Detall de Procediment

TECG - Presentació de denúncies, reclamacions i queixes en matèria de transport terrestre.

Codi SIA: 210537
Codi GUC: 158
Organisme: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Presentació de denúncies per infraccions a la normativa de transport terrestre, trasllat de les reclamacions formulades pels usuaris de transport i queixes d'usuaris: - Respecte de les denúncies, informar a l'Administració sobre les possibles infraccions a la normativa de transport. - Respecte de les reclamacions, remetre a l'Administració, per part de les empreses, les reclamacions formulades pels usuaris de transport juntament amb l'informe o les al·legacions que es consideren convenients sobre els fets relatats pel reclamant, amb la indicació de si accepta o rebutja la reclamació. -Respecte de les queixes, traslladar a l'Administració les deficiències observades en la prestació d'un servei de transport i que no s'hagen formalitzat en el corresponent llibre o full de reclamacions. NOTA: les queixes per reclamacions econòmiques s'hauran de tramitar per la Junta Arbitral de Transport. Més informació en l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2652&versi%C3%B3=amp

Interessats

1. Denúncies: qualsevol persona física o jurídica que tinga coneixement d'un fet que puga justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu sancionador. La presentació d'una denúncia no confereix per si sola la condició d'interessat en el procediment. 2. Fulls de reclamacions: el procediment s'inicia per mitjà de la reclamació que formula l'interessat, però és l'empresa titular del servei la que té l'obligació de remetre a l'Administració la seua còpia de la reclamació. A aqueste efecte, les empreses contractistes de transport públic regular de viatgers d'ús general i les empreses que gestionen les estacions de transport de viatgers han de disposar d'un llibre o fulls de reclamacions perquè els usuaris puguen formular les seues queixes. El llibre o els fulls de reclamacions s'ha de trobar en: - Instal·lacions fixes autoritzades per a expendre bitllets. - Tots els vehicles que realitzen serveis que tinguen parades en llocs en què no hi haja instal·lacions fixes per a expendre bitllets. - Totes les estacions de transport de viatgers - En tots els vehicles i locals on siga obligatori disposar d'un llibre de reclamacions hi ha d'haver un rètol que especifique: "Hi ha un llibre de reclamacions a disposició del públic usuari". 3. Queixes: les reclamacions que no es formulen a través del llibre o el full de reclamacions hauran de sol·licitar-se en forma de queixa.

Normativa del procediment

Termini

Les denúncies i les queixes es podran presentar durant tot l'any. El full de reclamacions l'ha de remetre l'empresa abans dels 30 dies des que s'hagen formulat.

Documentació

- Imprés de sol·licitud normalitzat. La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no s'autoritze, caldrà aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers Segons corresponga: - Denúncia juntament amb la documentació que servisca de suport als fets denunciats. La denúncia ha d'expressar el relat dels fets que s'informa de l'Administració. Quan aquests fets pogueren constituir una infracció administrativa, han de recollir la data de la seua comissió i, quan siga possible, la identificació dels presumptes responsables i la matrícula del vehicle intervinent. - Full de reclamació: exemplar destinat a l'empresa en unió de l'informe o les al·legacions que estime convenient realitzar sobre els fets relatats pel reclamant, concloent amb la indicació de si s'accepta o rebutja la reclamació. - Queixa que haurà d'expressar el relat dels fets dels quals s'informa l'Administració, juntament amb la documentació que servisca de suport a la formulació d'aquesta.

Forma presentació

Presencial
Presentació presencial, per a persones físiques que NO siguen titulars de títols habilitants de transports: - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. -I, preferentment, a:

On dirigir-se

 • REGISTRE DE L'OFICINA PROP - ALACANT, CHURRUCA
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE L'OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE L'OFICINA PROP 9 D'OCTUBRE - VALÈNCIA
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE L'OFICINA PROP - VALÈNCIA PROP I
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

Telemàtica
Fent clic en la icona superior Tramitar amb certificat d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També podeu tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessiteu disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat Enllaços d'aquest tràmit).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Informació tramitació

DENÚNCIA - Rebuda la denúncia, es valorarà la possible existència d'infracció administrativa a fi d'iniciar el corresponent procediment sancionador, si és procedent. ____________________________________________________________________________________________ FULL DE RECLAMACIÓ - Rebuda la reclamació, es traslladarà al reclamant de les al·legacions presentades per l'empresa i, en el cas que els fets pogueren ser constitutius d'una infracció administrativa, s'iniciarà el corresponent procediment sancionador. ____________________________________________________________________________________________ QUEIXA - Rebuda la queixa, es traslladarà a l'empresa perquè manifeste les seues al·legacions. - Rebudes les al·legacions de l'empresa, es traslladarà a l'interessat als efectes oportuns. En el cas que els fets pogueren ser constitutius d'una infracció administrativa, s'iniciarà el corresponent procediment sancionador.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón

Òrgans resolució

Organismes