Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes Pla renove de Finestres 2020 (consumidors)

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes finestra (envidriament, marc i premarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podrà acollir-se a aquestes ajudes qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

  No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 30 de gener de 2020 fins al 7 de setembre de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  S'han de dirigir a l'oficina de campanya: http://planrenove.ivace.es/ca/
  Telèfon d'informació: 900 901 708 - Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00.
  info_renove@gva.es

  http://www.planrenoveaven.es/avenWeb2010v/view/ciu_listadoComerciosAdheridos.faces;jsessionid=3FEBF11A899DD5CFD792407187709616.RenoveNodo1

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. El comerç o l'empresa instal·ladora tramitarà la presentació de la sol·licitud del particular a través de la plataforma de gestió del Pla Renove de finestres 2019 , que ha d'incloure la documentació següent:
  a) Còpia de la sol·licitud normalitzada, signada per la persona sol·licitant i per l'empresa instal·ladora o comerç. No s'acceptaran sol·licituds que no estiguen degudament omplides, signades i segellades per l'empresa instal·ladora o el comerç i per la persona sol·licitant.
  b) Còpia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas que no haja autoritzat l'IVACE a obtindre'l.
  c) Declaració responsable de la persona que sol·licite l'ajuda del fet que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social, declaració responsable de no haver rebut altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada i declaració responsable de ser propietària, arrendatària o usufructuària de l'habitatge. Totes aquestes declaracions estan incloses en la sol·licitud normalitzada de l'ajuda.
  d) Pressupost detallat per partides, acceptat per la persona que sol·licite l'ajuda.
  e) En els casos en els quals en el DNI de la persona sol·licitant no aparega com a residència habitual l'adreça de l'habitatge objecte de substitució de finestres i portes finestra objecte d'aquest Pla Renove, s'ha d'aportar una còpia del certificat d'empadronament en el qual figure com a resident en l'habitatge objecte d'ajudes amb data anterior al 29 de gener de 2019, i se n'exceptuen les adquisicions o arrendament d'habitatges posteriors a aquesta data; en aquest cas, han d'aportar, a més, una còpia de l'escriptura de compravenda o el contracte d'arrendament.
  f) Duplicat o còpia de la factura de renovació de les finestres i/o portes finestra, signat i segellat pel comerç o l'empresa instal·ladora, que han de ser d'una data compresa entre l'inici del termini de presentació de sol·licituds i el 31 de juliol de 2019 i han d'incloure com a mínim, els conceptes següents:
  - Dades del comerç o l'empresa instal·ladora (persona jurídica, CIF i segell original).
  - Dades de la persona sol·licitant (nom, cognoms, DNI i domicili).
  - Desglossament del pressupost detallat per partides (envidriament, marc, premarc, persianes, dispositius de làmines, muntatge i desmuntatge dels elements, ajudes d'obra, transport, altres recàrrecs, IVA, etc.), en el qual s'incloguen les dimensions de les finestres i portes finestra, el tipus, la marca i el model del marc i premarc, els tipus d'envidriaments, la marca i el model d'aquests, amb l'especificació de les grossàries incloent-hi la cambra, el preu unitari, el nombre d'unitats i el preu total.
  - Descompte aplicat pel comerç o l'empresa instal·ladora.
  - Fer constar en la factura de manera expressa el seu acolliment al Pla Renove de finestres 2019.
  g) Justificants de pagament mitjançant entitat financera: còpia de l'extracte bancari juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de transferència que acredite que la persona o entitat destinatària del pagament coincideix amb la persona o entitat que emet la factura. De la mateixa manera, la persona que sol·licite l'ajuda ha de ser titular o cotitular del compte bancari des del qual es faça la transferència o s'emeta el xec. No s'accepten pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés com a justificant de pagament.
  h) S'accepten pagaments efectuats mitjançant modalitats de finançament, sempre que es presente el contracte signat per la persona que sol·licita l'ajuda i l'empresa financera, i s'acredite el pagament en la forma establida en l'apartat anterior d'una quantitat igual o superior a l'import de l'ajuda concedida. En tot cas, l'IVACE establirà les mesures de control que considere oportunes per a comprovar que s'ha dut a terme la totalitat del pagament a l'entitat financera.
  i) Justificant tècnic de la transmitància tèrmica (U) i de la permeabilitat a l'aire de cada una de les finestres i/o portes-finestres instal·lades. S'optarà per una de les següents opcions, en funció de la documentació disponible:
  - Opció 1: Etiqueta d'eficiència energètica segons el model annex III. L'etiqueta ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica i la permeabilitat a l'aire de la finestra o porta finestra.
  - Opció 2: Marcatge CE (complet), segons el model annex II. El marcatge CE (complet) ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica, i la permeabilitat a l'aire de la finestra o porta finestra.
  - Opció 3: Si el marcatge CE (complet) ha sigut emés amb un envidriament diferent de l'instal·lat en l'habitatge, s'ha d'aportar a més, el marcatge CE dels envidriaments, segons el model annex IV. El marcatge CE de l'envidrament ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica de l'envidriament.
  j) Fotos de les finestres i portes finestra abans i després de la reforma, sempre preses des de l'interior de l'habitatge.
  k) Còpia del compte bancari en què apareguen les dades de la persona titular del compte (beneficiària de l'ajuda), en el qual s'ha d'abonar, si és procedent, l'ajuda corresponent.
  2. El termini màxim per a entregar tota la documentació especificada en els apartats e, f, g, h, i, j, k d'aquest article serà el 31 de juliol de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.