• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de dos beques per a realitzar pràctiques professionals en matèria d'Estadística en la Direcció General d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació, del Gabinet del President de la Generalitat durant l'exercici 2017-2018.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de dos beques per a realitzar pràctiques professionals en matèria d'Estadística en la Direcció General d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació, del Gabinet del President de la Generalitat durant l'exercici 2017-2018.

  Objecte del tràmit

  Les beques tenen per objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de persones joves, graduades en Matemàtiques o Estadística, mitjançant pràctiques professionals en la Direcció General d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació, del Gabinet del president, de la Presidència de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de tindre els requisits següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  a) No ser major de 35 anys.
  b) Estar en possessió del títol de llicenciatura o de grau en Matemàtiques o en Estadística expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de l'obtenció d'aquest títol.
  c) No haver sigut beneficiàries de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  d) No trobar-se sotmeses a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  EXCLUSIÓ: no podran optar a aquestes beques les persones que en el moment en què es publique la convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals de la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que falten menys de dos mesos perquè la primera finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La dotació econòmica de cada una de les beques serà de mil (1.000) euros mensuals bruts.
  Sobre aquest import s'haurà de practicar la retenció corresponent a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si és el cas, pogueren correspondre.

  PAGAMENT
  L'import de les beques s'abonarà mensualment, després de la certificació de la Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques del Gabinet del president o del cap del servei en què les persones becàries facen les pràctiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV (núm. 8121 de 6/9/2017)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones que aspiren a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, la sol·licitud dirigida a la Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques de la Presidència de la Generalitat, en què especificaran l'especialitat o classe de beca a què s'opta. Completaran el currículum de manera íntegra segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es/va/inicio/presentacion) i també clicant sobre la icona "Tramitar amb certificat" des d'aquesta pàgina d'informació mateixa.

  2. El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades presents en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i que queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció posterior que s'estimen oportuns. Segons el que disposa l'article 71 bis de la Llei 30/1992, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, d'aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  3. Igualment, inclou una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

  4. Així mateix, el formulari conté una indicació sobre el fet que les dades de caràcter personal que continga podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament pel titular responsable d'aquest, fent ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa les persones interessades de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

  5. A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, juntament amb la sol·licitud i el currículum no s'acompanyarà cap documentació.

  6. Les persones sol·licitants que siguen seleccionades per a la fase de prova/entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en aquest acte, sense perjudici que la comissió d'avaluació puga requerir aquesta documentació en qualsevol altre moment del procediment. Aquesta documentació, original i fotocòpia, és la següent:
  a) Titulació acadèmica requerida en la convocatòria, homologada a Espanya.
  b) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el curriculum vitae.
  c) Documentació que acredite trobar-se en algun dels supòsits establits en l'apartat 2 de la base octava d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Per a l'examen de les sol·licituds de beca i elaboració de les propostes oportunes es constituirà una comissió avaluadora que podran ser assessorada pel personal tècnic o professional que es considere necessari, el qual podrà assistir amb veu però sense vot.

  - Una vegada la comissió avaluadora dispose de l'autobaremació, que s'obté de manera automàtica en omplir el currículum, procedirà a revisar els mèrits al·legats en aquest amb l'objecte de comprovar que s'adeqüen al que estableix la convocatòria, i publicarà durant 10 dies el llistat provisional que es podrà consultar des d'aquest tràmit mateix, ordenat segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, per a la fase d'al·legacions.
  La comissió avaluadora podrà requerir a les persones sol·licitants còpia de la documentació acreditativa dels mèrits.

  - Les persones candidates que obtinguen la millor puntuació seran convocades per a una entrevista en què es valorarà l'adequació del seu perfil personal i professional a les activitats que han de desenvolupar.

  - En finalitzar el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies, elaborarà una proposta de resolució que contindrà la relació de persones beneficiàries i una borsa de reserva constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, elaborada per orde de puntuació per a cobrir les vacants que es pogueren produir durant el període de gaudi. Així mateix, s'inclourà una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals han sigut desestimades, i s'hi assenyalaran les causes que n'han motivat la denegació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Aaministratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 235 DE 02/10/2015)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15718

  Tramitació

  Per a poder realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es/va/) o del DNI electrònic.

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, pot enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  El període de duració de les beques serà de 12 mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que en cap cas podrà ser anterior a l'1 de setembre de 2017. Aquesta resolució haurà de ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  El període de duració es podrà prorrogar, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

  Per tot el que fa a aquest punt, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 14 Decret 20/2016, de 12 de desembre, del president de la Generalitat.

