Detall de Procediment

Requisits que habiliten la condició de "instal·lador de línies d'alta tensió", en qualsevol de les seues dos categories LAT 1 (per a instal·lacions elèctriques d'alta tensió la tensió nominal de la qual no excedisca de 30 kV) i LAT 2 (per a instal·lacions elèctriques d'alta tensió sense límit de tensió). Indústria

Codi SIA: 3016400
Codi GVA: 15706
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Informar sobre els REQUISITS que habiliten per a l'exercici de l'activitat d'instal·lador de línies d'alta tensió.

Informació complementària

Informació complementària

L'instal·lador de línies d'alta tensió és la persona física que posseïx coneixements teoricopràctics de la tecnologia de les línies d'alta tensió i de la seua normativa que li capaciten per al muntatge, reparació, manteniment, revisió i desmuntatge de les instal·lacions de línies d'alta tensió corresponents a la seua categoria, i que complix els requisits establits en l'apartat 4 de la ITC LAT 03 del Reial decret 223/2008. L'instal·lador d'alta tensió: - haurà de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora habilitada, - i haurà de complir i poder acreditar *antela administració pública competent quan esta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats de control, i per a la categoria que corresponga de les assenyalades en l'apartat 3 de la ITC LAT 03, alguna de les següents situacions: a) Disposar d'un títol universitari l'àmbit competencial del qual, atribucions legals o pla d'estudis cobrisca les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seues instruccions tècniques complementàries. b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat, l'àmbit competencial de la qual incloga les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Real decret 23/2008, de 15 de febrer, i de les seues instruccions tècniques complementàries Els títols de formació professional i els certificats de professionalitat que actualment es consideren vàlids per a acreditar el compliment dels requisits establits en la ITC LAT 03 poden consultar-se en la pàgina web del Ministeri competent en matèria d'Indústria (veure enllaços directes a eixa pàgina web i al document "Titulació professional d'instal·lador de línies alta tensió" publicat en ella, en l'apartat "ENLLAÇOS" d'este tràmit). El llistat de títols anterior no és limitatiu, i s'actualitzarà degudament a mesura s'incorporen nous títols o certificats de professionalitat, tenint per objecte relacionar aquells de la Formació Professional del Sistema Educatiu impartits fins a la data. c) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb l'estipulat Títol VI del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional en les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seues instruccions tècniques complementàries S'adjunta enllaç a l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals (IVQP), entitat a la qual cal dirigir-se per a acreditar esta situació. (Veure apartat "ENLLAÇOS"). d) Tindre reconeguda la qualificació professional d'instal·lador d'alta tensió adquirida en un altre o altres Estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que s'establix en el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI). (Veure apartat "ENLLAÇOS"). e) Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones per ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que s'establix en el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'establixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93, d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. Les entitats actualment acreditades per ENAC per a la certificació de persones es poden consultar en el portal web d'indústria en l'apartat de consultes públiques (veure apartat "ENLLAÇOS"). Qualsevol de les situacions o titulacions previstes (títol universitari, títol de formació professional, experiència laboral reconeguda o certificació atorgada per entitat acreditada) són vàlides indistintament per a les categories LAT1 i LAT2, en funció dels coneixements acreditats.