• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació de denúncies, reclamacions i queixes en matèria de transport terrestre.

  Objecte del tràmit

  Presentació de denúncies per infraccions a la normativa de transport terrestre, trasllat de les reclamacions formulades pels usuaris de transport i queixes d'usuaris:

  - Respecte de les denúncies, informar a l'Administració sobre les possibles infraccions a la normativa de transport.
  - Respecte de les reclamacions, remetre a l'Administració, per part de les empreses, les reclamacions formulades pels usuaris de transport juntament amb l'informe o les al·legacions que es consideren convenients sobre els fets relatats pel reclamant, amb la indicació de si accepta o rebutja la reclamació.
  -Respecte de les queixes, traslladar a l'Administració les deficiències observades en la prestació d'un servei de transport i que no s'hagen formalitzat en el corresponent llibre o full de reclamacions.

  NOTA: les queixes per reclamacions econòmiques s'hauran de tramitar per la Junta Arbitral de Transport.

  Més informació en l'enllaç següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2652&versi%C3%B3=amp

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Denúncies: qualsevol persona física o jurídica que tinga coneixement d'un fet que puga justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu sancionador.
  La presentació d'una denúncia no confereix per si sola la condició d'interessat en el procediment.

  2. Fulls de reclamacions: el procediment s'inicia per mitjà de la reclamació que formula l'interessat, però és l'empresa titular del servei la que té l'obligació de remetre a l'Administració la seua còpia de la reclamació.

  A aqueste efecte, les empreses contractistes de transport públic regular de viatgers d'ús general i les empreses que gestionen les estacions de transport de viatgers han de disposar d'un llibre o fulls de reclamacions perquè els usuaris puguen formular les seues queixes. El llibre o els fulls de reclamacions s'ha de trobar en:

  - Instal·lacions fixes autoritzades per a expendre bitllets.
  - Tots els vehicles que realitzen serveis que tinguen parades en llocs en què no hi haja instal·lacions fixes per a expendre bitllets.
  - Totes les estacions de transport de viatgers
  - En tots els vehicles i locals on siga obligatori disposar d'un llibre de reclamacions hi ha d'haver un rètol que especifique: "Hi ha un llibre de reclamacions a disposició del públic usuari".

  3. Queixes: les reclamacions que no es formulen a través del llibre o el full de reclamacions hauran de sol·licitar-se en forma de queixa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les denúncies i les queixes es podran presentar durant tot l'any.
  El full de reclamacions l'ha de remetre l'empresa abans dels 30 dies des que s'hagen formulat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presentació presencial, per a persones físiques que NO siguen titulars de títols habilitants de transports:

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=158

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.

  La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no s'autoritze, caldrà aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  Segons corresponga:

  - Denúncia juntament amb la documentació que servisca de suport als fets denunciats.
  La denúncia ha d'expressar el relat dels fets que s'informa de l'Administració. Quan aquests fets pogueren constituir una infracció administrativa, han de recollir la data de la seua comissió i, quan siga possible, la identificació dels presumptes responsables i la matrícula del vehicle intervinent.

  - Full de reclamació: exemplar destinat a l'empresa en unió de l'informe o les al·legacions que estime convenient realitzar sobre els fets relatats pel reclamant, concloent amb la indicació de si s'accepta o rebutja la reclamació.

  - Queixa que haurà d'expressar el relat dels fets dels quals s'informa l'Administració, juntament amb la documentació que servisca de suport a la formulació d'aquesta.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DE DENÙNCIA, QUEIXA I FULL DE RECLAMACIONS EN MATÈRIA DE TRANSPORT TERRESTRE PER CARRETERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  DENÚNCIA

  - Rebuda la denúncia, es valorarà la possible existència d'infracció administrativa a fi d'iniciar el corresponent procediment sancionador, si és procedent.

  ____________________________________________________________________________________________

  FULL DE RECLAMACIÓ

  - Rebuda la reclamació, es traslladarà al reclamant de les al·legacions presentades per l'empresa i, en el cas que els fets pogueren ser constitutius d'una infracció administrativa, s'iniciarà el corresponent procediment sancionador.

  ____________________________________________________________________________________________

  QUEIXA

  - Rebuda la queixa, es traslladarà a l'empresa perquè manifeste les seues al·legacions.
  - Rebudes les al·legacions de l'empresa, es traslladarà a l'interessat als efectes oportuns. En el cas que els fets pogueren ser constitutius d'una infracció administrativa, s'iniciarà el corresponent procediment sancionador.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=158

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior Tramitar amb certificat d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També podeu tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessiteu disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat Enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les corresponents a les infraccions següents:

  - No tindre el preceptiu document en què han de formular-se les reclamacions de les persones usuàries o negar o obstaculitzar la seua disposició al públic.

  - La falta de diligenciat o de dades essencials en el preceptiu document en què han de formular-se les reclamacions.
  - No donar compte de les reclamacions a l'Administració o fer-ho fora de termini.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 4 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es prorroga el termini a partir del qual haurà d'utilitzar-se obligatòriament el llibre de reclamacions establit en l'Ordre d'aquesta Conselleria de 15 de juliol de 1985 (DOGV núm. 321, de 23/12/85).
  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/7/87).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 241, de 8/10/90).
  - Reglament UE 181/2011, del Parlament Europeu, sobre els drets dels viatgers d'autobús i autocar (DOUE núm. 55, de 26/02/11).
  - Ordre FOM 1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb el transport de viatgers per carretera (BOE núm. 158, de 03/07/13).
  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana. (BOE núm. 311, de 23/12/2017)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/3398/2002, de 20 de desembre.

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.