Subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210951
|
Codi GVA: 1576
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 14-05-2024

Fins 27-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu d'aquesta resolució és convocar subvencions destinades a finançar la modernització, la conservació, l'equipament i l'adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, així com la restauració de béns mobles inventariats de la Comunitat...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
14-05-2024 al 27-05-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 

Són subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització, la conservació, l'equipament i l'adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions expositives, de seguretat, d'emmagatzematge i de restauració del patrimoni moble depositat en els museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus, que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de gener i el 10 de novembre de 2024, els dos inclosos.

 

Queden excloses d'aquesta convocatòria les actuacions següents:

a) Les cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics.

b) Les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions per concessió directa de la Generalitat Valenciana.

c) Aquelles el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana.

 

Tindran la consideració de despeses subvencionables les destinades a la realització d'actuacions per a les quals es concedeix la subvenció, que corresponguen als conceptes esmentats en l'article 2 de l'Ordre 28/2017, d'11 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i que s'hagen relacionat i quantificat en la memòria descriptiva del projecte a què es refereix l'article quint, apartat 3.d, d'aquesta convocatòria.

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

1) Els titulars dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents, reconegudes de conformitat amb el que estableix la Llei 4/1998 d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià i en l'Ordre de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents.

2) Els ajuntaments, les entitats locals, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Requisits

a) Estar legalment constituïts, gaudir de capacitat jurídica i d'obrar així com tindre seu a la Comunitat Valenciana, i tindre com a finalitat realitzar actuacions destinades a la promoció i el foment d'activitats culturals i científiques en l'àmbit dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents.

 

b) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que s'estableixen en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

c) No figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici.

d) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Si la sol·licitud no compleix els requisits i reuneix els documents que s'assenyalen en la convocatòria, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta, o perquè adjunte els documents preceptius, amb l'indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició.

 

- Per a valorar i seleccionar les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora.

 

La persona titular de la Direcció del Servei de Museus i Patrimoni Moble, com a instructora del procediment, elevarà una proposta a la Directora General de Patrimoni Cultural, que resoldrà per delegació del conseller de Cultura i Esport.

 

-La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Criteris de valoració

1. Es valorarà el caràcter innovador de les actuacions, el nivell científic i la qualitat en la presentació d'aquests. La puntuació

màxima serà de fins a 4 punts:

a) Actuacions que promoguen l'aplicació de noves tecnologies: 1 punt.

b) Actuacions que innoven l'àrea expositiva: 1 punt.

c) Actuacions que incloguen l'estudi i la catalogació de les col·leccions amb criteris científics: 1 punt.

d) Actuacions que fomenten el bon estat de conservació i protecció dels fons: 1 punt.

 

2. Es valoraran les actuacions que milloren la connexió de la institució amb el seu territori, a fi de reforçar els vincles amb el seu entorn i ampliar la seua projecció. La puntuació màxima serà de 2 punts.

a) Actuacions en què es propose per mitjà de l'exposició dels fons la relació i la protecció activa del paisatge cultural del qual formen part: 1 punt.

b) Actuacions en què es potencie la conservació del patrimoni moble de l'entorn mitjançant la restauració dels fons: 1 punt.

 

3. Es valorarà la memòria de la gestió del museu de l'any precedent (anualitat completa): exposicions, restauracions, gestió informàtica de fons, i l'impacte cultural, científic i social d'aquestes activitats. La puntuació màxima serà de fins a 2 punts.

a) Realització d'exposicions i/o restauracions de fons i el seu impacte: 1 punt.

b) Actualització d'inventaris i catalogació de fons i el seu impacte: 1 punt.

 

4. Es valorarà l'horari d'obertura al públic (anualitat anterior).

La puntuació màxima serà de fins a 1 punt.

a) Per als museus:

-Entre 15 i 30 hores setmanals: 0,5 punts.

-Més de 30 hores setmanals: 1 punt.

b) Per a les col·leccions museogràfiques permanents:

-Entre 5 i 15 hores setmanals: 0,5 punts.

-Més de 15 setmanals: 1 punt.

 

5. Es valorarà el nombre de visitants anuals, segons l'estadística de l'anualitat precedent. La puntuació màxima serà d'un 1 punt:

-Fins a 10.000 visitants: 0,5 punts.

-Més de 10.000 visitants: 1 punt.

 

La quantitat màxima que poden percebre les entitats que, si és el cas, resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció, no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total, IVA inclòs, de l'actuació.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9847, de 13/05/2024. El termini acabarà el 27 de maig de 2024.

Documentació
- Sol·licitud general de subvenció. Serà emplenada en el moment de sol·licitar la subvenció a través del formulari electrònic en el qual es faran constar en els seus diferents apartats les dades relacionades amb la subvenció sol·licitada, com ara: el sol·licitant, el representant, les...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de la justificació i totes les comunicacions també es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, des de l'enllaç titulat Aportació de documentació i justificació s'accedirà a esta URL: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 Si la informació a adjuntar...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió serà de sis mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria. (DOGV núm. 9847 de 13/05/2024) Si transcorre aquest termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, les sol·licituds es...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA: La quantia màxima poden percebre les entitats que resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total de l'actuació, IVA inclòs. L'import màxim per beneficiari serà de 10.000,00 euros. L'import de les subvencions en cap cas...
  Saber més
  Obligacions
  1. Les persones beneficiàries estaran subjectes a les obligacions generals que deriven de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les previstes en l'article 12 de les bases reguladores. 2. Les persones beneficiàries de la subvenció podran subcontractar...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 123 i següents de...

  Saber més

  Desistiment

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Renúncia

  Forma de presentació