  Criteris de valoració

  1. Els mèrits de les persones sol·licitants de cada una de les convocatòries de beques es baremaran segons els criteris següents:
  a). Expedient acadèmic. S'inclouen els següents aspectes de valoració:
  a.1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, inclosa en la certificat oficial que s'aportació, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'establix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions oficials universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, donant lloc a una valoració entre 5 i 10 punts
  - Nota mitjana 5: 5 punts.
  - Nota mitjana 6: 6 punts.
  - Nota mitjana 7: 7 punts.
  - Nota mitjana 8: 8 punts.
  - Nota mitjana 9: 9 punts.
  - Nota mitjana 10: 10 punts.

  a.2). Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent a l'escala següent:
  - Doctorat: 2 punts
  - Màster: 2 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: punt.

  b). Coneixements de valencià. S'inclouen els següents aspectes de valoració:
  Es valoraren els coneixements de valencià, puntuant-se amb 0,20 punts cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües , tenint en compte l'equivalència dels certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  c). Coneixement d'idiomes de la Unió Europea.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües , amb 0,2 punts, amb un màxim d'un punt.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per mitjà de títol universitari i el dit títol haja sigut puntuat en el subapartat a.3) d'este barem, no es podrà computar també dins d'este apartat.

  d). Coneixements addicionals. La valoració màxima que es podrà obtindre en este apartat serà de 6 punts. S'inclouen els següents aspectes de valoració:
  d.1) L'experiència professional relacionada directament amb l'objecte de les beques que es convoquen es valorarà amb un màxim de 2 punts, a raó de 0,1 punts per cada mes complet treballat.
  d.2) Els cursos de formació relacionats directament amb l'objecte de les beques que es convoquen es valoraran amb un màxim de 4 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  - De 200 o més hores: 3 punts.
  - De 100 o més hores: 2 punts.
  - De 75 o més hores: 1,5 punts.
  - De 50 o més hores: 1 punt.
  - De 25 o més hores: 0,5 punts.
  - De 15 o més hores: 0,2 punts.

  Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que esta haja impartit s'acreditaren per mitjà de la documentació que certifique que eren part de l'oferta formativa d'organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs.

  En cap cas es valoraran en este subapartat els cursos a què es referixen els anteriors apartats b) i c) d'este barem.

  f). Entrevista i /o prova.
  Una vegada efectuada la valoració dels mèrits dels apartats anteriors, la comissió avaluadora convocarà les persones aspirants a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques convocades. Per acord de la comissió avaluadora podrà convocar-se a l'entrevista a un nombre màxim d'aspirants, o a aquells que superen una nota mínima en els apartats anteriors.

  La comissió avaluadora establirà els criteris de ponderació per a determinar la puntuació a cada aspirant, en l'entrevista. Els dits criteris es faran públics a través de l'anunci pel qual se cite les persones aspirants.

  Per a superar l'entrevista personal serà necessari obtindre, com a mínim, un punt, i la puntuació màxima, incloent-hi la prova, si és el cas, no podrà superar el 30 % de la puntuació màxima que es puga obtindre per mitjà de la suma de la resta d'apartats d'este barem.

  2.- La puntuació atorgada per la Comissió de Valoració en l'entrevista y/o prova se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'este barem, a fi d'obtindre, com resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  Obligacions

  1. La persona becada haurà d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tot això abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de la beca de conformitat amb el que estableix l'article 14.1.e de la Llei 38/2003 general de subvencions, per a la qual cosa autoritza expressament l'Administració per a obtindre-les directament en subscriure el model de sol·licitud.
  2. La persona beneficiària de la beca està obligada a incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, per a efectuar l'activitat que ha motivat la concessió durant el període de gaudi, i a guardar el secret i confidencialitat deguts de les qüestions en què intervinga, així com a complir les obligacions establides tant en l'article 14 de la Llei general de subvencions com en la convocatòria mateixa.
  3. La persona beneficiària està obligada a acceptar la concessió de la beca i renunciar a qualsevol altra beca que es gaudisca simultàniament.
  4. Per mitjà de l'acceptació de les bases de la convocatòria les persones becades cedeixen gratuïtament i de manera indefinida els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les beques, així com la memòria final, si és el cas, a l'entitat que concedeix la beca, que se'n reserva el dret de publicació i utilització, llevat que les bases de la convocatòria, raonadament, o la normativa aplicable en determinades matèries, hi disposen una altra cosa.
  5. En finalitzar el termini de duració de la beca, i amb l'informe favorable del tutor/a, s'expedirà el certificat d'aptitud i aprofitament corresponenta favor de la persona becada.
  6. Durant el període de gaudi de la beca, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què l'organitze el tutor/a de l'òrgan que n'exerceix la tutela.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097. de 08/09/09)
  - Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el Capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Decret 20/2016, de 12 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria d'imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l'acció interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, relacions externes i en la Subsecretaria de la Presidència de la Generalitat (DOGV núm. 7950, de 03/01/2017).
  - Resolució de 28 d'agost de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'estadística en la Direcció General d'Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació del Gabinet del President de la Generalitat, durant l'exercici 2017-2018 (DOGV núm. 8121 de 6/9/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu Decret 20/2016, de 12 de desembre

  Veure Resolució de 28 d'agost de 2017

  Llistat de seguiment

  Consulta l'estat de tramitació de la beca:

  Presentació d'al.legacions/esmenes:

  Renúncia a la beca:

  Llistat provisional de persones admeses i excloses:

  Llistat definitiu persones admeses i convocatòria entrevistes

  Llistat provisional adjudicació beques

  Resolució d'adjudicació de les beques

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.