• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a les associacions musicals amb escoles d'educands, per a l'exercici 2016.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a les associacions musicals de la Comunitat Valenciana amb escoles d'educands per a contribuir al finançament parcial d'aquests centres, durant el curs acadèmic 2015-2016.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Associacions musicals de la Comunitat Valenciana amb escoles d'educands, que no figuren inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Que en el moment de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció figuren inscrites en el registre que legalment corresponga com a associacions o fundacions, sense ànim de lucre, la finalitat del qual siga la divulgació i promoció cultural de la música.

  - Que el seu domicili social estiga radicat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  - Que en el moment de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció, les associacions musicals sense ànim de lucre no figuren inscrites com a escoles de música o com a extensions d'escoles de música d'àmbit supramunicipal o comarcal, en la secció específica del Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, conté la línia pressupostària S7273000, inclosa en el programa 422.40, en el capítol IV, destinada a l'esmentada finalitat, per un import de 148.873,87 € (cent cinquanta mil euros).

  - L'esmentat importe podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reglament de la Llei General de Subvencions. Així mateix, el referit importe podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesurades de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció finançada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana , fins al 9 de setembre de 2016. (DOCV nº7855 de 22/8/2016)

  L'incompliment del mencionat termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - La sol·licitud, annex I de la resolució, juntament amb l'annex II de la documentació complementària, així com una altra documentació exigida, s'haurà de presentar en els registres de les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponents.

  - També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Així mateix, podrà fer-se la presentació telemàtica de les sol·licituds, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana; per a açò s'accedirà al Catàleg de Serveis Públics Interactius de la Generalitat accessibles a través de www.tramita.gva.es i se seleccionarà el servei corresponent.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15786

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, les entitats hauran de presentar la documentació complementària que figura com a annex II de la resolució, degudament subscrit per el/la representant legal de l'entitat. Aquesta documentació contindrà:

  a) Oferta formativa de l'escola d'educnads amb indicació de l'import total de cada especialitat aportat per l'alumnat.

  b) La relació nominal d'alumnat matriculat en el curs escolar 2015-2016 amb indicació de l'especialitat instrumental i assignatures cursades.

  c) En el cas d'escoles d'educnads que no tinguen despeses de personal docent: pressupost de despeses de personal no docent, equipament i funcionament per al curs 2015-2016.

  d) En el cas d'escoles d'educnads amb despeses de personal docent: relació nominal del professorat contractat en el curs 2015-2016, còpia del contracte amb l'entitat i nòmina corresponent al primer mes complet treballat del curs 2015-2016.

  e) Formulari del grau de compliment dels requisits establits en el Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana.

  f) Declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat, en els termes indicats en l'article 2 de les bases reguladores d'aquestes subvencions.

  g) Document acreditatiu emès per l'ajuntament de la localitat en la qual se situa l'escola, indicant la quantia de subvenció concedida a la titular que es destina específicament al centre. Aquest document s'haurà de presentar encara en el cas de que no es reba subvenció per a aquesta fi, indicant aquest fet.

  h) Certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes indicats en l'article 2 de les bases reguladores de les subvencions, en el cas de no autoritzar expressament, en la sol·licitud, a l'òrgan instructor a accedir directament a aquesta informació.

  i) Model de domiciliació bancària en cas de nova perceptora o canvi de número de compte, que haurà d'anar segellat i signat per l'entitat bancària, on figure el compte i el titular.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ESCOLES D'EDUCANDS

  [ANNEX II] DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. SUBVENCIONS ESCOLES D'EDUCANDS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - A les entitats sol·licitants, que no reunisquen els requisits estipulats, que no aporten els documents pertinents, o que presenten la sol·licitud en una modalitat que no els correspon, se'ls requerirà en el termini màxim i improrrogable de deu dies naturals, que esmenen o acompanyen els documents preceptius, de conformitat amb la Llei de Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, entenent que, de no ser així, desisteixen de la seua petició.

