• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Autorització d'obres en carreteres.

  Objecte del tràmit

  Autorització d'obres en carreteres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol ciutadà o empresa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'OBRES PÚBLIQUES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'OBRES PÚBLIQUES - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15721

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant , excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:


  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Imprés de sol·licitud, juntament amb tota la documentació que es considere d'interés per a l'autorització sol·licitada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OBRES O INSTAL·LACIONS EN CARRETERES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentada la sol·licitud, juntament amb tota la documentació necessària segons l'autorització sol·licitada, el Servei Territorial corresponent a la província de l'actuació comunicarà a la persona sol·licitant la taxa que ha de ser abonada. (La taxa ha de ser abonada, encara que el resultat de la resolució siga denegatori de l'autorització sol·licitada).

  - Una vegada presentada per la persona sol·licitant la justificació del pagament de la taxa, i recaptats els informes i documentació pertinents, s'emetrà resolució del cap del Servei Territorial a excepció de les autoritzacions en matèries relatives a estacions i àrees de serveis, l'exercici dels quals es reserva al director general competent en matèria d'Obres Públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà presentar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en el termini d'un mes, si l'acte fóra exprés, o de tres si no ho fóra.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15721

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes segons la llei.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat Valenciana, de Carreteres de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1516, de 05.04.1991).
  - Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, Reglament General de Carreteres (BOE núm. 228, de 23.09.1994).
  - Decret 23/1995 , de 6 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana, i el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 41518, de 06.03.1995).
  - LLEI 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable (DOGV núm. 4900 de 10.12.2004)
  - Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat (DOGV núm. 2463, de 30.12.2005).
  - Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística
  Valenciana (DOGV Núm. 5.167 de 31-12-2005)
  - Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres (BOE núm. 234 de 30-09-2015)
  - Decret 46/2019 de 22 de març, del Consell, pel qual s'aprova el catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 6/1991, de 27 de març.

  Vegeu Decret 23/1995, de 6 de febrer.

  Vegeu la Llei 10/2004, de 9 de decembre

  Vegeu Llei 14/2005, de 23 de desembre

  Vegeu la Ley 16/2005, de 30 de diciembre

  Vegeu Llei 37/2015, de 29 de setembre

  Vegeu DECRET 46/2019, de 22 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.