• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV"
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV"

  Objecte del tràmit

  L'objecte de les ajudes és el de fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats subvencionables indicades en l'apartat "Informació complementària".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".

  Requeriments

  - Els beneficiaris hauran de participar en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària dels que estan definits en la base segona de l'annex I de l'Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i les entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca "CV".
  - Les entitats beneficiàries de la subvenció han de tindre personalitat jurídica pròpia independent de la Generalitat, ja que mai poden ser beneficiaris de les subvencions els òrgans de la mateixa Generalitat.
  - Les entitats beneficiàries prestaran els serveis subvencionats a pimes agràries, i en cap cas podran efectuar pagaments directes a les pimes esmentades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV de dos mesos i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8470. de 23/01/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'ajudes es podrà formalitzat per mitjà de la presentació i l'ompliment de l'imprés «Sol·licitud d'ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV», el qual es facilitarà en les oficines de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o en la pàgina web (http://www.gva.es).

  Les sol·licituds s'hauran d'acompanyar amb la documentació següent:

  a) Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de la identitat i capacitació del seu representant i del seu objecte social. Per a l'acreditació com a representant de persona jurídica, el sol·licitant pot autoritzar la conselleria competent en matèria de qualitat diferenciada agroalimentària per a consultar i comprovar aquesta condició en el Registre Voluntari de Representants de la Comunitat Valenciana. En el cas que no ho autoritze o no estiga donat d'alta en el registre esmentat, haurà de presentar juntament amb la sol·licitud una còpia confrontada de l'escriptura de poders de representació.

  b) Memòria descriptiva de les activitats per a les quals sol·licita l'ajuda amb el contingut mínim següent:
  - Tipus d'actuacions basant-se en les que se sol·liciten en l'ajuda.
  - Objectius.
  - Descripció detallada de les actuacions, incloent-hi antecedents, motivacions per al desenvolupament de les activitats, programa d'execució i dades rellevants sobre la magnitud de l'activitat o l'esdeveniment que es realitzarà.
  - Pressupost detallat per activitats, que inclouran el pla de finançament d'aquestes i el balanç econòmic estimat del projecte global, així com la planificació amb la indicació de les activitats, el temps i el cost.

  c) Model de domiciliació bancària sempre que el compte bancari indicat en la sol·licitud no estiga donat d'alta en el Sistema d'Informació Comptable de la Generalitat, que es facilitarà en les oficines de la conselleria competent en matèria de qualitat diferenciada agroalimentària, o en la pàgina web de la dita conselleria.

  d) Declaració responsable del fet que totes les dades que figuren en la sol·licitud i la documentació que s'adjunta són certes.

  e) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari.

  f) Declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

  g) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció o no d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb la indicació, si és el cas, dels compromisos assumits pel sol·licitant.

  h) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.

  i) Presentar, si és el cas, una declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap.

  La presentació de la sol·licitud d'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  No caldrà aportar la documentació que ja s'haja presentat anteriorment, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents. En aquest cas, caldrà informar l'òrgan gestor de la documentació que es tracte, el procediment, l'expedient, l'any i la unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

  La conselleria competent en matèria de qualitat diferenciada agroalimentària es reserva el dret de sol·licitar informació complementària, a l'anteriorment referida, quan així ho estime convenient.

  En relació amb les declaracions responsables. Aquestes comporten que les persones/entitats interessades disposen de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. En cas que l'Administració autonòmica comprove la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comportarà, amb l'audiència prèvia a l'interessat, deixar sense efecte el tràmit corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES RELATIVES A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE L'AJUDA RELATIVA A LES FIGURES DE QUALITAT DIFERENCIADA AGROALIMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.