació de contrasenya quan realitzen actuacions de certificació de conformitat de tipus per al transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR). Esta sol·licitud es realitza davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on estiga radicat el fabricant. Així, si el fabricant esta radicat en la Comunitat Valenciana, es sol·licitará l'assignació de contrasenya a la Direcció General competent en matèria d'indústria de la Conselleria amb competències en la dita matèria, en la forma que s'establix en el present tràmit de la Guia Prop. Es mantindrà un registre centralitzat de contrasenyes de tipus d'envasos i embalatges, grans recipients per a granel (IBC/GRG) i grans embalatges, cisternes, vehicles-bateria i CGEM (contenidors de gas d'elements múltiples), contenidors a granel (pulverulents o granulars) especials per a determinats productes segons l'ADR, així com d'homologacions de vehicles. Este registre es troba integrat en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria del Ministeri competent.

Observacions

Observacions

1.- Als efectes del Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, s'entendrà per: a) ADR: l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, celebrat a Ginebra el 30 de setembre de 1957, amb les seues modificacions. b) Mercaderies perilloses: Aquelles matèries i objectes el transport dels quals per carretera està prohibit o autoritzat exclusivament davall les condicions establides en l'ADR o en altres disposicions específiques. c) Transport: El realitzat en vehicles automòbils que circulen sense camí de trànsit fix per qualsevol classe de vies terrestres urbanes o interurbanes, de caràcter públic, i així mateix de caràcter privat, quan el transport que s'hi realitze siga públic. Estan considerades com a operacions de transport les activitats de càrrega, descàrrega de les mercaderies en els vehicles i la transferència entre modes de transport així com les parades i estacionaments que es realitzen per les circumstàncies del transport. El conductor que, d'acord amb el que disposa l'ADR, necessite una formació específica, haurà de proveir-se d'una autorització especial que l'habilite a este efecte, la qual serà expedida per la Direcció Provincial de Trànsit on se sol·licite, conforme es determina en el Reglament General de Conductors, aprovat per Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, i disposicions complementàries. L'esmentada autorització especial serà equivalent al certificat de formació previst en l'ADR. Seran aplicables als conductors de vehicles que transporten mercaderies perilloses les normes que, sobre límits de velocitat, establix la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 2.- La documentació de transport prevista en l'ADR, haurà d'estar redactada en espanyol. Sense perjuí de la utilització d'altres llengües oficials de les comunitats autònomes. El document de transport utilitzat en els transports de mercaderies perilloses realitzats enterament a Espanya o entre Espanya i Portugal podrà ser redactat només en espanyol o portugués.

Requisits

Requisits

- El fabricant del vehicle (o el mandatari si el fabricant és estranger) ha d'estar radicat a la Comunitat Valenciana. - L'organisme de control ha d'estar habilitat per a actuar en l'àmbit reglamentari del Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els organismes de control (OC) acreditats d'acord amb la norma UNE-EN/IEC17.020, sobre criteris generals per al funcionament dels diversos organismes que realitzen inspecció, que complisquen els requisits addicionals establits en els apartats I, II, III i IV, segons el cas, de l'annex 6 del Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol, i puguen actuar en la comunitat autònoma (en este cas en la Comunitat Valenciana) on estiga radicat el fabricant (o el mandatari si el fabricant és estranger).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Ordre de 20 de setembre de 1985, sobre normes de construcció, aprovació de tipus, assajos i inspecció de cisternes per al transport de mercaderies perilloses (BOE 27/09/1985).
 • Ordre de 17 de març de 1986, per la qual es dicten normes per a l'homologació d'envasos i embalatges destinats al transport de mercaderies perilloses (BOE núm. 77, de 31/03/1986).
 • Llei 21/1992 , de 16 de juliol d'Indústria, (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
 • Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, perquè s'aprova el Reglament d'Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat industrial (BOE núm. 32, de 06/02/1996).
 • Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE núm. 50 de 27/02/2014).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

L'organisme de control sol·licitant haurà de presentar telemàticament la SOL·LICITUD d'assignació de contrasenya en actuacions de certificació de conformitat de tipus per al transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR), segons model normalitzat denominat SOLCONCE disponible com a imprés associat a este tràmit i també en el tràmit telemàtic. En l'apartat F "Certificació de conformitat de tiipus" d'eixe formulari s'omplirà el tipus que corresponga: - Envasos i embalatges. - Grans recipients per a granel (IBC/GRG). - Cisternes, contenidors cisterna, bateria de recipients i vehicles bateria, CGEM (contenidors de gas elements múltiples); contenidors a granel (pulverulents o granulars); Homologacions de vehicles.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, la presentació de la sol·licitud NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 3. Clicant en els enllaços "Tramitar amb certificat electrònic" accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que hageu d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar (sol·licitud i documentació que haurà d'acompanyar-la si es el cas). * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA per l'organisme de control de la sol·licitud d'assignació de contrasenya davant de la Conselleria competent en matèria d'indústria. 2. La Direcció General amb competències en matèria d'indústria de l'esmentada Conselleria: 1r. Tramitarà la sol·licitud d'assignació de contrasenya en el registre centralitzat de contrasenyes dependent del Ministeri competent en esta matèria. 2n. Comunicarà telemàticament a l'organisme de control sol·licitant la contrasenya assignada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa