• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'inscripció d'un habitatge en la Xarxa Lloga

  Objecte del tràmit

  Inclusió de la vivenda de la seua propietat en la borsa de la Xarxa Lloga.
  La Xarxa Lloga constituïx un servici integral d'informació, mediació i assessorament en matèria de lloguer de vivenda, i en particular del lloguer a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El propietari/ària de la vivenda o usufructuari/ària, si és el cas.

  Requeriments

  Requisits per a accedir a la borsa de la Xarxa Lloga:
  · Que la vivenda reunisca condicions d'habitabilitat.
  · Que qui sol·licita la inclusió siga propietari/ària de l'habitatge o usufructuari/ària de l'habitatge, i aporte la documentació oportuna.
  · Estar al corrent en el pagament de l'IBI i estar donat d'alta dels subministraments d'aigua i electricitat i, si escau, gas, en el moment de formalitzar el contracte.
  · La renda màxima a percebre pel lloguer de l'habitatge, excloses les despeses de comunitat, serà la que s'establisca, a cada moment, per resolució de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana i, en defecte d'açò, no podrà superar la renda màxima d'habitatge de renda especial a 10 anys, tant per a l'habitatge com per al garatge i el traster.
  Si l'habitatge és propietat d'una societat, el representant legal haurà de presentar l'acreditació d'esta representació.

  Per a conéixer i poder calcular la renda màxima a percebre pel propietari/ària vegeu en Enllaços

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, com també en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQVIV&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15704

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQVIVCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15704

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A fi d'acreditar la propietat de la vivenda, s'haurà de facilitar a l'agent col·laborador còpia de la documentació següent:
  - Escriptura de propietat o nota simple del Registre de la Propietat.
  - Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI)
  - Últim rebut d'aigua, llum i gas
  - Acreditació de la representació, en el seu cas  La sol·licitud implica l'autorització a l'administració competent en matèria d'habitatge perquè demane de l'Agència Tributària i altres administracions i registres públics els informes o certificats necessaris amb vista a la justificació dels extrems requerits per a la concessió de la resolució, com el compliment de les obligacions fiscals amb l'Agència Tributària i la conselleria competent en matèria d'Hisenda, i amb la Seguretat Social, i informació patrimonial.

  Així mateix, quan dins del marc de col·laboració amb la Generalitat i l'Administració General de l'Estat l'òrgan competent puga disposar de la informació prevista en el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, no serà necessari aportar la dita documentació, quan es puguen comprovar les dades personals d'identitat i residència a través del Sistema de Verificació de Dades

  Tot això es comunica en virtut del que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La inscripció de la vivenda de la seua propietat en la Xarxa Lloga es podrà realitzar de tres maneres:

  1. Acudint a alguna de les oficines dels nostres agents col·laboradors.

  2.TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC (per a aquelles persones que disposen de firma electrònica)
  a) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat"
  b) Omplir la sol·licitud
  c) Firmar i enviar

  3.TRAMITACIÓ TELEMÀTICA (si no disposa de certificat digital, pot accedir a la versió sense certificat)
  a) Accedir des de la icona "Tramitar telemàticament"
  b) Omplir la sol·licitud telemàtica
  c) Imprimir el justificant
  d) IMPORTANT: La sol·licitud d'inscripció en la borsa de la Xarxa Lloga, SENSE certificat digital, no serà vàlida fins que no es signe per la persona sol·licitant, per a això haurà de presentar el justificant en els registres habilitats, i preferentment en el Registre General de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, al carrer Castan Tobeñas, núm. 77 de València, CP 46018 (Torre I del CA9O).

  En qualsevol cas, l'agent de la Xarxa Lloga que haja triat es posarà en contacte amb vosté, per a revisar i requerir-li la documentació necessària per a la inscripció vàlida de la seua vivenda en la XARXA LLOGA. En el cas que en el seu municipi no tinga agent col·laborador o no n'haja assenyalat cap, se li designarà l'agent principal de la província on es troba l'habitatge.

  Fins que l'agent de la Xarxa Lloga no comprove la documentació i inspeccione la vivenda, LA INSCRIPCIÓ del seu habitatge en la Xarxa Lloga NO SERÀ VÀLIDA i per tant, no estarà disponible per als usuaris de la Xarxa Lloga.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQVIV&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15704

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_VIV_RDALQVIVCF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15704

  Inici
 • Informació complementària

  AVANTATGES D'INSCRIURE EL SEU HABITATGE EN LA XARXA LLOGA
  · Publicitació de la vivenda en la nostra web i per mitjà de cartell en la via pública
  · Gestión de les visites a la vivenda
  · Selecció de l'inquilí/ina més adequat a la seua vivenda
  · Elaboració, supervisió i seguiment del contracte d'arrendament
  · Intermediació durant la vigència del contracte

  Enllaços

  Web Xarxa Lloga: propietaris

  Càlcul renda màxima

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 30 de juliol de 2010 , del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual crea i regula la Xarxa Lloga (DOCV núm. 6332, de 13/08/10).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 15/2010, de 30 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es crea i regula la Xarxa Lloga (DOGV núm. 6358, de 20/09/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde de 30 de juliol de 2010

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 15/2010

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.