• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Transmissió (canvi de titular) de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

  Objecte del tràmit

  Transmetre a una altra persona física la titularitat de l'autorització de transport de viatgers per carretera en vehicles de menys de nou places (taxi).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Persones físiques que sol·liciten la transmissió de l'autorització de transport de viatgers per carretera en vehicle de menys de nou places (taxi).

  Requeriments

  1. Les autoritzacions de nova creació no es podran transmetre durant els sis anys següents a la seua adjudicació, excepte en els supòsits de la defunció del seu titular o de declaració de jubilació o incapacitat.

  2. Les autoritzacions de taxi es podran transmetre pels seus titulars, o persones hereves, a favor d'una persona física que complisca els requisits establits per a ser titular d'autorització de taxi, sempre que no siga titular de cap altra autorització per a taxi, ni per a cap altre tipus de transport, a la Comunitat Valenciana ni en qualsevol altra comunitat
  autònoma.

  3. S'estableix el termini de dos anys per a la transmissió de les autoritzacions a favor de les persones hereves en cas de defunció del titular de l'autorització. Durant aquest termini, i fins que els hereus legítims regularitzen la situació, podran explotar la llicència mitjançant conductors assalariats que, en tot cas, han d'estar contractats a
  temps complet.

  En els supòsits de declaració de jubilació, s'estableix un termini màxim d'un any, prorrogable a un any més a petició justificada del titular de l'autorització transmissible, per a la transmissió obligatòria de les autoritzacions, sempre que, en aquest cas, la normativa de la seguretat social per a les jubilacions establisca la incompatibilitat o la impossibilitat de l'exercici de la professió de taxista.

  En cas d'una incapacitat parcial o permanent que impedisca fefaentment l'exercici de la professió de taxista, no serà obligatòria la seua transmissió fins a arribar a l'edat de jubilació legalment establida o fins al moment en què es revertisca aquesta situació d'incapacitat. Mentrestant, les llicències es podran explotar mitjançant conductors assalariats que, en tot cas, han d'estar contractats a temps complet.

  4. El termini de dos anys es computarà des del dia en què es produïsca el fet causant, en el supòsit de mort. En els supòsits de jubilació i incapacitat, des de la data en què es produïsquen els efectes de la declaració expressa d'aquesta circumstància per l'òrgan competent en matèria de seguretat social.

  5. La transmissibilitat de les autoritzacions de taxi quedarà, en tot cas, condicionada al pagament dels tributs i les sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via administrativa que recaiguen sobre el titular per l'exercici de l'activitat.

  6. Quan la transmissió siga d'una autorització que té un vehicle adaptat adscrit, el nou titular, en tot cas, haurà d'adscriure a l'autorització un altre vehicle adaptat.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  A 02: 28,28 euros


  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Pagament telemàtic genèric.


  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Quan la persona sol·licitant siga estrangera, document d'identificació equivalent.

  2. Alta en el règim d'autònom de la Seguretat Social.

  3. Certificació de la situació censal expedida per l'AEAT o l'òrgan de la comunitat autònoma que complisca idèntiques funcions, o còpia de la corresponent declaració censal de començament o modificació d'activitat o qualsevol altre document que justifique l'activitat per la qual tributa.

  4. Permís de conduir reglamentari.

  5. Acreditar que no té d'antecedents penals o prestar el seu consentiment perquè ho consulte telemàticament l'Administració.

  6. Permís de circulació del vehicle al qual es referisca l'autorització.

  7. Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle en la qual conste que es troba vigent el reconeixement periòdic legal o, en defecte d'això, certificació acreditativa a aquest efecte.

  8. Butlletí de metrologia del taxímetre del vehicle a nom del titular de l'autorització, en el qual conste que es troba vigent del reconeixement legal que corresponga i/o resguard per a la seua revisió (àrea de prestació conjunta).

  9. Justificant de tindre coberta la seua responsabilitat civil fins a 50.000.000 d'euros (pòlissa i justificant de pagament).

  10. En cas que el titular de l'autorització exercisca el servei de taxi a través de familiar col·laborador o personal assalariat, haurà de presentar el document TC2 de la Seguretat Social o el document que ho justifique.

  11. El personal que exercisca el servei de taxi, bé personalment o en virtut d'una relació laboral, haurà d'acompanyar la declaració d'honorabilitat i autorització de consulta del certificat de penals.

  12. Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.

  13. Document acreditatiu de la capacitació professional.

  14. Original de la targeta en la qual es documenta l'autorització.

  15. Document de cessió. En el cas d'hereus, s'ha d'acompanyar de la fotocòpia del llibre de família, la declaració d'hereus, la renúncia d'hereus (si escau) amb la signatura reconeguda.

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIONS DE TRANSPORT I D'ACTIVITATS AUXILIARS I COMPLEMENTÀRIES

  DECLARACIÓN D'HONORABILITAT - TAXI

  DOCUMENT DE CESSIÓ D'AUTORITZACIÓ

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DELCERTIFICAT DE PENALS

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Comprovació de la documentació i requeriment, si escau, de documentació a la persona interessada o el seu representant.

  - Resolució de l'expedient amb l'expedició de l'autorització sol·licitada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment.

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les establides en els articles 31, 32 i 33 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10/11/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.