Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis.

  Objecte del tràmit

  El Registro de los Certificados de Eficiencia Energética de Edificios, tanto de edificios de nueva construcción como de edificios existentes, de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Correspon al promotor o al propietari de l'edifici o de part d'aquest, segons que es tracte d'un edifici de nova construcció o d'un edifici ja existent.

  Requeriments

  Per a la realització dels tràmits en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis, la persona responsable del tràmit ha de disposar del certificat digital expedit per la Generalitat o per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

  El tràmit de registre de certificats el pot delegar la persona promotora o la propietària de l'immoble, bé en el tècnic o tècnica certificadors o bé en una altra persona de la seua confiança.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019:

  - Habitatges unifamiliars / Habitatges individuals: 10 euros.
  - Edificis d'habitatges: 20 euros + 3 euros/habitatge (amb un màxim de 400 euros).
  - Habitatges: actualització del certificat/modificació substancial del registre, 5 euros.
  - Sector terciari: 10 euros + 0'10 euros/m2 (amb un màxim de 500 euros). La superfície és la superfície de referència utilitzada en el càlcul de la qualificació.
  - Sector terciari: actualització del certificat: 5 euros + 0,05/m2, amb un màxim de 100 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Certificat d'eficiència energètica de l'edifici o de part d'aquest, en PDF, signat pel tècnic o tècnica competent.

  - Si el registre no el fa la persona propietària, s'aportarà un document de delegació del tràmit, per al qual es facilita un model en l'apartat de documentació, en la part pública de la pàgina web de l'IVACE: . En aquest cas s'aportarà també el DNI del propietari, en PDF, i el DNI de la persona que fa el tràmit de registre.

  - Arxius de càlcul del programa informàtic utilitzat per a fer la qualificació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El registre dels certificats d'eficiència energètica d'edificis es fa de manera telemàtica per mitjà d'un servidor amb accés per Internet, al qual tindran accés per a introduir la informació els diversos agents i organismes que intervenen en el procés.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  El registre i la tramitació de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, tant d'edificis nous com de ja existents, es faran necessàriament de manera telemàtica per mitjà d'un servidor amb accés per Internet en la pàgina web de l'IVACE: <http://gcee.aven.es/val/>.

  Els programes informàtics reconeguts per a la qualificació energètica d'edificis es poden descarregar de la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (accediu a l'enllaç des de l'apartat "Informació complementària").

  Inici
 • Informació complementària

  * DESIGNACIÓ D'AGENTS AUTORITZATS (EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ)
  Per a la inscripció en el registre del certificat d'eficiència energètica del projecte i del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat, la persona promotora designarà com a agents autoritzats el tècnic o tècnica competent responsable del certificat d'eficiència energètica del projecte i el tècnic o tècnica competent responsable del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat. Per a poder fer la inscripció dels certificats, aquests agents s'hauran d'haver donat d'alta prèviament com a usuaris del sistema.

  * INSCRIPCIÓ DELS CERTIFICATS
  Per als edificis de nova construcció s'haurà de registrar, amb caràcter previ a l'inici de les obres d'edificació, el certificat d'eficiència energètica del projecte. Una vegada acabat l'edifici, s'haurà d'inscriure el certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat.
  Per als edificis o parts d'edificis ja existents, s'haurà de registrar el certificat amb caràcter previ a la venda o al lloguer dels edificis.
  Per a edificis de concurrència pública, el certificat d'eficiència energètica dels edificis i el registre corresponent hauran de seguir el calendari marcat en la disposició transitòria segona del RD 235/2013.

  * DOCUMENT DE REGISTRE
  - Es crea el document de registre per a edificis de nova construcció, d'acord amb el contingut de l'annex II de l'Orde 1/2011, de 4 de febrer, el qual donarà constància de la inclusió en el registre del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat. Aquest document l'emet automàticament l'òrgan competent una vegada completat el procés d'inscripció en el registre, amb la conformitat, si és el cas, del control extern, i contindrà les dades generals identificatives de l'edifici, el codi de registre, que l'identificarà en la base de dades de certificació, i la qualificació energètica final que s'haja obtingut.
  - Per a edificis nous, el document del registre del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat serà requisit obligatori perquè l'administració pública competent atorgue la primera llicència municipal d'ocupació en habitatges, o la llicència d'obertura en edificis del sector terciari.
  - El document de registre serà també obligatori per a l'obtenció de segones llicències d'ocupació o d'obertura, o ulteriors, quan la primera llicència s'haja sol·licitat després de l'1 de novembre de 2007.
  - Per a edificis ja existents, s'utilitzarà també aquest document de registre per a comprovar l'exigència del registre dels certificats establida en el RD 235/2013, el qual seguirà el mateix model aprovat per a edificis nous. Aquest document s'emetrà també de manera automàtica una vegada completat el procediment de registre del certificat d'eficiència energètica d'un edifici o de part d'aquest.
  - Per a edificis ja existents, serà obligatòria la presentació d'aquest document de registre en el moment de la signatura del contracte de compravenda o lloguer de l'immoble, d'acord amb el RD 235/2013.

  .....

  Servei d'assistència tècnica i assessorament a l'usuari sobre el procés de certificació energètica d'edificis, consultes administratives, tècniques i legislació aplicable: .

  Obligacions

  Cap edifici o part d'un edifici inclòs en l'àmbit d'aplicació del RD 235/2013 es podrà vendre o llogar sense que se n'haja registrat prèviament el corresponent certificat d'eficiència energètica en el Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis.
  Així mateix, s'hauran de registrar els certificats d'eficiència energètica dels edificis públics a què fa referència l'article 2 del RD 235/2013.

  Enllaços

  Descàrrega: programes informàtics de qualificació energètica d'edificis

  Descàrrega: model de delegació del tràmit de registre

  Manual bàsic per al registre de certificats d'eficiència energètica. Edificis nous

  Manual bàsic per al registre de certificats d'eficiència energètica. Edificis ja existents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 25 d'octubre de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge , per la qual s'aprova el document reconegut per a la qualitat en l'edificació denominat Criteris tècnics per al control extern de la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció (DOCV núm. 6400, de 18/11/2010).
  - Ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis (DOCV núm. 6459, de 14/02/2011).

  - Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 89, de 13/04/2013).

  - Decret 39/2015 , de 2 d'abril, del Consell, pel qual es regula la certificació de l'eficiència energètica dels edificis (DOCV núm. 7499, de 07/04/2015)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 25 d'octubre de 2010.

  Vegeu l'Orde 1/2011, de 4 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril.

  Vegeu el Decret 112/2009, de 31 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.