Detall de Procediment

MIN - Transmissió (canvi de titular) de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

Codi SIA: 211588
Codi GUC: 15794
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Transmetre a una altra persona física la titularitat de l'autorització de transport de viatgers per carretera en vehicles de menys de nou places (taxi).

Requisits

Requisits

1. Les autoritzacions de nova creació no podran transmetre's durant els sis anys següents a la seua adjudicació, excepte en supòsits de la defunció del seu titular o de declaració de jubilació o incapacitat. 2. Les autoritzacions de taxi podran transmetre's pels seus titulars, o persones hereves, en favor d'una persona física que complisca els requisits establits per a ser titular d'autorització de taxi, sempre que no siga titular de cap altra autorització per a taxi, ni per a un altre tipus de transport, en la Comunitat Valenciana ni en qualsevol altra comunitat autònoma. 3. S'estableix el termini de dos anys per a la transmissió de les autoritzacions a favor de les persones hereves en cas de defunció del titular de l'autorització. Durant aquest termini, i fins que els hereus legítims regularitzen la situació, podran explotar la llicència mitjançant conductors assalariats que, en tot cas, hauran d'estar contractats a temps complet. En els supòsits de declaració de jubilació, s'estableix un termini màxim d'un any, prorrogable a un any més a petició justificada pel titular de l'autorització a transmetre, per a la transmissió obligatòria de les autoritzacions, llevat que els seus titulars acrediten la compatibilitat del dret a la percepció de la pensió de jubilació amb l'exercici, per compte propi o alié, de la professió de taxista. En cas d'una incapacitat parcial o permanent que impedisca fefaentment l'exercici de la professió de taxista, no serà obligatòria la seua transmissió fins a arribar a l'edat de jubilació legalment establida o fins al moment en què es revertisca aquesta situació d'incapacitat. Mentrestant, les llicències es podran explotar mitjançant conductors assalariats que, en tot cas, hauran d'estar contractats a temps complet. 4. El termini de dos anys es computarà des del dia en què es produïsca el fet causant, en el supòsit de mort. En els supòsits de jubilació i incapacitat, des de la data en què es produïsquen els efectes de la declaració expressa d'aquesta circumstància per l'òrgan competent en matèria de seguretat social. 5. La transmissibilitat de les autoritzacions de taxi quedarà, en tot cas, condicionada al pagament dels tributs i sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via administrativa que recaiguen sobre el titular per l'exercici de l'activitat. 6. Quan la transmissió siga d'una autorització que té vehicle adaptat adscrit, el nou titular, en tot cas, haurà d'adscriure a l'autorització un altre vehicle adaptat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- Persones físiques que sol·liciten la transmissió de l'autorització de transport de viatgers per carretera en vehicle de menys de nou places (taxi).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10/11/2017).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

1. Alta en el règim d'autònom de la Seguretat Social. 2. Permís de conduir reglamentari. 3. Acreditar que manca d'antecedents penals, o prestar el seu consentiment per a la seua consulta telemàtica per part de l'Administració. 4. Fitxa d'inspecció tècnica del vehicle en la qual conste trobar-se vigent el reconeixement periòdic legal o, en defecte d'això, certificació acreditativa a aquest efecte. 5. Butlletí de metrologia del taxímetre del vehicle, a nom del titular de l'autorització, en la qual conste trobar-se vigent del reconeixement legal que corresponga i/o resguard per a la seua revisió (àrea de prestació conjunta). 6. Comptar amb l'assegurança preceptiva que cobrisca els casos de responsabilitat civil que la normativa específica contemple. 7. En cas que el titular de l'autorització exercisca el servei de taxi a través de familiar col·laborador o personal assalariat, haurà de presentar document TC2 de la Seguretat Social o document que ho justifique. 8. Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. 9. Document acreditatiu de la capacitació professional. 10. Document de cessió. En el cas d'hereus s'acompanyarà fotocòpia del llibre de família, declaració d'hereus, renúncia d'hereus (en el seu cas) amb signatura reconeguda. 11. Resolució de l'ajuntament corresponent per la qual autoritza la transmissió de la llicència de taxi a favor de tercer (taxis que no siguen d'Àrees de Prestació Conjunta).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A02: 28,24 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment. Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: viajeros_stv@gva.es si és de València autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud telemàtica i documentació corresponent. - La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció en el Registre d'Empresa i Activitats del Transport. No s'expedeix targeta de transports.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en els articles 31, 32 i 33 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.