  - El termini per a tramitar les sol·licituds, resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos com a màxim, a explicar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  - En la proposta de resolució de la concessió d'aquestes subvencions figuraran les entitats a les quals s'atorga la subvenció, així com la quantia que es concedeix. Així mateix apareixeran les sol·licituds excloses i les subvencions denegades juntament amb la causa que ho motiva. - La resolució de concessió serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de conformitat amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - La subvenció concedida, podrà ser recorreguda pels interessats, potestativament en reposició o bé podran plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà al de la seua publicació.

  b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà al de la seua publicació o a partir de l'endemà en el qual es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest haja d'entendre's presumptament desestimat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15786

  Tramitació

  Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Si alguns dels documents a aportar juntament amb la sol·licitud no poden ser presentats de forma telemàtica, es realitzarà el lliurament dels mateixos per registre d'entrada, en el termini més breu possible dins de l'establit en l'apartat 3 d'aquesta base.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La Comissió Avaluadora valorarà les sol·licituds presentades i assignarà l'import de les subvencions, tenint en compte el dictat en les bases reguladores d'aquestes subvencions:

  a) Per a les escoles sense despeses de personal docent es destinarà un 30 % de la *linea pressupostada. D'aquesta quantitat, la meitat es repartirà entre totes les entitats a parts iguals i l'altra meitat restant segons el nombre d'alumnes matriculats en l'escola, que s'obtindrà mitjançant la següent fórmula:

  ((Percentatge de la subvenció a repartir / alumnat total de les escoles) x nombre alumnat escola).

  b) Per a les escoles amb despeses de personal docent es destinarà el 70% restant d'aquesta línia pressupostada.

  - S'assignarà inicialment un mòdul de 500 € a aquelles escoles d'educands que complisquen tots els requisits per a ser inscrits com a escoles de música tal com s'estableix en el Decret 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana.
  Per a poder percebre aquest mòdul serà necessari que en el moment de sol·licitar la subvenció, les entitats hagen iniciat el tràmit d'inscripció com a escola de música.

  - La quantitat restant es repartirà d'acord amb l'estipulat en les bases reguladores d'aquestes subvencions fins a cobrir un 33% de les despeses del pressupost de cadascuna de les entitats sol·licitants, i sempre que hi haja crèdit disponible per a açò.

  A aquests efectes, per a calcular el pressupost de despeses de cada escola es comptabilitzarà, un 75% en concepte de despeses de personal docent, que s'obtindrà mitjançant la següent formula:

  ((salari brut mensual d'un/a professor/a + seguretat social a càrrec de l'empresa del primer mes treballat d'un/a professor/a contractat/a) x 9 x total de professorat en l'escola).

  El 25% del pressupost restant, es considerarà en concepte de despeses de personal no docent, equipament i funcionament, es calcularà a partir de les despeses generades pel personal docent. No obstant açò, si la diferència de la ràtio obtinguda per cada entitat, resultant de dividir el salari mitjà del professorat de l'entitat entre el nombre de docents de la mateixa, resultara igual o superior a un 60% respecte a la mateixa ràtio, calculada amb el salari mitjà de tot el professorat presentat per totes les entitats (salari mitjà general) i el nombre mitjà de docents contractats de les mateixes, el percentatge en concepte de despeses de personal no docent, equipament i funcionament es recalcularà aplicant el salari mitjà general a aqueixa entitat.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Enllaços

  Novetats sobre escoles d'educands

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  -Ordre 42/2016, de 3 d'agost del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglat de música i de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOCV número 7845, de 5 d'agost 2016)

  -RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016 (DOCV número 7845, de 5 d'agost 2016)

  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i ensenyaments de Règim Especial, de convocatòriade subvencions a associacions musicals de la Comunitat Valenciana amb escoles d'educands per a l'exercici 2016(DOCV nº 7860 de 29/8/2016)

  Llista de normativa

  ORDRE 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

  Veure RESOLUCIÓ de 17 de agosto de 2016

  Veure CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'agost de 2016

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.