Detall de Procediments

Obtenció directa de la condició d'instal·lador o reparador de productes petrolífers líquids (PPL), categories I, II i III.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Obtenció directa de la condició d'instal·lador o reparador de productes petrolífers líquids (PPL), categories I, II i III.

  Objecte del servici

  L'instal·lador de PPL, en les seues diferents categories (IPPL-I i IPPL-II), o el reparador de PPL (RPPL-III):

  -Haurà de desenrotllar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora o reparadora de PPL habilitada.

  -I haurà de complir i poder acreditar davant de l'administració competent (quan esta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control), una de les següents situacions d'OBTENCIÓ DIRECTA de la condició d'instal·lador o reparador de PPL:

  1) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i de la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids», aprovada pel Reial Decret 365/2005, de 8 d'abril.

  2) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i de la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids», aprovada pel Reial Decret 365/2005, de 8 d'abril.

  3) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb allò que s'ha estipulat en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral en les matèries objecte del Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i de la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids», aprovada pel Reial Decret 365/2005, de 8 d'abril.

  4) Posseir un certificat atorgat per entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el que establix el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, que incloga com a mínim els continguts que s'indiquen en els apèndixs II, III o IV, segons corresponga, de la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids», aprovada pel Reial Decret 365/2005, de 8 d'abril.


  L'empresa, en la declaració responsable per a l'exercici de l'activitat, acreditarà que la documentació o titulació del personal qualificat de que disposa, li capacita per a l'exercici de l'activitat.

  Inici
 • Informació complementària

  A més de l'obtenció directa de la condició d'IPPL-I, IPPL-II o RPPL-III per complir alguna de les situacions abans descrites, també podrà obtindre's eixa condició per mitjà de la SUPERACIÓ D'UN EXAMEN TEORICOPRÀCTIC davant de la Comunitat Autònoma, sobre els continguts mínims que s'indiquen en els apèndixs II, III o IV, segons corresponga, de la ja esmentada Instrucció Tècnica Complementària MI-IP05.

  La informació relativa a eixe examen teoricopràctic pot consultar-se la pàgina web https://cindi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/carnes-de-instaladores i està també disponible en els tràmits de la Guia PROP denominats:

  -Presentació a les proves per a l'obtenció del certificat acreditatiu de la superació dels exàmens teoricopràctics d'instal·lador de productes petrolífers líquids de categoria I (IPPL-I).

  -Presentació a les proves per a l'obtenció de la certificació acreditativa de la superació dels exàmens teoricopràctics d'instal·lador de productes petrolífers líquids, categoria II (IPPL-II).

  -Presentació a les proves per a l'obtenció de la certificació acreditativa de la superació dels exàmens teoricopràctics de reparador de productes petrolífers líquids, categoria III (RPPL-III).


  Igual que en les altres situacions habilitants, una vegada superat eixe examen teoricopràctic l'instal·lador o reparador haurà de desenrotllar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora o reparadora de P.P.L. habilitada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  -Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes (BOE núm. 23, de 27/01/1995).
  -Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial (BOE núm. 32, de 06/02/1996).
  -Reial Decret 365/2005, de 8 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids» (BOE núm. 100, de 27/04/2005).
  -Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25/08/2009).
  -Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre

  Vegeu el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre

  Vegeu el Reial Decret 365/2005, de 8 d'abril

  Vegeu el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol

  Vegeu el Reial Decret 560/2010, de 7 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.