• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Obtenció directa de la condició d'instal·lador "de línies d'alta tensió", en qualsevol de les dues categories: LAT 1 (per a línies aèries o subterrànies d'alta tensió de fins a 30 kV) i LAT 2 (per a línies aèries o subterrànies d'alta tensió sense límit de tensió). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Obtenció directa de la condició d'instal·lador "de línies d'alta tensió", en qualsevol de les dues categories: LAT 1 (per a línies aèries o subterrànies d'alta tensió de fins a 30 kV) i LAT 2 (per a línies aèries o subterrànies d'alta tensió sense límit de tensió).
  Indústria.

  Objecte del servici

  L'instal·lador d'alta tensió ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora habilitada que ha de complir i poder acreditar davant de l'administració competent que el personal disposa de la qualificació professional quan aquesta ho requerisca així en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control.

  L'empresa, en la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat, ha d'acreditar que la documentació o titulació del personal qualificat que disposa el capacita per a dur a terme l'activitat.

  Inici
 • Informació complementària

  L'instal·lador de línies d'alta tensió ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora de línies d'alta tensió habilitada i ha de complir i poder acreditar davant de l'Administració una de les situacions següents:

  a) Tindre un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer i de les Instruccions tècniques complementàries.

  b) Tindre un títol de formació professional o un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les Instruccions tècniques complementàries.

  Els títols de Formació Professional que s'indiquen a continuació suposen el compliment del requisit establit en l'apartat 1 de l'annex 1 de la ITC-LAT-03 de l'RLAT en relació amb l'incís b de l'apartat 4 d'aquesta ITC per a desenvolupar l'activitat com a instal·lador de línies d'alta tensió en qualsevol de les dues categories:

  - TÈCNIC SUPERIOR EN INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES (família professional Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de cicles formatius de grau superior.

  - TÈCNIC ESPECIALISTA EN INSTAL·LACIONS I LÍNIES ELÈCTRIQUES (branca d'Electricitat i Electrònica) corresponent als estudis de Formació Professional de segon grau.

  - MESTRE INDUSTRIAL (branca Elèctrica), corresponent als estudis de Mestratge Industrial.

  - MUNTATGE I MANTENIMENT de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació (LAT1).

  - Titulació simultània de les titulacions de GESTIÓ I SUPERVISIÓ del muntatge i del manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria de centres de transformació d'interior i Gestió I Supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona categoria i tercera categoria i centres de transformació d'intempèrie (LAT1).

  c) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les Instruccions tècniques complementàries.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC- LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/08).
  - Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a adaptar-les a la Llei sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 560/2010, de 7 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.