Detall de Procediment

TECG - Suspensió temporal de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi).

Codi SIA: 211591
Codi GUC: 15826
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

El titular de l'autorització (VT) sol·licita la suspensió temporal de la seua vigència.

Observacions

Observacions

Els titulars de les autoritzacions de taxi poden sol·licitar la suspensió de la seua vigència per un període màxim de dos anys, prorrogables per dos més, en el cas que, temporalment, hagen de deixar de prestar l'activitat per alguna causa justificada. Aquesta suspensió se'ls ha d'autoritzar o denegar pels òrgans que han concedit les autoritzacions mitjançant una resolució motivada, en el termini de dos mesos. Reglamentàriament, es determinaran les causes que puguen motivar-ne la suspensió temporal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular del taxi.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10 de novembre de 2017).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm 6376, de 14.10.2010). En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar fotocòpia de DNI. Documentació que debera aportar-se : - Formulari de sol·licitud. - Abonament de taxa. - Documents que justifiquen la causa personal que impedisca continuar amb l'exercici de l'activitat.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A06: 23,01 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Abonament de taxes. - Revisió de la documentació i, en cas correcte, expedició del certificat de suspensió.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa